Nyheder fra bestyrelsen

Et opråb fra Samrådets kasserer

I december blev der udsendt kontingentopkrævninger til alle de tilsluttede klubber. Der blev dengang opfordret til at betale kontingentet ”snart”. Det har langt de fleste også gjort.
Som en opfordring til de få, der endnu ikke har betalt, er det siden blevet besluttet, at ”snart” slutter den 15. februar 2005.
Efter den tid vil I blive rykket for betaling.
Hvis girokortet er blevet væk, kan I få et nyt hos mig.

Med venlig hilsen
Knud Degnbol
Kasserer

Udsendelser fra MhS af Nyhedsbreve m.v.

Udsendelser af Nyhedsbreve m.v. udsendes pr. e-mail til de adresser, vi har fået oplyst af klubberne. Jeg får hver gang en del retur med besked om, at adressen er ukendt selvom vi tidligere uden problemer har brugt samme adresse, at ”postkassen” er overfyldt, etc. Efterfølgende fremsender jeg materialet til de respektive klubber pr. post med oplysninger om, hvilken e-mail adresse jeg har sendt til og beder klubben oplyse mig en anden e-mail adresse, jeg kan bruge. Senest har jeg sendt pr. post til 5 klubber (25 sider materiale), hvor jeg indtil nu kun har hørt fra 2 klubber – altså mangler der svar fra 3.

Bestyrelsen har vedtaget, at vi fremsender én gang pr. post, og hvis vi derefter ikke modtager svar med oplysninger om ny e-mail adresse, bliver der ikke fremsendt yderligere, før vi får besked om den nye adresse.

Alle udsendelser er at finde på MhS’s hjemmeside, så de omhandlede klubber må kigge der.
Så husk at give mig besked hurtigst muligt, hvis der sker ændringer i Jeres e-mail adresser.

Med venlig hilsen
Lisa Mikkelsen
Sekretær

 

Årsmøde 2005

Sæt allerede nu datoen for næste årsmøde i kalenderen. Datoen er fastsat til den 19. november 2005 og som sidst på Fangel Kro, Fangelvej 55, Fangel, 5260 Odense S.

Lisa Mikkelsen

 

Bestyrelsen i MhS

På bestyrelsesmødet i MhS tirsdag den 4. januar 2005, konstituerede den nye bestyrelse sig – og der blev ligeledes sat ”hoveder” på de løbende opgaver, som MhS bestyrelse skal varetage.
Præsentationen af den konstituerede bestyrelse – med en kort præsentation af de enkelte bestyrelsesmedlemmer – er lagt ud på MhS´s hjemmeside – men til orientering for de der ikke har været forbi hjemmesiden i de seneste par uger, gengives nedenfor en kopi af siden.

Formand:
Svend Aage Tholstrup, Rimmersvej 18, Gl. Rye, 8680 Ry, tlf. 86 89 80 48, mobil 60 91 88 88
E-mail: svend@satholstrup.dk
Medlem af Jaguar Club of Denmark siden 1980 og af Dansk Veteranbil Klub siden 1996. Medlem af bestyrelsen i Jaguar Club of Denmark siden 1982 og formand siden 2002. Har i “stalden” bl.a. en Jaguar MK X fra 1963 og en Jaguar E-type V12 Roadster fra 1973.
Siden 2003 medlem af FIVA´s Legislation Komité – og observatør for FIVA i EU´s e-Safety projekt.

Sekretær:
Lisa Mikkelsen, Fremtidsvej 6, 4600 Køge. tlf. 56 65 73 75, fax 56 63 73 75, mobil 28 97 21 41.
E-mail: Hekseringen@worldonline.dk
Var med til at starte Fiat Mini Klub Sjælland i 1997 og har i alle årene været klubbens kasserer. Vi har en Fiat 500 F fra 1970, en 600 fra 1972 og en 500 CBelvedere fra 1953. Herudover har vi en Ford Y fra 1933, en Buick fra 1929 og en Mercedes 280 S fra 1979.

Kasserer:
Knud Degnbol, Nørregade 14, 6000 Kolding. tlf. 75 52 83 78,
E-mail: degnbol@image.dk
Maskinarbejder og mekaniker; nu på efterløn. Har siden ungdommen været interesseret i veterankøretøjer i almindelighed, og har nu fået tid til at tage interessen op for alvor. Medlem af Arielklubben, Ariel Owners Motor Cycle Club, Danmarks Veteran Motorcykleklub, Dansk Veteranbil Klub. Redigerer Arielklubbens klubblad “Ariel Nyt”. Kører Ariel Square Four 1937.

Lars Genild, Kragemosen 15, 5250 Odense SV, tlf. 66 17 05 10
E-mail: lars-dorthe@dsa-net.dk
Medlem af Dansk BSA Klub siden 1984 og Albion MC Klub siden 1988. Ejer bl.a. en BSA DBD34GS, som gennem de sidste mange år har sørget for transporten til de internationale BSA rallies omkring i Europa. Varetager kontakten til de øvrige nordiske landes organisationer.

Ole Willumsen, Bentzonsvej 4, 3. th., 2000 Frederiksberg, tlf. 38 87 96 65.
E-mail: mhs@olew.dk
Stiftende medlem af Dansk Militærhistorisk Køretøjs-Forening (1995). Har haft flere mindre militærkøretøjer deriblandt den meget avancerede Austin FV1801 “Champ” og Condor/Ducati A350 som er en schweizisk motorcykel, men holder sig for øjeblikket til de rugbrødsdrevne tohjulere. Primær interesse er dog lastbiler og busser, fortrinsvis af schweizisk fabrikat.

Mads Thyregod, Hammerensgade 6, 2. sal, 1267 København K, tlf. 33 36 05 60
E-mail: mt@thyregodadvokater.dk
Advokat med møderet for landsret og medindehaver af Thyregod Advokater, der yder bistand inden for et bredt spektrum af det juridiske område. Har i mange år interesseret sig for historiske køretøjer og har en Jaguar MK II fra 1964. Medlem af Jaguar Club of Denmark

Morten Qvistgaard, Mågevej 11, 8740 Brædstrup, fax 75 75 36 58
E-mail: mortenq@worldonline.dk
Har haft veterankøretøjer siden 1969 og er medlem af Danmarks Veteran Motorcykleklub, Dansk Vintage Motor Club samt af Danmarks Nimbus Touring. Køretøjssamlingen består af danske og franske motorcykler årgang 1914-51 samt tre veteranbiler af mærkerne: Adler model 5/14 1916, Citroën AC6 1928 og Citroën 2CV varevogn 1960. Er forfatter til bøgerne: ”Horsens bilen GIDEON – et industrieventyr 1913-20” og ”Røver-Axels fortællinger – fra bydreng til motorkører”.

Samrådets FIVA-repræsentant:
Svend Aage Tholstrup (se ovenfor)
E-mail: svend@satholstrup.dk

Kontaktpersoner uden for bestyrelsen:
Historiske Nummerplader:
Svend Draaby, Jydeholmen 48, 1. th., 2720 Vanløse, tlf. 38 71 39 02.
E-mail: svenddraaby@tiscali.dk

Afgiftsmæssige spørgsmål:
Svend Carstensen, Rødovrevej 19, 2610 Rødovre, tlf. 39 69 81 15.
E-mail: svca@post3.tele.dk.

Webmaster:
Jannik Rasmussen, Lucernevej 144B, 2610 Rødovre, tlf. 40 33 48 67.
E-mail: jannik.rasmussen@get2net.dk.

 

Redaktør af MhS’ nyhedsbrev:
Lisa Mikkelsen (se ovenfor)
E-mail: Hekseringen@worldonline.dk.

 

FIVA/Dansk Teknisk Komite

Alle klubber under Motorhistorisk Samråd har en formålsparagraf, der beskæftiger sig med bevarelse af køretøjer og deres historie.

Der er stor aktivitet omkring bevarelsen og brugen af køretøjerne, men det det kniber med er dokumentationen af køretøjerne og deres historie.

Motorhistorisk Samråd ønsker at sætte fokus på dette område. Umiddelbart forestiller vi os, at det kan ske gennem et forsat engagement i FIVA’s tekniske komite, en større udbredelse af FIVA pas, gennem en internet side hvor man kan registrere sit køretøj og dets historie, udarbejdelse af en logbog der kan følge køretøjet, samt et oplæg til dannelse af tekniske komiteer i de enkelte medlemsklubber.

For at starte arbejdet op indkaldes der til møde på:

Grand Hotel, Jernbanegade 18, Odense, torsdag den 24. februar kl. 19:00

Dagsorden:

1)    Velkomst
2)    FIVA Engagement

 1. Fortsat deltagelse i FIVA’s Tekniske Komite.
 2. Nedsættelse af en Dansk Komite der bl.a. står for udstedelse af de Danske FIVA pas.
 3. Promovering af FIVA pas og Internationale løb.
 4. Oversættelse af FIVA regler til dansk.

3)    Internet side hvor folk selv kan registrere oplysninger om deres køretøjer

 1. Der udarbejdes et oplæg til hvad der skal registreres og hvordan.
 2. Der indhentes tilbud på udarbejdelse af siden, med bagved liggende database.
 3. Promovering af internetsiden.

4)    Logbog for det enkelte køretøj

 1. Hvad skal den indeholde og hvordan skal den se ud.
 2. Der udarbejdes et oplæg og der indhentes tilbud på fremstilling af et passende antal.
 3. Promovering af logbogen.

5)    Tekniske komiteer i de enkelte medlemsklubber

 1. Udarbejdelse af retningslinier omkring formål og hvordan de evt. kunne etableres.
 2. Indsamling af navne på ‘uafhængige’ eksperter.
 3. Promovering af Tekniske komiteer.

6)    Andre ideer
7)    Næste møde
8)    Eventuelt

Måtte ovenstående have vakt din interesse, hører vi gerne fra dig. Det er dog væsentligt, at du er parat til at tage aktivt del i processen – Det er kun lommeuld, der kommer af ingenting.

Med venlig hilsen
Peter Løvstrøm

Tilmelding/Oplysninger på Tlf. 75 86 95 10

 

Regelforenklinger

Som nævnt i tidligere nyhedsbreve og på den seneste generalforsamling, indsendte vi i begyndelsen af 2003 en række forslag til regelforenkling til diverse ministerier. Hovedtemaet i disse forslag var at ændre en del regler sådan at de kommer til at gælde, når køretøjet bliver 35 år gammelt.
Dette arbejde har nu båret frugt, idet Færdselsstyrelsen i brev af 20. december 2005 har meddelt, at man snarest vil ændre følgende regler, så de kan anvendes, når bilen bliver 35 år gammel:

 1. Mulighed for registrering til veterankørsel og dermed 8-årige synsperioder. – Grænsen for denne lempelse ligger i øjeblikket fast; 1. januar 1960
 2. Løse prøveskilte kan lejes til lejlighedsvis kørsel af teknisk historiske grunde til godkendt køretøj; – også denne grænse er pt. 1. januar 1960
 3. Krav om typegodkendelse af køretøjer over 3.500 kg totalvægt frafaldes – Den nuværende grænse er fast 1948.
 4. Mulighed for at indregistrere lastbiler til nedsat totalvægt – max. 30% nedsættelse. – Dette er ikke muligt for øjeblikket.

Der kan ikke siges noget helt konkret om, hvornår disse ændringer træder kraft; – Færdselsstyrelsen skriver at ændringerne vil blive gennemført ”først i det nye år”.

En af årsagerne til den forholdsvis lange behandlingstid er uden tvivl, at punkt 1 har været til udtalelse hos EU-kommissionen. Her havde man dog ingen betænkeligheder ved at undtage også nyere køretøjer fra de 2-årige syn, når blot der var knyttet en anvendelsesbegrænsning til undtagelsen. Registrering til veterankørsel kan betragtes som en sådan begrænsning.

Vi havde også ønsket at ordningen med de historiske nummerplader kom til at omfatte de emaljerede 2-bogstavsnummerplader (1958-75); – evt. underlagt en rullende grænse på 35 år. Dette emne diskuteres fortsat i ministerierne og hos Rigspolitiet og vi må derfor væbne os med tålmodighed på dette punkt.

Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke umiddelbart fik sidstnævnte med, da det er en meget efterspurgt ”vare”, hos mange af vores medlemmer; – men der er som nævnt stadig håb.
De her nævnte ændringer er dog i vores øjne en så stor forbedring, at vi kun kan være meget tilfredse. De viser også at myndighederne hører på os og har forståelse for vores sag.

Men ! – vi vil dog samtidig påpege, at reglen om de 8-årige syn betyder, at Færdselsstyrelsen har tillid til at vi selv kan administrere det ansvar, der ligger i at vedligeholde køretøjerne i de 8 år, sådan at de til enhver tid er forsvarlige at køre i. Det betyder selvfølgelig også at man ubetinget skal overholde de ganske lempelige restriktioner der ligger i at registrere et køretøj til veterankørsel. Det samme gælder naturligvis for anvendelsen af løse prøveskilte, hvor der oven i købet kan blive tale om en meget længere periode mellem syn.

Mere information om disse spændende tiltag, især om hvornår de træder i kraft, vil blive bragt i Samrådets nyhedsbreve og på hjemmesiden –www.motorhistorisk.dk

Ole Willumsen

P.S. Som medlem af Dansk Militærhistorisk Køretøjs-Forening og erklæret lastbil- og busentusiast, fryder det mig, at disse ændringer også tilgodeser de tunge efterkrigskøretøjer. Forhåbentlig vil de medvirke til at flere får øjnene op for, at også lastbiler og busser, civile såvel som militære, er interessante bevaringsobjekter. Med disse regler er de i hvert fald blevet lidt mere overkommelige at anskaffe (eventuelt importere) – og holde kørende.

 

Et par ord fra FIVA´s præsident

De der deltog i FIVA´s generalforsamling i Budapest satte vist alle pris på den varme og venlighed, som vore ungarske venner i MAVAMSZ modtog os med, og vi nød alle at gå på opdagelse i den gamle smukke bydel og deltage i de ekstremt hyggelige sammenkomster arrangeret til ære for os. Men ud over alt dette var vi vidne til en særdeles vigtig begivenhed da aftalen mellem de to internationale organisationer – FIVA og IHVO – blev ratificeret, hvorefter alle IHVO medlemmerne blev medlemmer af FIVA og IHVO blev nedlagt. Der skete således en officiel sammenslutning til én organisation for samlere af historiske køretøjer – én organisation, som nu kan mønstre tæt ved 800.000 medlemmer, der er samlet i 80 organisationer i 50 lande. Et forhold som uden tvivl vil styrke vor organisation.

Ud over at være sammen med venner, der er lige så hengivne over for de historiske køretøjer som vi selv er, er vi særdeles tilfredse med at vi nu har fået en platform, hvori alt er indbefattet, hvilket vil have meget stor betydning, når vi fremover skal mødes med regeringer og EU autoriteter i et forsøg på at fastholde vore rettigheder til fortsat at køre med de historiske køretøjer på offentlige veje trods den øgede lovgivning om anvendelse af køretøjer i det hele taget. Yderligere vil vi nu takket være en samlet udnyttelse af menneskelige og økonomiske ressourcer kunne opnå bedre fælles resultater til glædes for os alle. Det er på denne måde, at Legislation Commission under ledelse af Geoff Smith vil være i stand til yderligere at udvikle vore mål og aktiviteter – hvor et af de væsentligste projekter er den socio-økonomiske undersøgelse, som skal belyse den betydning vor bevægelse har set i relation til bl.a. beskæftigelse, nationalprodukt, indtægter til statshusholdningen m.m. Undersøgelsen skal tilvejebringe eksakte data, som vi kan bruge under vore forhandlinger med myndigheder.

Efter generalforsamlingen har en anden betydningsfuld begivenhed fundet sted – nemlig det at der for første gang har været et to-dages møde i Torino – takket være vort italienske medlem ASI. Formålet med dette møde var at diskutere betydningen af den autencitet (ægthed) som vore køretøjer repræsenterer set som en del af vor kulturarv. Et emne som skal ses i lyset af vore ønsker om at kunne dokumentere et køretøjs oprindelse og historie – og vore ønsker om at kunne bevare og restaurere køretøjerne – for derved at kunne videregive dem til nye generationer som det de vitterlig er.

Alle de synspunkter og tanker, der blev udtrykt af talerne vil sammen med FIVA´s filosofi blive nedfældet i et dokument, som bliver offentliggjort i løbet af foråret. Diskussionerne skal opildne os til at videreføre vore aktiviteter inden for det tekniske område samt til at udbrede brugen af FIVA Pas, hvilket er essentielt for bl. a. deltagelse i arrangementer organiseret i FIVA regi. Den samarbejdsaftale FIVA har indgået med FIA med hensyn til deres Heritage Certificates skal også hjælpe os til at understrege den vægt, som vi lægger på vor kulturarvs ægthed.

Vi vil fortsætte vore forskellige aktiviteter og handlinger i det næste år på samme måde, som vi har gjort det i år. Nogle lande har allerede udtrykt interesse for at blive medlemmer af FIVA, hvilket jo naturligvis vil bidrage til vor fortsatte vækst. Indførelsen af en ny organisatorisk struktur – en struktur som principielt blev vedtaget i Budapest – vil også blive påbegyndt. Desuden vil vi styrke vor indsats med henblik på at kommunikere bedre – specielt via internettet – og jeg håber også, at vi vil få glæde af et professionelt sekretariat, som vil være i stand til at håndtere alle vore krav og ønsker.
Sluttelig vil jeg overbringe mine allerbedste ønsker om et lykkeligt nytår til dig, din familie – og til dine køretøjer.

Michel de Thomasson
FIVA president

Oversat efter bedste evne af Svend Aage Tholstrup

 

FIVA arrangementer i 2005

FIVA støtter en lang række rallyes fordelt over næsten hele verden – men de fleste af dem er dog i Europa. En ajourført liste over disse ”A” og ”B” arrangementer kan findes på FIVA´s hjemmeside, som har adressen www.fiva.org

Tøv ikke med at undersøge hvad der findes – måske er der lige netop det arrangement i det hjørne af verden på det tidspunkt, som du længe har gået og drømt om.

Hvert år udnævner FIVA ét rally til at være FIVA World Rally – og i 2005 harTour de Moravie fået denne ære. Arrangementet er for biler og motorcykler produceret før 31. december 1980 og der er et maksimalt deltagerantal på 100 ekvipager, som i perioden fra den 19. juni til den 26. juni kommer til at køre ca.1.000 kilometer – hvis man altså holder sig til den anviste rute.

Starten går i Prag – som nævnt den 19. juni – og afslutningen finder sted i Ostrava den 26. juni. I de mellemliggende dage har der naturligvis været kørt – men jo ikke voldsomt lange distancer – og der har været besøg på mange spændende steder så som et Skoda-museum, slotte, en kulmine og meget mere.

Arrangøren er

Tatra Veteran Sport Club Ostrava in ACCR
Mitusova 67 700 30 Ostrava
Tjekkiet
www.tvsco.cz

Blandt andre arrangementer, som jeg har modtaget invitationer til / materiale om kan nævnes følgende.

SMVC Alpenfahrt 2005 fra den 2. juli til 10. juli 2005 i Schweiz. Kontakt lukas.oberholzer@record.ch hvis du vil vide mere.

International Fougères Rally fra den 27. maj til den 30. maj 2005 i Frankrig. Kontakt appf@club-internet.fr hvis du vil vide mere.

Svend Aage Tholstrup

 

FIVA Authenticity Forum i Torino

Referat af oplevelser fra mødet. For yderligere information kontakt venligst Peter Løvstrøm Sørensen.
I de mange indlæg var der naturligvis en del gentagelser. Jeg har forsøgt at fange de mest interessante synspunkter.
Til illustration af problematikken havde den Italienske klub ASI opstillet ca. 20 køretøjer parvist uden for mødelokalet. Parvist: Et originalt og et i kopi. En udstilling der gav stof til eftertanke.

 

Velkomst ved Roberto Loi – Formand for den Italienske klub ASI

Oplæsning af hilsner fra italienske ministre der ikke havde mulighed for at deltage, men som havde sendt en skriftlig tilkendegivelse af deres støtte til ASI’s arbejde.

Velkomst ved de Thomasson – Præsident for FIVA

Replika – kopi fremstillet af den oprindelige fabrikant.
Reproduktion – kopi fremstillet af en anden producent.

Torino’s Borgmester

Talte om automobilindustriens betydning for Torino og om samarbejdet med ASI hvor den Italienske klub netop har fået stillet en bygning til rådighed for deres arbejde. Torino ønsker at ASI beholder deres hovedsæde i byen.

The Automobile a True artform

Donato Coco (F) – Chef for Citroën Design

Talte om historiens betydning for design af nye biler. Glæden ved de gamle bilers personlighed. En C3 ligner måske ikke en 2CV, men den er ikke tænkt som en kopi, men 2CV’en har naturligvis ligget i baghovedet som en del af historien.
Respekt for fortiden – Det er når folk dør at vi savner dem mest.
Hoveddesignkriterie i dag er velbefindende.
Bilen er en eminent form for kunst. Ganske vist baseret på funktionalitet, Sociologi, Markeds kræfter mm., men samtidigt udtryk for kreativitet og håb. En motor er ikke menneskelig, men mystisk, måske endda diabolsk og dog skaber den følelser.

Michael Robinson (USA) – Designer
Talte ligeledes om historiens betydning for omsætning af biler. Han fremhævede Lancia’s succes da de førte på de internationale racerbaner. Hvordan der havde været nedgang da Fiat købte Lancia, og fremgang da man med Lancia Strato atter begyndte at interesserer sig for motorsport.

Tom Tjaarda (USA) – Designer
Koncept – Form – Proportioner.
Design baseret på klassiske principper – Analogier til Parthenon i Athen.
Design skoler i USA uddanner designere uden kurser i de klassiske kunstarter…!
Gennemgik forskelle på design i USA, England, Tyskland Italien og Japan.
Nævnte nye krav til høj forende, således at skader ved sammenstød med fodgængere bliver minimeret.

Ramaciotti (I) – Pininfarina
I romantismen var det de enkelte kunstnere der stod for værket.
Fra renæssancen har kunsten været baseret på håndværkere der i teamwork har udført arbejdet.
Talte om hvordan ingeniør arbejde og kunst lever side om side – Leonardo de Vincy.
Bildesign er baseret på følelser og emotioner lige som arkitektur.

 

Claude Lobo (F) – Tidligere chef for Ford Design
Bildesignere er kunstnere og bør nyde den samme respekt som skulptører, malere og musikere.

The Automobile: Cultural Heritage and Industrial Memory

Thomas Frank (D) – Audi Tradition
Oprettelse af Audi Tradition I 1996.
Historien er vigtig. Hvor kommer vi fra og hvad har vi udrettet.
Præsentation af en række restaurerede klassiske Audi modeller der nu stå på fabrikkens museum. Heriblandt replikation af tidligere fabriks racere der er gået tabt under krigen.
Det er en rettighed for en fabrik at genskabe ikke længere eksisterende modeller.

Gianni Rogliatti (I) – Journalist
Talte desuden om hvordan de enkelte bildele har udviklet sig gennem tiderne, herunder ikke at glemme brændstof og smøremidler.

Didier Laine – (F) – Journalist
Talte om at det var et vigtigt job at videreformidle historien. Et spørgsmål om at udvise ansvarlighed.
Samt at der behov for at bilfabrikker medvirker.

Wim Weernink (NL) – Forfatter og Journalist
Talte om hvordan der er opstået en hel subkultur omkring opbygning af kopier fra reservedele mm.
At det er en trussel mod vores kultur historie. Hvordan FIVA for 20 år siden havde problemer med at ’holde stien ren’ da en af de ansvarlige repræsentanter selv var fabrikant af forfalskninger.
Talte for at forsikringsordninger og registrering baseres på FIVA pas.

The Authenticity of antique and Modern Automobiles

Derek Drummond Bonzom – Formand for FIVA’s Tekniske komite
Bevarelse af historien.
Tilskyndelse til bevarelse af autentiske køretøjer.
Autentisk – Som det forlod forfatteren hånd.
Originalt – Fra kunstneren, ikke kopieret, men brugt.
Replika – Kopi af et billede af den samme hånd som udførte originalen.
Reproduktion – Genskabt igen, kopi, imitation.
Bevaret: som det var
Restaureret: Bred aktivitet 5% – 110%
Normalt brug: Hvad der ikke bruges dør.
Modificeret: Hovedsageligt kun hvad der stammer fra lovkrav.
Bevar dem og brug dem som de var.
Autensitet: Teknisk konformitet og historie
Identitet: Chassis og Karosse

Jean-Pierre Osenat (F) – Præsident for de Franske Auktionshuse
Ansvar for beskrivelse i auktions kataloger.
Marked har ændret sig fra bil entusiaster til bil investorer.
Behov for certificerede specialister.
Transparente regler der er ens for alle.
Kend dine rettigheder. Informer om evt. garantier eller mangel på samme.

Philippe Looten (F) – Tidligere ejer af Delahaye
Stort problem med kopier. Søgte hjælp med hensyn til retslige reguleringer.

Preservation and Enhancement of Historic Value

Rodolfo Gaffino Rossi (I) – Direktør for Bilmuseum I Torino
At bevare et objekt der er skabt til bevægelse i et statisk museum uden dets lyde og lugte.
At bevare kulturarven for vores børn.

Richard Keller (F) – Chef for konservering på Mullhouse
Museum er anerkendt som et historisk monument.
Museer kommer og går.
Problemer med at skaffe kvalificerede medarbejdere og træning.

Urs-Paul Ramseier (SCH) – Arrangør af Villa d’Este
Register over Schweizisk Coach Work – Er ud af en familie der har bygget Coaches i flere generationer.
Fortalte om hvordan de kun tillader køretøjer med FIVA pas at deltage i Villa d’Este.

Luigi Ferraresi (SCH) – Ekspert og Samler
En kulturarv der tilhører menneskeheden og kun er vores til låns.
Fortjener minimal ’interference’ og respekt.

Legal Safeguards of Autheticity

Mario Barbuto (I), Præsident for Torino Ret (Dommer)
Michael Jockey (F) – Advokat
Julian Westphal (D) – Jurist

Her blev det langhåret, der blev talt om CopyRight, Forfatter Rettigheder mm. Altså retten til ens produkt. Må man ændre et bildesign, må man kopiere det, produktansvar etc.
Kan man certificere specialister, produktansvar etc.
Julian Westphal havde udarbejdet en udmærket oversigt over problemstillingerne, der blev udleveret efter mødet.

Arbejdsgrupper og Opsummering

Næste dag blev essensen af de forskellige formuleret i en række ’bullit points’, der blev opsummeret af de Thomasson ved afslutningen.
Opsummeringen vil blive renskrevet og endeligt redigeret for at blive præsenteret på en pressekonference i forbindelse med Retromobile, Paris i februar.

Peter Løvstrøm

 

På vej mod integrerede informationssystemerinden for vejtransport

Den 8. november 2004 deltog jeg som observatør for FIVA i et EU-møde i Bruxelles. Mødet havde en overskrift, som bedst kan oversættes med noget i retning af Integrerede informationssystemer inden for vejtransport. Emnet har relationer til det der foregår inden for e-Safety projektet – og jeg har nedenfor forsøgt at referere det væsentlige fra dette møde.

I foråret 2004 blev der organiseret tre møder som havde til hensigt at samle eksperter inden for transport-telematik for at få dem til at nedfælde deres synspunkter og for at få formuleret mål og prioriteter om integrerede telematiksystemer, som skal medvirke til en forbedring af sikkerheden og styringen af vejtrafikken.

Inden for rammerne af EU´s forskningsprojekter er der for længst etableret samarbejder, som har udviklet og demonstreret trafik-informationssystemer rettet mod at gøre trafikken sikrere, mere effektiv og mere venlig over for miljøet. Mange af disse systemer er rettet mod at forbedre infrastrukturenmedens andre er rettet mod forbedringer af selve køretøjerne.

De fleste af disse systemer har fungeret som selvstændige og uafhængige systemer. De sigter på de store muligheder, der er i at forbedre vej sikkerhed og effektivitet. Imidlertid er der jo klare begrænsninger i hvad der kan opnås ved systemer baseret alene på vejenes beskaffenhed eller alene på køretøjers egenskaber. For eksempel i forbindelse med den uundgåelige reaktionstid, der er fra en fare observeres og indtil føreren reagerer på den.

At overvinde disse begrænsninger kræver en helt anden slags systemer, hvis intelligens er fordelt mellem køretøjer og veje. I og med at kapaciteten og fleksibiliteten i informations- og kommunikations teknologier øges – og til stadig lavere omkostninger – er det muligt at udvikle integrerede systemer, hvori køretøjer kommunikerer med hinanden og med infrastrukturen. På denne måde vil integrerede systemer stærkt forøge kvaliteten og pålideligheden af de informationer og den støtte som vil være til rådighed.

På de ovenfor nævnte møder mellem eksperter, blev man enige om følgende definition på integrerede systemer.

Vej operatører, infrastrukturer, køretøjer, disses førere og andre brugere af vejene vil samarbejde om at levere de mest effektive, sikre, trygge og komfortable rejsemuligheder. Køretøj-til-køretøj og køretøj-infrastruktur integrerede systemer vil bidrage til disse mål ud over de muligheder, der er opnåelige med fritstående systemer.
Nogle få af sådanne systemers aspekter er allerede blevet undersøgt i tidligere forskningsprojekter – men det er væsentligt at sætte større fokus på dem frem over. Køretøjer udstyres i større og større grad med trådløse kommunikationssystemer og med systemer til f.eks. lokationsbestemmelse – og de udstyres med stadig større computerkraft og med flere og flere multifunktionelle menneske/maskine grænseflader. Sådanne undersøgelser har fundet sted både i EU-regi og i USA og Japan.

Det fører for vidt her at komme ind på disse forskningsprojekter i de enkelte lande – jeg vil nøjes med at nævne, hvor det er muligt at finde oplysninger på en række hjemmesider.

I korte træk fokuseredes under mødet i Bruxelles fra de involverede parter på blandt andet følgende:

 • Trafik Sikkerheds Styring som inkluderer aktuel information om
  • Vejr situationen
  • Vej konditioner
  • Blinde forhindringer
  • Komplicerede vejsituationer
  • Fodgængere
  • Trafikken
 • Målet for disse projekter er at give føreren de allerbedste muligheder for hensigtsmæssig adfærd i alle situationer
 • Køretøj-til-køretøj kommunikation – for at stimulere en flydende trafik og øge sikkerheden
 • Formindskelse af skadelig indflydelse på miljøet
 • Intelligente hastighedsgrænser
 • Opmærksomhed over for ødelæggelser af systemer / informationer – forårsaget af
  • Hackere
  • Tyve
  • Terrorister
 • De tekniske muligheder / systemer er tilgængelige – men der skal besluttes om standarder – hvis ikke implementering skal blive alt for dyr.

Mine kommentarer og konklusioner:

Diskussionerne og debatterne er koncentrerede om forskning i og udvikling afInformationssystemer – ikke i Styringssystemer. Og der fokuseres i debatten udelukkende på implementering af sådanne systemer i nye køretøjer – med disse systemer installeret af producenten.

Men hvad så med de eksisterende køretøjer – hvad med ”eftermarkedet”???

Som det ser ud for øjeblikket, hvor alt er baseret på frivillighed, vil det ganske afhænge af, om der set fra et forretningsmæssigt synspunkt er et marked eller ej.

Det væsentlige – for os alle, uanset hvilket køretøj vi anvender – er at der er skarpt fokus på

 • Køretøjet
 • Føreren
 • Omgivelserne

og de sammenhænge / forbindelser der er mellem disse tre områder.

Og hvad så med risikoen for vores brug af de historiske køretøjer på offentlige veje, når disse informationssystemer vil blive almindelige i de nye køretøjer. Det afhænger ganske enkelt af hvilke beslutninger vore beslutningstagere vil tage i fremtiden. Hvis disse systemer vil blive obligatoriske / påbudte på et tidspunkt –så har vi et reelt problem. Derfor er det stadig meget vigtigt, at FIVA følger nøje med i hvad der rører sig inden for dette område i årene frem over.

Svend Aage Tholstrup
FIVA´s Legislation komité, November 2004.

 

Import af reservedele

Varmeventil, Handskerumslås og Speedometerkabel – Alle brugte eller nye originale dele.

Kan disse importeres som samlerobjekter af historisk værdi?

EU dom i sag nr. 200/84 fastslog at køretøjer kan importeres som historiske samlerobjekter, hvis de opfylder kriterierne:

–          Besidder en vis sjældenhedsværdi
–          Normalt ikke anvendes i overensstemmelse med deres oprindelige formål
–          Er genstand for en specialiseret handel, der finder sted uden for den normale omsætning af lignende brugbare genstande.
–          Har en betydelig værdi, og
–          Illustrere et væsentligt trin i menneskets udvikling, eller belyser en periode af dennes udvikling.

Min påstand er, at når hele køretøjet opfylder betingelserne, så må dele af det også opfylde de samme betingelser.

Der er nu afsagt dom i sagen.

Retsformanden udtaler i alle 3 sager:

De kan ikke henføres som historiske samlerobjekter, da de anvendes i overensstemmelse med deres oprindelige formål. De monteres således i et køretøj, og kan derfor efter rettens opfattelse ikke i sig selv anses for samlerobjekter.

Det forhold, at objekterne monteres i et køretøj, der efter det oplyste er henført som historisk samlerobjekt ved indførsel i Danmark, findes uden betydning. Der henvises bl.a. til at hovedpositionen ikke omfatter dele og tilbehør.

I sagen om speedometerkablet udtaler de 2 sidedommere:

Speedometerkablet må efter en konkret vurdering henføres som et historisk samlerobjekt. Der henses herved bl.a. særligt henset til det oplyste om kablet sjældenhed.

Dom:

Varmeventil – Told & Skats afgørelsen ændres.
Handskerumslås – Told & Skats afgørelse stadfæstes.
Speedometerkabel – Der træffes afgørelse efter stemmeflertal, og Told & Skats afgørelse ændres.

Mine kommentarer:

Der er afsagt 2 forskellige domme for Varmeventilen og Handskerumslåsen udfra de samme præmisser. Den ene til min fordel og den anden til Told & Skats. Jeg er målløs, med mindre der er tale om en skrivefejl.

Med hensyn til Speedometerkablet er der afsagt en dom til min fordel baseret bl.a. på baggrund af sjældenhed. Da jeg forudsætter, at alle 5 betingelser der er nævnt i EU dommen, skal være opfyldt, har sidedommerne implicit også accepteret, at Speedometerkablet ikke vil blive anvendt til dets oprindelige formål, og at de samtidigt vælger at se bort fra, at hovedpositionen ikke omfatter dele og tilbehør.

Dommen mht. Speedometerkablet er således i modstrid med dommen for Handskerumslåsen.

Dommen mht. Handskerumslåsen er i modstrid med dommen for Varmeventilen.

Næste skridt er at forespørge Told & Skat om at få den for meget betalte Told & Skat refunderet for Varmeventilen og Speedometerkablet, samt få oplyst hvordan man skal forholde sig ved næste import.

Told & Skat har tilbudt at gå til EU kommissionen for at få afklaret, om der kan findes en pragmatisk løsning på problemet gældende for hele EU. Told & Skat kan nemlig ikke leve med den afsagte dom, der vil kræve, at de i hvert enkelt tilfælde skal vurdere om en reservedel er ny eller gammel, eller om den er sjælden eller ej, før end de kan afgøre hvilken toldposition, der i det enkelte tilfælde skal benyttes ved import.

Job på vores side er som hjælp til Told & Skat, at skitsere en pragmatisk løsning på deres dilemma, der kan holde til at blive behandlet ved EU kommissionen.

Peter Løvstrøm

 

Restriktioner i Italien for kørsel med historiske køretøjer.

Den 6. december modtog jeg et brev fra det østrigske medlem af FIVA´s Legislation Komite, hvori han omtaler et forslag i Italien – et forslag som – hvis det bliver gennemført – vil være temmelig ubehageligt for ejere af historiske køretøjer.

Brevet omhandler det forhold, at visse regioner i Italien (Firenze, Rom, Napoli m. fl.) har planer om at forbyde kørsel på offentlige veje med køretøjer, der ikke er udstyret med katalysator. Baggrunden for denne forholdsregel kan være forskellig fra størstedelen af Europa i øvrigt, idet katalysatorer først blev tvungent udstyr meget sent i Italien – vist nok i 1993. Men – dette forslag kan måske ses som en begyndelse på en tendens rundt omkring i Europa – en tendens, som vil være ubehagelig og stærkt generende for vore ønsker om fortsat at kunne køre i vore klenodier på offentlig vej – uden snærende begrænsninger.

FIVA vil naturligvis følge dette skridt meget nøje – men umiddelbart betragtet er der her tale om et forhold, som EU ikke har mulighed for at blande sig i, idet en række EU-direktiver giver lovgrundlag for at regioner kan indføre bl.a. sådanne bestemmelser.

Vort østrigske medlem opfordrer FIVA til at se på om

 1. Sådanne restriktioner strider imod EU love af nogen art – og i særlig grad imod retten om fri bevægelighed
 2. Undersøge sammen med den italienske federation hvilke juridiske muligheder, der kan være for at gribe ind, således at historiske køretøjer ikke rammes.

Svend Aage Tholstrup

SENESTE NYHEDSBREVE
Museumsbesøg og miljøzoneforbud
Museumsbesøg og miljøzoneforbud
Når dette nyhedsbrev udkommer, står det meste af Danmark på kanten til årets sommerferie. Mange vil benytte friugerne til en ...
Tænk på traktorfolket
Tænk på traktorfolket
Tænk på Traktorfolket Danmark er et landbrugsland, blandt så meget andet. Landbruget er et stolt erhverv med en hundredeårig lang ...
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...