Nyheder fra bestyrelsen

Nyt bestyrelsesmedlem til MhS

Ole Willumsen kunne godt tænke sig – grundet voldsom travlhed i de kommende 6-7 måneder – at slippe for bestyrelsesarbejdet i MhS fra det kommende årsmøde – selv om han egentlig ikke er på valg før om et år. Vi der forbliver i bestyrelsen forstår det ikke helt – for hvordan vil han dog kunne undvære os andre og vort gode samvær til bestyrelsesmøderne !!!

Vi er kede af i bestyrelsen at skulle sige farvel til Ole – blandt andet fordi Ole gør et særdeles godt og stort arbejde i bestyrelsen – og så er han den eneste som har et indgående kendskab til de tunge køretøjer og deres særlige problemstillinger.

Omvendt må vi naturligvis respektere hans ønske – og derfor denne opfordring til at I rundt omkring i klubberne ser jer om efter en værdig afløser til Ole. Det bliver ikke nemt – men prøv nu alligevel om ikke der skulle være én, der kunne tænke sig at gøre en indsats for bevægelsen i al almindelighed. Kender han så yderligere noget til ”de tunge drenge” – ja, så er det bestemt ikke nogen ulempe – men det er heller ingen betingelse, for Ole har givet tilsagn om, at vi fortsat må trække på hans store viden.

Evt. interesserede er meget velkomne til at kontakte undertegnede for yderligere informationer. Med hensyn til aflønningen kan jeg jo allerede nu berette, at det gode arbejde bærer lønnen i sig selv. Jeg kan kontaktes på svend@satholstrup.dk eller på tlf. 86 89 80 48.

Svend Aage Tholstrup

 

Ansøgninger fra klubber for historiske campingvogne

MhS har i år fået ansøgninger om optagelse i MhS fra tre klubber, hvoraf de to er klubber for historiske campingvogne. Og dermed har bestyrelsen måttet tage stilling til om vi vil anbefale optagelse af disse klubber, selv om klubbernes køretøjer jo ikke er udstyret med en motor til at sørge for køretøjets fremdrift. Denne motor er som bekendt i stedet anbragt i det køretøj, der trækker campingvognen.

Ser vi på MhS´vedtægter – ja, så fremgår det af § 1 Formål, at

Motorhistorisk Samråd har til formål at fremme bevarelsen og anvendelsen af motorkøretøjer af motorhistorisk interesse i Danmark.

Og af § 2 Optagelse i Samrådet fremgår det, at

Som medlem af Motorhistorisk Samråd kan optages danske motorhistoriske foreninger, hvis medlemmers køretøjer fremtræder i historisk korrekt stand.

I MhS’ bestyrelse er vi så heldige at have et medlem – Mads Thyregod – som er advokat, og hvad var derfor mere naturligt end at anmode Mads om at komme med sin juridiske vurdering.

Jeg tillader mig nedenfor at angive den anbefaling, som er fremkommet fra Mads.

Om selve formålet bemærkes, at formålet efter min opfattelse ikke i sig selv er til hinder for optagelse af klubberne, idet en optagelse af klubberne vil kunne fremme bevarelsen og anvendelsen af motorkøretøjer og campingvogne, som jeg går ud fra, er det centrale for klubben, idet man efter min opfattelse godt kan karakterisere sådanne påhængskøretøjer som naturlige accessoirer til motorkøretøjerne.

Med reference til § 2 – og uanset at kerneområdet for bestemmelsen herefter må antages at være motorkøretøjer, er der efter min opfattelse ikke behov for at fortolke bestemmelsen indskrænkende, og heller ikke en fortolkning, der hviler på færdselsloven og i medfør af denne lov udstedte bekendtgørelsers definition af et motordrevent køretøj. Jeg mener, at man ved en naturlig sproglig fortolkning sammenholdt med Motorhistorisk Samråds formål, må nå frem til, at klubberne, hvis formål er at bevare de gamle campingvogne og andet, der har med veterancamping at gøre, opfattes som en forening, der har et motorhistorisk tilsnit.

Så vidt den juridiske tolkning, som efter MhS´s opfattelse ikke stiller sig hindrende i vejen for optagelse. Da øvrige betingelser også er opfyldte, og da MhS også set gennem ikke-juridiske briller finder at de emner, som klubberne beskæftiger sig med så afgjort må anses for at have motorhistorisk interesse, anbefaler vi klart en optagelse af de to klubber på årsmødet den 19. november 2005. Vi håber på årsmødets opbakning hertil, således at vi på årsmødet kan byde velkommen til alle tre klubber, som i år har indgivet ansøgning om medlemskab.

Svend Aage Tholstrup

 

 8-årige syn for veterankøretøjer

– og historisk korrekte nummerplader med 2 bogstaver

I tidligere Nyhedsbreve har spørgsmålene om hhv. 8-årigt syn for veterankøretøjer samt historiske korrekte nummerplader med 2 bogstaver været drøftet.

Som ligeledes tidligere oplyst er begge sager nu som følge af ressortomlægning mellem justitsministeren og skatteministeren overgået til sagsbehandling i skatteministeriet.

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke noget nyt, men efter de foreliggende oplysninger påregnes en ændring af registreringsbekendtgørelsen, således at et køretøj, der er registreret 1. gang for mere end 35 år siden, kan registreres til veterankørsel. De nærmere regler herom forventes indenfor det næste halve år.

Omkring historiske korrekte nummerplader med 2 bogstaver kan oplyses, at dette spørgsmål indgår i de mere generelle overvejelser omkring den revision, der forestår af den gældende almindelige nummerpladeordning. Tidshorisonten er her noget længere. På nuværende tidspunkt forventes der ikke at foreligge noget nyt herom før i begyndelsen af andet halvår 2006.

Mads Thyregod

 

Udlån af biler

På baggrund at en konkret sag, hvor en veteranbil blev beskadiget i forbindelse med en fotooptagelse, kan det kraftigt anbefales, at ejere af veterankøretøjer i forbindelse med udlånet skriftligt får lagt fast, hvem der skal dække evt. skader på køretøjet i forbindelse med udlånet.

Ganske vist er køretøjerne forsikrede, og de fleste vil givet også have tegnet kaskoforsikring.

Uanset kaskoforsikring vil en skade kunne medføre diskussion om, hvem der skal betale selvrisiko og eventuelt bonustab.

Uden at gå en nærmere ind i en juridisk vurdering af dette spørgsmål, må det for at undgå konflikten kraftig anbefales på forhånd at indgå skriftlig aftale om, at den der låner køretøjet dækker ethvert tab, som ejeren måtte lide i forbindelse med en skade, herunder selvrisiko og evt. bonustab.

Aftalen skal som nævnt udfærdiges skriftligt, og i aftalen kan det anbefales at få angivet, at låneren af køretøjet juridisk set gøres objektiv ansvarlig, d.v.s. at låntageren hæfter for skader og dermed tab (opgjort som selvrisiko og bonustab), uanset om låntager har handlet uagtsomt, eller om skaden er hændelig. Det bør også anføres, at ansvaret gælder for låntager, uanset om køretøjet føres af ejeren eller af låntageren.

I aftalen bør også fastlægges tidsmæssige periode, hvor aftalen gælder samt den fysiske udstrækning, f.eks. således at ansvaret for låntager gælder fra aflevering ved kantsten og til modtagelse ved kantsten.

Mads Thyregod

 

Nyt fra Teknisk komite

Sidste hånd er ved at blive lagt på en beskrivelse af et internetbaseret register for veterankøretøjer. Der vil efterfølgende blive indhentet tilbud, så vi forhåbentligt har et bud på, hvad det vil koste til årsmødet. I forventning om at det kan blive bekosteligt, er der sendt et indlæg til ”FIVA Actual”, FIVA’s nyhedsbrev, hvor vores ideer bliver præsenteret, og der bliver forespurgt om der findes lignende tiltag andre steder i verdenen, eller om der andre lande der vil kunne ønske at deltage i projektet.

I sidste nyhedsbrev blev der berettet om tiltag til en opdatering af FIVA’s Technical Code, Allan Putt, England, Trygve Krogsætter, Norge og undertegnede har fået lov til at gennemgå teksten og komme med et oplæg til en mere klart og sammenhængende tekst. Vi mødtes torsdag den 13. oktober i DVK’s lokaler i Nærum, hvor vi kom et stykke af vejen.

Selvom alle er enige om, hvordan det bør være, er det et større arbejde end man umiddelbart forestiller sig, at finde de rigtige ord og definitioner, der præcist kan beskrive den ønskede klassificering af veterankøretøjer efter originalitet og stand. Specielt når det kommer til restaureringer og modifikationer er det svært, da disse forekommer i alle regnbuens farver.

Peter Løvstrøm

 

Import told og moms på reservedele fra et ikke EU land

  1. november 2004 afgav landsskatteretten en kendelse der gav mig delvis medhold i at originale reservedele, der er ældre end 30 år gamle kan importeres på ligefod med køretøjer. Siden har man ikke kunne få et klart svar fra ToldSkat om hvilke regler der gælder. Den 7. oktober 2005 har TodSkat fremsendt en forespørgsel til EU kommissionen for at få afklaret spørgsmålet.

I to tilfælde gav Landsskatteretten ToldSkat medhold under henvisning til at reservedele blev brugt til deres oprindelige formål. I et tilfælde fik jeg medhold under henvisning til, at reservedelen blev betragtet som sjælden. I forespørgslen til EU kommissionen præsenteres sagen:

Fortolkning af dommen
Som nævnt har klageinstansen i de første to tilfælde lagt vægt på, at varerne anvendes i overensstemmelse med sit oprindelige formål, nemlig til udskiftning af oprindelige dele i køretøjet, medens et flertal af klageinstansens medlemmer i det tredje tilfælde tilsidesatte denne betingelse og fandt, at der er tilstrækkeligt, at sjældenhedskriteriet er opfyldt.

Tariferingen af disse 3 dele til motorkøretøjer viser, at der er delte meninger om, hvordan EF-domstolens dom af 10. oktober skal fortolkes. Har det været domstolens intension, at dele og tilbehør aldrig kan henføres under pos. 9705, når man fastsatte kravet ”normalt ikke anvendes i overensstemmelse med deres oprindelige formål”, eller er det blot en tilfældighed?

En naturlig følgevirkning af dommen ville være at ”dele og tilbehør” af samme alder, som det pågældende køretøj, som det er bestemt til, skal kunne henføres under pos. 9705, men hvordan med rekonstruktioner eller helt nyfabrikerede emner?

Med den konkrete afgørelse fra klageinstansen skal den danske toldadministration følge disse retningslinier, men er de i overensstemmelse med tariferingsreglerne for tilsvarende varer i andre medlemsstater? Rent administrativt kan det være såvel vanskeligt som bekosteligt at fastslå sådanne varers alder og anvendelsesområde.

Fremtiden

Den pågældende privatperson har – med udgangspunkt i den indførte Ford Mustang årgang 1967 – udarbejdet den i bilaget oversigt. Tilsvarende handel finder selvfølgelig sted inden for andre bilmærker og modeller.

Som det fremgår af denne oversigt, vil det i praksis i mange tilfælde være vanskeligt at afgøre, om der er tale om en fx. 32 år gammel vare, en ny vare fremstillet med de originale (gamle) værktøjer eller blot en reproduktion.

Den danske toldadministration ser gerne en praktisk løsning på dette emne.

Sagen startede i 2001. Efter Landsskatterettens afgørelse har det taget ToldSkat det meste af et år at udfærdige en forespørgsel til EU-kommissionen, hvor længe det så varer, før der kommer et svar herfra, og hvad udfaldet bliver, må tiden vise.

Peter Løvstrøm

 

Miljøzoner i storbyerne

I Københavns og Aalborg kommuner tages der for tiden skridt til at opstille et regelsæt, som begrænser lastbilers adgang til bykernen.

Da dette muligvis kunne komme til at påvirke veteranlastbilernes frie bevægelse, sendte vi brev til følgende: Dansk Transport og Logistik, Københavns Kommune – Miljøkontrollen, Miljøministeriet – Miljøminister Connie Hedegaard, Københavns Kommune – Borgmester Søren Pind, Transport- og Energiministeriet, samt Aalborg Kommune – Teknisk Forvaltning.

Vi har fået svar fra Københavns Kommune, der skriver:

”Det er i kommunens ansøgning til Justitsministeriet foreslået, at (bl.a.) følgende køretøjer bliver undtaget fra miljøzonens krav”:

”Specialkøretøjer, hvor det ikke er muligt at montere effektive partikelfiltre, som f.eks. veteranbiler og lignende”

 ”Med disse undtagelser vil det fortsat være muligt at veteranlastbiler og –busserkan deltage i optog og andre arrangementer for veterankøretøjer i København, selv om der kommer en miljøzone”

 ”I foreslår at benytte en aldersgrænse på 35 år for at opnå undtagelse fra reglerne. Det vil indgå i de videre overvejelser om en specifik aldersgrænse er nødvendig.”

Justitsministeriet er blevet orienteret via Transport og Energiministeriet.

Da det må formodes, at de fremtidige regler vil blive gældende i alle de byer, hvor der indføres miljøzoner, er vi ret trygge ved situationen efter at have modtaget ovennævnte svar.

Ole Willumsen

 

FIVA´s socio/økonomiske undersøgelse

 I MhS Nyhedsbrev nr. 3 fra juli 2005 omtalte vi den undersøgelse, som FIVA sammen med 11 medlemslande er ved at igangsætte – med henblik på at få undersøgt den betydning, som vor bevægelse har for den økonomiske, sociale og kulturelle udvikling i Europa.

Undersøgelsen består i virkeligheden af to – én til de personer / virksomheder, som helt eller delvist har deres udkomme ved at betjene ejere af historiske køretøjer – og én til ejerne af disse køretøjer.

Skemaet til brug for undersøgelsen over for de professionelle er endeligt fastlagt – og det bliver trykt i løbet af få dage i England – på dansk. Derefter vil det af undertegnede blive fremsendt til de godt og vel hundrede virksomheder, som det ad forskellige kanaler er lykkedes at finde navne og adresser på. Vi håber meget på at alle vil bruge nogle få minutter på at besvare spørgsmålene – og skulle der være nogle spørgsmål, som man ikke kan eller vil besvare, så svar på alle de andre. I den forbindelse er det vigtigt at fremhæve, at skemaerne og svarene vil blive behandlet fuldt fortroligt – og udelukkende til brug for denne undersøgelse.

Skemaerne til ejerne af de historiske køretøjer er næsten lagt fast – og oversat til dansk – den endelige kontrol er ved at blive udført. Når det er overstået vil også disse skemaer blive trykt i England – på dansk – og de vil fra England blive fremsendt til MhS´s medlemsklubber i et antal nogenlunde svarende til det medlemsantal, vi er bekendte med den enkelte klub har. Hver klub opfordres så indtrængende til enten at udsende ét skema til hvert enkelt medlem eller at indsætte disse skemaer i deres klubblad. Og da det returnerede skema vil blive aflæst af et computersystem i England, skal det være det fremsendte og nummererede skema, der skal anvendes – altså ikke noget med fotokopier eller andre former for kopier. Årsagen hertil er, at vi skal vide hvor mange skemaer, der er udsendt, for at vi kan uddrage nogen betydning af de skemaer, vi får retur. Det kan synes lidt besværligt – men det er nødvendigt – og vi håber meget på, at alle klubber vil være med i denne undersøgelse, som kan give FIVA og MhS en hidtil ukendt viden om de forhold, som er nødvendige i vore drøftelser og forhandlinger med myndigheder og politikere.

Derfor kære MhS-medlem – sæt lidt tid af her i efteråret til at tage hånd om denne undersøgelse. Det er i alle vore medlemmers interesse at få det gjort så godt som overhovedet muligt – og dermed med så stor opbakning som muligt.

Svend Aage Tholstrup

 

FIVA har fået ny hjemmeside

 I slutningen af september 2005 blev FIVA´s nye hjemmeside frigivet. Adressen er stadig den samme – nemlig www.fiva.org.

Den gamle hjemmeside var efterhånden blevet en anelse umoderne – og selv om det er ældre historiske køretøjer vi beskæftiger os med, behøver vore kommunikationsmidler jo ikke at have samme skær af historik over sig.

Hjemmesiden er i skrivende stund ikke helt færdig – det bliver den sådan jo i øvrigt aldrig, idet den jo gerne skulle være inde i en løbende, dynamisk udvikling – men du kan allerede nu få et ganske godt indtryk af, hvilke muligheder der vil komme på den – og så kan vi jo som danskere glæde os over, at den motorcykel man har valgt til at pryde forsiden, såmænd er en Nimbus med sidevogn.

Men besøg selv siden – og skulle du finde fejl eller have forbedringsforslag til den – og her naturligvis specielt til den danske side – så giv venligst oplysning herom til svend@satholstrup.dk.

Svend Aage Tholstrup

 

EU vedtager en vigtig erklæring vedr. de historiske køretøjer

 Den 29. september vedtog EU Parlamentet en for den historiske køretøjsbevægelse meget vigtig erklæring. Erklæringen er en lille – men vigtig – del af det Road Safety Program, som tidligere er blevet behandlet og vedtaget af EU´s Transport Kommission.

Erklæringen lyder således:

  • 23. EU parlamentet vil beskytte og bevare den kulturarv, som repræsenteres af de historiske køretøjer. Derfor opfordres indtrængende til, at fremtidig lovgivning skal tage hensyn til enhver uforsætlig – men potientielt negativ virkning på brugen af – og derfor også på bevaringen af de historiske køretøjer.

For god ordens skyld bringes også den engelske tekst.

The European Parliament is keen to preserve the cultural heritage represented by historic vehicles. Therefore urges that planned legislation should take into consideration any unintentional but potentially negative effects on the use – and thus also the preservation – of historic vehicles.

Dette fremtidssikrende initiativ har været undervejs et par år – og er nu nået til vejs ende takket være en energisk indsats fra FIVA, FIVA´s medlemslande og ikke mindst den tidligere finske rallykører Ari Vatanen, som nu er medlem af EU parlamentet.

Vi ved nu, at vi har en betydningsfuld støtte i EU Parlamentet – og at vi kan bruge denne paragraf 23 til støtte for vor bevægelse – specielt hvis enten EU Kommisionen eller de nationale lovgivere skulle gøre forsøg på at ignorere vor tilstedeværelse.

Svend Aage Tholstrup

 

Bremen Classic Motorshow

Vi har fra Bremen Classic Motorshow modtaget følgende skrivelse – oven i købet på dansk – og så ligger det jo i en afstand fra Danmark, som er til at have med at gøre.

Bremen Classic Motorshow bliver en weekend fuld af højdepunkter.

Holder De meget af veteranbiler? Så bør De sætte et rødt kryds i Deres kalender. Fra 3. til 5. februar åbner Bremen Classic Motorshow veteranbilsæsonen i Tyskland med mange højdepunkter rundt om klassiske automobiler og motorcykler.

Bremen Classic Motorshow er i løbet af de sidste år blevet et begreb hos forhandlere, samlere og entusiaster med en salgsudstilling af høj kvalitet, handel og restaurering, et velassorteret stumpemarked, imponerende klubpræsentationer, en stor privat køretøjsbørs, motorcykelhallen og den vel nok enestående motorcykelauktion. Ud over alle de store tyske traditionsrige mærker findes der i Bremen både sjældne originaler og de engelske, italienske og franske klassikere eller den store mangfoldighed af populære youngtimere.

Også indholdsmæssigt er arrangementet i Nordtyskland overbevisende: Design & teknik er i centrum, hvilket især vil fremgå af de opsigtsvækkende specialudstillinger ”Borgward motorsport” med æresgæsten Hans Herrmann samt ”Neumann Neander motorcyklerne” eller specialkarosserierne. I udstillingens klassikerforum giver eksperter gode råd om emnerne ”motorteknik” og ”karosseriopbygning” og besvarer spørgsmål fra interesserede.

Yderligere informationer kan findes på www.classicmotorshow.de

Svend Aage Tholstrup

SENESTE NYHEDSBREVE
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn Færdselsstyrelsens nye tiltag med vejsidesyn af motorcykler, og ministerens fokus på de mest ...
Kreativ montering af sideblink, som illustreret her på en 1927 Amilcar CCGS tilhørende Henning Thomsen, burde ikke være nødvendig. (Foto: Søren Ditlev Jensen, Strøjer Samlingen)
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn I slutningen af januar kunne Motorhistorisk Samråd, og en lang række andre, aflevere et omfattende ...