Nyheder fra bestyrelsen

Berigtigelse / Beklagelse

MhS har fået en henvendelse fra Ford T Klubben, hvori vi bebrejdes, at vi har bragt udokumenterede påstande til torvs – i forbindelse med det uheld på en sydjydsk motorvej, hvor en Ford T var involveret for et års tid siden.

Vi har anført på vor hjemmeside – under retningslinier for kørsel på motorvej med historiske køretøjer – at den omtalte Ford T ”Vistnok kørte 45 km /t”. Da denne oplysning åbenbart ikke er korrekt, har vi straks fjernet den fra den pågældende side.

Vi beklager og undskylder at vi har fremført en udokumenteret påstand.

Svend Aage Tholstrup

 

Nyt bestyrelsesmedlem søges …

På det kommende årsmøde i MhS – som holdes lørdag den 20. november kl. 10.00 på Fangel Kro (lidt syd for Odense) – ønsker Sten-Erik Brand ikke at genopstille til valg til bestyrelsen. Sten-Erik har været medlem af bestyrelsen i 11 år – så der er måske ikke noget at sige til, at han nu finder tiden inde til at trække sig tilbage. En stor tak skal lyde til Sten-Erik for hans indsats igennem alle disse år, hvor han har stillet sin juridiske ekspertise til rådighed for MhS og MhS´s medlemmer. Vi er glade for at Sten-Erik har givet tilsagn om, at vi også frem over må trække på denne ekspertise.

Men det betyder jo så, at der på årsmødet skal findes et nyt bestyrelsesmedlem. MhS vedtægter fastlægger faktisk, at der skal være syv medlemmer i bestyrelsen – og der er bestemt også opgaver nok til at beskæftige syv bestyrelsesmedlemmer i den sparsomme fritid, som de fleste har til rådighed i deres travle hverdag.

Derfor – kære venner – skal der lyde en indtrængende opfordring til alle MhS´s medlemsklubber om at se sig godt om i medlemsskaren for at finde en eller flere personer, som kunne tænke sig at gøre en indsats for de historiske køretøjer og være med til at sikre vore muligheder for fortsat at køre med dem på offentlige veje – uden alt for mange snærende bånd.

Det er ingen skade til, såfremt eventuelle emner har en juridisk baggrund – eller har erfaring i at kommunikere med de offentlige myndigheder. Det er dog absolut ikke nogen betingelse, idet det mere er lysten til at yde en indsats, der er afgørende.

Jobbet er yderst vellønnet (du bestemmer selv lønnen), idet det aflønnes efter det princip der siger, at det gode arbejde bærer lønnen i sig selv.

Som nævnt foran – der skal findes ét nyt bestyrelsesmedlem på årsmødet – så hermed en indtrængende opfordring til alle om ikke at nøjes med at tænke over det – næh, gør noget ved det NU.

Interesserede bedes henvende sig til undertegnede på tlf. 8689 8048 (aften), 8684 8300 (dag) eller på svend@satholstrup.dk – eller til et af de andre bestyrelsesmedlemmer. Spørgsmål om ”embedet” besvares naturligvis også gerne af den nuværende bestyrelse.

Svend Aage Tholstrup

 

8-årige syn

Det har nu i nogle år været muligt at registrere sit køretøj til veterankørsel og dermed opnå 8 år mellem synsindkaldelserne. Da ordningen trådte i kraft fastsatte EU den 1. januar 1960 som grænse for registrering til 8-årige syn. Set i bakspejlet må dette ses som en administrativ fejl, da det efter vores opfattelse er mest logisk at have en rullende grænse.

I vinteren 2002/03 udbad bl.a. Færdselsstyrelsen sig forslag til regelforenklinger, og MhS svarede straks med en liste, som blandt andet omfattede grænsen for de 8-årige syn. Vores forslag var, at så mange regler som muligt skulle følge den 35-årige grænse, og Færdselsstyrelsen var heldigvis enige med os langt hen ad vejen.

Da der er tale om en EU-ordning, har Færdselsstyrelsen imidlertid været nødt til at sende sagen til udtalelse hos EU-kommisionen, og det er så den, vi pt. venter på. Hvor lang tid der kommer til at gå, kan Færdselsstyrelsen ikke udtale sig om, men vi har bedt FIVA om at skubbe til sagen i Bruxelles, og vi holder naturligvis løbende kontakt med Færdselsstyrelsen.

Vi fæstner os dog ved at Færdselsstyrelsen, med begrundelse i statistisk materiale fra synshallerne, har anbefalet at grænsen gøres rullende og håber, at dette vil være udslagsgivende.

Ole Willumsen

 

Vægtafgift og registreringsafgift

I forbindelse med det seneste ministerskift i Skatteministeriet har vi benyttet lejligheden til at følge op på den korrespondance, vi har haft med Svend Erik Hovmand og orienteret den nuværende skatteminister Kristian Jensen om vores ønsker. Der foreligger i skrivende stund endnu ikke svar fra ministeren.

Ole Willumsen

 

Nye krav ved registrering af motorcykler og knallerter

Den 1. juli 2004 trådte Euro 2 luftforureningsbestemmelserne i kraft. I praksis betyder det at nye motorcykler og knallerter som hovedregel er udstyret med 2-vejs katalysator.

Denne bestemmelse har givet anledning til en masse rygtedannelse i veterankredse, da formuleringen muligvis kunne forlede en til at tro at det gjaldt alle motorcykler/knallerter produceret før 1. juli 2004.

Efter en gennemlæsning af teksterne fra Færdselsstyrelsen og en telefonopringning til samme, kan vi konstatere følgende:

Når der i det følgende skrives motorcyklen/knallerten, gælder det faktisk både knallert 30 og knallert 45, men grundet manglende kontrolmuligheder (ikke registreringspligt for knallert 30) er det reelt kun relevant for knallert 45.

Reglerne gælder alle NYE motorcykler/knallerter. Hermed menes motorcykler/knallerter der ikke har været i brug. F.eks. vil en motorcykel der er købt i 2002, men blot har stået opmagasineret siden, ikke umiddelbart kunne indregistreres. Hvis samme motorcykel derimod bevisligt har været brugt til f.eks. banekørsel, vil det kunne lade sig gøre at indregistrere den. – Som der står i Færdselsstyrelsens nyhedsbrev af 11/6/2004:

”For motorcykler/knallerter som er brugt, men som ikke har været indregistreret, eksempelvis motorcykler/knallerter brugt til banekørsel, er der mulighed for, at Statens Bilinspektion, jf. vejledning for Statens Bilinspektion afsnit 14 punkt 14.05.5, kan årgangsfastsætte køretøjet ud fra produktionsåret. I sådanne tilfælde vil køretøjets ”brugshistorie” skulle dokumenteres for Statens Bilinspektion, der vil foretage en konkret vurdering af om køretøjet fremstår som brugt. For årgangsfastsatte motorcykler/knallerter vil det være kravene i det fastsatte år som køretøjet skal opfylde.”

Endvidere skriver Færdselsstyrelsen:

”Kravene omfatter i første omgang ikke brugt importerede køretøjer, fordi det er datoen for første indregistrering der afgør hvilke regler motorcyklen skal opfylde, dvs. datoen for første indregistrering i udlandet lægges til grund. Først når man importerer brugte køretøjer, der første gang er indregistreret efter skærpelsestidspunktet, vil de være omfattet.”

Hvis man har motorcykel med en registreringsattest fra før 1. juli 2004 er der altså ingen problemer. Hvis attesten mangler, har man et problem. Ligesom tidligere vil Rigspolitiet i så fald skulle igennem en længere proces for at sikre at motorcyklen ikke er stjålet, inden de kan give tilladelse til registrering, – i tilgift skal man nu kunne bevise at motorcyklen har været brugt. Dette bør betænkes inden man restaurerer til ”bedre end ny”. Alene køretøjets alder er ikke i sig selv et bevis og det er op til ejeren at bevise at den var brugt inden han gik i gang.

På tilsvarende måde kan man komme i knibe med motorcykler der tidligere har tilhørt forsvaret (her eller i udlandet), hvis det ikke umiddelbart kan godtgøres at de har været registreret dér eller tydeligt kan identificeres som brugte. Moralen her må være, at man skal sikre sig så megen dokumentation som muligt ved køb af køretøj – og det gælder ikke kun motorcykler !

Primært af hensyn til de forhandlere der har uindregistrerede motorcykler/knallerter stående, har Færdselsstyrelsen besluttet at lave en udvidet dispensationsordning. Der gives 1 års dispensation for alle motorcykler/knallerter der produceret og hjemtaget til Danmark inden 1. april 2004.

Hvis køretøjet er hjemtaget inden 1. april 2004 er der altså ”frit slag” indtil 1. april 2005 uanset om det er brugt eller ej!

For de der måtte frygte noget andet, forsikrer Færdselsstyrelsen os om at formuleringen ”Kravene omfatter i første omgang ikke brugt importerede motorcykler/knallerter” kun dækker motorcykler/knallerter indregistreret som nye efter 1. juli 2004. Denne sætning er indføjet fordi dispensationerne er nationale. Hvis man f.eks. om 10 år importerer en motorcykel der er indregistreret som NY efter 1. juli 2004 i Tyskland, men på dispensation (f.eks. som ved den ovenfor nævnte danske ordning), vil dette køretøj ikke umiddelbart kunne indregistreres i Danmark. Selv om det til den tid er at betragte som brugt.

Der er altså ikke tale om senere at udvide ordningen til at omfatte ældre motorcykler og knallerter.

Se selv teksten på Færdselsstyrelsens hjemmeside www.fstyr.dk – medd. 1836 og medd. 1834

Ole Willumsen

 

Danske Nimbus slog alt og alle

Ved årets FIM rally i Arnhem i Holland snuppede Danmark sejren i konkurrencen om at være det land med flest veterankøretøjer.

Det er FIVA, der i samarbejde med FIM, har indstiftet den nye pokal og som gives til det land, der deltager med flest køretøjer, der er mere end 20 år gamle.

Konkurrencen udregnes via alderen for motorcyklerne kombineret med antallet af kørte kilometer og Danmark vandt med små 1000 point mere end Storbritannien.

Dermed talte også motorcykler fra 70erne og begyndelsen af firserne en lille smule med i udregningen.

Det blev deltagerne fra Aalborg Nimbus Klub, der fik lov til at hente pokalen og beholde den minipokal, som bliver uddelt til ejendom, mens den store gyldne pokal får fast opholdssted i FIMs hovedkvarter i Geneve og fragtes sammen med alle de andre hovedpokaler hvert år til FIM Rallyet.

Glæden var stor hos alle de 120 danske deltagere, der dermed for første gang i mere end 20 år fik lov til at snuppe en af hovedpokalerne ved FIM Rallyet.

Men glæden var størst hos Nimbuskørerne, der med seks cykler i alderen fra 1939 til 1954 tiltrak sig mange beundrene blikke, da der var nationsparade gennem Arnhem og igen kom i centrum ved pokaluddelingen.

Næste år løber FIM Rallyet af stabelen i Estland i byen Tartu midt i juli, og som en af Nimbuskørerne tørt bemærkede:

”Så må vi jo samle endnu flere folk for at forsvare pokalen”

Niels Hansen

 

FIVA tilslutter sig – The European Road Safety Charter

Hvad med at redde 20.000 liv – om året.

Mon ikke de fleste ville blive temmelig forskrækkede hvis de hørte i nyhederne, at hele befolkningen i Monte Carlo – rundt regnet 40.000 personer – var blevet dræbt.

Mon ikke man også ville blive skræmt, hvis man ved samme lejlighed hørte, at i regionerne omkring Monte Carlo var 1,7 millioner blevet skadede.

Og de fleste ville nok også blive noget ophidsede, hvis EU brændte 160 milliarder EURO hvert år.

Men sådan er scenariet i Europa faktisk – og det endda kun i det, vi kan kalde det gamle EU – og de fleste har hidtil accepteret det – faktisk som om det er en naturlov. Tager vi de nye EU-stater med – ja, så er oppe på 50.000 dræbte om året.

Trafikulykker – hvad enten det drejer sig om døde eller kvæstede – repræsentere en årlig omkostning på rundt regnet 160 milliarder EURO – 160.000.000.000 EURO.

EU har fundet, at den pris vi betaler for at kunne bevæge os frit omkring i trafikken er uacceptabelt høj – og har sat det ambitiøse mål at nedbringe det årlige antal dræbte i trafikken til det halve – altså til 20.000 om året.

Men spørgsmålet om trafiksikkerhed er jo ikke blot noget som politikere kan og skal tage sig af. Mere end noget andet i EU – så er det det noget der vedkommer os alle – og som vi alle har indflydelse på.

Alle der færdes på vejene – selv om de overholder alle regler – selv om de er i en god fysisk og psykisk form – selv om deres handlinger er forudsigelige og ansvarlige – er en potentiel fare for sig selv og for andre der færdes på vejene. Derfor – enhver der bruger vejene er medansvarlig for trafiksikkerheden.

Derfor er der fra EU´s side sat aktiviteter i gang til at sikre at det ambitiøse mål nås – bl.a. gennem eSafety programmet, hvor FIVA deltager som observatør.

Og derfor er The European Road Safety Charter blevet udarbejdet – herefter kaldet ERS-charter.

 

Og hvad er det så for en fisk ???

Et Charter er normalt en højtidelig hensigtserklæring om et vigtigt emne – for eksempel om menneskerettighederne, om beskyttelse af vort miljø eller om det at redde 20.000 liv om året.

ERS-charter opfylder alle ovennævnte tre betingelser. Men mere end det. Alle som tilslutter sig dette charter forpligter sig nemlig med deres underskrift til atarbejde for at nå de mål, som er opstillet i charteret. Og disse forpligtelser / mål skal

  • være konkrete, opnåelige og målbare,
  • bidrage direkte eller indirekte til det fælles mål – som er at halvere antallet af dræbte i trafikken,
  • ligge indenfor underskriverens ansvarsområde,
  • gå ud over lovgivningsmæssige krav,
  • og normal strække sig over tre år.

Alle grupper inviteres til at tilslutte sig dette charter – det være sig virksomheder, organisationer, byer, skoler, medier, forsikringsselskaber, industrier, klubber o.l.

For at sikre seriøsiteten blandt de der tilslutter sig, vil der fra EU´s blive holdt øje med implementeringen af det, man har forpligtet sig til – og gør man det ikke godt nok, vil man blive slettet fra listen over de, der har tilsluttet sig.

Hvorfor nu alt dette – vedrører det ikke kun de der kører i moderne biler – for alle vi der af og til kører i vore historiske køretøjer – vi kører jo så pænt og der sker næsten aldrig noget. Måske er det rigtigt – men vi kan helt sikkert også køre bedre i vore historiske køretøjer.

Og for at vise over for omverdenen, at vi tager vor brug af de gamle køretøjer seriøst, har FIVA besluttet at tilslutte sig dette charter – og dermed underskrive det – formentlig i løbet af efteråret 2004. FIVA vil derefter være medlem af dette charter – og der vil blive udarbejdet et dokument, der vil blive distribueret til FIVA´s medlemsorganisationer. Dette dokument vil indeholde en praktisk indgangsvinkel til brug for uddannelse / orientering af trafikanter i hvordan man bør opføre sig i trafikken, når man kører et historisk køretøj – baseret på almindelig sund fornuft og en smule klogskab. Den engelske organisation har udarbejdet er forslag for nogle år siden, som vil blive anvendt som udgangspunkt. MhS har jo – som bekendt for nogle – allerede udarbejdet sit første udkast til nogle retningslinier, som ligger på vor hjemmeside. Disse retningslinier vil løbende blive opdateret – inspireret af egne erfaringer og af andre landes forslag / erfaringer.

Vi finder at dette initiativ er godt – og vi finder, at det er godt for vor bevægelse, at FIVA tilslutter sig dette charter – og vi ser frem til, at vi dermed alle måske kan være med til at spare liv i trafikken frem over.

Læs mere om ERS-charter på www.europa.eu.int/comm/transport/roadsafety/charter.htm

Svend Aage Tholstrup

 

SENESTE NYHEDSBREVE
Historiske nummerplader – lidt baggrund
Historiske nummerplader – lidt baggrund
I 2026 er det 50 år siden vi fik de reflekterende nummerplader og det er snart 30 år siden vi ...
Historiske køretøjer på mødebordet
Historiske køretøjer på mødebordet
I oktober måned havde Motorhistorisk Samråd en hel del vigtige møder i kalenderen. Først møde med Færdselsstyrelsen, siden et møde ...
Kulturarven lider på Statens Museer
Kulturarven lider på Statens Museer
Kulturarven lider på Statens Museer Statens museer er alle underlagt museumsloven. Heri er beskrevet hvordan deres primære opgave er, at ...