Nyheder fra bestyrelsen

Nye bestyrelsesmedlemmer

I brev af 12. august 2006 opfordredes MhS´s medlemsklubber til at se sig om i klubben for at finde egnede kandidater til valg til bestyrelsen på det kommende årsmøde, som er den 18. november 2006 på Fangel Kro (indkaldelse er på vej).

To bestyrelsesmedlemmer ønsker at udtræde af bestyrelsen – nemlig Morten Qvistgaard og undertegnede.

I skrivende stund har vi fået følgende kandidater anmeldt

1. Jørgen Maibom, som opstilles af Nordjysk Vintage Motor Klub. Jørgen er tidligere formand for den opstillende klub og han har tidligere haft kontakt til MhS.

2. Henning Karstensen, som opstilles af Danmarks Veteran Motorcykleklub.

Tak til de to klubber for opstillingerne.

For god ordens skyld skal jeg gøre opmærksom på, at kandidater fortsat kan opstilles – og at det også – uden forudgående meddelelse herom – er muligt at opstille sig selv eller en anden på selve Årsmødet.

På gensyn til Årsmødet.

Svend Aage Tholstrup

 

Historisk korrekte sorte 2-bogstavsnummerplader

MhS har som bekendt i en lang periode presset på for at gennemført regler, der muliggør at periodens biler kan registreres med historisk korrekte sorte 2-bogstavsnummerplader. Det har tidligere været oplyst, at Skatteministeriets overvejelse om regelændringer, der muliggør dette, forventedes afsluttet inden sommeren 2006.

På forespørgsel har MhS nu fået oplyst, at overvejelserne ikke er afsluttet endnu, og at dette forventes at ske i løbet af foråret 2007 i forbindelse med udstedelse af en ny registreringsbekendtgørelse med virkning for 2008. Ministeriet forventer, at et udkast til bekendtgørelsen bliver sendt i høring sidst i december 2006. Viser det sig nødvendigt, vil MhS afgive et høringssvar.

Mads Thyregod

 

Ændringer i ”Vejledning om syn af køretøjer”

I ”Vejledning om syn af køretøjer” er der indført forskellige tilpasninger og ændringer. Et par af ændringerne har særlig betydning for de historiske køretøjer, medens andre i specielle tilfælde kan få betydning for de disse køretøjer.

De ændringer, der umiddelbart drejer sig om de historiske køretøjer er følgende:

Afsnit 6:

Af 6.04.020 fremgår det, at reglerne for anvendelse af retningsviservinger som sideblinklygter nu er:

Før 01.01.66: Oprindeligt monterede retningsviservinger kan indrettes som sideblinklygter således, at de blinker i udslået stilling.

Veteranbil: Retningsviservinger kan indrettes som sideblinklygter således, at de blinker i udslået stilling. Det er en betingelse, at bilmodellen originalt kunne fås med retningsviservinger.

Afsnit 14:

I 14.02.1 §32, der omhandler synsgrundlaget for brugte køretøjer, som er indført fra udlandet, er tilføjet:

”Dokumentation for tidligere registrering kan også være et brev fra den udenlandske registreringsmyndighed, der bekræfter køretøjets tidligere registrering i det pågældende land.”

Morten Qvistgaard

 

Snyd med kilometertællere

MhS er igen kommet med på Færdselstyrelsens høringsliste – og det første vi har fået tilsendt den 31. maj 2006 er et dokument med overskriften

Indførelse af eventuelt forbud mod manipulation med kilometertællere.

Forslaget er kommet til verden efter at TV2 i udsendelsen Operation X – fup på 4 hjul har påvist, at flere firmaer i Danmark har specialiseret sig i at manipulere med brugte bilers kilometertællere.

I den forbindelse har Transport- og energiminister Flemming Hansen udtalt – Der er ingen grund til at stille på kilometertallet, med mindre man vil snyde. Jeg vil derfor se, hvad vi kan gøre for at stoppe det, for noget vil vi gøre.

Som lovgivningen er nu, er det ikke ulovligt at justere tallet som en kilometertæller viser. Det er først når man benytter dette fejlagtige tal i forbindelse med afgiftsberigtigelse, salg af køretøjet eller lignende, at det bliver kriminelt.

Færdselsstyrelsen anmodede derfor om vor vurdering af, om det skønnes at have nogen virkning for forbrugerne i praksis, hvis man indførte et forbud mod at manipulere med kilometertælleren.

MhS svarede den 12. juni 2006 på denne henvendelse med nedenstående brev.

 

Vedr. Høring om forbud mod snyd med kilometertællere.

Vi tror det er tvivlsomt om et direkte forbud mod at manipulere med kilometertællere vil have nogen væsentlig betydning, idet der næppe er tvivl om, at de der gør det med henblik på at få det til at se ud som om et køretøj har kørt færre kilometer end det i virkeligheden har, udmærket er klar over at det er ulovligt jf. markedsføringsloven.

Såfremt der skal indføres lovgivning som direkte forbyder at manipulere med det tal som en kilometertæller viser, anmoder vi om at historiske køretøjer – d.v.s. køretøjer, som er 35 år eller ældre undtages fra denne bestemmelse. Begrundelsen herfor er at kilometertællere ligesom alt andet mekanisk udstyr slides og går i stykker på et tidspunkt. Det må da ikke gøres ulovligt at udskifte / reparere / justere en kilometertæller i et sådant køretøj.

Vi skal ligeledes anmode om følgende undtagelser for de historiske køretøjer.

1. Det må ikke gøres til et krav at historiske køretøjer SKAL have en kilometertæller, såfremt køretøjet ikke var udstyret med en sådan fra producentens side.
2. Det må ikke gøres ulovligt at køre med et historisk køretøj, hvori kilometertælleren ikke virker eller ikke tæller korrekt.
3. Og endelig må det ikke gøres ulovligt at udskifte en fejlbehæftet kilometertæller med en der fungerer.

 

Vi har siden da ikke hørt nyt om et eventuelt forslag til ny lovgivning om dette emne.

Svend Aage Tholstrup

 

Nordisk Møde i Sandnæs (Stavanger), Norge 30.9 – 1.10.2006

Kronen Gaard Hotel, Sandnes, Norge
Ganske passende havde man i år valgt at lægge det Nordiske Møde på et tidligere hjem for senildemente
og evnesvage. Da alle kom langvejs fra ankom alle deltagere i løbet af fredag eftermiddag
og man kunne passende indlede med en hyggelig aften.

 

Agenda lørdag/søndag (på Norsk):

• Åpning, ved vertskap som ønsker velkommen
• Agenda godkjennes
• Godkjenning av protokoll fra møtet i mars 2006
• De respektive lands forbund informerer om nye saker og/eller arbeidsområder
• FIVA, Generalforsamling i Athen 2006. Viktige saker.
• FIVA, World Motorcycle Rally 2009 i Norge, orientering
• FIVA, Generalforsamling i Danmark 2007
• Evenemangskalendern på web. Lasse A. Presenterer
• Eventuelt

 

Følgende deltog fra de enkelte lande:

Finland:
Dage Groop

Sverige:
Horst Brüning
Rune Bjork
Lars Adolfsson

Norge:
Kjetil Fuhr (ordstyrer)
Tom Græger (officiel referent)
Carl-Henrik Størmer
Bjørn Krogvig
Ranveig Hagen
Ulf R. Hanssen

Danmark:
Svend Aage Tholstrup
Lars Genild (uofficiel referent til de danske klubber)

 

• Åpning, ved vertskap som ønsker velkommen
Kjetil Fuhr inledte mødet med at byde alle deltagerne velkommen og gennemgik kort weekendens program.

• Agenda godkjennes
Umiddelbart blev agendaen godkendt uden yderligere tilføjelser og det skal her bemærkes, at den også i timing og indhold stemte overens med det aftalte i foråret.

• Godkjenning av protokoll fra møtet i mars 2006
Her kom der fra Danmark en gennemgang af aftalerne i referatet og at man ikke i tilstrækkelig grad informerede hinanden på tværs af landegrænserne ved blandt andet at rundsende nyhedsbrevene (som vi gør).

Norge var ikke tilfreds med dele af ordlyden i det sidste uofficielle referat men ville dog ikke gøre yderligere i den forbindelse.

Referatet blev herefter godkendt.

• De respektive lands forbund informerer om nye saker og/eller arbeidsområder.
Finland:
Her arbejder man i øjeblikket med at etablere lempelser for regelsættet så især yngre personer kan have en gammel bil (eller flere) der bruges mere end de tilladte 30 dage årligt og i øvrigt heller ikke lever op til alle reglerne for museumskøretøjerne.

Man tilsigter fremover at det skal kunne lade sig gøre at få dem godkendt som hobby-køretøjer og hermed åbne mulighed for, at de skal kunne af- og tilmeldes efter behov.

Rent forsikringsmæssigt vil man indlemme disse køretøjer i museumsforsikringen og derved også få gruppen indlemmet i den finske pendant til Motorhistorisk Samråd.

Genopbygningsprocenterne vil fremover lempes for de ældre køretøjer, så disse herefter ikke næsten automatisk overskrider de 50% (der er gældende i Finland). Generelt vil sikkerhedsudstyr fremover blive undtaget af genopbygningsprocenterne.

Tom Græger spurgte til det finske forbunds økonomi efter at det blev vedtaget at gå fra 25 til 30 år som grænse for museumkøretøjer i Finland. Den manglende omsætning gør naturligvis at limremmen skal spændes noget ind nu, men man regner med at klare skærene alligevel. (man har 90 inspektører over det finske land til syn og gensyn af køretøjer i organisationen). Prisen er i dag 30€ årligt, hvor 10 går til den lokale klub og 20 til hovedklubben, der blandt andet også varetager bladudgivelsen.

Sverige:
Et parti har her i agurketiden pludseligt foreslået, at alle historiske køretøjer skulle have særskildte nummerplader. Ikke noget MHRF biliger, for selvom man eventuelt skulle kunne få nogle fordele på kort sigt, vil man risikere at man på lang sigt lige pludselig blev diskrimineret, da man nu blev tydeligt identificerbar.

Samme holdning har man generelt til skattefrihed for køretøjer mere end 30 år (bundet sammen med en særlig forsikring) da man også her frygter at kunne skilles fra i andre sammenhænge på længere sigt.

I Sverige koster det årligt 43 kr. at have et køretøj registreret som afmeldt. På grund af beløbets størrelse undlader staten at forfølge skyldnere, hvilket på samme vis gør, at mange undlader at betale beløbet.
Staten rasler nu med sablen og påtænker at trække disse afmeldte køretøjer ud af registrene som værende helt skrottet – hvilket tilnærmelsesvis vil umuliggøre senere genregistrering.
Man er derfor i gang med at få folk til at få betalt deres udestående, så de ikke pludselig står med et officielt skrottet køretøj.

Sammen med andre motororganisationer foreslår man for tiden at man fremover ved registrering af importerede køretøjer kun skal gå til én myndighed, hvor alle akterne så skal kunne afklares (som vi også arbejder hen imod her i landet).

Fremover skal man have en særlig taxi tilladelse hvis man vil køre brudekørsel (eller studenterkørsel, men dette er typisk mindre relevant for historiske køretøjer). Som i Danmark er det også her det financielle forhold, der gør en sådan tilladelse nødvendig i blandt andet forsikringsregi.

I overensstemmelse med EU skærpes reglerne ved befordring af børn. Da disse i rent juridisk forstand er uden egen vilje påhviler det andre, at tage det fulde ansvar af deres interesse i form af meget skærpede sikkerhedsregler. Desværre skeles der her ikke til historiske køretøjer overhovedet, men alene til selve udstyret.
Dette kan på længere sigt umuliggøre befordring af børn i gamle køretøjer (samt på tohjulede motorkøretøjer uanset alder) dersom der ikke skelnes mellem nyere brugskøretøjer og historisk hyggebefordring som fritidssyssel.

Sagen kan få fatal indflydelse på den fremtidige tilstrømning af yngre mennesker til vores hobby dersom befordring af børn umuliggøres – det er dog en sag, som vi skal have håndteret i EU-regi.
Sagen er ikke kun relevant i Sverige men hele Europa.

Fremover tales der også om krav til sikkerhedsudstyr på alle pladser der anvendes til personbefordring – dette kan på længere sigt umuliggøre brug af nødsæder i de ældre biler (samt svigermor-kassen). Man påtænker i samme omgang at forbyde transport af flere personer end der er sikkerhedsudrustning til.

Da sikkerhed og miljø begge er emner med stor fokus i Sverige, udgiver MHRF små enkeltbladede A5 brochurer, der udleveres til alle der får synet et klassisk køretøj.

Man går med planer om at arrangere en myndighedskonference i maj 2007 i Sverige – indhold af en sådan konference lå endnu ikke helt fast.

Slutteligt klager man sammen med flere andre organisationer over statens forslag om overførsel af forsikringsansvaret for rehabilitering og personskadeudgifter til køretøjsforsikringerne – staten skønner selv at det er en udgift på 8 – 9 mia SKr. årligt.

Danmark:
For tiden har vi (gudskelov) ikke de store problemer i Danmark

Vi arbejder på et internet baseret køretøjsregister hvor især mindre eksotiske køretøjers historie kan bevares for eftertiden. (er i tilbudsfasen nu)

Vi arbejder stadig med at få etableret en formular for videreinformering af efterkommere om hvorledes ens Mobilia bør bevares for eftertiden (Bil-testamente)

Slutteligt arbejder vi med en arkiv-gruppe, der skal etablere nogle strukturerede vejledninger for klubberne om hvilket materiale der bør gemmes til eftertiden og hvorledes.

På en eller anden måde hænger disse tre tiltag sammen og vil medvirke til at sikre eftertiden adgang til historisk materiale på en enkel og overskuelig måde uden unødig tab af væsentlig data.

Der har været et lovforslag om kilometertællere til høring – vi har her skitseret aspekter i relation til ældre køretøjer ligesom vi har stillet spørgsmål ved nødvendigheden af særlige regelsæt hvor eksisterende lovgivning åbenlyst og bevidst overtrædes. Lovforslaget er endnu ikke fremkommet.

Vi har på opfordring kigget på muligheden med at etablere en tilbagevendende klassisk køredag i Danmark.

Dette emne ansporede de andre lande til at foreslå en fællesnordisk klassisk køredag med arrangementer i hele norden.

Fordelene skulle derved være:
⇒ Gøre eventen større og derved mere medietækkende
⇒ Sikre bedre kommunikation

Modsvarende kunne ulemperne være:
⇒ At finde en dag (helst hellig-/fridag) fælles for hele norden

Det er vigtigt at vi får bundet andre historiske tillæg til vores hobby som f.eks husflid, bygningsrenovering, gamle håndværk og lignende.

Horst Brüning ville rundsende info til de andre deltagere vedrørende et sådan tiltag og hvert land skulle finde/udpege en person til ”Den nordiske køredags arbejdsgruppe”
Da man en sådan dag ville appellere folk til at bruge de klassiske køretøjer uanset om de skulle på arbejde eller lignende skulle man eventuelt sikre forsikringsselskabernes accept af dagen, da køretøjerne lige pludselig vil fungere som brugskøretøjer uanset det kun var denne ene dag.

Norge:
Havde mest fokus på deres forsikringsordning for tiden, hvor der er skiftet selskab.

Klubberne skal fremover i højere grad til at tage ansvar for forsikringsordningen og prisen er attraktiv på grund af de gode skadesstatistikker (hvor man ligger på en skadesprocent på 34 imod typisk 70 – 90% for alle andre forsikringsgrupper).

En ombygningsforsikring er iværksat per 1. august i år. Den er gældende for køretøjer der ikke overholder kravene til veterankøretøjerne men som er ombygget med høj æstetisk værdi i såvel design som teknisk udførelse. (F.eks. Hot Rods) Et krav er derforuden godkendelse af biltilsynet.

Personskadetryghedsafgiften er nu atter en årlig statsafgift.

Der er en rød/grøn regering i Norge for tiden, og man hjælper med at formulere forslag til stortinget for tiden ud fra parolen:

Vi er en kulturinstitution som påtager sig statens ansvar om at restaurere og bevare landets transportkulturhistoriske genstande for eftertiden. (Vi skal derfor ikke beskattes herfor men skattefritages)

Slutteligt kunne Norge meddele, at de gerne ville hjælpe især Danmark (da vi er de eneste uden en egentlgi forsikringsordning styret af samrådet) med at få etableret en forsikringsordning.

• FIVA, Generaforsamling i Athen 2006. Viktige saker.
Vi har efterhånden en rimelig god repræsentation i FIVA med følgende konstellationer:

⇒ I FIVA Legislation sidder såvel Horst Brüining som Svend Aage
⇒ Tom Græger er med i Communication.

Da der stadig ikke er tilfredshed med informationsniveauet fra FIVA, blev tiltag til øgning af dette diskuteret.

Det er væsentligt, at man fremover i FIVA sikrer de enkelte grupper en mulighed for direkte kommunikation til medlemslandene frem for hele tiden at ville styre/kontrollere hvad der måtte komme ud fra fælles front.

På den måde vil de aktive grupper skille sig ud fra de mere inaktive og derved nærmest tvinge disse til at øge performance. Horst´s forsøg på mere åbenhed med deltagelse fra alle lande i et Legislation forum, have ikke haft den ønskede effekt – da der kun kom enkelte tilhørere og nærmest kun fra lande der allerede sad i gruppen.

Vi må til stadighed i Norden vise, at vi er i stand til (og villige til) at arbejde i disse grupper og at vi fra Norden ønsker at fremme arbejdsindsatsen i FIVA. Kun på den måde kan vi på længere sigt slippe af med mindre ihærdige personer på ledende poster.
Endeligt er det vigtigt at FIVA får øget gruppen af Honeratiores (gruppe af folk der tidligere har gjort et stort stykke arbejde for bevægelsen, men som nu ikke mere yder en aktiv indsats) så det kan blive mere tillokkende for folk at træde tilbage.

Man enedes om at støtte valget af fælles kandidater til de to ledige poster , hvortil der i år er kampvalg. Alle fire nordiske lande ville herved stemme ens.

Næste år kommer der også to vigtige poster da både senior vice præsident og præsident træder tilbage – hertil skal de rette kandidater også støttes.

• FIVA, World Motorcycle Rally 2009 i Norge, orientering
Kommer til at tage udgangspunkt i et tidligere hjem for psykisk handikappede i området omkring Stavanger (de har et eller andet med alle disse hjem i Norge)

Norge regner med omkring 250 deltagere da man især vil arbejde kraftigt på at anspore lokale (Nordmænd) til at deltage i 2009

Dagene vil fordele sig som følger:

Dag 1: Køre til Løvik
Båd til bunden af Lysefjorden
Mc derfra til Ålgård

Dag 2: Til Ekkersund (sydover)
Flekkefjorden

Dag 3: Nordsøvejen til Oliemuseet (frokost)
Banket om aftenen

Løbet er i 2007 i Grækenland og i 2008 i Slovakiet, hvor man vil gøre reklame.

• FIVA, Generalforsamling i Danmark 2007
Svend Aage har som bekendt sendt et forslag til afholdelse af Generalforsamling i Danmark i 2007 – dette er blevet meget vel forhåndsmodtaget.

Danmark forelagde forslag til eventuelle steder, hvor dette kunne afvikles.

Svend Aage og Lars gennemgik senere mere detaljeret mulighederne for arrangementet og den mere praktiske afvikling.

Der er nok ikke tvivl om, at Københavnsområdet vil være det mest attraktive for deltagerne fra de andre lande.

Kravet er ca. 100 enkelt/dobbeltværelser fra onsdag aften til søndag morgen.

• Evenemangskalendern på web. Lasse A. Presenterer
Lasse gennemgik i detaljer sit oplæg til en fællesnordisk arrangementskalender.

Hej,

Jag har tagit fram ett förslag på en gemensam funktion för evenemangskalendern.

Tanken är att varje lands kansli administrerar sin egen databas och att klubbarna själva kan logga in sig för att lägga in egna evenemang.

Ta en titt på denna prototyp och återkom till mig med dina synpunkter och konstruktiva idéer. Sedan när vi är överens om hur det ska se ut kan jag avge en offert på mitt arbete.

Du hittar mitt förslag på

http://web.ebruket.com/norge/events_nordic.html

Funktionen för att lägga in evenemang hittar du på

http://web.ebruket.com/norge/Login.htm
Användarnamn: NOR
Lösenord: CHS
Bästa hälsningar,

Lasse

 

Lasse fortjener stor ros for et enkelt, overskueligt og dog detaljeret oplæg til kalender der vil kunne holdes aktuelt af alle de tilsluttede klubber direkte og på tværs af de nordiske lande.

Hele systemet vil kunne være klar i år

Den endelige pris efter de sidste rettelser/ønsker kommer fra Lasse. Men vi skal regne med en grundpris på 5 – 6.000 samt en landspris på 2 – 3.000 kroner for udvikling af kort, områder og klubadgang.

Der vil ikke forekomme en egentlig årlig afgift, men der skal påregnes udgifter til rettelser og generelle opdateringer. Der vil eventuelt også skulle påregnes en pris for et serverhotel, hvor det hele kunne ligge samlet. (det centrale frem for decentrale vil gøre håndteringen af rettelser og fejlafhjælpning enklere)

Lars fremlægger kalenderen på årsmødet.

• Eventuelt
Næste Nordiske Møde vil være i Sverige og før det næste FIVA årsmøde

Af mere social karakter blev to museer besøgt under mødets afvikling:

Først et bilmuseum, der også fungerede som fælles klublokale for flere af de lokale klubber.

Dernæst blev et spændende Tempo museum besøgt.

Turene mellem de enkelte attraktioner foregik i en fint restaureret Hoka/White bus fra 1948.

Lars Genild

FIVA´s socio/økonomiske undersøgelser er færdige.

Undertegnede deltog i præsentationen af undersøgelses-rapporten på rådhuset i Bruxelles onsdag den 4. oktober.

Alle fik udleveret et eksemplar af den samlede rapport omfattende hele EU – og det er fra denne rapport (som er på engelsk), at jeg har uddraget de tal og forklaringer, som også er med i dette nyhedsbrev.

De nationale rapporter forventes at være trykte om ca. en måned – og det skulle jo så kunne betyde at vi på MhS´s årsmøde lørdag den 18. november kan udlevere både et eksemplar af den samlede
rapport og et eksemplar af den nationale til hver klub – om alt går vel.

Afslutningsvis vil jeg udtrykke en meget stor tak til alle de klubber, som sidste efterår og vinter brugte tid på at få skemaerne distribueret ud til medlemmerne – og ligeledes en stor
tak til de klubber, medlemmer og virksomheder, der tog sig tiden til at udfylde og returnere spørgeskemaerne – STOR TAK for det.

Vi kunne jo altid have ønsket at flere havde besvaret – men der var under alle omstændigheder svar nok til, at der kan udarbejdes en brugbar og troværdig rapport.

Tak for indsatsen til vort fælles bedste.

Svend Aage Tholstrup

Resumé af FIVA undersøgelserne.

Resultaterne af FIVA´s socio-økonomiske forskningsprojekt blev præsenteret for politikere og for pressen onsdag den 4. oktober på rådhuset i Bruxelles.

Undersøgelsen som blev påbegyndt i juni 2005 involverede 11 lande: Cypern, Tjekkiet, Danmark, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Irland, Italien, Holland, Sverige og England.

Formålet med denne undersøgelse var at få indsamlet faktuelle data til brug i drøftelser og debatter med politikere og lovgivere for derved at få bedre muligheder for at beskytte vor bevægelse.

Data – indsamlet via spørgeskemaer udsendt til klubber, klubmedlemmer og virksomheder – er blevet analyseret og ekstrapoleret til at omfatte alle 23 europæiske medlemslande og er dermed blevet til en samlet pan-europæisk rapport.

FIVA´s præsident, Michel de Thomasson, udtalte at denne undersøgelse har været den mest betydningsfulde aktivitet, der nogensinde er foretaget af FIVA.

Resultatet viser at vor bevægelse årligt omsætter for ca. 16.000.000.000 Euro inden for EU og at der eksporteres for mere end 3.000.000.000 Euro.

Mere end 55.000 ansatte, de fleste på fuld tid, er ansat i virksomheder der servicerer bevægelsen. Disse medarbejdere arbejder i stabile virksomheder, som for størstepartens vedkommende har været etableret i mere end 10 år.

Myten om at de historiske køretøjer er den rige mands legetøj viser sig at være temmelig forkert. Undersøgelsen viser, at næsten en tredjedel af ejerne har en husstandsindkomst på under 30.000 Euro om året og at deres køretøjer er mindre end 15.000 Euro værd for størstedelens vedkommende.

Om der er anledning til bekymring for miljøet er også undersøgt i undersøgelsen. De historiske køretøjer udgør mindre end 1 % af det totale antal køretøjer. Langt de fleste kører mindre end 1500 km om året – og sammenlignet med den moderne bilparks kørsel udgør de historiske køretøjers kørte kilometer mindre end 0,1 % af det totale antal kørte kilometer.

FIVA´s projektleder er Geoff Smith, 6.Derwent Close Leamington Spa CV32 6PA England. Email gasdot@aol.com
Motorhistorisk Samråds projektleder er Svend Aage Tholstrup, Rimmersvej 18, 8680 Ry. Email svend@satholstrup.dk

Hovedpunkter fra FIVA undersøgelserne.

Den pan-europæiske undersøgelse blev gennemført i de 11 lande, som tidligere er omtalt – og
det afstedkom følgende:

• 750.000 spørgeskemaer blev udsendt i Europa, hovedparten til klubbernes medlemmer.
• Spørgeskemaerne blev trykt i 9 sprog og i 5 valutaer.
• Over 9000 spørgeskemaer blev udsendt til virksomheder, der leverer produkter og yder services til de historiske køretøjer og deres ejere.
• Det samlede FIVA medlemskab i de deltagende lande er 670.000.
• De resterende 12 EU-lande har 116.000 FIVA medlemmer.
• Et historisk køretøj er i denne undersøgelse et køretøj, som er mindst 25 år gammelt.

Hovedpunkter.

1. Økonomiske aktiviteter
a. Aktiviteter relateret til de historiske køretøjer er over 16.000.000.000 Euro værd årligt.
b. Eksport andelen er over 3.000.000.000 Euro værd årligt.

2. Ansættelsesforhold og stabilitet
a. Mere end 55.000 medarbejdere i EU tjener helt eller delvist deres udkomme ved at servicere de historiske køretøjer.
b. 67 % af virksomhederne har været på markedet i mere end 10 år.

3. Antal køretøjer og brugen af disse.
a. Over 70 % af historiske køretøjer kører mindre end 1500 km om året.
b. Der er ca. 1.500.000 historiske køretøjer, som er køreklare og synede.

4. Kulturelle og sociale aktiviteter
a. 29 % af ejere af historiske køretøjer har en husstandsindkomst på under 30.000 Euro om året.
b. Under udførelsen af deres hobby, tilbringer entusiasterne 2.600.000 nætter væk fra hjemmet – inden for eller uden for deres hjemlands grænser.
c. 78 % af de historiske køretøjer er mindre end 15.000 Euro værd.
d. Der er over 786.000 entusiaster, som tilhører tæt ved 2.000 klubber.
I det følgende nævnes yderligere specifikationer til uddybning af de forhold, som er nævnt under hovedpunkterne.

1. Økonomiske aktiviteter.

Aktiviteter relateret til de historiske køretøjer er over 16.000.000.000 Euro værd årligt.

• Mere end 9.000 virksomheder får deres indtjening fra at levere produkter og ydelser til de historiske køretøjer.

• Virksomheder, der betjener de historiske køretøjer, omsætter årligt 16.660.000.000 Euro.

• Eksport fra EU er 3.350.000.000 Euro værd.

• 56 % af eksporten er til lande inden for EU og 44 % til lande uden for EU.

• Mere end 4.900.000.000 Euro bruges af klubmedlemmer på forsikring, anskaffelse af køretøjer, brændstof, vedligeholdelse og andre relaterede ting (Blade, bøger, modeller, tøj o.l)

• Privat salg af historiske køretøjer mellem medlemmer er i nærheden af 760.000.000 Euro om året.

• Klubberne bruger over 12.400.000 Euro på at trykke og distribuere klubblade.

• Klubbernes samlede omkostninger er ca. 39.000.000 Euro om året.

 

2. Ansættelsesforhold og stabilitet

Mere end 55.000 medarbejdere i EU tjener helt eller delvist deres udkomme ved at servicere de historiske køretøjer.

• 67 % af virksomhederne har været i markedet i mere end 10 år.

• Ud af de 55.000 ansatte, arbejder 68 % fuldtids.

• 55 % af de ansatte er yngre end 45 år – 24 % er ældre end 55 år.

• Ud af de over 9000 virksomheder, der servicerer de historiske køretøjer, har 43 % planer om at ansætte flere medarbejdere inden for de næste 3 år.

• 44 % af de der gerne vil ansætte nye medarbejdere, indikerer at de har svært ved at finde medarbejdere med den rette uddannelse og erfaring.

• 22 % indikerer at de tilbyder grunduddannelse og 49 % at de tilbyder videreuddannelse.

• 73 % af virksomhederne har en hjemmeside.

3. Antal køretøjer og brugen af disse.

De fleste historiske køretøjer kører mindre end 1500 km om året.

• 83 % af de historiske køretøjer bruges mindre end 3 timer om ugen

• 71 % af alle historiske køretøjer kører mindre end 1500 kilometer om året.

• Der er 1.950.000 historiske køretøjer ejet af klubmedlemmer, der bor i EU.

• 1.530.000 historiske køretøjer er køreklare og synede.

• Over 255.000.000 køretøjer er registreret i EU (Oplyst af EU Transport Commission). Historiske køretøjer udgør 0,8 % heraf.

• Moderne køretøjer kører i alt 2.200.000.000.000 (2,2 Trillioner) kilometer om året. Historiske køretøjer kører godt 1.400.000.000 kilometer – svarende til 0,07 % af den distance, de moderne køretøjer kører.

4. Kulturelle og sociale aktiviteter.

Næsten en trediedel af ejere af historiske køretøjer har en husstandsindkomst på under 30.000 Euro om året.

• Omtrent 78 % af de historiske køretøjer er mindre end 15.000 Euro værd.

• 29 % af ejerne har en husstandsindkomst på under 30.000 Euro om året.

• Der er over 768.000 entusiaster, som tilhører næsten 2000 klubber.

• 165.000 EU klubmedlemmer er også medlemmer af klubber uden for deres eget land.

• Entusiaster tilbringer 2.680.000 nætter væk fra deres hjem for at deltage i aktiviteter for de historiske køretøjer i EU og udenfor.

• Medlemmer deltog i over 265.000 arrangementer – med eller uden køretøj – uden for deres eget land.

• 49 % af entusiasterne er mellem 41 og 60 år gamle – og 97 % er mænd.

• Over 400.000 historiske køretøjer repareres af entusiasterne selv.

• Over 80 % af klubberne har deres egen hjemmeside.

• Næsten alle klubber har et nyhedsbrev og/eller et klubblad, som de bruger over 12.400.000 Euro om året på at trykke og distribuere.

• Der er over 700 transportmuseer i EU, som årligt besøges af 75.000.000 gæster.

• Blade dedikeret til historiske køretøjer læses årligt af 20.000.000 læsere.

• EU klubber skaffer i omegnen af 1.800.000 Euro til godgørenhed.

 

Nyt fra FIVA – EU anliggender.

Resolution fra EU Parlamentet om luftforurering

FIVA orienterede i maj om at EU´s Miljø komité var ved at forberede sin rapport om EU Kommissionens foreslåede tema-strategi om luftforurering, som ser på hvilke fremtidige mål og normer, der skal opstilles for at forbedre luftkvaliteten i Europa. Kommissionens hensigt er at reducere antallet af for tidlige dødsfald forårsaget af lidelser opstået på grund af luftforurering med omkring 40 % i 2020 – sammenlignet med situationen i 2000. I sin rapport efterlyste EU Komiteens forfatter mere ambitiøse mål for reduktion af koncentrationen af kvælstofilter, flygtige organiske stoffer og mikropartikler – og der efterlystes mere fokus på kilderne til forureningen – herunder vejtransport, landbrug og skibstransport. Blandt mange andre anbefalinger om nye standarder for nye køretøjer, opfordrede forfatteren til rapporten indtrængende til at:

Medlemsstaterne skal tage de nødvendige skridt til at udfase ældre, forurenende køretøjer – eller hvor det er passende – opstille belønninger for skrotning af sådanne køretøjer.

FIVA påpegede overensstemmende hermed straks sin bekymring over denne formulering over for andre medlemmer af Miljø Komitéen og da rapporten var klar til afstemning i Parlamentet, havde det engelske parlamentsmedlem John Bowis fået indføjet en væsentlig undtagelse, således at ovenstående sætning i stedet kom til at lyde således:

Medlemsstaterne skal tage de nødvendige skridt til at udfase ældre, forurenende køretøjer – undtaget herfra er historiske, klassiske køretøjer – eller hvor det er passende – opstille belønninger for skrotning af sådanne køretøjer.

Denne tilføjelse blev støttet af en majoritet i Parlamentet og er derfor en del af den vedtagne tekst.
Der er her endnu et eksempel på den voksende erkendelse af betydningen af de historiske, klassiske køretøjer og dermed af behovet for at sikre at disse ikke påvirkes unødvendigt eller utilsigtet af lovgivning – i EU og nationalt.

 

Beskatning af personvogne.

I juli 2005 og i februar 2006 orienterede FIVA om EU Kommissionens forslag om personvognsbeskatning (baseret på antal kørte kilometer) og om FIVA´s lobbyarbejde med henblik på at foreslå en tilføjelse, således at der ville komme til at stå følgende i teksten:

En skattemæssig sondring baseret på det antal gram kuldioxid, som udskilles pr. kørt kilometer skal ikke gælde for historiske køretøjer, som er køretøjer der er mindst 25 år gamle, vedligeholdt på en ordentlig og miljømæssigt sund måde og i en historisk korrekt tilstand – og som enten kun bruges til lejlighedsvis kørsel eller som er en del af en samling.

Dette forslag fandt imidlertid ikke nåde hos forfatteren. Efterfølgende skete der så imidlertid det – under forberedelsen til afstemningen i Parlamentet i begyndelsen af september 2006 – at en tysk MEP i samråd med den tyske Federation foreslog at følgende tekst blev inkluderet i rapporten:

Med henblik på at bevare klassiske og historiske køretøjer må intet i dette direktiv hæmme eller hindre medlemsstaternes ret til at undtage køretøjer, som er mindst 20 år gamle fra disse kilometerafhængige miljøafgifter.

Teksten blev foreslået før afstemningen og den blev vedtaget af Parlamentet i sin helhed. Selv om den anførte definition ikke ganske svarer til FIVA´s definition på et historisk køretøj, er det dog endnu et positivt eksempel på at EU Parlamentet erkender behovet for at støtte op om de historiske køretøjer.

Udviklingen inden for miljø politik.

Ovenstående to rapporter er blot eksempler på de problemer, som udviklingen af miljøpolitikken kan præsentere os for, hvis ikke FIVA løbende kommunikerer med beslutningstagerne. Disse to eksempler er blot to af en bred vifte af miljøforslag, som netop nu overvejes af de europæiske institutioner og som gennem de seneste måneder har ført til en lang række rapporter med forslag, som i visse tilfælde tilskynder til mere ambitiøse mål, i andre savner en grad af realisme, som ville gøre det muligt at få dem vedtaget.

EU Kommissionen har f.eks. orienteret bilindustrien om, at man vil foreslå forpligtende lovgivning på området, hvis ikke industrien firvilligt indgår en aftale om at reducere udslippet af kuldioxid.
Dette tiltag følger efter at en rapport har vist at EU´s og Japans bilproducenter kun har reduceret det gennemsnitlige udslip af kuldioxid med 1,2 % i 2004. Hvis det opsatte mål om et gennemsnitligt udslip i 2008 på 140g/km skal nås, skal den europæiske bilindustri op på en reduktion på 3,3 % pr. år medens den japanske skal nå en reduktion på 3,5 % pr. år for at nå deres 2009 mål. Som nævnt har Kommissionen foreslået at hvis industrien ikke når det ad frivillighedens vej, vil der i stedet blive indført bindende lovgivning på området.

Selv om disse sidst nævnte tiltag ikke direkte har noget at gøre med de historiske køretøjer, giver de et billede af hvad der foregår på miljøområdet – og dermed naturligvis også en indikation af hvad der kan komme til at påvirke vores muligheder for at køre i de historiske køretøjer på offentlige veje i fremtiden – uden alt for mange snærende restriktioner.

Svend Aage Tholstrup

SENESTE NYHEDSBREVE
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn Færdselsstyrelsens nye tiltag med vejsidesyn af motorcykler, og ministerens fokus på de mest ...
Kreativ montering af sideblink, som illustreret her på en 1927 Amilcar CCGS tilhørende Henning Thomsen, burde ikke være nødvendig. (Foto: Søren Ditlev Jensen, Strøjer Samlingen)
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn I slutningen af januar kunne Motorhistorisk Samråd, og en lang række andre, aflevere et omfattende ...