Nyheder fra bestyrelsen

Historisk korrekte sorte nummerplader med 2 bogstaver

Som omtalt i nyhedsbrev nr. 2 – april 2007 foreligger der nu ukast til ny bekendtgørelse om registrering af køretøjer. Udkastet indeholder bestemmelser, der medfører, at det efter 1.april 2011 vil være muligt at få historisk korrekte sorte nummerplader med 2 bogstaver. Motorhistorisk Samråd har afgivet følgende høringssvar den 30. april 2007:

Som formand for Motorhistorisk samråd skal jeg herved på vegne Motorhistorisk Samråd fremkomme med følgende bemærkninger til det modtagne udkast til registreringsbekendt-gørelse.
Motorhistorisk Samråd kan med tilfredshed konstatere, at det længe nærede ønske om muligheden for historisk korrekte nummerplader til køretøjer registreret efter 1. april 1958 (sorte 2 bogstav nummerplader) nu bliver muligt.

Af § 52 stk. 1 sidste punktum fremgår det imidlertid, at de historisk korrekte sorte 2 bogstav nummerplader først vil kunne anvendes fra den 1. april 2011, d.v.s. 3 år efter, at bekendtgørelsen i øvrigt træder i kraft.

Motorhistorisk Samråd vil foreslå, at overgangsreglen ændres, således at muligheden for historiske sorte 2 bogstav nummerplader træder i kraft den 1. april 2008 for køretøjer registreret første gang tidligere end 1. april 1973 og herefter rullende således at fra 1. april 2009 kan køretøjer registreret første gang tidligere end 1. april 1974 registreres med korrekte historiske sorte 2 bogstav nummerplader o.s.v. frem til 2011.
Motorhistorisk Samråd vurderer, at samrådet er i stand til at administrere ordningen jfr. i øvrigt § 52 stk. 2.

I forbindelse med den almindelige tildeling af 2 bogstav nummerplader til andre køretøjer end de historiske fremgår det, at der vil ske genanvendelse af tidligere numre. Såfremt reglen om fortsat at spærre de bogstavskombinationer, der blev anvendt før centralregistreringen blev indført, fastholdes, vil dette i alt væsentlighed opfylde samrådets ønsker i så henseende, idet der herefter vil være tilstrækkeligt med numre at tage af i forbindelse med sikring af, at den historisk korrekte nummerplade forsynes med de geografiske korrekte kendingsbogstaver jfr. § 52 stk. 2.

Derudover giver udkastet anledning til at bemærke, at i relation til § 36 stk. 2, vil det være hensigtsmæssigt at få præciseret, at hotrods og streetcars ikke kan registreres som veteranbiler, uanset om stelnummer og en evt. gammel registreringsattest indikerer, at køretøjet er mere end 35 år gammelt. Sådanne køretøjer vil ikke fremstå som originalt set med motorhistoriske øjne, og ej heller i relation til ToldSkat’s cirkulære 2002-31 for så vidt angår beregning af registreringsafgift for importerede veterankøretøjer.

Motorhistorisk Samråd ser meget gerne, at der bliver mulighed for på et møde med repræsentanter fra Skatteministeriet og/eller Færdselsstyrelsen at redegøre for de ovennævnte spørgsmål, ligesom man på et sådant møde kunne drøfte de mere praktiske spørgsmål i relation til administrationen af de historisk korrekte sorte 2 bogstav nummerplader.

Med venlig hilsen

Mads Thyregod
mt@thyregodadvokater.dk

 

Motorhistorisk Samråds ønske om et møde med repræsentanter fra myndighederne er blevet efterkommet, idet der er aftalt møde i Skatteministeriet den 23. august 2007 med henblik på en drøftelse af de rejste spørgsmål og administrationen af ordningen i øvrigt.

Mads Thyregod

 

Den nationale historiske køretøjsdag

Grundlovsdag, den 5. juni i år lykkedes det at få ideen om en fælles national historisk køretøjsdag virkeliggjort.
Der var arrangementer landet rundt og tilslutningen stor. En succes der gør, at Motorhistorisk Samråd vil arbejde for, at den nationale historiske køretøjsdag bliver en tilbagevendende årlig begivenhed og med en endnu større tilslutning.
En stor tak til de mange klubber der gjorde, at ideen blev til virkelighed.

Mads Thyregod

 

FIVA’S generalforsamling

Danmark er i år vært for den internationale veterankøretøjsorganisation FIVAS årlige generalforsamling. Generalforsamlingen afvikles i perioden 25.10 til 28.10 2007 i København. Som bekendt er Motorhistorisk Samråd den danske repræsentant i FIVA.
Vi i Motorhistorisk Samråd arbejder for, at gennemførelsen af generalforsamlingen bliver på et professionelt niveau, og at vi samtidig giver deltagerne gode oplevelser i tilknytningen til generalforsamlingen.

Mads Thyregod

 

Køretøjsbegrænsninger

Der er for øjeblikket stor opmærksomhed på miljøspørgsmål – især på luftforureningen – i alle de europæiske lande. Ikke mindst den del af forureningen, der stammer fra bilernes udstødningsgasser (emissioner). I flere af de europæiske storbyer arbejdes der på at begrænse forureningen fra motorkøretøjer ved at indføre zoner, hvor biler kun må køre, hvis de er udstyret med forureningsdæmpende udstyr som katalysatorer og/eller partikelfiltre.

MhS er selvfølgelig opmærksom på, at veterankøretøjer aldrig vil være i stand til at opfylde sådanne krav. Det vil kræve store konstruktive ændringer af motorer og udstødningssystemer, således at de derved mister deres historiske værdi.

MhS har derfor rettet henvendelse til FIVA og gjort opmærksom på, at man bør gøre sin indflydelse gældende for at få historiske køretøjer fritager fra sådanne ordninger, og at en fritagelse bør gælde hele Europa.
Til orientering kan det oplyses, at den danske miljøminister Connie Hedegaard allerede har givet udtryk for at ville se positivt på en sådan fritagelse.

MhS har fuld forståelse for, at der kræves beskyttelse af miljøet, men da de historiske køretøjer ofte anvendes i særlige øjemed og i gennemsnit kører få kilometer årligt, så vil et forbud mod kørsel i de centrale byzoner være meget uhensigtsmæssig.

MhS vil følge spørgsmålet opmærksomt.

Erik Mieth

 

Miljøzoner og veteranlastbiler- og busser

Ved meddelelse 1898 fra Færdselsstyrelsen fastsættes der regler om miljøzonekontrol ved syn.
Folketinget vedtog i december en lov, der giver kommunalbestyrelserne i København, Frederiksberg, Århus, Aalborg og Odense mulighed for at etablere miljøzoner.
Alle lastbiler og busser med dieselmotor skal ved kørsel i en miljøzone være forsynet med miljøzonemærke. Lastbiler og busser skal være forsynet med partikelfilter fra den kommunalt fastsatte ikrafttrædelsesdato, medmindre bilen opfylder Euro 3 eller bedre, og efter 1. juli 2010, medmindre bilen opfylder Euro 4 eller bedre.
Kravene vil være de samme i alle miljøzoner, og miljøzonemærket giver adgang til alle miljøzoner. MEN – Som vi blev lovet af Miljøministeren for lidt over et år siden, er veteranlastbiler- og busser, der er registreret til veterankørsel, undtaget for disse krav. Vi kan altså fortsat, uden bekymring, køre ind i en by med miljøzone og deltage i træf og arrangementer.

Ole Willumsen

SENESTE NYHEDSBREVE
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn Færdselsstyrelsens nye tiltag med vejsidesyn af motorcykler, og ministerens fokus på de mest ...
Kreativ montering af sideblink, som illustreret her på en 1927 Amilcar CCGS tilhørende Henning Thomsen, burde ikke være nødvendig. (Foto: Søren Ditlev Jensen, Strøjer Samlingen)
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn I slutningen af januar kunne Motorhistorisk Samråd, og en lang række andre, aflevere et omfattende ...