Ny Euro4-norm vil ikke ramme ældre motorcykler

Euro4norm_02_2017Indførelsen af Euro4-norm for motorcykler og knallerter fra 2017.
Dette emne har på det sidste medført adskillige henvendelser til Motorhistorisk Samråd fra bekymrede medlemmer, ikke mindst på baggrund af artikler i medier om emnet.

Formuleringen som afstedkommer de bekymrede henvendelserne er følgende:

Euro 4 og 5 norm for knallerter og motorcykle (pkt. 7.06.031, 7.06.032 og 7.06.040)
 Det foreslås, at nyregistrerede motorcykler (to-hjulede, tre-hjulede og to-hjulede med sidevogn) fra 1. januar 2017 skal opfylde luftforureningsnorm Euro 4. Fra 1. januar 2018 skal knallerter opfylde luftforureningsnorm Euro 4. Fra 1. januar 2021 foreslås der en yderligere skærpelse til luftforureningsnorm Euro 5 for både knallerter og motorcykler. Kravene svarer til bestemmelserne i forordning 168/2013/EU.

Indførelsen af Euro-normerne for motorcykler og knallerter gælder nyindregistrerede køretøjer, og adskiller sig ikke nævneværdigt fra de forandringer køretøjer blev udsat for i 90-erne, hvor lignende regler blev implementeret for biler.

Da vi for nyligt havde et møde i Færdselsstyrelsen, var der bred enighed om, at disse forhold helt klart alene er gældende for nye køretøjer. Færdselsstyrelsen meddelte i øvrigt, at man sjældent havde problemer med at aldersbestemme ældre køretøjer der endnu aldrig havde været indregistreret, dette enten ud fra data om selve køretøjet eller direkte ud fra køretøjets fremtræden.

MhS vil naturligvis følge implementeringen af denne nye lovgivning for motorcykler og knallerter tæt, så vi aktivt har muligheden for at henvende os til rette myndigheder, såfremt vi observerer et skred i den praktiske eksekvering af lovteksten.

Men umiddelbart er der ikke noget der tyder på, at lovgivningen rent administrativt skulle gennemføres på anden vis end lovgivningen blev for bilerne, og vi tror derfor heller ikke at ejere af historiske motorcykler og knallerter vil blive ramt af lovteksten.

Såvel A-plus som Færdselsstyrelsen selv har sidenhen på skrift givet samme opfattelse til kende.

Lars Genild, Motorhistorisk Samråd


Motorcycleweek_02_2017FIVA Motorcycle Week 2017
En af de gode ting der kom ud af det internationale Motor Heritage Year i 2016, var en uge med særlig fokus på motorcyklismen kaldet FIVA Motorcycle Week.
Oprindelig startet som et forsøg i 2013, er ideen langsomt over årene blevet mere markant med kulminationen i 2016 i form af FIVA Motorcycle Week, hvor mere end 1000 deltagere fra otte forskellige lande medvirkede.

Formålet med arrangementet er at styrke bevidstheden omkring motorcykler og ikke mindst promovere vigtigheden af de klassiske motorcykler som samlende faktor i verdensbilledet.

Anden uge af juni bliver FIVA Motorcycle Week 2017, og der er et ønske om at man i den uge gør en aktiv indsats, for at markere de arrangementer som foregår i netop denne periode.
Har man et arrangement for motorcykler i den uge, bedes man derfor venligst informere FIVA på mailadressen: office@fiva.org om selve arrangementet, tid og sted samt hvem der står for arrangementet.
FIVA vil herefter publicere alle arrangementerne på hjemsiden, så man på international plan har mulighed for at få mere information om alle arrangementerne.

Der er en grund til at hjulene på en motorcykel er runde – det er for at de kan rulle og så vidt muligt bør man lade hjulene komme i omdrejninger i forbindelse med årets FIVA Motorcycle Week.

Lars Genild, Motorhistorisk Samråd


Nummeret hænger ved!
De fleste ejere af køretøjer med historiske nummerplader kommer sjældent ud for at måtte afmelde køretøjet for en periode, men der kan jo opstå situationer hvor et køretøj må afregistreres for en kortere eller længere periode.
Og hvad så med det historiske nummer, som jo måske oven i købet netop er det registreringsnummer køretøjet havde som nyt. Er det så tabt?

Nej! For historiske nummerplader gælder der den regel, at nummeret er tilknyttet køretøjet så længe det er kendt i det digitale motorregister (DMR). Som det forvaltes lige nu betyder det at et køretøj der har haft historiske nummerplader vil kunne være afmeldt i op til 10 år og så stadig få det nummer igen, og ingen andre vil kunne få det i den periode.

Når køretøjet er klar til at blive indregistreret igen kan man blot genbestille den historiske nummerplade og så 6 – 8 uger senere, når pladerne er kommet, indregistrere køretøjet igen med det oprindelige historiske nummer.

Michael Deichmann, Motorhistorisk Samråd


Kloge ord fra Europa Parlamentet.
Så langt tilbage som i 2005 lavede Europaparlamentet et “EU Road Safety Action Programme” med ambitionen om at kunne halvere antallet af ofre for ulykker i trafikken inden 2010.

I dette program lavede de en længere række statements, hvoraf nummer 26 har følgende ordlyd:

Is keen to preserve the cultural heritage represented by historic vehicles; therefore urges that planned legislation should take into consideration any unintentional but potentially negative effects on the use – and thus also the preservation – of historic vehicles. ((Parlamentet) er optaget af at beskytte den kulturarv som de historiske køretøjer repræsenterer, hvorfor man har stor fokus på at tage hensyn til, at planlagt lovgivning ikke får en utilsigtet men potentielt negativ effekt på brugen, og dermed også bevarelsen, af historiske køretøjer.)

Jeg har svært ved at se, at man kan formulere det meget flottere.

Lars Genild, Motorhistorisk Samråd


REACH_02_2017REACH – Registrering, Evaluering, Autorisering og Restriktioner i brugen af Kemiske Stoffer
Danmark og Sverige har i fællesskab anmodet Europa Kommissionen om at stramme op omkring autoriseringen af skadelige kemikalier under EU lovgivningen (REACH direktivet) med særlig hensyntagen til: ”At generøs autorisering i bred og ukonkret brug af ”stoffer af meget høj bekymring” (SVHC) forhindrer REACH direktivet i effektivt at beskytte borgernes helbred og miljøet”.

Som eksempel angives at en bred dispensering for brug af blyholdige kromater, der skulle udfases, forhindrer tilstrækkelige investeringer i identificering af alternative erstatningsmaterialer.
Danmark og Sverige gjorde desuden opmærksom på, at den nuværende praksis stiller Europæiske fabrikanter konkurrencemæssigt dårligere end ikke Europæiske fabrikanter, der vælger at eksportere produkter med SVHC stoffer ind i EU.

Derimod ville en mere stringent autorisering, hvor de omtalte stoffer forbliver uautoriseret under EU lovgivningen, sikre en mere ligeværdig konkurrencesituation.
REACH Direktivet og begrænsningerne i brugen af skadelige kemikalier indenfor EU har også stor indflydelse på vores hobby, da mange af de processer som reservedelskomponenter gennemløber under fremstillingen kan blive påvirket.
FIVA arbejder sammen med foreningen af tyske automobilfabrikanter (VDA) på at afdække hvilke stoffer på listen over skadelige kemikalier, der vil kunne påvirke de historiske køretøjer, og deriblandt har man identificeret forbud imod brugen af krom-trioxid som problematisk, da dette på nuværende tidspunkt umuliggør forkromning af såvel pyntekrom som hård-forkromning.

Dette samarbejde har i øvrigt medført en forlængelse af tilladelsen til at anvende krom-trioxid i forbindelse med forkromning af dele til køretøjer.

Lars Genild, Motorhistorisk Samråd


vaabendirektivet02_2017Ændringer i EU’s våbendirektiv nu vedtaget i Europa-Parlamentet
Som en del allerede er bekendt med, fik en række af de triste Europæiske terroraktioner i 2015 Europa-Parlamentet til at genoverveje det gældende våbendirektiv og retten til at besidde et demilitariseret våben.
Især under den ene terroraktion viste en del af de anvendte våben sig at være tidligere demilitariserede våben, der sidenhen med succes desværre var blevet genmilitariseret.

Dette fik i første omgang Europa-Parlamentet til at forbyde private at eje og besidde demilitariserede våben, en aktion som ville være til stor gene for ejere af militærhistoriske køretøjer i såvel privat eje som direkte udstillet på museer.
MhS og FIVA gjorde omgående indsigelse imod dette forbud og gjorde i den forbindelse også klart opmærksom på, at det jo ikke kunne være privates ret til at besidde sådanne våben, der var noget galt med, men den metode man tilsyneladende flere steder anvendte på disse våben, der jo viste sig at være reversibel.
Faktisk kom der mere end 800 indsigelser under førstebehandlingen af ændringsforslaget, og det stod klart, at der var en bred enighed om at forbuddet nok ikke var den rette vej.

I januar 2017 vedtog Europa-Parlamentets interne markeds komite en omformulering af våbendirektivet, som gav private ejere af demilitariserede våben og herunder ejere af våbenførende militærkøretøjer og tanks en klassificeringskategori C, der tillader en besiddelse af disse våben, så længe at de er registreret hos myndighederne.
Vi betragter dette som en positiv afslutning på sagen, da den muliggør at man stadig kan eje tanks med kanontårn monteret og andre militærhistoriske køretøjer med våben monteret.

Europa-Parlamentet ser i øvrigt nu på reglerne for selve demilitariseringen af våben, så man ikke fremover vil kunne opleve terrorhandlinger udført i EU med genetablerede våben.

Lars Genild, Motorhistorisk Samråd


bilmesse_logoMotorhistorisk Samråd i Fredericia
Som det efterhånden er blevet en tradition, vil medlemmer af Motorhistorisk Samråds bestyrelse være at træffe på Bilmesse og Brugtmarked i Fredericia 25. og 26. marts. Denne gang er vi gæster hos Dansk Veteranbilklub, der som altid befinder sig i Hal D lige ved gennemgangen til Hal A (stand 900).

Begge dage vil det være muligt at bestille og få en erklæring vedrørende historiske nummerplader. Er køretøjet kendt i det digitale motorregister, hjælper vi også gerne med at bestille nummerpladerne med det samme hos SKAT. Med lidt held har du så pladerne ultimo maj (6-8 uger efter bestilling ifølge SKAT). Medbring køretøjets papirer og, hvis vi skal bestille pladerne også, tillige NemID og Dankort. Som sædvanlig har vi et messetilbud på 200 kr. for medlemmer af en af samrådets klubber (normalpris 250 kr.). Ikke-medlemmer betaler 500 kr. for erklæringen. Bestilling af historiske plader hos SKAT koster 2480 kr. Betaling til MhS for erklæringen kan ske kontant eller MobilePay, mens betalingen til SKAT kan kun ske med Dankort.

Michael Deichmann, Motorhistorisk Samråd

SENESTE NYHEDSBREVE
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn Færdselsstyrelsens nye tiltag med vejsidesyn af motorcykler, og ministerens fokus på de mest ...
Kreativ montering af sideblink, som illustreret her på en 1927 Amilcar CCGS tilhørende Henning Thomsen, burde ikke være nødvendig. (Foto: Søren Ditlev Jensen, Strøjer Samlingen)
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn I slutningen af januar kunne Motorhistorisk Samråd, og en lang række andre, aflevere et omfattende ...