Nyheder fra bestyrelsen

Miljøbeskyttelsesloven

I et forsøg på at kunne overholde de i EU fastlagte mål for udledning er der sket ændringer i den danske miljølovgivning (Miljøbeskyttelsesloven).

Folketinget vedtog en lov, der giver kommunalbestyrelserne i København, Frederiksberg, Århus, Aalborg og Odense mulighed for at etablere miljøzoner gældende for dieseldrevne køretøjer over 3500 kg.

Alle lastbiler og busser med dieselmotor skal ved kørsel i en miljøzone være forsynet med miljøzonemærke. Lastbiler og busser skal være forsynet med partikelfilter for at kunne opnå denne mærkning:

• Fra den kommunalt fastsatte ikrafttrædelsesdato, medmindre bilen opfylder Euro 3 eller
bedre, og
• Efter 1. juli 2010, medmindre bilen opfylder Euro 4 eller bedre.

Kravene vil være de samme i alle miljøzoner, og miljøzonemærket giver adgang til alle miljøzoner.

Undtaget er foruden forsvarets køretøjer danske køretøjer indregistreret til veterankørsel og udenlandske køretøjer mere end 30 år gamle.

Da vores undtagelse er direkte skrevet ind i selve lovteksten, er det ikke et forhold, der administrativt kan tilsidesættes, hvilket naturligvis stiller os ganske pænt i den forbindelse.

På lignende vis har man i Tyskland midt i november vedtaget en lignende undtagelse fra mærkningskrav om emission, og i Tyskland har man også valgt at ligestille ”Oldtimers” uanset EU registreringsland.

FIVA arbejder for tiden på at sikre, at de historiske køretøjer i EU sikres imod urimelig forskelsbehandling i forbindelse med kommende tiltag til begrænsning af udledning. Der arbejdes såvel på national som på internationalt plan med denne opgave.

Læs hele den danske miljøbeskyttelseslov:
HER – det er § 15 der er interessant for os.

Lars Genild

 

Miljøzoner / FIVA

En sag der arbejdes med for tiden er Miljølovgivningen og etableringen af Miljøzoner (også kaldet Lav-emmissions zoner eller slet og ret LeZ’s). Der er ingen tvivl om at mange at de restriktioner vi fremover kan imødese som trafikkant har sit udspring i de luftkvalitetsmål de enkelte EU lande har sat som fremtidsmål.

Fra FIVA’s side arbejdes der for tiden på mere end et punkt i forbindelse hermed. Noget af det nye ved disse mål er at man ikke fra central side har stillet krav om metoden for at opnå målene.

I sig selv ganske fornuftigt og appellerende til kreativiteten, men set med rent Europæiske fællesskabsøjne virker det ikke dybt genialt, at man mere eller mindre har åbnet op for, at de forskellige lokalpolitikere frit kan vælge at indføre deres egne restriktioner. Umiddelbart vil det nok heller ikke ligefrem virke befordrende for den frie bevægelighed eller konkurrenceevnen, at man vil kunne imødese en række vidt forskellige regler og eventuelt vignetordninger gældende helt ned på by niveau.

Nu er det gudskelov ikke vores eller FIVA’s problem at løse Europas emissionsudfordringer men alene sikre at de historiske køretøjer ikke bliver glemt eller uforholdsmæssigt ramt at sådanne regler.

Af rent logistiske årsager er der naturligvis også for FIVA en vis interesse i at sådanne forbehold for historiske køretøjer om muligt bliver skrevet ind i det fælleseuropæiske eller mindst nationale love.

FIVA har derfor indledt en form for tre-trins raket, hvor man først på nationalt lokalniveau vil forsøge at identificere de regler der allerede nu er etableret eller som ligger lige for implementering.

Næste trin på raketten bliver samling af en række ”gode eksempler” der tilgodeser eller sikrer, at de historiske køretøjer ikke rammes uforholdsmæssigt.
Der hvor reglerne er at betragte som rene bompenge, kan vi af naturlige årsager ikke påkalde os særlige forhold – det vil simpelthen ikke være logisk og arbejde direkte imod hvor egne påstande om disse køretøjers meget begrænsede kørsel. Vi stilles typisk heller ikke anderledes end alle andre ved disse bompengeløsninger.

Disse ”gode eksempler”, hvoriblandt den danske miljølovgivnings friholdelse af historiske køretøjer fra de nye mærkningsordninger i de fire største byer og tysklands ditto vil være at finde, vil så blive brugt til nationalt at påvirke politikerne imod rimelige løsninger.

Endeligt vil tredje trin være en tilsvarende påvirkning på EU-plan via vores FIVA lobbyist og de enkelte landes påvirkning af deres egne MEP’ere.

Dette skulle derved også gerne ende med at være en sag, der ikke nåede at blive til ”En sag” inden den blev behandler og vores rettigheder blev sikret.

Lars Genild, MhS

 

Historiske nummerplader

Centralregisteret for Motorkøretøjer nedlægges pr. 31.12.2007 og opgaven med indregistrering af motorkøretøjer overtages af ”Skat”. Samtidigt er der et ændret nummerpladesystem under udarbejdelse, og her er MhS høringsberettiget, og det er en ret, vi selvfølgeligt benytter os af vedrørende de historisk korrekte nummerplader.

Den 25. august 2007 var MhS inviteret til møde med Skat, hvor Mads Thyregod og undertegnede havde lejlighed til at fremføre vore synspunkter. Mødet blev holdt i en meget positiv ånd, og vore ønsker om at måtte udvide ordningen til at sorte nummerplader må udstedes til det tidspunkt, hvor de ophørte, blev meget velvilligt modtaget.
Der arbejdes frem mod en løsning, hvor der reserveres et antal numre indenfor de bogstavskombinationer, der har været anvendt. Hvor mange numre i hver serie vil senere blive meddelt.

Skat satser på at udstedelsen af to-bogstavs nummerlader kan ske fra april 2011. Man har desværre ikke mulighed for at imødekomme MhS´s ønske om at biler, der er fyldt 35 år kunne få pladerne nu.
Det skyldes ikke uvilje, men at der ikke må ændres i det EDB-system. der er defineret, før systemet er i drift og virker.

Erik Mieth

 

Stadfæstelse af praksis i Landsskatteretten

Den 1. november blev resultatet af en skattesag fra landsskatteretten offentliggjort.

Sagen går i korte træk ud på, at sagsøger har udskiftet karossen på sit gamle køretøj fra 1966 til et lignende fra samme periode under en gennemgribende renovering af køretøjet.

Sagsøger har herefter søgt om tilladelse til at udskifte karossen uden ny betaling af registreringsafgift med henvisning til, at køretøjet er mere end 35 år gammelt, og fremtræder som da det var nyfremstillet, medens skatteregionens svar går på, at der skal betales ny afgift, da køretøjet har mistet sin første identitet.

Sagen gik sagsøger imod efter følgende meddelelse fra landsskatteretten:

Det er Landsskatterettens opfattelse, at klageren ikke kan støtte ret på ordlyden af punktafgiftsvejledningen. Der er herved lagt vægt på, at selv om det fremgår af vejledningen, at køretøjer, som er mere end 35 år gamle, ikke er omfattet af reglerne om betaling af afgift efter reparation og ombygning, fremgår det samtidig, at det er et krav, at køretøjet har bevaret dens afgiftsmæssige identitet.

Se domsafskriften i sin fulde udgave.

Umiddelbart virker sagens resultat ikke dybt overraskende på Motorhistorisk Samråd, da den i almindelighed følger den praksis, der i mange år har hersket på området.

Vi har derfor valgt at informere om den for herved at henlede medlemmernes opmærksomhed på de definitioner, der håndhæves i forbindelse med renovering af også de historiske køretøjer.

Lars Genild

 

Nordisk Møde

Igen i år har der været afholdt møde imellem de fire nordiske landes federationer, og som det tidligere er blevet aftalt koordineres disse møde nu, så man sikrer en mulighed for i fællesskab at vende de emner og punkter, der kommer på FIVA’s generalforsamling.

Da de fire lande uanset eventuelle nationale stoltheder ligner hinanden ganske meget (Ja! Det kan jo ligefrem virke skræmmende, selvom vi kan bryste os af at være den lykkeligste befolkning på kloden) er der naturligvis også stadig et ganske stort incitament for at mødes og udveksle synspunkter og ”problemer”.
Selve mødet blev i år afholdt i Sverige og blev på allerbedste vis afholdt på Volvos Bilmuseum i Gøteborg samt på et af de nye hoteller placeret på skønneste vis i den bydel, der er blevet skabt på det gamle værftsområde i Gøteborg.

Fra Danmark deltog undertegnede sammen med MhS’s anden repræsentant i det nordiske Niels Jonassen. Alle fire lande var i øvrigt repræsenteret, hvilket der også er tradition for.

I de fire lande arbejder man for tiden med følgende opgaver:

Norge:
• Fiva Motorcycle World Rally 2009
• Et norsk kulturår hvor man arbejder sammen med alle de andre husflidsorg.
• Forsøger at få stablet en embedskonference a la den i Sverige på benene.
• Forsøger at få lempet personskadeafgiften på forsikringerne
• Hjælper myndighederne med bestemmelse af importerede gamle køretøjer
• Arbejder på at få historiske nummerplader a la i Danmark

Sverige:
• Organisationsudvikling i MHRF
• Kompetanceudvikling i selve bestyrelsen med definerede områder
• Med at få skaffet nye lokaliteter – denne gang ved Arlanda
• Arbejder på en egentlig etablering af periodesyn for ældre køretøjer
• Har i år haft en kulturkonference med myndighederne – med succes
• Arbejder på at få skabt en reel definition på historiske køretøjer

Finland:
• Myndighederne
• Her kæmper man stadig med indtægtstabet som følge af årstalsændring
• Organisationen
• Har svært ved at aktivere og engagere unge mennesker i hobbyen
• Tænker på at lave en køretøjsdag a la den i DK
• Hobbyen
• Snakker her om restaurering kontra konservering
• Påtænker at lave et rally i anledning af 75 året for en Ford A’s sprittur

Endelig meddelte vi at man i Danmark koncentrerede sig om følgende emner:
• Centralregister
• Historisk Køretøjsdag
• Miljølovgivningen
• En generel god myndighedskommunikation
• Det omtalte køretøjsregister

 

Fælles Nordisk:
Man diskuterede derefter som planlagt aktiviteter, hvor vi med fordel vil kunne arbejde sammen i de fire nordiske lande:
• FIVA Generalforsamling og valgkandidater
• Indkomne forslag til FIVA Generalforsamlingen
• De enkelte landes planer og ønsker på længere sigt i FIVA
• Miljølovgivningen
• Den ønskede fællesnordiske arrangementskalender på web.

FIVA hvor de forskellige opstillede kandidater blev vendt, de indkomne forslag ligeledes blev gennemgået for om muligt at skabe en fælles holdning eller i hvert fald kende vores nordiske brødres holdning samt ikke mindre vigtigt, hvor vi i Norden ønsker FIVA bevæger sig hen i fremtiden. Med en kommende præsident fra Sverige er det naturligvis muligt for de nordiske lande ganske konkret og på højeste niveau i FIVA. Dette er ikke ensbetydende med, at vi fremover får patent på FIVA’s fremtid i Norden, men det er naturligvis en uovertruffen mulighed for os, at vi stille og roligt kan vende disse ønsker og mål i vort nordiske forum.

Miljølovgivningen blev også vendt – mest i regi af den kommende aktivitet i FIVA på dette område, men ikke mindre vigtigt kunne man direkte udveksle den nye danske miljølov, hvor der er taget særskilt hensyn til de historiske køretøjer af såvel national som international herkomst, samt få førstehåndsviden om den nye Miljøzonelovgivning som lige er blevet permanent i Stockholm (den rammer nu ikke de historiske køretøjer, da det alene er bompenge og kun afkræves i myldretiden).
Slutteligt blev der forelagt en ny internetbaseret arrangementskalender, der længe har været på tegnebordet.

Det fremlagte svarer tilsyneladende på bedste vis til de ønsker, der har været nationalt til en sådan fællesnordisk kalender, og vi har i Danmark på årsmødet endeligt besluttet at gå videre med denne sag.

Arrangementskalenderen vil grundet sin opbygning kunne anvendes såvel nordisk som rent nationalt, og det er de enkelte medlemsklubber, der selv direkte lægger deres arrangementer ind på Kalenderen.

Da de forskellige arrangementer ikke nødvendigvis er for alle (selvom man ofte meget gerne ser ”venner med fællesinteresser fra andre lande”), vil der helt naturligt kunne lægges begrænsninger ind for deltagelse i teksten.

Af hensyn til vores typiske åbenlyst manglende geografiske lokalkendskab i de andre nordiske lande, vil kalenderen i sine sorteringskriterier også benytte sig af billeder af de enkelte lande.

En nærmere beskrivelse af denne kommende fælleskalender vil blive lagt ud på foreningens hjemside.

Lars Genild

 

FIVA’s generalforsamling i København

Som det fremgik af formandens beretning til Motorhistorisk Samråds årsmøde, foregik FIVA’s årlige generalforsamling i år i København, og den forløb umiddelbart til alles tilfredshed.

Motorhistorisk Samråd havde en lidt mærkelig rolle som vært ved et arrangement, der ikke var ”vores”, og vi var på én eller anden måde alene ansvarlige for de ting, der vel egentlig ikke havde noget med generalforsamlingen at gøre, men som alligevel i allerhøjeste grad er med til at give deltagerne et samlet indtryk.

Vores rolle var derfor alene orienteret omkring selve den fysiske indkvartering, diverse spisninger i løbet af dagene, en festmiddag på generalforsamlingens sidste dag og ikke at forglemme sideordnede arrangementer for eventuelle påhæng til generalforsamlingsdeltagerne, hvor der var fint planlagte heldagsture på to af dagene.

Selve generalforsamlingen var i høj grad præget af selve etableringen af den fremtidige ledelse i FIVA. Fra Sverige var Horst Brüning opstillet til præsidentposten uden andre kandidater, og man skulle derudover skifte flere poster i den øverste bestyrelse.

Udskiftningen blev foruden en egentlig foryngelseskur en kursændring imod en mere nordeuropæisk organisationsform, hvor folk sidder på poster mere af gavn end af navn (uvist af hvilken grund vægter vi underligt nok arbejde frem for festivitas i det nordlige), og hvor medlemmerne af bestyrelsen betræder poster, fordi de specifikt har nogle kvalifikationer, man ønsker at gøre brug af.

Kigger man på de fire hovedkommissioner og deres størrelser, er der heller ikke nogen tvivl om, at FIVA nu meget mere målrettet går efter myndighedskontakten og de rent tekniske elementer af vores interesser.

I øvrigt er lille Danmark faktisk ganske tungt repræsenteret i netop disse to store kommissioner, da vi fremover leverer sekretæren i den tekniske kommission og en viceformand i Legislation kommissionen, der tager sig af myndighedsbehandlingen.

Umiddelbart arbejdes der på flere interessante elementer for øjeblikket. Nogle vil måske sige, at der (gudskelov) ikke er de store sager for tiden, hvilket vel også kan være rigtigt. Dette skyldes ikke nødvendigvis rent held, men det væsentlige faktum, at hvis sager kan håndteres før, de bliver til ”sager”, er det meget mere effektivt og skader os ofte meget mindre.

FIVA vil i den nærmeste fremtid også arbejde for at få skabt en fælles definition på et historisk køretøj.

I arbejdet med myndighederne har det vist sig mere og mere vigtigt at få skabt en enkelt og forståelig definition – kommer vi ikke med denne definition, sker der det, at de enkelte politikere laver deres egne definitioner, som ikke nødvendigvis svarer til vores egne opfattelser.

Denne opgave kommer til at blive udført som et tværkommissionsprojekt, hvor de enkelte kommissioner hver især skal fremkomme med deres mål og ideer med en sådan definition. Det er så meningen, at man bagefter i samlet flok én gang for alle får skabt denne definition.
Det var et ønske på MhS’s Årsmøde, at dette emne også blev vendt nationalt, så vi om muligt kunne gå videre med et forslag, som klubberne i Danmark direkte stod bag. Et oplæg vil blive rundsendt snarest.

Lars Genild, MhS

Man kan nu frit registrere sig som modtager af FIVA’s nyhedsbrev på: www.fiva.org

 

Referat fra MhS’s Årsmøde 2007 på Fangel Kro

Som annonceret blev der afholdt årsmøde i Motorhistorisk Samråd den 17. november.

Der var samlet i alt 55 personer fra de 59 tilsluttede klubber, der skønnet repræsenterer samlet 29.900 medlemmer i klubberne. Tallet er i år skønnet, da nogle få klubber har undladt at indberette det rette medlemstal.

Til dirigent blev valgt den af bestyrelsen opstillede Erik Kristoffersen, ligesom referatet også i år blev skrevet af Torben Vitting Jespersen – årsmødet blev konstateret lovligt og rettidigt indvarslet.

I år ønskede yderligere to klubber at træde ind i MhS, Buick Club of Scandinavia med 120 medlemmer samt Copenhagen Wings med 67 medlemmer. Sidstnævnte er en klub for VW med luftkølede motorer. Begge klubber blev hilst velkommen i foreningen.

Formanden aflagde herefter sin beretning, der efter ønske fra salen er gengivet i sin fulde tekst her:

 

Beretning fra formanden.
Mads Thyregod gjorde status for året, hvor der har været afholdt 6,5 bestyrelsesmøder. Bestyrelsen har fordelt arbejdet imellem sig. Lars Genild og Henning Thomsen har arbejdet med de internationale relationer sammen med Peter Løvstrøm Sørensen, der på MhS’s vegne er repræsenteret i FIVA’s tekniske komite. Lars Genild og Niels Jonassen har arbejdet med de nordiske relationer. I årets løb var MhS vært for FIVA’s generalforsamling i København.
Der er blevet udsendt 3 nyhedsbreve i 2007, men i 2008 burde der komme 4 nyhedsbreve. (Nyhedsbreve kan læses på MhS hjemmeside: WWW.Motorhistorisk.dk).

MhS modtager løbende henvendelser fra klubmedlemmer. Nu skal MhS ikke være en brevkasse, så vi opfordrer til, at henvendelser går via klubben, og at det ikke bare er en enkelt konkret sag men mere generelle forhold, der bringes videre til MhS.

Der er f.eks. nogle medlemmer, der misbruger reglerne for veterankøretøjer og bruger dem til daglig. Det bør vi alle tage klart afstand fra af hensyn til de aftaler, der er med myndighederne. Kan vi slå ned på det, så bør man tage det op i klubberne.
Der er spørgsmålet med små børn og veterankøretøjer og i den forbindelse de nye generelle regler for motorcykler. Små børn kan ikke bare bære styrthjelm eller sidde ordentligt på en motorcykel. I forbindelse med denne lovændring er MhS dog ikke blevet hørt, hvilket andre interesseorganisationer tilsyneladende heller ikke er blevet.
Slutteligt er der lige kommet henvendelse om venstrehængt sidevogne, som vi vil følge op på.

Med hensyn til de sorte to bogstavs nummerplader, har vi haft et møde med Skatteministeriet. Pladerne vil først være tilgængelige fra 2011, og det kan der ikke røres ved af hensyn til andre opgaver i Skat. De har mange opgaver i øjeblikket. Der er tilsagn om, at der kan reserveres visse nummerkombinationer. Man kan derfor ikke være sikker på, at få eksakt det løbenummer køretøjet har haft på et tidligere tidspunkt.
Administrationen af de nye nummerplader vil MhS stå for. Vi har spurgt, om vi kunne få dækket nogle omkostninger i den forbindelse, og det ser det ud til, at vi vil få. Erik Mieth har jobbet med pladerne og støttes af Svend Draaby som konsulent.

Der blev introduceret en historisk køretøjsdag i 2007, og det var en succes. Derfor gentager vi det i 2008. Der vil blive arbejdet med pressemeddelelser, og vi skal være lidt hurtigere ude i 2008 af hensyn til klubblade.

Der er blevet nedsat en arkivgruppe, som vi talte om på sidste årsmøde, og det er omtalt i Nyhedsbrev 2 – 2007.

Svend Aage Tholstrup omtalte sidste år den store FIVA undersøgelse. Det har givet stor omtale i pressen, og det har været en positiv oplevelse, at interessen har været så stor.

Sidste år omtalte vi Logbogen. Den er ikke kommet forrest i arbejdsopgaverne i år af hensyn til andre opgaver.

Vi er i bestyrelsen stadig opmærksom på områder, der kunne true eller gøre vores kørsel restriktiv. Her har Lars Genild fulgt op på, hvad der sker i EU rent lovgivningsmæssigt. I FIVA er der ansat en person, der holder øje med det samme emne. I øjeblikket er det spørgsmålet om miljøzoner, der er aktuelt både her i Danmark og i resten af EU. Miljøbeskyttelseslovens miljøzoner i Danmark undtager nu veterankøretøjer, og det samme gør den tyske lov på området.

I år var Danmark vært for FIVA’s årlige generalforsamling. Mødet blev afholdt i København på Clarion Hotel Copenhagen, og der blev afholdt en festmiddag i Ole Sommers museum i Nærum. Prins Joakim deltog i middagen som gæst, og det var en fornøjelig aften med omkring 145 deltagende.
FIVA har stor betydning, og det er godt, at vi er med. Nye love i Danmark udspringer ofte af EU beslutninger. Nye regler kan både tilsigtet og utilsigtet ramme os. Der var f.eks. et ændringsforslag om sidespejle på lastbiler.
Lars Genild er valgt ind i Legislation Committee til erstatning for Svend Aage Tholstrup. Det er godt, at vi kunne beholde den stilling. Ny præsident er Horst Brüning fra Sverige, der også er formand for Motorhistorisk Riksforbund.
De nordiske lande får mere og mere at skulle have sagt i FIVA.

Det var et udpluk af årets begivenheder. Der har været nogle store mærkesager førhen, men der er ikke nogle store sager i øjeblikket.
Vi skal kunne køre på offentlig vej med vores køretøjer, men vi skal modsat ikke være til gene for trafikken. Derfor bør man altid se retten til at færdes på offentlig vej som en ret, men ikke en pligt.
Man bør derfor også overveje meget nøje, om man nødvendigvis skal holde på sin ret og bevæge sig ud på f.eks. motorvejen midt i myldretrafikken – det er absolut ikke befordrende for vores omdømme i befolkningen.

Det kunne godt være tiltrængt, at der blev justeret i MhS vedtægter, der på nogle områder, ikke er helt klare.
Vi kunne godt trænge til nogen, der proaktivt holder øje med, om der dukker noget op i lovgivningen, der berører os.
Tak til bestyrelsen der udfører et godt arbejde. Det er rart at mødes med den.

 

Der blev stillet spørgsmål til formandens beretning, som blev godkendt uden bemærkninger.

En del af snakken og spørgsmålene gik herefter på sikkerhedsforholdene for børn, der påvirker såvel motorcyklister som bilejere med køretøjer uden seler.
Der var en del snak omkring forholdet til godkendelser, hvor spørgsmålet især går på accept af eftermonterede seler. I almindelighed er de jo ikke forbudte, da der for mange af disse køretøjer ikke er selekrav. Man kan sagtens skaffe godkendte seler til eftermontering, men skal selve befæstelsen også specifikt godkendes, og skal det være godkendt af fabrikanten? Da mange fabrikanter ikke længere eksisterer, er dette et punkt, hvor de historiske køretøjer kan blive urimeligt ramt.
Carsten Justesen fra Rootes lovede at undersøge dette nærmere ligesom forhold omkring sidevogne til motorcykler.

Et andet emne der blev bragt på banen også foranlediget af de i formandens beretning nævnte henvendelser, var ombyggede køretøjer og deres årgangsbestemmelse. I såvel MhS som i FIVA betragter man ombyggede køretøjer som historisk hidhørende til det år, hvor ombygningen er foretaget, medens der i forbindelse med indførsel og betaling af registreringsafgift for ombyggede køretøjer er skabt en rent administrativ årgangsbestemmelse ud fra årstal for 13 forskellige underkomponenter.
Det der ofte skurer i øjnene på folk er stærkt ombyggede køretøjer på historiske nummerplader, og her har vi alle et ansvar for at sådanne forhold så vidt muligt undgås.

Knud Degnbol kunne herefter fremlægge regnskabet, der blev godkendt uden anden bemærkning, end at man burde sikre en bedre forrentning af den beskedne formue – det har Knud allerede af egen drift taget initiativ til.
Da budget ligeledes blev godkendt, kunne man også godkende et uforandret kontingent på 7½ kroneper medlem inklusiv medlemskab af FIVA samt arrangements- og arbejdsgiveransvarsforsikring for alle tilsluttede klubber.
Da der ikke var nogle indkomne forslag, kunne man gå direkte videre til valg, hvor alle på valg var villige til genvalg. Da der ikke var stillet nogen modkandidater til nogen af posterne, blev alle genvalgt.

Der blev herefter informeret mere indgående fra det nordiske møde og FIVA møderne – dette er mere detaljeret beskrevet andetsteds og vil derfor ikke blive gentaget her.
Der blev spurgt fra salen til såvel konklusioner som de enkelte punkter. Disse blev besvaret efter bedste evne.
Der blev også spurgt fra salen, om det kunne være hensigtsmæssigt med en form for FIVA mærkning af historiske køretøjer – dette findes allerede i forbindelse med FIVA passet.

Den kommende nordiske arrangementskalender blev herefter gennemgået for forsamlingen, og der blev talt lidt om, hvorvidt den ville blive tilgængelig for alle eller alene eksklusivt for klubberne – det er tanken, at der skal være almen adgang, og at man i arrangementsbeskrivelsen noterer eventuelle deltagelsesbegrænsninger.

NJ fortalte om Logbogen, som er en detaljeret lille bog om ens køretøj. Meningen med den er, at det er en lille bog, der fortæller køretøjets historie, som dog alene beskriver ejerens opfattelse af forholdene.

Logbogen vil blive sendt rundt til alle klubberne til vurdering, og man vil i den forbindelse kunne notere sig for en større eller mindre bestilling til klubben. Som meddelt sidste år vil man alene starte produktionen op på basis af bindende bestillinger og derefter vurdere genbestillinger fra gang til gang.
Et spørgsmål fra salen gik på den nye ejerafgiftsberegning baseret på forbrug. Her var MhS ikke opført på høringslisten. MhS har nu flere gange meddelt de respektive instanser, at man tilsyneladende til tider glider ud af deres høringslister. I den pågældende sag gælder loven dog kun for køretøjer med et EU ratificeret forbrug, medens køretøjer fra før disse opgørelser beregnes efter det gamle regelsæt fra før 1997 også kendt som vægtafgiften.

Dirigenten kunne konstatere, at der ikke var mere til emnet eventuelt.

Formanden takkede for de gode ideer og for Årsmødet.

Mødet sluttede kl. 15.10.

Lars Genild

 

Bestyrelsens konstituering

Efter Årsmødet konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Formand: Mads Thyregod. Kasserer: Knud Degnbol. Sekretær Lisa Mikkelsen.

SENESTE NYHEDSBREVE
Museumsbesøg og miljøzoneforbud
Museumsbesøg og miljøzoneforbud
Når dette nyhedsbrev udkommer, står det meste af Danmark på kanten til årets sommerferie. Mange vil benytte friugerne til en ...
Tænk på traktorfolket
Tænk på traktorfolket
Tænk på Traktorfolket Danmark er et landbrugsland, blandt så meget andet. Landbruget er et stolt erhverv med en hundredeårig lang ...
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...