Nyheder fra bestyrelsen

Udkast til registreringsbekendtgørelse / historisk korrekte sorte nummerplader
med 2 bogstaver

Skatteministeriet har nu udsendt udkast til bekendtgørelse om registrering af køretøjer, idet det er hensigten, at den ny bekendtgørelse skal træde i kraft 1. januar 2008.
Som tidligere meddelt vil MhS afgive et høringssvar, og dette er p.t. under udarbejdelse, idet fristen for afgivelse af høringssvar er den 1. maj 2007.
Af særlig relevans for historiske køretøjer er bestemmelsen i § 35 der fastlægger, hvornår et køretøj er veterankøretøj og dermed kan indregistreres til veterankørsel.
Bestemmelsen er uændret i forhold til den nugældende, således at et køretøj kan registreres til veterankørsel, såfremt det er registreret første gang for mere end 35 år siden. Der gælder fortsat den begrænsning i brugen af køretøjet, idet dette kun må benyttes til lejlighedsvis og ikke erhvervsmæssig personbefordring, transport af farligt gods, udrykningskørsel eller udlejning u/fører.
Udkastets § 54 – 58 indeholder bestemmelser om prøveskilte og erstatter den nugældende bekendtgørelses § 67 – 75 vedr. faste prøveskilte.
I § 59 – 62 i udkastet indeholdes bestemmelser om prøvemærker, der erstatter de nugældende regler om løse prøveskilte. Der er efter disse regler bl.a. adgang til at få udleveret prøvemærker til kørsel med veterankøretøjer, der udelukkende skal bruges af tekniskhistoriske grunde.
I § 52 er nu indført en ændret bestemmelse om historiske korrekte nummerplader, således at der med virkning fra 1. april 2011 tillige vil være mulighed for at få historiske korrekte nummerplader med 2 bogstaver. De historiske nummerplader kan fra dette tidspunkt fås til køretøjer, der er registreret før den 1. april 1976. Det er fortsat Motor Historisk Samråd, der tildeler de geografisk korrekte kendingsbogstaver.
Som følge af, at bekendtgørelsen ikke ændrer på den generelle regel, hvorefter alle nummerplader indeholder 2 bogstaver og 5 tal, og da gamle nummerserier nu vil blive genbrugt i forbindelse med ny indregistrering af biler, kan det ikke umiddelbart påregnes, at veterankøretøjs oprindelige indregistreringsnummer med 2 bogstaver kan opnås.
I forbindelse med høringssvaret vil Motor Historisk Samråd påpege dette, ligesom Motor Historisk Samråd gerne ønsker en dialog med henblik på evt. tidligere ikrafttræden end 1. april 2011.

Mads Thyregod

 

Køretøjsregister

Arbejdet med det nye køretøjsregister skrider fremad. Alle hovedfunktionerne er på plads. Før end det bliver meldt klart, udestår der endnu en række små justeringer af layout samt lidt hjælp til brugerne.
Systemet fungerer, og de første testbrugere er begyndt at indlæse data for deres køretøjer. Er man vandt til at arbejde med computere, er man meget velkommen til at prøve at finde vej rundt i registeret. Er man ikke så vandt med computere, vil jeg anbefale, at man venter til de sidste detaljer kommer på plads.
Registeret findes under knappen ’Køretøjsregister’ på MhS hjemmeside:
www.motorhistorisk.dk.
Man kan registrere personoplysninger, køretøjsdata, billeder og div. Dokumenter, der indeholder information omkring ens køretøjer. Efterhånden som data bliver indlæst, kan man gå på opdagelse blandt de andres køretøjer. Vil man gerne se naboens oplysninger, er vejen frem at starte med at indlæse sin egne.
Når der tales om registre, er et af de første spørgsmål: ‘Hvad med datasikkerhed?’.
Den største indvending mod et sådant register er, at det kan bruges som indkøbskatalog for tyve. Svaret til dette er: ‘Selvfølgelig kan det det!’.
Man kan også indtage den modsatte holdning: ‘Jo flere steder jeg offentliggør data for mit køretøj, des bedre’. Efter princippet: Man kan stjæle Mona Lisa, men hvad sjov er der ved det, når man ikke kan vise det frem for nogen?
Det er i denne sammenhæng vigtigt at fremhæve, at det er frivilligt, om man vil lægge data ind i registeret.
Ved tilmelding er det krævet, at man oplyser sit navn og adresse, men der er muligt at skjule disse oplysninger, således at det kun er systemadministratoren, der kan se dem.
Når man indlæser et køretøj ind, kan man på nær Årgang, Fabrikat, Mærke og Model, vælge at skjule køretøjets data, således at de kun kan ses af en række specialister, samt systemadministratoren.
Ønsker man at komme i kontakt med en ‘anonym’ ejer af et køretøj, så er det muligt at sende en e-mail gennem systemet uden at navn og adresser oplyses. Det er så op til modtageren, om han vil svare.
Et af de store udeståender er de lister, hvorfra man vælger: ’Fabrikat, Mærke og Model’. Listerne der vælges fra i øjeblikket er af meget dårlig kvalitet. Der vil derfor inden for kort tid komme en lille hjemmeopgave specielt til mærkeklubberne om at lave lister over hvilken navngivning, der findes inden for hvert enkelt fabrikat.
I skal ikke kommentere det forum, der er tilknyttet til registeret, det er blot en tidlig demonstrations udgave. Forummet ligger uden for kontrakten, så det vil kræve en ekstra bevilling. I må til gengæld meget gerne kommentere, om det er en god ide at tilføje et forum.

I det oprindelige oplæg blev der lagt vægt på, at registeret ikke skulle være kommercielt. Programmøren mente dog, at det var en god ide at indsætte en diskret annonce kolonne yderst til højre. Det giver ca. 1 kr. for hver gang en bruger klikker på en annonce. Med over 20.000 potentielle brugere burde registeret inklusiv evt. fremtidige udvidelser kunne blive selvfinansierende.
Som sagt tag det i brug, kom med ris/ros, så klør vi på med at få de sidste hjørner på
plads.

Peter Løvstrøm

 

Medlemsklubbers arkiver og biblioteker

Alle klubber opbygger gennem årene et arkiv af breve og andre skrivelser samt mødereferater. Desuden udgiver stort set alle klubber et blad, og en del klubber modtager blade fra andre klubber eller abonnerer på blade.

Erfaringerne viser, at det er vanskeligt for mange klubber at holde styr på såvel brevarkiver som de samlinger af blade, som samles sammen gennem årene.

 

Definitioner og situationsbeskrivelse:

Arkiver
Arkiver forstås som samlinger af breve, klubcirkulærer, mødereferater osv. Da de færreste klubber har fast kontor, ligger breve og brevkopier hos de forskellige bestyrelsesmedlemmer, som har haft med disse sager at gøre. I forbindelse med udskiftninger i bestyrelsen sker det ganske ofte, at disse arkivalier ikke bliver overdraget til de nye bestyrelsesmedlemmer. Ofte kan der også være usikkerhed m.h.t. hvem i bestyrelsen, der skal skrives til, så breve ofte kommer til at ligge spredt hos mange såvel tidligere som nuværende bestyrelsesmedlemmer.
De fleste foreninger har en sekretær, som skriver en eller anden form for referat af bestyrelsesmøder og/eller generalforsamlinger. På trods af alle gode hensigter ender det ofte med, at disse referater kommer til at ligge lige så spredt som korrespondancen.
I forbindelse med de arrangementer – f.eks. løb eller træf – som en klub arrangerer, er der et stort forberedelses- og planlægningsarbejde. Resultatet er næsten altid et omfattende læg med brev, brevkopier osv. Ofte bliver disse liggende hos den ansvarlige arrangør, indtil han smider dem ud som uaktuelle.

Bibliotek
En klubs bibliotek består af de bøger og blade, som klubben enten selv udgiver, køber eller modtager på anden vis. De fleste klubber har problemer med opbevaringen af disse, og det almindeligste er vel, at de ligger hos et medlem af bestyrelsen, eller et medlem som tilbyder at stille plads til rådighed. Det er de færreste klubber, der råder over et klublokale, hvor biblioteket kan stå.
I forbindelse med udskiftninger i bestyrelsen sker der ofte det samme som med arkivalierne: det bliver liggende, hvor det lå og bliver som årene går i realiteten utilgængeligt for klubben og dens medlemmer. Enkelte klubber har magtet at indrette et bibliotek med en fast ansvarlig, men det er et fåtal. Et særligt problem udgør præmier eller gaver til klubben.

Forslag:

Arkiver
I hver klub udpeger bestyrelsen en arkivansvarlig, som har til opgave at indsamle, ordne og opbevare klubbens korrespondance og mødereferater m.m. Den arkivansvarlige kan passende udpeges i forbindelse med konstituering af bestyrelsen.
Det er væsentligt, at der besluttes en bestemt måde at ordne arkivet på, samt at denne arkivorden opretholdes. Det påhviler klubbens bestyrelse at sikre sig, at der ved den arkivansvarliges afgang udpeges en efterfølger, samt at arkivet overleveres til vedkommende. Med moderne kommunikationsformer som e-mail opstår der særlige arkivproblemer. Klubberne bør lave en ordning, der sikrer at som minimum resultatet af en drøftelse ført pr. e-mail nedfældes på papir og gemmes.
De enkelte klubbestyrelser laver aftaler om, hvor ofte materiale skal afleveres til den arkivansvarlige. Én til to gange om året må anses for hensigtsmæssigt.

Bestyrelsen bør udpege en arkivansvarlig.
Det skal sikres, at alle beslutninger nedskrives.

Bibliotek
I hver klub udpeger bestyrelsen en biblioteksansvarlig, hvis opgave det er at indsamle, opbevare og holde orden i dels klubbens egne blade, dels andre blade som klubben ønsker at opbevare. Den biblioteksansvarlige kan passende udpeges i forbindelse med konstituering af bestyrelsen. MhS forudsætter, at hver klub opbevarer et komplet sæt af de blade, den selv udgiver.
Det kan være hensigtsmæssigt, at posten som biblioteksansvarlig varetages af klubbladets redaktør, eftersom det må antages, at klubbiblioteket i langt de fleste tilfælde vil bestå af samlingen af klubbens egne blade. Hvis biblioteket også omfatter bøger, bør der være faste regler, for hvem der er ansvarlig for anskaffelse af bøger, ligesom der bør fastlægges et budget for de årlige indkøb af bøger. Samtlige bøger i biblioteket bør være registreret, og der bør føres kontrol med eventuelle udlån.
Registrering kan lettest foretages i et pc-baseret system. Ellers kan et kartotekskortsystem anvendes. Bestyrelsen bør tage stilling til om biblioteket skal forsikres.
Mange klubber har en samling af fotos. Det er væsentligt at denne fotosamling ordnes og registreres, samt at registreringen løbende føres ajour. Hvis denne opgave ikke varetages af den biblioteksansvarlige, bør bestyrelsen udpege en særlig billedbibliotekar efter samme retningslinier som den biblioteksansvarlige.
Det påhviler bestyrelsen, at der i forbindelse med den biblioteksansvarliges afgang udpeges en ny ansvarlig, samt at biblioteket overdrages til vedkommende. Det påhviler ligeledes bestyrelsen at sikre sig, at gaver til klubben bliver registrerede som sådanne og ikke opfattes som tilhørende enkelte medlemmer af bestyrelsen. Der bør nedfældes regler for, hvordan præmier og gaver skal håndteres, og hvor de skal opbevares. Der bør på alle præmier og gaver fæstes en seddel med oplysning om, hvor genstanden kommer fra.

Bestyrelsen bør udpege en biblioteksansvarlig.
Klubben bør opbevare en komplet serie af egne klubblade.
Hvis klubben har bøger bør de registreres.
Hvis klubben har fotos bør de registreres.
Gaver til klubben samt præmier bør mærkes og registreres.

Særlige copyrightproblemer
Klubberne bør være opmærksomme på, at der kan være copyright på artikler og billeder, der bringes i klubbladet. Bruger man materiale fra andre publikationer, bør man sikre sig, at man har lov til det. Man kan eventuelt aftale med alle bidragydere til klubbladet eller nedfælde i klubbens vedtægter, at copyright vedrørende originale indlæg og billeder tilhører klubben. Man bør være opmærksom på, at copyright også gælder billeder og artikler, der lægges ud på Internettet.

Niels Jonassen

 

Motorhistorisk Køredag

Grundlovsdag, den 5. juni er udnævnt til Motorhistorisk Køredag.
Vi skal denne dag have så mange historiske køretøjer ud på gaderne, da det vil være en fin propaganda for retten til fortsat at køre med gamle motorkøretøjer. Der er på nuværende tidspunkt mange klubber, der er i gang med at arrangere køreture. Det er planen, at køredagen skal være en årligt tilbagevendende begivenhed ikke kun i Danmark, men også i de andre nordiske lande. Tanken er også, at køretøjer, uanset hvilken klub de tilhører, kan deltage i andre klubbers arrangementer.
Selv om MhS ikke skal styre og bestemme noget, vil vi meget gerne høre om de planer, klubberne har. Så skriv kort til MhS’s sekretær, Lisa Mikkelsen på e-mail hekseringen@mail.dk senest den 15. maj. MhS vil derefter udsende en pressemeddelelse, hvori der informeres om klubbernes arrangementer.
Se yderligere i sidste Nyhedsbrev på www.motorhistorisk.dk

Lisa Mikkelsen

SENESTE NYHEDSBREVE
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn Færdselsstyrelsens nye tiltag med vejsidesyn af motorcykler, og ministerens fokus på de mest ...
Kreativ montering af sideblink, som illustreret her på en 1927 Amilcar CCGS tilhørende Henning Thomsen, burde ikke være nødvendig. (Foto: Søren Ditlev Jensen, Strøjer Samlingen)
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn I slutningen af januar kunne Motorhistorisk Samråd, og en lang række andre, aflevere et omfattende ...