Møde om fælles nordiske udfordringer

Som en del af det internationale arbejde Motorhistorisk Samråd deltager i, afholdes en gang om året Nordisk møde. I år kommer det til at foregå i Lillehammer i Norge. Danmark (MhS) bliver repræsenteret af 3 deltagere, Lars Genild, som også sidder i Legislation Commission i FIVA, Johnny B. Rasmussen, sekretariatsleder og formanden, Steen Rode-Møller.

Det nordiske samarbejde inkluderet MhS søsterorganisationer fra de baltiske lande, Norge, Sverige og Finland. Årsmødet afholdes så tilpas betids, at vi kan nå at diskutere relevante emner, som vi så kan fremstå med en fælles holdning til ved FIVA’s årsmøde, som i år afholdes midt i november på Cypern.

Mødet i Lillehammer strækker sig over 2,5 dage og der er særdeles interessante emner på programmet i år, emner hvor vi vil se om vi kan finde en fælles nordisk holdning. Et højaktuelt emne er Brexit. Hvordan kommer det til at influere handlen over grænserne med historiske køretøjer, reservedele og rejser? Derudover er der spørgsmålet om den faglige ekspertise hvad angår restaureringen af historiske køretøjer. Kan vi rekruttere unge mennesker til at vedligeholde de gamle håndværk, som var så udbredt før det blot blev et spørgsmål om udskiftning af reservedele? Hvordan går det med at rekruttere unge mennesker til hobbyen generelt?

Et andet emne, som altid trænger sig på, er spørgsmålet om forurening og den potentielle miljøbelastning. Dette spørgsmål havde vi fat i allerede sidste år i Eskildstuna, men meget er sket siden i resten af Europe, så desværre er dette emne evigt aktuelt. Nordmændene opfordrer til at vi finder en fælles nordisk strategi for det område, måske det er en plan der kan blive bæredygtig?

Et sidste men også væsentligt punkt, er valg af ny præsident i FIVA. Den nuværende præsident, Patrick Rollet (F), skal gå af og valget af en ny præsident for de kommende år er meget vigtig. Heldigvis har vi 3 nordiske medlemmer i diverse kommissioner i FIVA, og de har lovet at give en orientering om status i FIVA.
Det tegner til at blive nogle spændende dage sammen med ligesindede i Lillehammer den 27. – 29. september.

Steen Rode-Møller
Formand
Motorhistorisk Samråd


Høringssvaret, en paragrafbaseret dialog

Når en organisation som Motorhistorisk Samråd håndterer politiske sager, så foregår det både via direkte dialog med ministerier og styrelser, og med mere uformelle drøftelser med toneangivende politikere inden for vores felt.

Men der er er også en anden, mere formel og dermed nok så vigtig, tilgang til at få ændret lovgivning og regler i en for os positiv retning. Det er de høringssvar vi med jævne mellemrum afleverer i de relevante styrelser og i forbindelse med det lovforberedende arbejde i ministerierne. Motorhistorisk Samråd er høringsberettiget i alle ministerier, der har relevans for os og i de underliggende styrelser.

Ros til Færdselsstyrelsen, og derefter ris

Sommeren har været meget stille grundet valget, men den seneste måned har vi afleveret tre høringssvar der alle har indflydelse på hvordan de historiske køretøjer vil blive håndteret i lovgivningen fremadrettet.
Færdselstyrelsen kommer snart med en opdatering af deres synsvejledning, hvor Motorhistorisk Samråd har givet et lang høringssvar der berører flere punkter i den nye vejledning. Men til forskel fra de fleste høringssvar hvor der ofte kan opleves forringelser af vilkårene, så er der denne gang tale om flere gode grunde til at rose styrelsen for deres foreslåede ændringer.

Selve loven, der ligger bag synsvejledningen, har også netop været i høring, og der har de foreslåede ændringer været så meget mere alvorlige. Her handler lovforslaget om at Færdselstyrelsen skal udstyres med flere beføjelser til at standse køretøjer til kontrol, uden at have assistance fra Politiet. En anden ændring i samme hørings handler om at Færdselsstyrelsens ansatte skal kunne blokere køretøjer i det Digitale Motorregister (DMR), køretøjer der netop har været til syn, men som Færdselstyrelse af den ene eller anden grund godt vil se til en yderligere kontrol. I begge tilfælde er Motorhistorisk Samråd bekymret for at forslaget er en glidebane hvor den private borgers retsstilling bliver tilsidesat.

En bekymring fundet i 105 siders tekst

Fra Skatteministeriet har vi modtaget en meget omfattende høring på 105 sider, med 13 større eller mindre ændringer til Registreringsafgiftsloven. Vi har dog ved gennemgangen af materialet kun fundet to lovforslag der har relevans for de historiske køretøjer. Det er nye regler for toldsyn af eksporterede brugte køretøjer, og nogle ændringer af kontrolbestemmelserne i registreringsafgiftsloven.

Hvad angår toldsyn ved eksport, der har vi gjort ministeriet opmærksom på at reglerne om refusion af afgift ved eksport ikke gælder for veterankøretøjer, uforklarligt nok. Motorhistorisk Samråd mener det skal derfor beskrives tydeligt i lovgivningen, at derfor skal veterankøretøjer jo heller ikke til toldsyn ved eksport. Hvad angår ændring af kontrolbestemmelserne i registreringsafgiftsloven, så har vi i høringen brugt lejligheden til at give ministeriet en status på hvilke oplysninger der faktuelt kan hentes i DMR og især hvilke, der mangler, og den deraf følgende urimelighed i at køretøjerne skal tjekkes mere end før, når grundlaget for deres kontrol er så ufuldstændigt som det er, hvad angår data om historiske køretøjer.

Motorhistorisk Samråd afleverer mange af sådanne høringssvar på årsbasis, og selv om det kan synes som om de ikke flytter ret meget, i forhold til reelle ændringsforslag til de foreslåede lovændringer, så ser vi jævnligt at vores kommentarer bliver taget op igen ved en senere lejlighed, når der kommer andre lovændringer i høring.

Uanset på hvilket niveau vi påvirker beslutningerne, lægger vi megen energi i at svare så detaljeret og fyldestgørende, som muligt. Både den direkte, den uformelle og den helt traditionelle dialog, er overordentlig vigtig hvis vi skal have  en chance for at holde liv i vores hobby, og det historiske kulturbidrag som vi samtidig vedligeholder.

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd

SENESTE NYHEDSBREVE
Museumsbesøg og miljøzoneforbud
Museumsbesøg og miljøzoneforbud
Når dette nyhedsbrev udkommer, står det meste af Danmark på kanten til årets sommerferie. Mange vil benytte friugerne til en ...
Tænk på traktorfolket
Tænk på traktorfolket
Tænk på Traktorfolket Danmark er et landbrugsland, blandt så meget andet. Landbruget er et stolt erhverv med en hundredeårig lang ...
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...