Lempelser i synsvejledningen

Ved årsskiftet udsendte Færdselstyrelsen en opdatering til det dokument, som synshallerne arbejder med, når de skal se på hvilke krav, der er til køretøjerne i deres synshal. Dokumentet kaldes ’Vejledning til syn af køretøjer’.

Med i ændringerne til vejledningen er en del der berører de historiske køretøjer, de væsentligste vil vi fortælle om her i denne artikel. Generelt ser man, at de fleste ændringer er af positiv karakter, dog er der også enkelte steder, hvor vi rammes med nye krav til køretøjerne. Lad os tage de negative ændringer med det samme, det handler om nye krav til stelnumre og om toldsyn i forbindelse med import.

Krav til Stelnumre

Før i tiden var der ikke noget krav til ihugget stelnummer, men det er der kommet nu. Fremover skal alle køretøjer, der importeres, have stelnummer. Det gælder importerede veterankøretøjer, også selv om de er ældre end 1956. For køretøj uden stelnummer, som skal registreres her i landet for første gang, skal synsvirksomheden lade et stelnummer indpræge. Dette nummer skal være tildelt af synsvirksomheden, efter grundig ID kontrol, efter principperne i det afsnit der hedder pkt. 5 afsnit C; Et stelnummer skal opbygges som: SV efterfulgt af synsvirksomhedens CVRnummer, årstal (to cifre), efterfulgt af et løbenummer (tre cifre). Stelnummeret kan på køretøjer ældre end 01.07.1956 være anbragt på en plade, der er nittet eller skruet på køretøjet.

Toldsyn skal genfremstilles samme sted

En ændring til vejledningens afsnit 19 om særlige undersøgelser fortæller at i fremtiden skal et toldsyn altid afsluttes hos den samme synsvirksomhed, som har påbegyndt synet. Først ved afslutningen tages eventuelt endelig stilling til køretøjets stand og udstyr. Et omsyn kan således ikke ske ved en omsynsvirksomhed, men skal foretages samme sted som toldsynet.

Der er dog også en række ændringer, som kan anses som en forbedring af de eksisterende vilkår. Det omhandler godkendelse af køretøjet til at trække eksempelvis en campingvogn, og nye krav til godkendelse af anhængertræk. Færdselstyrelsen har endvidere oprettet en dokumentportal, hvor alle fremtidige dokumenter som udenlandske registreringsattester, billeder af køretøjet, stelnummeroplysninger og så videre skal uploades til at man har adgang til det i fremtiden.

Historisk køretøj med træk til campingvogn

Det har de senere år været sådan, at en campingvogns totalvægt højest måtte være 50 % af bilens egenvægt. Eksempelvis måtte en stor amerikanerbil på 1800 kg højest trække en campingvogn på 900 kg. Det er ændret nu, så når køretøjet er ældre end 35 år (dog senest 1. januar 1980), kan der sættes en grænse på 90 % i stedet. Det er i vejledningens afsnit 3.01.200 om godkendelse af ’Vogntog’, der står at for over 35 år gamle personbiler og varebiler kan største vægt af påhængsvogn med og uden bremser fastsættes til henholdsvis 90 % og 50 % af bilens egenvægt, såfremt der ikke foreligger oplysning om den af bilfabrikanten tilladte største vægt af påhængskøretøj. I dette tilfælde skal der ikke foreligge oplysning om vogntogsvægt.

Det kan man koble med vejledningens afsnit 9.05 om ’Tilkoblingsanordninger’, for et solidt træktøj skal der jo til, hvis man vil ud i sommerlandet med huset på slæb. I det afsnit der hedder at for over 35 år gamle personbiler kan tilkoblingsanordningen monteres efter tilkoblingsfabrikantens anvisninger, såfremt der ikke foreligger oplysning om monteringen fra bilfabrikanten. Der skal man være opmærksom på det, der beskrives som ’Tilkoblingsfabrikanten’. Det vil sige den lokale smed, eller hvem det nu er der har konstrueret et træktøj til veteranbilen, så er det ham der bærer ansvaret, ikke Westfalia, BOSAL eller hvem der nu har fremstillet kugleanordningen.

Færdselstyrelsen dokumentportal

Hvis registreringsgrundlaget er en udenlandsk registreringsattest, skal den nu scannes og uploades til Færdselsstyrelsens Dokumentportal.  Det betyder også at attester, der udstedes i forbindelse med syn, nu også uploades til Færdselsstyrelsens Dokumentportal, så de kan findes, og der kan udskrives en ny til ejeren, hvis disse bliver væk.

Ombyggede køretøjer

Et helt nyt afsnit, afsnit 18, samler nu de mange tidligere krav til ombyggede køretøjer. Kravene er gennem en meget lang høringsproces, hvor også Motorhistorisk Samråd har givet deres besyv med, revideret og samlet sammen. Styrelsens tekst i vejledning siger, at der i forbindelse med sammenskrivningen er indført en række lempelser og nogle få skærpelser. Skærpelserne skulle kun være vedrørende støj, hvor synsvirksomheden tidligere kunne ”skønne”, men hvor der nu skal foreligge dokumentation, f. eks. ved brug af åbne luftfiltre der ikke er registreret som konstruktive ændringer.

Efter hvad Motorhistorisk Samråd erfarer, så er der i branchen forskellige områder i det sammenskrevne regelsæt, som ikke er blevet helt som forventet. Andre organisationer arbejder derfor på kommentarer til den del af regelsættet, hvilket Motorhistorisk Samråd også gør. Udkommet vil derfor nok blive endnu en revidering af den del.

Som Færdselsstyrelsen forklarer det, så omhandler lempelserne i Sektion 18, at effektforøgelser nu forudsætter færre afprøvninger end hidtil. Der vil være lettere mulighed for godkendelse af afvigende hjulmontering, og at man nu, i forbindelse med udskiftning, kan have op til to numre bredere dæk bagpå uden yderligere afprøvning. Der vil være en nemmere godkendelse af visse komponenter, der er fremstillet i større antal, og egentlige nybygninger (selvbyg) skal ikke have foretaget torsionsmåling, Prøvningsinstansens øvrige afprøvninger anses som tilstrækkelige. I det hele taget kan der foretages større udskiftninger uden, at køretøjet anses for at have mistet sin tekniske identitet.

Prøvningsinstansernes arbejde med konstruktive ændringer, og de afprøvninger det indebærer, betyder også visse lempelser ifølge de nye regler. Eksempelvis vil bremses fading i stedet blive en fysisk kontrol af bremseskivers diameter og bremsetest på en landingsbane, og de undvigemanøvrer der også er en del af disse afprøvninger også blive ens for alle biler.

Reglerne for bevarelse af identitet for motorcykler er præciseret, hvilket i nogle tilfælde medfører lempelser og i andre tilfælde skærpelser.

Allerede godkendte ændringer, som er registreret i DMR, er ikke berørt.

I Motorhistorisk Samråd er vi i gang med at analysere det 100 sider lange afsnit 18, for at se om de punkter vi har fremført i høring er med. Vi vil også indgå i dialog med andre organisationer om deres oplevelser af de nye regler.

Sekretariatsleder Johnny B. Rasmussen


Forbryder Danmark sig mod en EU traktat?

To gange om året bliver vi inviteret til rundbordssamtale hos SKAT på deres hovedafdeling på Østerbro i København. Samtalerne er et forum hvor man kan bringe generelle spørgsmål op, og hvor et panel af SKATs øverste embedsmænd mere direkte kan give et svar på specifikke spørgsmål, eller indgå i dialog om løsningsmuligheder. Det brancheudvalg, vi her er en del af, kaldes Motorkontaktudvalget.

Til forårets møde havde vi selv taget to spørgsmål med: et der handler om køretøjers første registreringsdato, og et om genimport af et veterankøretøj der tidligere har været eksporteret. Dertil var der flere spørgsmål fra de andre deltagere, som havde større eller mindre interesse for os.

Uhensigtsmæssig registreringsdato

Vi spurgte til den automatiske 1. registreringsdato, den der bliver sat til 31/12 i køretøjets produktionsår hvor første registreringsdato ikke er kendt, hvilket blandt andet handler om biler og motorcykler importeret fra USA. Motorhistorisk Samråd finder at den automatiske dato sidst på året af og til skaber problemer for ejere, da køretøjet rent teknisk vil blive anset som værende en årsmodel nyere end det faktuelt er. Med den dato kan altså følge eksempelvis andre krav til køretøjets udstyr. Vi ser ingen grunde til at den automatiske datering ikke lige så godt kunne være 1. januar i produktionsåret.

I Motorhistorisk Samråd ser vi også af og til at der er behov for en mulighed for at rette den datering der fremgår af registreringspapirerne. Her ønsker vi en tydeliggørelse af processen. Det vil i nogle tilfælde kunne lade sig gøre at rette dette i en samarbejdsvillig synshal, men udbad os klare retningslinjer.
SKAT Motor fandt heller ikke umiddelbart at der skulle være noget til hinder for at 1. registreringsdato kunne ændres, eller at den automatiske datering skulle være i begyndelsen af året frem for i slutningen. Sidstnævnte har tidligere givet en del meningsudveksling mellem SKAT og Færdselstyrelsen, hvilket der med vores henvendelse nu vil blive igen.

Klassisk Porsche som grundlag i en mulig traktatsag

På mødet kunne vi gøre SKAT opmærksom på en uheldig funktion i den eksisterende lovgivning med baggrund i en sag vi er blevet orienteret om. Det drejer sig om en mand der har købt sine drømmes Porsche 911 i Sverige, med henblik på at betale afgift til næste år, når den bliver veteran. Problemet er, at den nye danske ejer har fået oplyst at præcis denne Porsche, har en afgift der er næste dobbelt så stor som andre tilsvarende Porsche 911’ere. Det hænger sammen med at denne her er eksporteret fra Danmark 5 år tidligere, og i den forbindelse blev der udbetalt knapt 150.000 i afgiftsgodtgørelse, hvilket SKAT så kræver ind igen ved genimport. Da manden købte bilen i Sverige, var der ikke noget i dens historik der fortalte om eksportgodtgørelsen fra den danske stat, og derfor tvinges manden nu til at enten betale den meget højere afgift, eller sælge sine drømmes Porsche til udlandet.

På Motorkontaktudvalgets møde fandt vi lydhørhed for principperne i den problematik, der ligger i sagen. I princippet kunne forskellen mellem eksportgodtgørelsen og veteranafgiften jo godt have været meget større, hvis der er tale om en bil der er eksporteret næsten som ny, og som genimporteres til Danmark mange år efter som veteran. Der kan være tale om at Danmark forbryder sig mod EU traktaten, med deres håndtering af veterankøretøjer her. På mødet lovede SKAT at de ville tage problematikken med Skatteministeriets departement, vi holder i hvert fald stram snor i den.

Niveaulister er SKATs nye værktøj

Af andre interessante oplysninger på mødes kunne uddrages at SKAT for tiden bruger særligt megen energi på de såkaldte niveaulister. Her indsætter de nypriser på køretøjer ud fra model, mærke, årgang og udstyr så SKAT hurtigere kan angive en mere ensartet opgørelse af beregningsgrundlaget. Kursus og temadage for SKATS prissættere, der skal arbejde med niveaulisterne har været afholdt, også for de 5-8 medarbejdere landet over, der arbejder alene med at prissætte specialkøretøjer.

Motorhistorisk Samråd finder disse møder meget givtige, også i relation til det netværk der kan oparbejdes med andre dele af branchen. Næste møde i Motorkontaktudvalget er til september.

Sekretariatsleder Johnny B. Rasmussen


Kan syn udsættes?

Biler med tilladelse til ”Veterankørsel” opnår den lempelse, at de kun skal til periodisk syn hvert 8’de år, mens Veteranmotorcykler kun skal synes ved ejerskifte.

For langt de fleste er dette en ren rutinesag. Vi holder jo vores kæreste eje i god stand, så det burde ikke være den store udfordring. Imidlertid kan man komme ud i, at bilen er skilt ad med henblik på en større renovering eller på anden måde ikke er kampklar til synsdatoen.
Fortvivl ikke – men du skal reagere med rettidig omhu!

Når du modtager din indkaldelse fra Færdselsstyrelsen, og du kan se, at du ikke kan nå at få bilen klar, for eksempel på grund af reservedele du ikke kan få fat på eller lignende, kan du ansøge Færdselsstyrelsen om udsættelse. Begrundelsen skal altså være i orden – manglende energi til at få den klar dur ikke J. Og det skal være en begrundelse, der reelt holder bilen væk fra vejene under alle omstændigheder. Du skal desuden give et bud på, hvornår du forventer at kunne fremstille bilen til syn.

Bemærk at ansøgningen skal fremsendes til Færdselsstyrelsen i god tid inden den givne frist for synet.
Du kan læse de præcise regler på Færdselsstyrelsens hjemmeside her:

Udsættelse af syn

Bestyrelsesmedlem Michael Deichmann


April!

Måneden der lover alt, men ikke altid holder det. Allerede nu er vi 14 dage henne i køresæsonen, men det er nok de færreste, der endnu har fået den 2-hjulede, 3-hjulede eller 4-hjulede for ikke at tale om lastbilerne ud at køre. Hver morgen ser jeg voksne mænd gå hen til vores lokale rutebil, slikke på forlygterne, og se enten bedrøvet –  eller euforisk glad.

Så en morgen tog jeg mod til mig og spurgte en, hvorfor han gjorde det? (Jeg havde en tanke, som gik i retning af at han havde brændt sig på morgenkaffen, og skulle svale tungen). Men løsningen lå i en helt anden retning. Det viste sig nemlig, at dem, der slikkede på forlygten ville smage, om der ikke længere var salt på vejene, og om det dermed var sikkert at køre ud med sit smukke, gamle køretøj. Og hvad var bedre end at teste et sted, som havde været ude på ruten? Det undrer mig i øvrigt, at man endnu ikke har opfundet en app, som kan fortælle det!

Jeg har kigget i kalenderen, og er kommet til den erkendelse, at jeg nemt kunne bruge 8 – 10 ekstra weekender, hvor jeg enten kunne holde fri eller tage til nogle af de andre spændende træf, som jeg allerede nu har været tvunget til at vælge fra. Sådan som vores hobby udvider sig mere og mere, og hvor vi fra senest maj måned 2018 får en veterangrænse på 30 år (dog endnu ikke indenfor skatteministeriets område), kommer der flere og flere som kan få ønsket om at erhverve en veteran eller klassiker opfyldt. Men selv om vi bliver flere, bliver problemerne ikke færre. Sådan hænger det desværre ikke sammen. I Danmark har vi kun en organisation, der taler alle veteraners og klassikeres sag: Motorhistorisk Samråd. Vi har en ansat og en arbejdende bestyrelse, som består af frivillige. Vores økonomi bygger på kontingentet fra de 110 medlemsklubber, men vores arbejde er også til gavn for alle de andre, der ikke er medlem. Derfor vil jeg opfordre de klubber, som endnu ikke er medlemmer også til at søge om optagelse i MhS. Hovedparten af vores udgifter går til løn og møder også med politikere og klubber, og jo flere medlemmer vi får, jo større gennemslagskraft har vi hos politikerne. Så derfor: Gå ind på vores hjemmeside, se hvad optagelseskriterierne er og, ikke mindst se, hvad I får for de 23 kr. (ca. prisen på to liter benzin) som et medlemsskab koster pr. medlem om året.

Med ønsket om en herlig og uheldsfri køresæson!
Steen Rode-Møller, formand for Motorhistorisk Samråd

SENESTE NYHEDSBREVE
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn Færdselsstyrelsens nye tiltag med vejsidesyn af motorcykler, og ministerens fokus på de mest ...
Kreativ montering af sideblink, som illustreret her på en 1927 Amilcar CCGS tilhørende Henning Thomsen, burde ikke være nødvendig. (Foto: Søren Ditlev Jensen, Strøjer Samlingen)
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn I slutningen af januar kunne Motorhistorisk Samråd, og en lang række andre, aflevere et omfattende ...