Nyheder fra bestyrelsen

Afgift som følge af manglende partikelfilter og tillæg til registreringsafgiften på grundlag af
brændstofforbrug

Den 20. oktober 2009 1. behandlede Folketinget lovforslag nr. 24/2009 om ændring af afgift efter brændstofforbrug. Der er tale om en genfremsættelse af det tidligere vedtagne lovforslag, hvorefter dieselkøretøjer, der ikke har partikelfilter (eller har et sådant eftermonteret) skal betale en årlig afgift på 1.000,0 kr. Vi afgav i sin tid høringssvar, uden at dette dog førte til et ændret resultat. Genfremsættelsen af forslaget er begrundet i, at en notificeringsprocedure overfor EU ikke har været iagttaget.

Lovforslag 24/2009 (som er identisk med det tidligere vedtagne) blev fremsat den 7. oktober 2009. Den 14. oktober 2009 rettede Motorhistorisk Samråd henvendelse til Folketingets Skatteudvalg, Skatteministeren og folketingsmedlem Villum Christensen med opfordring til, at veterankøretøjer både undtages fra reglerne både om tillæg til registreringsafgiften på grundlag af brændstofforbrug og tillægget som følge af manglende partikelfilter. Begrundelsen er som tidligere, at reglerne alle er begrundet i hensynet til miljøet, og at veterankøretøjerne ikke udgør nogen miljøbelastning, som følge af det meget lille antal kilometre, sådanne køretøjer kører om året. Henvendelsen, som alle Skatteudvalgets medlemmer har fået, har ført til, at Skatteudvalget har bedt Ministeren om en redegørelse.

Vi må så håbe, at den fornyede henvendelse bærer frugt.

Henvendelsen er offentliggjort på Folketingets hjemmeside som bilag til lovforslaget, men gengives nedenfor.

 

Til medlemmerne af Folketingets Skatteudvalg
Den 14. oktober 2009

Vedr.: lovforslag nr. 24/ 2009 fremsat den 7.10.2009 (ændring af afgift efter brændstofforbrug)

Motorhistorisk Samråd har erfaret, at Folketinget har ovennævnte lovforslag på dagsordenen den 20. 10. 2009.

Som tidligere oplyst repræsenterer Motorhistorisk Samråd veterankøretøjsforeninger/klubber med et underliggende medlemstal på nu ca. 31.000.

Samrådet påpegede i forbindelse med, at Skat mere end ½ år efter vedtagelsen af lov 265 af 23.4.2008 ændrede sin praksis, således at tillæg til registreringsafgiften som følge af et brændstofforbrug på mindre end 16 km. pr. liter (for benzindrevne biler) nu også fra dette tidspunkt kom til at gælde for veterankøretøjer. Der henvises til Samrådet skrivelse af 17. februar 2009 til Skatteministeren og til høringssvar af 23. marts 2009 afgivet af Samrådet i forbindelse med det tidligere forslag til ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven.

Samrådet er forsat af den opfattelse, at reglerne om tillæg til registreringsafgift som følge afbrændstofforbrug ikke er rimelige eller velbegrundede, når der er tale om veterankøretøjer. Som dokumenteret anvendes disse køretøjer kun i begrænset omfang (under 1 % af det samlede antal kørte kilometer) og udgør således ingen miljøbelastning. Af lovforslagets bemærkninger fremgår det, at forslaget netop blev fremsat og vedtaget ud fra miljømæssige hensyn.

Ved lov nr. 523 af 12.6.2009 blev gennemført regler, der bl.a. medfører af dieseldrevne køretøjer skal betale et tillæg på kr. 1.000,00 såfremt køretøjet ikke er monteret med partikelfilter. Der henvises til lovens § 3b. Ligeledes her gælder, at veterankøretøjerne ikke er undtaget, og igen, da reglen er miljømæssigt begrundet, virker det urimeligt at disse veterankøretøjer omfattes af reglen.

Motorhistorisk Samråd skal derfor, hvor der alligevel skal ske en genfremsættelse af lovforslag 205 af 24.4.2009 opfordre til, at veterankøretøjer undtages for såvel reglerne om tillæg til registreringsafgiften som følge af brændstofforbrug som reglerne om tillæg som følge af manglende partikelfilter. Dette kan lovteknisk ske på samme måde som veterankøretøjer blev undtaget for reglerne om miljøzoner, jfr. lov om miljøbeskyttelse (lbg.1757 af 22.12.2006) § 15 b, stk. 5.

Samrådet har tillige sendt denne henvendelse til Skatteministeren og til folketingsmedlem Villum Christensen.

Med venlig hilsen

Mads Thyregod

 

Efter affattelsen af nyhedsbrevet, er der kommet en redegørelse fra Skatteministeren til Skatteudvalget, og det ser ikke ud til, at der vil fremkomme ændringsforslag fra regeringens side. Da lovforslaget er led i et indgået politisk forlig, kan det heller ikke forventes, at andre ændringsforslag fremkommer fra forligskredsens øvrige partier. Vi vil dog arbejde videre med sagen.

Mads Thyregod

SENESTE NYHEDSBREVE
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn Færdselsstyrelsens nye tiltag med vejsidesyn af motorcykler, og ministerens fokus på de mest ...
Kreativ montering af sideblink, som illustreret her på en 1927 Amilcar CCGS tilhørende Henning Thomsen, burde ikke være nødvendig. (Foto: Søren Ditlev Jensen, Strøjer Samlingen)
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn I slutningen af januar kunne Motorhistorisk Samråd, og en lang række andre, aflevere et omfattende ...