Nyheder fra bestyrelsen

Moms og told af køretøjer importeret fra lande udenfor EU.

(EU – Tidende C272)

Den 9. februar 2010 afholdt 3 repræsentanter fra MhS et møde med SKAT for at drøfte den nye vejledning fra EU kommissionen vedrørende fortolkningen af nomenklatur 97.05. Den tidligere vejledning havde det fortrin, at den kogte samtlige betingelser for at opnå den lempelige afgift ned til 3 betingelser, der var nemme at administrere for myndighederne:

– køretøjet skulle fremstå i original stand,
– være mere end 30 år gammelt og
– ikke længere være i produktion

Den nye vejledning vender tilbage til grundlaget for afgiftslempelsen, 2 domme afsagt af EF domstolen (10. oktober 1985 i sag 200/84 3. december 1998 i sag C 259/98) og de kriterier, man kan udlede af de 2 domme i forening.

Disse er følgende:
– køretøjet skal være i original stand,
– være mere end 30 år gammelt,
– ikke længere være i produktion,
– besidde en vis sjældenhedsværdi,
– normalt ikke anvendes i overensstemmelse med dets oprindelige formål,
– være genstand for en specialiseret handel, der finder sted uden for den normale afsætning af lignende brugbare genstande og
– have en betydelig værdi.

Ud over de 3 oprindelige kriterier, må vi forvente yderligere fokus på kriterierne ”sjældenhed” og at køretøjet skal repræsentere en ”betydelig værdi”. Det forventes ikke at de øvrige kriterier i sig selv vil volde særlige problemer set med den motorhistoriske bevægelses øjne.

Den seneste dom lægger også op til, at myndighederne kan nægte den lempelige afgift uanset alle de øvrige kriterier er opfyldt, hvis myndigheden fastslår, at motorkøretøjerne ikke illustrerer et væsentligt trin i menneskets udvikling eller ikke belyser en periode i denne udvikling.

Formuleringen er gentaget i den nye vejledning. Efter både dommens og vejledningens ordlyd er det myndigheden, der skal føre beviset for, at denne undtagelsesregel kan bruges. I MhS vurderer vi, at det kan blive uhyre vanskeligt for myndigheden (i Danmark SKAT) at løfte denne bevisbyrde.

På mødet med SKAT havde vi en indgående og positiv drøftelse af de problemer, den nye vejledning medfører. Det er naturligvis SKAT, der fastlægger den administrative praksis og træffer afgørelse i enkeltsager. MhS ser det som sin opgave gennem denne dialog at komme med gode synspunkter om, hvordan reglerne kan fortolkes bedst muligt til fordel for den motorhistoriske bevægelse. Derved kan vi påvirke og hjælpe SKAT til en administrativ praksis, som den motorhistoriske bevægelse kan leve med. Dialogen forsætter, og når der foreligger yderligere nyt, vil medlemmerne blive orienteret i et senere nyhedsbrev.

Mads Thyregod

 

Historiske køretøjer og miljøzoner i Tyskland.

Det er almindeligt kendt, at der i bl.a. Tyskland er indført miljøzoner i et stort antal byer. Det betyder, at motorkøretøjer kun må køre der, hvis de er forsynet med et selvklæbende miljømærke. For at kunne få miljømærket, skal en række tekniske krav opfyldes; – krav som stort set ingen historiske køretøjer kan opfylde.
Det gør imidlertid ikke noget, at historiske køretøjer ikke kan få et miljømærke. De er nemlig undtaget for reglerne.

Hvis man undersøger sagen på FDM’s hjemmeside, får man at vide, at der ingen undtagelser er for historiske køretøjer. Denne oplysning er forkert!

Ifølge Forbundsrådsbeslutning af 30.11.2007, kan historiske motorkøretøjer køre i miljøzoner, hvis følgende betingelser er opfyldt.

Tyske køretøjer:
– Skal være indregistrerede på røde eller ’07-nummerplader

Køretøjer fra andre EU-lande
– Skal være mindst 30 år gamle.
– Må ikke være ”upassende” ombygget, men gerne ombygget ”tidssvarende”.
– Skal være i god stand.
– Køretøjets alder skal fremgå af indregistreringsattesten.

Som reglerne er udformede, skal f.eks. et dansk køretøj med andre ord ikke være veteranregistreret for at blive godkendt, blot det opfylder ovenstående krav. Imidlertid kan det ikke afvises, at en registreringsattest, hvoraf det fremgår, at køretøjet er veteranregistreret, kan lette diskussionen med en eventuel emsig politibetjent.

Niels Jonassen

 

Ny plakat med tidstypiske nummerplader.

Der er stor interesse for de ” Tidstypiske Nummerplader ” til de historiske køretøjer. Motorhistorisk Samråd må udstede dem til køretøjer fra 1903 da nummereringen begyndte, og frem til 1. april 1958, da man gik fra nummerplader med et bogstav til nummerplader med to bogstaver.
Nummerplader med to bogstaver håber vi også at få tilladelse til at udstede. Der forhandles med SKAT om det, og vi håber at tilladelsen bliver givet til igangsættelse pr. 1. april 2011.

Plakaten er af praktiske grunde blevet til i et samarbejde mellem Dansk Veteranbilklub og Motorhistorisk Samråd. Den viser de tidstypiske nummerplader fra 1903 til 1958, så man kan se hvilke plader der var gældende hvilke år. Plakaten er i A2 format, og kan købes via Dansk Veteranbilklubs kontor på tlf. 45 56 56 10 , telefontid dagligt kl. 10 – 13. pris kr. 75,00 + forsendelse. DVK står tillige for udgiften til trykning af plakaten.

Erik Mieth

 

Vejledning til alle der kører gammelt motorkøretøj.

Mange vil nok spørge sig selv hvorfor de nu skal belemres med en vejledning i hvordan de skal køre. Men, sådan er FIVAs nye ”Vejledning i brugen af historiske køretøjer” ikke tænkt. Det er et lille hefte der samler en mængde erfaringer og gode råd med hensyn til omgangen og kørslen med gamle motorkøretøjer. Selv de mest erfarne vil såmænd have meget godt af at læse heftet igennem. Også gamle rotter vil komme til at overveje deres vaner – og måske ændre dem.

Meningen med heftet er at påvirke alle til at bruge deres historiske køretøj på en måde der ikke gør andre på vejene sure og samtidig formindsker risikoen for ulykker. Heftet kommer hele vejen rundt omkring lygteføring, bremser, hvor og hvornår det er bedst at køre og meget andet. Der gøres også opmærksom på den risiko der ligger i at andre på vejene ikke nødvendigvis har nogen viden om hvordan gamle motorkøretøjer reagerer.

Der er nogle løftede pegefingre men også megen fornuftig snak i det lille hefte. Heftet er FIVAs
bidrag til Europakommissionens Road Safety Charter, og FIVA ønsker på den måde at vise at også
den motorhistoriske bevægelse tager bekæmpelsen af færdselsulykker alvorligt.

Motorhistorisk Samråd har fået heftet oversat til dansk og forsynet det med humoristiske illustrationer tegnet af veteranbilmanden Leif Gr. Thomsen. Alle MhS’ medlemsklubber vil få et antal eksemplarer tilsendt.

Niels Jonassen

SENESTE NYHEDSBREVE
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn Færdselsstyrelsens nye tiltag med vejsidesyn af motorcykler, og ministerens fokus på de mest ...
Kreativ montering af sideblink, som illustreret her på en 1927 Amilcar CCGS tilhørende Henning Thomsen, burde ikke være nødvendig. (Foto: Søren Ditlev Jensen, Strøjer Samlingen)
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn I slutningen af januar kunne Motorhistorisk Samråd, og en lang række andre, aflevere et omfattende ...