Nyheder fra bestyrelsen

Fra nogle medlemsklubber har der været ønske om mere klubrettet information end det man finder på motorhistorisk.dk og i Veteranposten. Det har vi i bestyrelsen lyttet til, hvorfor vi nu har udarbejdet et nyhedsbrev som gerne skulle komme de ønsker i møde. Vi håber at I finder informationerne relevante fores jeres klub og at klubbladsredaktørerne vil finde plads i spalterne til nyhedsbrevet.

I dette nyhedsbrev kan du læse om Motorhistorisk Samråds politiske arbejde både nationalt og internationalt. Der vil være information om forestående ændring af toldreglerne, og om det forestående årsmøde som i år afholdes den 23. november på Comwell Middelfart.

God læselyst.

På vegne af bestyrelsen
Søren Jacobsen, formand

 

Status på det politiske arbejde

Af Søren Jacobsen, Formand for Motorhistorisk Samråd

Motorhistorisk Samråds vigtigste opgave er at sikre at vi har nogle gode vilkår for at anvende vores veterankøretøjer både nu og i fremtiden. På Christiansborg blev jeg for nyligt spurgt om der da var nogen der ville forbyde os at bruge vores køretøjer – jeg svarede nej, ikke bevist.

Ofte sker det at veterankøretøjer bliver glemt når der laves ny lovgivning. Derfor gælder for MhS om at være på stikkerne, følge med og være tilstede i politikernes bevidsthed. Vi ser det derfor som en af vores vigtigste opgaver at bruge tid på Christiansborg for at møde politikerne og øge kendskabet til Motorhistorisk Samråd og veterankøretøjer, hvorfor vi i år har haft møder med trafikordførerne og med de folketingsmedlemmer som har særlig interesse i veterankøretøjer.

Et emne som er i fokus i vores arbejde er brændstofafgiften ved import af veterankøretøjer, som vi mener er urimelig taget i betragtning af veterankøretøjernes begrænsede miljøpåvirkning og det faktum at veterankøretøjer i mange tilfælde betaler en højere afgift end sammenlignelige ikke veterankøretøjer. Dette er ligeledes et emne som Motorhistorisk Samråd får mange henvendelser om, der alle påpeger den urimelighed der er i afgiftssystemet.

Når det kommer til at få ændret på landets love, og i særdeleshed på veterankøretøjernes rammevilkår, er det desværre ikke noget som lader sig gøre fra det ene dag til den anden – uanset hvor urimelige de måttet syntes at være for den enkelte. I Motorhistorisk Samråd arbejder vi, via vores indflydelse, vores gode argumenter og kontakter hos politikere og myndigheder at gøre opmærksom på både brændstofafgiften og andre urimeligheder, som gør det besværligt at eje og bruge et veterankøretøj.

Motorhistorisk Samråd og mange andre har i flere år forsøgt at råbe politikerne op, i forhold til de urimeligheder som særligt brændstofafgiften, men også anden lovgivning,  giver for veterankøretøjsejerne. Det er dog først inden for det seneste år at Motorhistorisk Samråds taktik  ser ud til at bære frugt. Essensen i den nye taktik er som udgangspunkt, at søge at udtænke en samlet vision som indeholder de ændringer vi mener der er behov for på veteranområdet, og så igennem dialog med de politikere på Christiansborg som har interesse for vores sag, at få udarbejdet et enkelt levedygtigt forslag med den rigtige timing. Vores virkemidler over for embedsmænd og politikere er gode saglige argumenter, faktuelle tal og beregninger, konkrete eksempler fra medlemsklubberne og en kombination af gå-på-mod og kalkuleret timing.

Vi mener at dette er den rigtige vej at gå, og mere effektfuldt end at komme fra alle sider med til tider forskellige forslag til ændringer. Resultatet af vores indsats indtil nu er at vi i Motorhistorisk Samråd har en begrundet forhåbning om, at vi inden for en overskuelig tidsramme, vil kunne få det gennembrud som skal til, for at der kan ske en nødvendig ændring af den veteranspecifikke del den danske lovsamling.

Jeg håber at ovenstående giver et indblik i hvordan Motorhistorisk Samråd arbejder med disse sager, og hvorfor vi ikke nødvendigvis begraver folketingets politikere med mailkorrespondance om problemer, der ikke fylder ret meget i deres bevidsthed og derfor bliver glemt. I disse år skal man have to ting for øje, som begge desværre har mere politisk tyngde end veterankøretøjerne og deres ejere – nemlig statens provenu og miljø. En ændring af registreringsafgiftssystemet kan udfordre statens provenu, og der er stort fokus på miljø og transportsektorens CO2 udledning. Her skal vi som organisation med saglighed kunne fortælle de interesserede, at vores betydning i begge sammenhænge er minimal, og at slutresultatet med bevarelsen af den fælles motorhistoriske kulturarv er til fordel for os alle.

Sagt med andre ord så er brændstofafgiften og relaterede sager, noget vi arbejder troligt på. Vi har også en løsning og gode indarbejdede argumenter. Med lidt held, lidt flid og en stor del ydmyghed overfor det politiske system, så tror vi på at den løsning er nøglen til en bedring af vores alles fælles rammevilkår.

 

Ændring i bestyrelsen for Motorhistorisk Samråd

Af Søren Jacobsen, Formand for Motorhistorisk Samråd

Medlem af bestyrelsen Peder Jensen, har valgt at trække sig fra bestyrelsen d. 17. september 2013. I tiden siden årsmødet 2012 har Peder Jensen været foreningens kasserer.

Som følge af Peders udtræden af bestyrelsen, har den øvrige bestyrelse fortaget en justering således at alle opgaver varetages. Frem til årsmødet varetages kasserer opgaverne af formand Søren Jacobsen, her under færdiggørelsen af årets regnskab og budget for 2014.

For at sikre bestyrelsens fokus på de administrative opgaver, har bestyrelsen besluttet at oprettet en bestyrelsessekretærfunktion, hvis opgave blandt andet er at være sparringspartner for sekretariatets administrative opgaver.  Denne opgave varetages af bestyrelsesmedlem Niels Jonassen.

 

Lempeligere toldregler forude

Af Johnny B. Rasmussen, sekretariatsleder i Motorhistorisk Samråd

Siden fredag den 13. november 2009, hvor de europæiske toldmyndigheder hen over natten ændrede kapitelbestemmelserne for fortoldning af køretøjer og reservedele som samlerobjekter fra ikke EU-lande, har Motorhistorisk Samråd søgt en forbedring på dette område. Motorhistorisk Samråd og de af vores søsterorganisationer der også har oplevet en forværring i deres land, har siden forsøgt at få ændret indholdet af bestemmelserne til et tåleligt og retfærdigt regelsæt.

Efter et ukendt antal møder i Bruxelles de sidste fire år, er EU’s toldmyndigheder nu blevet enige om en ny ordlyd til kapitelbestemmelserne.

I Danmark har Motorhistorisk Samråd ført indgående korrespondance med Skats toldfunktion, med den intention at opnå mere ensartede regler, og et system der var mere forudsigeligt end det som blev indført i november 2009. Skat har selv haft et stort ønske om et regelsæt der var muligt at administrere, og fra samrådets side har vi oplevet stor samarbejdsvillighed til at opnå det bedst mulige resultat.

Det er endnu ikke muligt at få oplyst den præcise ordlyd i kapitelbestemmelserne, men Skat oplyser at teksten kommer tæt på den definition som man er blevet enige om i EU’s Transportråd i forbindelse med den kommende harmonisering af landenes synsregler. Den tekst er blevet til efter intensivt samarbejde mellem FIVA’s tilsluttede organisationer, og med stor velvillighed fra medlemslandendes politikere.

Skat oplyser at den endelige tekst, og ikrafttræden af de nye forklarende bemærkninger, vil ske med indførelsen af den nye Kombinerede Nomenklatur, som træder i kraft den 1. januar 2014.

 

Internationalt samarbejde – Nordisk Motorhistorisk Forbund

Af Niels Jonassen, medlem af Motorhistorisk Samråds bestyrelse.

For 30 år siden stiftede klubber og organisationer fra Danmark, Finland, Norge og Sverige, Nordisk Motorhistorisk Forbund. Det har siden fungeret i form af et årligt møde hvor vi orienterer hinanden om vores arbejde og de problemer vi løber ind i. Desuden drøfter vi forhold af fælles interesse og forsøger at finde et fælles fodslag. Gennem årene har vi lært meget af hinanden og inspireret hinanden meget. Samarbejdet spiller også en rolle i FIVA, hvor de nordiske lande kan spille en betydelig rolle hvis vi samarbejder.

Nordisk Motorhistorisk Forbund har også taget kontakt til Nordisk Råd for at sikre os at denne samarbejdsorganisation er opmærksom på at vi findes. Ved et møde i foråret i Reykjavik havde vi foretræde for Nordisk råds kulturudvalg og blev mødt med betydelig interesse – også af folk som ikke anede at vi eksisterede.

Dette års nordiske møde afholdtes i Helsingfors fra 27. til 29. september, og vi havde inviteret repræsentanter for Estland, Letland og Litauen med, fordi vi ved at de har megen brug for hjælp med at få deres organisationer til at fungere nu hvor de ikke længere er statsstyrede. Et vigtigt tema på mødet blev at der i år skal vælges ny præsident for FIVA, samt at Lars Genild fra Danmark stiller op som kandidat til FIVAs juridiske udvalg. Vi skulle gerne enes om hvordan vi stemmer.

 

Motorhistorisk Samråds Årsmøde 2013

Motorhistorisk Samråds årsmøde vil i år få nogle nye rammer, hvor vi forsøger at ryste posen lidt, ikke mindst fordi vi syntes det produkt vi fik sidste år ikke var optimalt, men også bare for at prøve noget andet.

Datoen for årsmødet er fastsat til den 23. november, og det vil finde sted på Comwell i Middelfart

Der vil blive udsendt en officiel indkaldelse til klubberne inden længe, med alle relevante informationer.

Klubberne er blevet bedt om at opgøre deres medlemsantal. Medlemstallet skal bruges som stemmevægtning på årsmødet, og som basis for beregningen af medlemskabet for det kommende år. Medlemstallet skal opgøres hvert år per. 1. oktober.

Der vil også i 2013 være mulighed for at stille op til bestyrelsen i Motorhistorisk Samråd. Hvis man ønsker at gøre en forskel i arbejdet med de historiske køretøjer, og de politiske rammebetingelser de er underlagt, så er dette stedet.

SENESTE NYHEDSBREVE
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn Færdselsstyrelsens nye tiltag med vejsidesyn af motorcykler, og ministerens fokus på de mest ...
Kreativ montering af sideblink, som illustreret her på en 1927 Amilcar CCGS tilhørende Henning Thomsen, burde ikke være nødvendig. (Foto: Søren Ditlev Jensen, Strøjer Samlingen)
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn I slutningen af januar kunne Motorhistorisk Samråd, og en lang række andre, aflevere et omfattende ...