Nyheder fra bestyrelsen

Registreringsafgift – veterankøretøjer

MhS har fulgt debatten om tillæg i forbindelse med fastsættelse af registreringsafgiften for veterankøretøjer som følge af brændstofforbrug og airbags. Det har ført til en henvendelse til Skatteministeren og et svar fra SKAT. Henvendelse og svar er gengivet her i nyhedsbrevet.

Som det fremgår, fortolker SKAT reglerne således, at manglende airbags ikke påvirker registreringsafgiften på veterankøretøjer (som defineret i registreringsafgiftslovens § 10, stk. 4) men at brændstoftillægget/fradrag for veterankøretøjer skal foretages på samme måde som for andre brugte biler. SKAT har derimod ikke svaret på, om der er tale om en praksisændring. SKAT tager heller ikke stilling til, om det er rimeligt, at reglerne om brændstoftillæg/fradrag er hensigtsmæssige for veterankøretøjerne, der som bekendt kun anvendes i begrænset omfang. MhS finder ikke, at den nye retstilstand på dette område er rimelig overfor de historiske køretøjer. Vi har på et allerede afholdt bestyrelsesmøde haft lejlighed til at drøfte spørgsmålet. Det er vort ønske gennem en dialog med såvel skattedepartementet som politikerne at kæmpe for, at veterankøretøjerne undtages fra disse regler. I forbindelse med et netop afgivet høringssvar, har MhS allerede haft lejlighed til at påpege det urimelige i reglerne. Nedenfor er gengivet henvendelsen til Skatteministeren, SKATs svar og MhS’ høringssvar.

 

Henvendelse til Skatteministeren den 17. februar 2009:

Kære skatteminister Kristian Jensen

Jeg retter henvendelse til dig i min egenskab af formand for Motorhistorisk Samråd. Motorhistorisk Samråd er paraplyorganisation for veterankøretøjsklubber med mere end 30.000 medlemmer.

I det seneste nummer af Veteranposten (februar 2009) var der en artikel forfattet af MB Motor og advokat Lo Breiding med overskriften ”Ny praksis for registreringsafgift”. Artiklen, som jeg vedlægger i kopi, tager sit udgangspunkt i lov nr. 265 af 23. april 2008.

Som det ganske rigtigt påpeges i artiklen, anvendes veterankøretøjer kun i meget begrænset omfang. Der foreligger en omfattende dokumentation af dette, idet den internationale veterankøretøjsorganisation FIVA for nogle år siden udførte en omfattende undersøgelse af bl.a. dette spørgsmål. Danmark deltog i denne undersøgelse. Konklusionerne vedr. den danske del af denne undersøgelse vedlægges ligeledes.

Dertil kommer, at veterankøretøjer kun uhyre sjældent er involveret i trafikuheld.

Det forekommer derfor ikke rimeligt, at sådanne køretøjer skal belastes hverken af manglende airbags eller af en ikke så optimal brændstoføkonomi som moderne køretøjer.

Det er derfor med tilfredshed, jeg har noteret mig, at manglende airbags ikke har betydning for fastsættelsen af registreringsafgift for veterankøretøjer (køretøjer mere end 35 år gamle).

Så vidt jeg kan se, er selve bestemmelsen om forhøjelse af registreringsafgiften som følge af brændstoføkonomi ikke ændret, så i givet fald må der være tale om en ændring i administrativ praksis, når det i artiklen påpeges, at denne bestemmelse nu også anvendes overfor veterankøretøjer.
På mine medlemmers vegne vil jeg gerne have oplyst;
1. Hvorledes er den administrative praksis for så vidt angår den nævnte lovs § 4, stk. 3 i
relation til veterankøretøjer?

2. Er praksis inden for de seneste år blevet ændret og

3. Såfremt det viser sig at veterankøretøjer belastes af bestemmelsen ved fastsættelse af
registreringsafgift, mener du da at dette er rimeligt under hensyntagen til den ringe brug af
disse køretøjer sammenholdt med deres kulturhistoriske værdi?

Med venlig hilsen

Mads Thyregod
formand for Motorhistorisk Samråd

 

Skat har svaret på vores henvendelse den 23. februar 2009:

Motorhistorisk Samråd
Hammerensgade 6,2. sal
1267 København K

Registreringsafgift – veterankøretøjer

Skatteministeren har bedt SKAT takke for henvendelsen om registreringsafgift af veterankøretøjer. Skatteministeren har samtidig bedt SKAT om at besvare henvendelsen, idet der er tale om afgiftstekniske spørgsmål.

Det drejer sig konkret om fortolkning af registreringsafgiftslovens § 4, stk. 3, vedrørende ti1læg for brændstofforbrug fo r veterankøretøjer.

Efter bestemmelsen skal der ske en forhøjelse af afgiften med 1.000 kr. for benzindrevne personbiler for hver kilometer, personbilen kører mindre end 16 km pr. liter brændstof. For dielseldrevne personbiler sker forhøjelsen af afgiften i forhold til 18 km pr. liter brændstof.

Efter lovens § 10, stk. 4, er den afgiftspligtige værdi for køretøjer, der er mere end 35 år gamle, og som fremtræder som ved første registrering, køretøjets brugsværdi. I Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 230 af 22. marts 2006 er det i § 14 bestemt, at køretøjets brugsværdi fastsættes til 40 pct. af nyprisen.

SKAT har fortolket lovbestemmelserne på den måde, at der ikke kan ske nogen forhøjelse af et veterankøretøjs afgiftspligtige værdi, idet denne som nævnt er fastlagt til 40 pct. af nyprisen, hvilket bl.a. indebærer, at der ikke foretages noget tillæg til den afgiftspligtige værdi eksempelvis for manglende sikkerhedspuder efter registreringsafgiftslovens § 4, stk. 7, jf. stk. 5.

Tillæg eller fradrag i afgiften, som f.eks. brændstoftillæg og -fradrag, konflikter derimod ikke med definitionen vedrørende veterankøretøjers afgiftspligtige værdi, og det er derfor SKATs opfattelse, at sådanne tillæg og fradrag skal foretages for veteranbiler på samme måde som for andre brugte biler.

Det er klart, at brændstoftillægget indebærer en forhøjelse af registreringsafgiften på veteranbiler, men lovændringen i april 2008 (L 42) med bl.a. den ændrede beregning af registreringsafgift for brugte køretøjer, indebar også den lempelse i registreringsafgift for veteranbiler, at skalaknækket med anvendelse af 105 pct. i afgift af værdien blev væsentlig forhøjet. Det samlede resultat i relation til afgiftsbetaling for veteranbiler er således noget forskellig afhængig af bilens værdi og egenskaber (herunder km pr liter brændstof).

Kopi af Samrådets henvendelse er sammen med en kopi af dette svar sendt til Skatteministeriets fagkontor med anmodning om, at problematikken indgår i ministeriets overvejelser i tilknytning til fremtidige justeringer af registreringsafgiftslovens bestemmelser vedrørende veterankøretøjer.

Med venlig hilsen
Mogens Andreasen
Chefkonsulent
mogens.andreasen@skat.dk
Direkte telefon 72 37 55 67

 

MhS’ høringssvar af 25. marts 2009:

Skatteministeriet
Nicolai Eigtveds Gade 28
1402 København K
pr. mail pafgft@skm.dk

Den 25. marts 2009

Vedr. j. nr. 2009- 511-0035, forslag til ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven

Motorhistorisk Samråd har modtaget ovennævnte lovforslag i høring. Motorhistorisk Samråd er paraplyorganisation for veterankøretøjsklubber i Danmark med et medlemstal på ca. 30.000.

Det fremgår af lovforslaget og dets bemærkninger, at formålet med lovforslaget er at skabe en mere miljøorienteret bilbeskatning. Samrådet kan som udgangspunkt tilslutte sig et sådant formål, men må samtid gøre opmærksom på, at forslaget kan ramme de historiske køretøjer uforholdsmæssigt hårdt. Dette er Skatteministeren i forbindelse med den indførte regel om tillæg til registreringsafgiften på grundlag af brændstofforbrug (jfr. registreringsafgiftslovens § 4, stk. 3) blevet gjort opmærksom på. Der henvises til brev af 17. februar 2009, der vedhæftes som pdf-fil.

Der foreligger en omfattende undersøgelse af bl.a. hvor meget veterankøretøjer (her defineret som køretøjer mere end 25 år gamle, da undersøgelsen omfatter flere lande med varierende alderskriterier) anvendes. Undersøgelsen og de danske resultater vedhæftes tillige. Som det fremgår, er brugen af veterankøretøjer meget begrænset, og derfor er veterankøretøjernes belastning af miljøet ligeledes særdeles beskeden. Der er derfor ingen grunde til, at sådanne køretøjer uanset om disse er benzin- eller dieseldrevne, skal rammes af afgiftsbestemmelser, der indføres af miljøhensyn. Det gælder både det fremsatte forslag og i øvrigt også registreringsafgiftslovens § 4, stk. 3. Samrådet foreslår derfor, at der i disse relationer (altså også i relation til § 4, stk. 3) indføres en regel, der undtager køretøjer, der er mere end 35 år gamle og registreret som veterankøretøjer.
Der kan i den forbindelse henvises til, at i miljøbeskyttelseslovens § 15 b, stk. 5 med tilhørende bekendtgørelse nr. 57 af 28.1. 2009 er veterankøretøjer undtaget fra kravene, der gælder i etablerede miljøzoner for dieseldrevne køretøjer med en totalvægt på over 3.500 kg.

Da såvel lovforslaget som registreringslovens § 4, stk.3 er båret af miljøhensyn, er det værd at bemærke, at Miljøministeren i brev af 1. oktober 2008 til Motorhistorisk Samråd har udtalt, at veteranbiler ikke udgør et væsentligt miljømæssigt problem, men derimod er et værdifuldt kulturelt element. Brevet vedhæftes som fil.

Ingen kan vist være uenig i Miljøministerens synspunkt, og Samrådets forslag vil netop være med til at sikre bevarelsen af dette værdifulde kulturelle element, veterankøretøjerne.

Med venlig hilsen

Mads Thyregod
Formand for Motorhistorisk Samråd

 

Intelligente Transport Systemer

Som et tillæg til EU direktivet om Intelligente Transport Systemer blev det den 31. marts vedtaget at historiske køretøjer fritages for direktivet.

Som det nok er de fleste bekendt, har man gennem længere tid arbejdet med et direktiv angående fremtidige intelligente transport systemer i EU Parlamentets Transport Kommission.

I den forbindelse har FIVA’s repræsentant i Bryssel, Andrew Turner, været ganske aktiv på vegne af medlemsklubberne, heriblandt Motorhistorisk Samråd.

Målet har været at få gennemslagskraft med holdningen at ”fremtidens transportsystemer ikke må forhindre fortidens køretøjer i at kunne benytte det offentlige vejnet” og med de tiltag der gennem tiden har været oppe og vende i forbindelse med sådanne intelligente transport systemer, har der til tider været al mulig grund til at bekymre sig om muligheden for brug af de køretøjer vi nu engang interesserer os for og repræsenterer.

Rent nationalistisk har det selvfølgelig været ganske positivt, at det danske medlem af Europa Parlamentet Anne E. Jensen, som én af de første kunne se perspektivet i den kulturarv vi for egne midler så omhyggeligt bevarer for eftertiden og hæger om, så Anne E. Jensen fremsatte et forslag til et lov tillæg (ammendment), hvor de historiske køretøjer blev undtaget fra reglen om fremtidens transport systemer.

Helt præcis lød teksten:

(7a) Vehicles which are operated mainly for their historical interest and were originally registered and/or type-approved and/or put into service before the entry into force of this Directive and of its implementing measures should not be affected by the rules and procedures laid down in this Directive.

Eller oversat til dansk:
(7a) Køretøjer, som overvejende drives af historisk interesse, og som oprindeligt var registreret og/eller typegodkendt og/eller taget i brug inden ikrafttrædelsen af dette direktiv og dets gennemførelsesforanstaltninger, bør ikke være omfattet af bestemmelserne og procedurerne i dette direktiv.

Begrundelsen identificeret af FIVA og ligeledes fremsat af MEP Anne E. Jensen var at ”Eftermontage af sådanne systemer vil være praktisk og teknisk umulige på mange af de historiske køretøjer, hvorfor de bør fritages for direktivets krav”.

Til FIVA’s og Motorhistorisk Samråds store tilfredshed blev vor bekymring hørt og den 31. marts vedtog Transport Komiteen tillægget til direktivet så vi på EU niveau ikke i fremtiden forhindres i at bevæge os rundt på offentlig vej med den begrundelse at man ikke kan montere nye systemer på vore køretøjer.

Som FIVA’s repræsentant Andrew Turner formulerer det, så er det skønt når et sagligt og relevant dilemma bliver behandlet, og at vi dernæst ser at Kommissionen også er lydhør overfor vores situation. Her er det især vigtigt at takke alle de medlemmer, der har gjort en aktiv indsats for at sikre at også deres lokale MEP’er fik en forståelse for problematikken, så en undtagelse kunne føres hele vejen igennem kommissionen og blive vedtaget.

På vegne af Motorhistorisk Samråd,
Lars Genild 2009.04.02

SENESTE NYHEDSBREVE
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn Færdselsstyrelsens nye tiltag med vejsidesyn af motorcykler, og ministerens fokus på de mest ...
Kreativ montering af sideblink, som illustreret her på en 1927 Amilcar CCGS tilhørende Henning Thomsen, burde ikke være nødvendig. (Foto: Søren Ditlev Jensen, Strøjer Samlingen)
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn I slutningen af januar kunne Motorhistorisk Samråd, og en lang række andre, aflevere et omfattende ...