Nyheder fra bestyrelsen

Motorhistorisk Samråds arbejdsområder

Med udgangspunkt i Årsmødets tilbagemelding til bestyrelsens arbejde og ønsker for fremtidens Motorhistorisk Samråd, har bestyrelsen brugt 2 møder på en grundig drøftelse af Motorhistorisk Samråds situation, udfordringer, opgaver og ikke mindst fremadrettede arbejde. Vi har på baggrund af dette besluttet fremover at fokusere og prioritere som beskrevet i det efterfølgende.

Vision:
Gårsdagens køretøjer på morgendagens veje

Mission:
Vi skal arbejde for, at de historiske motorkøretøjer, uanset øvrige trafik- og miljøpolitiske tiltag, fortsat har retten til at benytte vejnettet, så vores køretøjer ikke henvises til stilstand på et museum.

Arbejdsopgaver:
– Positionering af Motorhistorisk Samråd overfor myndigheder, politikere og øvrige opinionsdannere som autoriteten, der på baggrund af viden, kompetence og indflydelse altid tages med på råd, når der træffes beslutninger på det motorhistoriske område.

– Direkte kommunikation fra Motorhistorisk Samråd med det formål at udbrede vor viden og vore holdninger, herunder at påvirke og vejlede myndigheder, politikere og relevante beslutningstagere og dermed minimere risikoen for at der træffes kultur-, trafik- og miljøpolitiske beslutninger, der fejlagtigt rammer de historiske motorkøretøjer.

– Udgivelse af publikationer, vejledninger og bøger, der skal oplyse såvel befolkningen som direkte samarbejdspartnere om alt fra specifikke problemstillinger til det overordnede positive budskab om samfundets ansvar for bevarelse af den værdifulde kulturarv, der repræsenteres af de historiske motorkøretøjer.
Tidligere udgivne publikationer opdateres og moderniseres.

– Udveksling af information med medlemsklubberne samt FIVA, herunder udsendelse af information fra Motorhistorisk Samråd om alle relevante oplysninger, som skaffes gennem Motorhistorisk Samråds arbejde.

Udvikling af en ny version af Motorhistorisk Samråds hjemmeside www.motorhistorisk.dk, som skal fungere som primær kommunikationsplatform til medlemmerne og samfundet. I tilknytning hertil opdateres og tilpasses hele Motorhistorisk Samråds brevlinie og grafiske udtryk.

– Etablering af samarbejde med pressen, udarbejdelse af pressemeddelelser, indhentning af relevant information.
– Vurdere muligheden for at kunne afholde myndighedskonference, deltagelse på væsentlige messer/udstillinger.

– Iværksætte kampagne rettet mod at få alle relevante motorhistoriske klubber som medlemmer i Motorhistorisk Samråd for at gøre Motorhistorisk Samråd endnu stærkere over for myndigheder og politiske beslutningstagere.

– Undersøgelse af mulighederne for indtægt eller økonomisk tilskud ved siden af kontingentindtægterne til brug ved ekstraordinære projekter f.eks. bogudgivelse eller myndighedskonference.

Ovenstående hovedopgaver dækker selvfølgelig over en række mere specifikke underopgaver. Det er bestyrelsens plan at kommunikere igangsatte og gennemførte aktiviteter ud gennem nyhedsbreve, som udgives på regelmæssig basis.

Som man vil kunne læse i dette nyhedsbrev, er flere af de nævnte aktiviteter allerede iværksat. Når vi får ansat og indarbejdet den rette person til vores sekretærfunktion, regner vi med at kunne trykke lidt mere på speederen og få aktiveret en bred vifte af tiltag på medlemsklubbernes vegne.

 

Ansættelse af sekretær

På årsmødet i november fik vi mandat til at ansætte en sekretær, der blandt andet skal varetage kontakten til det offentlige og på den måde være en slags lobbyist for vores sag. Vi har på de to seneste bestyrelsesmøder forsøgt at kortlægge de egenskaber, vi ønsker hos den person, vi vil ansætte, samt arbejdsopgaverne; – der naturligvis er stærkt bundet sammen med samrådets overordnede opgaver, som er nævnt tidligere i dette nyhedsbrev. Som nævnt i forslaget, der blev vedtaget på årsmødet, er der tale om en halvtidsstilling på ca. 25 timer.

Stillingen er opslået på flere webbaserede job portaler, eksempelvis JobIndex og Stepstone, og vi citerer fra annoncen:

Af konkrete arbejds- og ansvarsområder kan nævnes:
Dialog og profilering mod relevante myndigheder, politikere og opinionsdannere. Dette skal sikre, at Motorhistorisk Samråds kompetence udnyttes konstruktivt i alle væsentlige fremtidige beslutninger omkring historiske motorkøretøjer.

– Løbende ajourføring af trafikpolitiske tiltag, der kan have indflydelse for Motorhistorisk Samråds medlemmer, herunder vurdering af betydning og konsekvenser samt rådgivning til bestyrelsen.

– Opdatering og udvikling af Motorhistorisk Samråds publikationer, webindhold og uddannelsesmateriale, herunder leverandørstyring.

– Samarbejde med medlemsklubberne og de internationale søsterorganisationer, herunder udarbejdelse af nyhedsbreve, informationsindhentning og aktivitetsplanlægning.

Der er således lagt op til et særdeles udfordrende og selvstændigt job, der bestemt kræver en stærk profil for at nå de ønskede resultater.

Vi satser naturligvis på at få stillingen besat hurtigt. Der er rigeligt at tage fat på, så bestyrelsen har stærkt brug for professionel hjælp.

Hvad angår personens fysiske placering, har vi besluttet at vi indledningsvis lejer os ind på konkurrencedygtige vilkår hos enten Mads Thyregods eller Anders Nannerups virksomhedsadresse. Dette begrundes med, at vi ønsker at sidde meget tæt på den nye medarbejder de første 6-12 mdr. for at sikre, at vi sammen kan udvikle stillingen til at blive et effektivt aktiv for MhS.

 

Ændrede told- & momsregler ved import fra ikke EU-lande – opfølgning

Vi har nu en dato for et møde med Skat i begyndelsen af februar og vender naturligvis tilbage, så snart vi har nyt at meddele.
Der er naturligvis megen interesse for dette emne blandt medlemmerne og en forståelig utålmodighed, men især i sådan en sag er det vigtigt, at vi taler med én stemme og ikke plager myndighederne med flere parallelle henvendelser

 

Forsikringer

På årsmødet blev der udtrykt utilfredshed med de efterhånden mange forskellige forsikringstilbud. Mange af forsikringsselskaberne har strammet betingelserne flere gange indenfor de seneste par år og det er svært at følge med i, om man har en rimelig ordning til en rimelig pris.
Samrådet vil derfor forsøge at kortlægge markedet og muligvis indbyde forsikringsselskaberne til en diskussion af forholdene og mulighederne.
Det er tidligere blevet slået fast, at Samrådet ikke skal gå ind i at formidle eller administrere en forsikringsordning, men det forhindrer os ikke i at gøre opmærksom på de problemer som vi ser i de nuværende ordninger.

 

Brochure om MhS og ny webside.

I forbindelse med indsatsen for at profilere samrådet, vil vi i den kommende tid arbejde med at få udarbejdet en nutidig version af hæftet ”Veteraner – Kørsel, Kultur og Miljø”, der snart har 10 år på bagen. Dette vil naturligvis inkludere opdaterede data omkring brug og dermed den forsat meget ringe miljøbelastning som vores køretøjer udgør.

Et andet tiltag, der skal hjælpe os til at profilere samrådet, er en ny webside. Vi har følere ude for at finde en god leverandør til en fornuftig pris.

SENESTE NYHEDSBREVE
Museumsbesøg og miljøzoneforbud
Museumsbesøg og miljøzoneforbud
Når dette nyhedsbrev udkommer, står det meste af Danmark på kanten til årets sommerferie. Mange vil benytte friugerne til en ...
Tænk på traktorfolket
Tænk på traktorfolket
Tænk på Traktorfolket Danmark er et landbrugsland, blandt så meget andet. Landbruget er et stolt erhverv med en hundredeårig lang ...
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...