Afgift efter forbrug er vejen frem for historiske køretøjer

I vores samfund er der specielt nogle institutioner, der er mere værd at lytte efter end andre. De vigtige er bl.a. Højesteret, Ombudsmanden, Rigsrevisionen og Vismændene.
I denne leder vil jeg fokusere på den seneste rapport, der er kommet fra vismændene i Det Miljøøkonomiske Råd.

Det Miljøøkonomiske Råds opgave er ifølge loven at belyse samspillet mellem økonomi og miljø, ligesom rådet skal belyse effektiviteten i miljøindsatsen.
I den seneste rapport, offentliggjort den 27. februar, konkluderer rådet, at bilejere i årevis har betalt alt for høje afgifter. En yderligere tilskyndelse til at køre mindre og renere ved f.eks. øgede afgifter, endnu bedre katalysatorer og andre tekniske forbedringer er en helt forkert vej at gå. Den CO2-mæssige fordel, der herved ville kunne opnås, er økonomisk helt utilstrækkelig. Her kan man med fordel se på andre områder, hvor en langt større besparelse vil kunne opnås.

Rapporten fremhæver især to områder, hvor en omlægning af bilafgifterne ville kunne nytte. Det ene er en omlægning af afgifterne, således at man betaler for den faktiske brug af bilen. Det betyder, at to personer med helt ens biler, betaler i det nuværende system samme i afgifter, men den ene kører meget, den anden kun ganske lidt. Er det da retfærdigt, at begge beskattes ens? Nej, det er det ikke, siger vismændene i deres rapport! Bilerne bør beskattes i forhold til hvor meget de belaster miljøet.

Det andet område, der er fokus på, er er tid og sted. Rapporten fremhæver, at beskatningen bør lægges på kørsel, der foregår i myldretiden og i bymæssig bebyggelse. Her er belastningen højest og en afgift ville kunne regulere trafiktætheden og dermed udslippet.

Og hvor kommer de historiske køretøjer ind her?
Svaret er: Alle steder!
Historiske køretøjer kører i gennemsnit mellem 600 og 1500 km om året, afhængig af hvilken undersøgelse man læner sig op ad. Det er under 1/10 af hvad en gennemsnitlig brugsbil kører.
Historiske køretøjer benyttes ikke til køkørsel i myldretiden og historiske køretøjer benyttes sjældent til almindelig bykørsel.

Rapporten fra Det Miljøøkonomiske Råd peger endvidere på, at man skal være forsigtig med at lægge afgifterne på brændstoffet, da det vil kunne få store samfundsmæssige konsekvenser. I stedet skal der nok tænkes i løsninger hvor det enkelte køretøjs årligt kørte kilometer indberettes. For de historiske køretøjers vedkommende er en teknisk løsning til indbygning i f.eks. gamle biler og motorcykler en opgave, der bliver næsten umulig at løse.

Motorhistorisk Samråd vil gerne udtrykke sin meget klare tilfredshed med rapportens indhold. Den omtalte omlægning af afgifter er noget vi i Motorhistorisk Samråd har slået til lyd for i årevis. Når vi taler om bilafgifter må og skal der være er vis proportionalitet mellem de kørte kilometer, den deraf miljømæssige belastningsgrad og de afgifter der betales. Nøjagtig som vismandsrapporten fra Det Miljøøkonomiske Råd påpeger.

Steen Rode-Møller
Formand
Motorhistorisk Samråd


Er du sikker i din toldsag?

Har du styr på din importerede bils fragtpapirer? Hvis ikke kan blive meget dyrt og blive en  stort set umulig opgave at genskabe det tabte.

Vi har på det seneste fået et spørgsmål i sekretariatet om hvordan man dokumenterer, at der er betalt den told der er krævet ved importen af et køretøj. I langt de fleste tilfælde er de betalt ved udførsel fra frihavnen eller afregnet gennem shippingfirmaet. Mange importkøretøjer er også efter import blevet indregistreret med det samme, hvorefter tolddokumenter og andre fragtpapirer ikke har andet end affektionsværdi og historisk værdi for køretøjet. Der er dog også en del køretøjer der ikke indregistreres med det samme, enten fordi det ikke er økonomisk muligt for ejeren på nuværende tidspunkt at skulle finde de mange penge til registreringsafgiften, eller fordi køretøjet først skal renoveres for at komme igennem et udvidet registreringssyn, også kaldet et toldsyn.

Spørgsmålet vi har fået i Motorhistorisk Samråd, og som løfter sløret for en hidtil uset problematik, handler om en bil der er importeret fra USA i 1989. Den har så stået uregistreret i en samling siden da, og skal nu sælges. Da salget skal foregå her i foråret gennem et tysk auktionshus, har auktionshuset bedt den nuværende ejer om at fremskaffe dokumentation for at der er betalt de importafgifter man skal i EU. Det er altså ikke nok at sælger siger at det er i orden, han skal også dokumentere det. Hvordan gør man så det?

SKATs toldafdeling har ikke digital adgang til disse dokumenter, og hvis de i det hele taget har dem så gamle er de i hvert fald ikke elektronisk tilgængelige.  Det er den besked vi har fået ved kontakten til SKAT. Det vil sige at der så kun er to steder tilbage hvorfra dokumentationen kan fremskaffes fysisk. Det er fra første ejer af køretøjet i Danmark eller EU, eller fra importøren. Fragtfirmaerne vil nok ikke gemme meget gamle oplysninger på afsluttede sager, hvis det oprindelige fragtfirma i det hele taget stadig eksisterer.

Det efterlader en opfordring til os alle om at tage godt vare på dokumenter der vedrører importerede og andre køretøjer, da man aldrig ved hvornår man får brug for dem. Tag gerne kopier og scanninger af det hele, og gem også elektroniske scanninger på nettet, det findes der mange gratis steder til, og husk at dele informationerne om hvor de ligger, med dine nærmeste, der måske en dag har brug for at finde dem frem ved handel.

Hele denne problemstilling har også kastet lys over et andet problem. Der er i dag ikke told og moms mellem EU-lande, så derfor er den måske manglende dokumentation kun der, hvor et køretøj er kommet ind i Danmark eller EU. Ved søfragt fra eksempelvis USA, håndteres dette typisk af et shippingfirma, men hvad nu hvis det er en privat foretaget import fra et nærliggende land. Det er jo i sig selv ikke noget problem at købe en bil i Schweitz eller i Norge, og herefter køre den direkte hjem i garagen uden at betale det lovformelige ved grænsen.

Påtænker du derfor at købe en bil eller motorcykel fra et ikke-EU-land, hvad enten det er et der allerede er her i landet eller et der befinder sig i udlandet, vil det være en rigtig god ide at sikre sig, at der er betalt den told og moms, der skal betales ved importen, især hvis SKAT har svært ved at hjælpe med dokumentationen. SKAT har helt sikkert ikke svært ved at pålægge den nye ejer en ny told og moms, når køretøjet skal indregistreres. Så bliver det meget nemmere og billigere for alle, når alle veterankøretøjets dokumenter, hvis de stadig eksisterer, følger med ved handlen.

Johnny Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd

SENESTE NYHEDSBREVE
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn Færdselsstyrelsens nye tiltag med vejsidesyn af motorcykler, og ministerens fokus på de mest ...
Kreativ montering af sideblink, som illustreret her på en 1927 Amilcar CCGS tilhørende Henning Thomsen, burde ikke være nødvendig. (Foto: Søren Ditlev Jensen, Strøjer Samlingen)
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn I slutningen af januar kunne Motorhistorisk Samråd, og en lang række andre, aflevere et omfattende ...