Nyheder fra bestyrelsen

35-års grænse – 8-årige syn

Rigtigt mange medlemmer har henvendt sig om de 8-årige syn, og om hvornår grænsen bliver ændret til 35 år. Vi besvarer naturligvis gerne disse spørgsmål, men indtil videre er svaret desværre det samme: Vi ved det ikke; – men vi ved med sikkerhed, at der arbejdes seriøst med sagen hos myndighederne, der i øvrigt angivelig har en positiv holdning til den. Demokratiets mølle maler ind i mellem lidt langsomt og vi må også erkende, at der er mange andre sager, der nødvendigvis må anses for vigtigere – selv om det kan være svært at forstå . . . . .

I den forbindelse skal vi indtrængende bede vores medlemmer afholde sig fra at rette selvstændige forespørgsler om dette emne til Færdselsstyrelsen og andre myndigheder. Det er vores indtryk, at Færdselsstyrelsen har rigtigt godt fat i denne sag, og når der er nyt, vil I naturligvis være de første til at blive informerede. Vi vil sandsynligvis udgive et særnummer af nyhedsbrevet til den tid, hvis det ikke lige passer sammen med en planlagt udgivelse, for vi ved jo at emnet har mange medlemmers bevågenhed.

De samme forhold gør sig gældende for to-bogstavs-nummerpladerne.

Ole Willumsen

 

Nedsættelse af vægtafgift på historiske motorkøretøjer

Vi har den 20. april 2005 fået svar far Skatteministeriet på vor henvendelse af 23. september 2004, hvor vi rykker for svar på en anmodning om at få nedsat vægtafgiften af historiske køretøjer fra de nugældende 25 pct. til 10 pct.

I brevet står der følgende (citat), som jo desværre ikke er positivt nyt for ejere af historiske køretøjer.

Det bemærkes først til vor henvendelse, at vægtafgiftsloven har meget lempelige regler for såkaldte historiske køretøjer. Således er der f.eks. en rullende grænse på 35 år for vægtafgiftsnedsættelsen, og der stilles ikke krav om at køretøjerne kun må anvendes lejlighedsvist.

En nedsættelse af vægtafgiften for historiske køretøjer med 60 pct. vil bl.a. på grund af de lempelieg regler medføre et ikke uvæsentligt tab for statskassen, og samtidigt, henset til de store årgange af biler, og muligheden for at indføre biler, der egner sig til hverdagsprægede formål, indebære risiko for et langt større tab for statskassen, end det direkte tab på de biler, der er registreret her og nu.

Videre kan det oplyses, at regeringen gerne ser lavere afgifter af biler, men samtidig ønsker at prioritere råderummet for skatte- og afgiftsnedsættelser bredt og her især satser på en sænkning af indkomstskatterne.

På den baggrund kan departementet ikke anbefale, at Samrådets forslag nyder fremme.

Så – desværre er der ikke for øjeblikket politisk vilje til at nedsætte vægtafgiften til et niveau, der svarer til det antal kilometer, som de historiske køretøjer i gennemsnit kører om året.

Svend Aage Tholstrup

 

Register for historiske køretøjer

Som omtalt i sidste nyhedsbrev har Teknisk Komite nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på, hvordan man kan etablere et internet baseret register, hvor det vil være muligt at registrere de enkelte køretøjers stand, historie og tekniske data.

Arbejdsgruppen kom til at bestå af  Morten Qvistgaard, Stig Emcken, Knud Torp Madsen, Søren Hofmeister og Peter Løvstrøm og mødtes den 18. maj, hvor vi diskuterede hvordan et register kunne opbygges.

I løbet af en aften og en uges debat på E-mails havde vi et første udkast klart til præsentation for MhS bestyrelse, der kvitterede med at lade os fortsætte med opgaven.

Næste opgave der skal løses består i at udarbejde en detaljeret beskrivelse af, hvordan registeret skal bygges op. Hvilke data ønsker vi at gemme, hvem skal have adgang til dem, hvordan skal man kunne søge på dem, og hvordan skal de præsenteres.

Endeligt skal der programmeres, med alt hvad der dertil hører. Jeg havde håbet, at der blandt arbejdsgruppens deltagere havde været en computer specialist, der kunne klare denne sag, det var der så ikke i første omgang.

Køb af specialsyede computerprogrammer kan være en kostbar affære, MhS har kun adgang til begrænsede midler, hvorfor vi står over for 3 optioner. Den ene er at finde en dygtig programmør blandt medlemmerne, der kunne tænke sig at hjælpe med opgaven. Den anden kunne være at sælge annonceplads i forbindelse med registeret. Den tredje kunne bestå i at udbyde opgaven som en eksamensopgave. Vi foretrækker klart den første løsning, derfor:

Programmør med interesse for veteranbiler søges til:

o       Medvirken ved udarbejdelse af detaljerede kravspecifikation
o       Opbygning af en database på internettet
o       Etablering af datasikkerhed og adgangskontrol
o       Opbygning af søgefaciliteter
o        Opbygning af sider til indlæsning af data, samt præsentation af data.

Aflønning som resten af arbejdsgruppen: dækning af direkte udgifter.
Som for resten af gruppen er det interessen for de gamle biler der driver værket
En vis erkendtlighed for indsatsen kan dog komme på tale, så giv et bud.

Kontakt: Peter Løvstrøm Sørensen – 75 86 95 10

 

FIVA Teknisk Komite

I forbindelse med min deltagelse i FIVAs Tekniske Komite er jeg ved at få etableret en god platform sammen med Trygve Krogsætter, Norge og Allan Putt, England.

Der er til stadighed en lang debat omkring hvilke køretøjer FIVA bør beskæftige sig med, og hvordan de skal klassificeres. Til tider skyldes det at FIVA’s regler er uklare. I marts måned fik jeg sammen med Trygve og Allan lov til at gå regelsættet igennem. De enkelte regler blev sat op på skemaform, hvorved flere åbenlyse mangler åbenbarede sig.

Ved det netop afholdte komitemøde den 8.-10. juli præsenterede vi vores tanker. Det gav anledning til en lang og usædvanlig konstruktiv debat, der kom til at optage omkring 80 % af dagsordenen. Alle udtrykte efterfølgende stor tilfredshed med vores indsats, og vi fik lov til at begynde at samle konklusionerne i formuleringer, der med tiden kan blive til et nyt regelsæt.

Konklusion som jeg er sikker på, at jeg deler med Svend Aage: Gennem en aktiv arbejdsindsats kan man sagtens opnå en positiv indflydelse i en international organisation som FIVA, også selvom man kun repræsenterer en lille nation som Danmark.

Peter Løvstrøm Sørensen

 

Historiske køretøjer i Europa

Undersøgelse foretaget af FIVA – Federation Internationale des Vehicules Anciens-
2004/2005

FIVA

Federation Internationale des Vehicules Anciens er den internationale organisation for historiske motorkøretøjsklubber. FIVA repræsenterer næsten 70 organisationer i omkring 50 lande verden over, og er den eneste internationale organisation beskæftiget med historiske køretøjer, der er anerkendt af UNESCO.

FIVA’s primære mål er at fremme bevaring og brug af historiske køretøjer, der er mere end 25 år gamle, og som stemmer overens med FIVA’s tekniske og historiske regler.

Undersøgelse af lovgivningen 2004/2005

I 2004/2005 blev der af FIVA’s Legislation Commission foretaget en undersøgelse for at finde ud af den aktuelle lovgivningsmæssige status for historiske køretøjer i landene i EU.

Undersøgelsen blev forberedt af og udført af Dr. Winfried Kallinger (Østrig), der er Vice President for FIVA’s Legislative Commission, i samarbejde med medlemmerne af kommissionen og under opsyn af kommissionens formand, Geoff Smith (GB).

Et spørgeskema, der blev sendt ud til FIVA’s medlemsorganisationer indenfor EU i anden halvdel af 2004, blev besvaret af 17 sammenslutninger repræsenterende følgende lande:

A        –    Østrig                             H        –   Ungarn
B        –    Belgien                           I         –   Italien
CY      –    Cypern                          IRL      –   Irland
D        –    Tyskland                        L        –   Luxemburg
DK      –    Danmark                       NL      –   Holland
E        –    Spanien                         PL       –   Polen
F        –    Frankrig                          S        –   Sverige
GB      –    Storbritannien               SK      –   Slovakiet
GR      –    Grækenland                  SLO    –   Slovenien

Spørgeskemaet bestod af 17 spørgsmål, der handlede om disse 5 væsentlige emner:

 1. Findes der i lovene en definition af et historisk køretøj, og hvis det findes: hvad er det retlige grundlag for denne definition?
 2. Hvilken alder kræves for at et køretøj kan blive anerkendt som historisk?
 3. Hvilke krav stilles der til dokumentation for et køretøjs alder og originalitet, og hvordan defineres originalitet?
 4. Hvilke krav stilles der til et historisk køretøj, for at det må benyttes på offentlig vej?
 5. Findes der specielle regler for historiske køretøjer vedrørende skat, forsikring og import?

 

Emne nr. 1: Hvilke køretøjer regnes i Europa for historiske:

FIVA’s definition:
Et historisk køretøj er et mekanisk drevet køretøj, fremstillet for mere end 23 år siden (stiger fra år 2008 til 25), der er bevaret og vedligeholdt i historisk korrekt tilstand, og som tages i vare af en person eller en organisation, der gør dette på grund af køretøjets historiske og tekniske interesse og uden at bruge det til daglig transport.

Til disse køretøjer vil FIVA på opfordring udstede et FIVA-pas.

Undersøgelsen gjorde det klart, at ikke alle lande har klare definitioner af, hvordan et køretøj skal være for at blive anerkendt som et historisk køretøj. Ligeledes var der også stor forskel på det retlige grundlag for denne definition.

13 af landene i undersøgelsen har definitioner baseret på nationale love.

4 lande definerer historiske køretøjer ved hjælp af udtalelser fra nationale autoriteter; 3 af disse som et tillæg til nationale love.

2 lande har regler, der er opbygget gennem retspraksis.

1 land har slet ingen definition og ingen klare regler. (NL)

Det er interessant at se, at definitionerne varierer med formålet. I forbindelse med fortolkning er der enighed om, at definitionen i reglerne for indklarering af gods er gældende, men dette betyder ikke, at den samme definition også gælder i forbindelse med færdselsregler eller regler om syn. I almindelighed er der meget forskellige regler på disse områder.

Eksempler på definitioner i nationale love:

Østrig: Et historisk køretøj er et selvbevægeligt køretøj, der er værd at bevare, og som ikke bruges til permanent brug.  Det skal enten være konstrueret i eller før 1955, eller være mere end 25 år gammelt og registreret i den af Transportministeriet anerkendte liste over historiske køretøjer.

Cypern: Gammelt køretøj betyder ethvert mekanisk drevet køretøj, hvis specifikationer er i overensstemmelse med de, der er fastsat i FIVA’s internationale tekniske regler.

Spanien: Følgende betragtes som historiske køretøjer:

 1. Dem med en alder på mindst 25 år.
 2. Køretøjer, der er optaget i den generelle liste over flytbare genstande, der tilhører den spanske kulturarv, eller de der har tilhørt en kulturperson eller har deltaget i en historisk begivenhed…
 3. Samlerkøretøjer, der er karakteriseret ved … enestående, sjælden, specielt fremragende omstændigheder  ….

Frankrig: Færdselsloven: Alle køretøjer over 25 år.

Storbritannien: Køretøjer fremstillet før 1. januar 1973.

Ungarn: Museumsagtige køretøjer.

Italien: køretøjer registreret i et af de følgende registre: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.

Irland: Køretøjer over 30 år gamle.

Polen: Et historisk køretøj er et køretøj registreret i enten et register over historiske monumenter, eller i det centrale register over kulturelle genstande.

Slovakiet: Historisk køretøj er et køretøj konstrueret for mere end 25 år siden, der er bevaret i historisk korrekt tilstand, ejes af en person eller en organisation af historiske eller tekniske grunde, ikke bruges til dagligt brug og som er dokumenteret ved et  FIVA-pas.

Slovenien: Beskyttet historisk køretøj er et mekanisk drevet køretøj, bygget for mere end 25 år siden, bevaret og vedligeholdt i historisk korrekt tilstand af en person eller organisation, der gør dette på grund af dets historiske eller tekniske betydning, og som ikke bruger det til daglig transport.

 

Emne nr. 2: Aldersgrænser for historiske køretøjer i Europa.

Udgangspunktet for den alder et køretøj skal have for at være historisk ligger ved 25 år, men med en tendens hen imod 30 år.

8 lande har en generel aldersgrænse på 25 år med en højere grænse for visse grupper af køretøjer som erhvervskøretøjer eller militærkøretøjer.

4 lande har en grænse på 30 år.

3 lande har en lavere grænse end 25 år. Af disse vil Grækenland og Cypern nå de 25 år i løbet af få år, fordi deres grænse er knyttet til FIVA’s regler. Italiens grænse er 20 år i dag.

2 lande kræver en grænse over 30 år. (DK, GB)

 

Emne nr. 3: Krav til dokumentation for alder, originalitet og tekniske specifikationer.

I almindelighed er alder det væsentligste krav for et historisk køretøj.
Med undtagelse af toldregler og specielle regler i lande som f.eks. Spanien, hvor deltagelse i en begivenhed af historisk betydning overtrumfer kravet om alder, er alder i alle tilfælde et vigtigt element i de regler, der gælder for historiske køretøjer.

Originalitet er det næste vigtige element, men ikke i alle lande. I nogle lande (f.eks. Østrig, Polen) er optagelse i et officielt register nødvendigt. 5 andre lande (Cypern, Grækenland, Italien, Slovakiet, Slovenien) anerkender FIVA-dokumentation eller tilsvarende dokumentation som retligt grundlag.
Bortset fra dette er FIVA-dokumentation i flertallet af lande (10) et anerkendt grundlag for en ekspertudtalelse til at bevise originalitet, alder og den historiske betydning af et køretøj.

 

Emne nr. 4: Historiske køretøjer på offentlige veje:

Synsintervaller:

Omkring halvdelen af landene i undersøgelsen gør ingen forskel mellem moderne og historiske køretøjer med hensyn til intervallet mellem periodiske syn. Der er heller ikke nogen væsentlig forskel mellem de forskellige grupper af køretøjer.
Ikke desto mindre giver et betydeligt antal lande (5) fordele til historiske køretøjer ved at tillade længere intervaller mellem syn, eller endog lade disse køretøjer være helt fritaget for syn.

Tekniske standarder:
Grundlæggende er den tekniske standard, der var gældende, da køretøjet var nyt, gældende i alle lande, selvom der i de fleste tilfælde ikke er belæg for det i landets lovgivning.

Fri brug:
Restriktion i brug kan findes bl.a. i Østrig, hvor der i sammenhæng med nogle privilegier også findes en grænse på 120 dage pr. år (60 dage for motorcykler) eller i Grækenland, hvor importerede køretøjer har en tilsvarende grænse.

Samler nummerplader:
Retten til at have mere end eet køretøj registreret på den samme nummerplade eksisterer kun i Østrig (3 køretøjer på samme nummer) og på et lavere plan i Tyskland, hvor op til 10 køretøjer kan køres på én nummerplade, men kun til prøvekørsel og deltagelse i arrangementer.

 

Emne 5: beskatning, forsikring, import:

På grund af den store variation i skattesystemerne i EU kunne undersøgelsen ikke gå i detaljer. Den har derfor kun fokuseret på, om der er andre regler for historiske køretøjer end for moderne køretøjer i daglig brug.

Beskatning:
Der er kun eet land (Østrig), der har større beskatning af gamle og historiske køretøjer, selvom brugen af de sidste er begrænset. På den anden side kan 3 køretøjer køres på den samme nummerplade, hvilket kompenserer for manglen.
Alle andre lande har lavere satser, og 5 lande har skattefritagelse for historiske køretøjer.
Forsikring:
Det faktum, at historiske køretøjer ikke bruges til daglig transport, og generelt køres med forsigtighed og opmærksomhed bliver tilsyneladende honoreret af forsikringsselskaber i alle lande.
Forsikringspræmier er selvfølgelig ikke et anliggende for lovgivningen, men at inddrage dette emne er alligevel interessant, fordi den økonomiske påskønnelse fra forsikringsselskaberne giver en indikation af, hvor stor indflydelse de historiske køretøjer har på dagens trafikproblemer.
Ingen lande har større præmier for historiske køretøjer. Praktisk talt alle har lavere præmier og kun 2 har den samme præmie som for moderne køretøjer.

Import:
Der er ingen steder alvorlige begrænsninger på importen af historiske køretøjer.
2 lande (CY, GR) kræver højere alder end foreslået i FIVA reglerne (30/40 år i CY/GR) for at registrere disse køretøjer.

 

Ønsker for en ny lovgivning i Europa:

 Til sidst blev deltagerne spurgt om, hvilke 3 emner de ønskede skulle have højest prioritet inden for FIVA’s arbejde og dermed i fremtidig europæisk lovgivning.
Svarene var ret ensartede, og viste at følgende emner var favoritter:

 1. ensartede aldersgrænser i hele Europa i overensstemmelse med FIVA. En grænse på 30 år synes acceptabel.
 2. Anerkendelse af FIVA ved organisationens nationale repræsentanter som en offentlig anerkendt organisation til at klassificere og registrere historiske køretøjer.
 3. Ubegrænset brug af offentlige veje. I det mindste undtagelse fra de begrænsninger, der af miljømæssige grunde måtte blive lagt på moderne køretøjer.
 4. Sikre, at autentiske tekniske standarder og originalt udstyr kan lades urørt så langt som muligt. Trafiksikkerhedseftersyn, der på en rimelig måde respekterer originalitet.
 5. Yderligere sænkning af beskatning, specielt ved at skifte til et system med brugsrelateret skat i stedet for faste takster.

Forfatter:
Dr. Winfred Kallinger
Vice President Legislation Commission, FIVA
Vice President Ôsterreichischer Motor Veteranen Verband, ÖMVC
Tel/Fax:      ++43-1-889 40 71
E-Mail:        w.Kallinger@kallco.at
Adr:            Nästlbergergasse 26
A-1130 Wien


Oversat af Knud Degnbol

 

FIVA´s socio/økonomiske undersøgelse

På årsmødet i november 2004 omtalte vi, at FIVA arbejdede på at få gennemført en undersøgelse, som skal afdække den betydning, som vor bevægelse har for den økonomiske, sociale og kulturelle udvikling i Europa.

Politikere – og dermed vore valgte beslutningstagere – ser jo naturligvis meget på økonomi og beskæftigelse, og det er for at få et bedre værktøj til brug i forhandling med disse politikere, at FIVA har et stort ønske om at få foretaget en repræsentativ undersøgelse i en række EU-lande.

En sådan undersøgelse er temmelig kostbar, men det er nu lykkedes at få finansieringen på plads, hvilket betyder at FIVA´s bestyrelse har givet grønt lys til at igangsætte undersøgelsen. MhS har besluttet – som det også blev nævnt på vort årsmøde – at støtte projektet med 5.000 EURO – et beløb, som vi kan tage fra vor opsparede kapital uden på mindste måde at bringe MhS´s eksistens i fare. Det er vor opfattelse, at det er en rigtig måde at anvende en del af vor opsparede kapital, og at det vil blive til glæde for alle vore medlemmer.

12 lande repræsenterende både store og små lande deltager i undersøgelsen, nemlig

 • Cypern
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Frankrig
 • Tyskland
 • Holland
 • Ungarn
 • Irland
 • Italien
 • Spanien
 • Sverige
 • England

og det første planlægningsmøde holdes i Amsterdam i week-enden den 9. & 10. juli 2005. På dette møde skal vi bl.a. nå til enighed om

 • Indhold og udformning af spørgeskema til vore medlemmer
 • Procedure for udsendelse og returnering af spørgeskemaer
 • Indhold og udformning af spørgeskema til de professionelle, som servicerer os
 • Tidsplaner

og meget andet, således at de enkelte lande kan komme i gang med det temmelig store arbejde, der ligger i at være med i denne undersøgelse.

Udkast til spørgeskemaer er udarbejdede – og spørgsmålene grupperer sig indenfor følgende områder:

 • Hvad er den samlede økonomiske værdi affødt af aktiviteter vedrørende de historiske køretøjer i EU
 • Hvad er mønsteret for brugen af de historiske køretøjer
 • Hvad er det demografiske mønster for de, der ejer historiske køretøjer
 • Hvilken slags historiske køretøjer findes stadig
 • Hvilke aktiviteter forbindes med historiske køretøjer.

Baggrunden for undersøgelsen er altså et ønske om at få indsamlet tilgængelige oplysninger om de historiske køretøjer og bevægelsen omkring dem, for at kunne informere både EU´s og nationale transport- og politiske organer herom. De indsamlede data vil blive brugt som en hjælp til at muliggøre bevarelsen af denne kulturarv for de kommende generationer.

Vi håber MEGET på, at vore medlemmer vil tage godt imod denne undersøgelse, som vil komme til at vedrøre perioden fra den 1. juli 2004 til 30. juni 2005. Vi behøver DIN hjælp til at gennemføre undersøgelsen. Det er ejerne af de historiske køretøjer, som er grundstenene i den bevægelse, som det er FIVA´s og MhS´s opgave og mål at arbejde for bevarelsen af – derfor er det vigtigt for FIVA at få mere at vide om, hvad du gør i relation til de historiske køretøjer.

Den færdige komplette rapport for EU vil blive udgivet på engelsk og fransk. De nationale rapporter vil blive udgivet på det pågældende lands sprog – altså dansk for vort vedkommende.

Vi vender snarest tilbage med mere konkrete informationer om, hvad DU kan gøre, og hvornår DU forventes at gøre det.

Svend Aage Tholstrup

SENESTE NYHEDSBREVE
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn Færdselsstyrelsens nye tiltag med vejsidesyn af motorcykler, og ministerens fokus på de mest ...
Kreativ montering af sideblink, som illustreret her på en 1927 Amilcar CCGS tilhørende Henning Thomsen, burde ikke være nødvendig. (Foto: Søren Ditlev Jensen, Strøjer Samlingen)
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn I slutningen af januar kunne Motorhistorisk Samråd, og en lang række andre, aflevere et omfattende ...
For enden af vejen, med ELV-direktivet i bagagerummet
For enden af vejen, med ELV-direktivet i bagagerummet
For enden af vejen, med ELV-direktivet i bagagerummet En af de høringer i EU, der i 2023 har haft størst ...