Nyheder fra bestyrelsen

Møde i FIVA´s Legislation Commission (Lovgivningskomite)

Undertegnede var inviteret til at deltage i møde i ovennævnte FIVA-komite i London i week-enden den 7. og 8. februar 2004. Årsagen til denne invitation var, at jeg deltager som observatør for FIVA i det af EU etablerede eSafety Forum.

Deltagerne i mødet var

 • Geoffrey Smith, Formand – England
 • Carla Fiocchi, Sekretær – Italien
 • Winfried Kallinger – Østrig
 • David Davies – England
 • Adalberto Gueli m. tolk – Italien
 • Andrew Turner, EPPA – England
 • Andrew Burt, delvist – England
 • Svend Aage Tholstrup – Danmark

Mødet var det første møde i Legislation Commission efter at Geoff Smith på seneste FIVA generalforsamling blev valgt til at være dens formand. Kommissionen har ændret navn fra Parlamentary and European Affairs Commission til Legislation Commission for derved at tilkendegive, at kommissionen beskæftiger sig med lovgivning i det hele taget – ikke kun med EU anliggender.

Agendaen for mødet var

 • Introduktion
  • Baggrund
  • Kommissionens rolle
  • Fremtidige ansvarsområder
 • Europæisk lovgivning
  • Strategi
  • Planlagte aktiviteter
 • Worldwide lovgivning
  • Strategi
  • Planlagte aktiviteter
 • Kommunikation
  • Nyhedsbreve
  • Hjemmesiden
  • Andet
 • Input til FIVA´s bestyrelse og til generalforsamlingen
 • Andet – herunder næste møde.

Mødet indledtes med at der – med udgangspunkt i den fremsendte agenda – blev opstillet følgende emner, som deltagerne anså for at være væsentlige. Det blev indledningsvis gjort klart at der er mange større opgaver, som kommissionen skal arbejde med i den kommende tid, hvilket kan betyde at der indtil videre nok vil blive afholdt tre møder om året.

Følgende emner blev opsat til behandling på mødet

 1. Første udkast til en EU strategi
  1. Udkast blev udarbejdet på mødet
 2. Første udkast til en worldwide strategi
 3. Nøgleområder for 2004 – 2006
 4. Kommunikationsplan for 2004 – 2005
 5. Kommissionens rolle
 6. Agenda og aktiviteter for næste møde
 7. FIVA ”code” for sikkerhed i trafikken.
 8. To-vejs kommunikation

Nedenfor i lidt spredt orden mine notater fra mødet:

·        Der var stor interesse for MhS folderne – specielt den om Miljøet og Veteranerne, idet der var bred enighed om, at det er meget væsentligt, at vi gør hvad vi kan for at få alle til at opføre sig miljømæssigt korrekt – for derved at fjerne et af argumenterne for at begrænse vore muligheder. MhS blev opfordret til at fremkomme med en engelsksproget udgave

·        Jeg omtalte vore overvejelser om at etablere et sikkerhedsudvalg – eller en havarikommission – for at kunne opsamle information om årsager til ulykker, hvor historiske køretøjer er involveret. Dette emne var der stor interesse for at høre nærmere om.

·        Muligheden for at få etableret et uddannelsesprogram for førere af historiske køretøjer blev drøftet – et emne vi jo også har haft oppe i MhS.

·        Vi ved for lidt om hvor mange historiske køretøjer der findes i f.eks. EU – og vi ved for lidt om hvor mange – eller hvor få – kilometer, de kører om året. Denne viden er vigtig for derved at kunne få de rette proportioner ind i diskussionen om forurening – specielt set i relation til at nye biler bliver renere og renere, hvorfor de historiske køretøjers forurening procentuelt set vil blive større og større i de kommende år.

·        FIVA har som tidligere omtalt ansøgt EU om støtte til et forskningsprojekt i 10 EU-lande – hvor Danmark er et af de ti – med henblik på at få opdaterede informationer i lighed med den undersøgelse, der blev foretaget i England i 1997. Om ansøgningen bliver godkendt vides ikke før i løbet af april 2004.

·        Andrew Turner fra EPPA (lobbyistfirmaet som varetager FIVA´s interesser i Bruxelles) orienterede om følgende emner.

o       2003 blev det år, hvor FIVA og bevægelsens profil blev hævet betydeligt i EU.

o       EU har i juni 2003 udgivet et Safety Charter – som vil danne grundlag for arbejdet med trafiksikkerhed i de kommende år.

o       Det allermest væsentlige fra år 2003 er nok Ari Vartanen statement– hvoraf fremgår at Den planlagte lovgivning til at forbedre trafiksikkerhed skal også tage i betragtning en hver utilsigtet – men potentielt negativ – indflydelse på brugen af – og derfor også på bevarelsen af de historiske køretøjer. Historiske køretøjer er i denne forbindelse defineret som et hvert motoriseret køretøj der er mere end 25 år gammelt, vedligeholdt i en ordentlig og miljømæssigt hensigtsmæssig måde og i en historisk korrekt tilstand – enten til brug på offentlige veje eller opbevaret i en samling.

o       FIVA har oplevet en skuffende opbakning fra medlemmerne i forbindelse med bestræbelserne på at få VOC-direktivet ændret. Det blev præciseret, at det er meget vigtigt med en national opbakning når ”farerne” er der.

o       Andrew anser miljø for at være mere ”farlig” end sikkerhedsaspekterne – set i relation til vore muligheder for fortsat at anvende vore historiske køretøjer uden begrænsninger.

o       Det vil være meget væsentligt med flere kendsgerninger for at have argumenterne på plads i forhandlinger med EU. Derfor bør der indsamles data om f.eks.

–         Afgiftsregler
–         Synsregler
–         Definitioner på hvad er et historisk køretøj
–         Meget mere.

 

o       Kan aldersgrænsen på de 25 mon holde i fremtiden – det tvivler alle på. 30 år er nok mere realistisk. (I Danmark er den pt. 35 år)

o       FIVA position paper – på engelsk og fransk – er et nyttigt værktøj til brug ved henvendelser til myndigheder. FIVA barsler snart med en informationsfolder om FIVA og om de historiske køretøjer.

o       Det er vigtigt, at de nationale organisationer melder tilbage til kommissionen, når der sker eller er optræk til at der sker noget på den nationale scene.

Kommunikation fra kommissionen til medlemmerne

1.      Månedlig rapport udarbejdes af EPPA – Andrew Turner

2.      Kvartalsvis – FIVActual – David Davies er ansvarlig for dette nyhedsbrev

3.      FIVA´s hjemmeside skal opdateres

4.      Pressemeddelelser – når der er noget væsentligt

5.      Info her og nu via e-mail – hvis der sker noget væsentligt

6.      Kommissionsrapport
a.       3-4 uger før generalforsamling
b.      Hvad er der gjort
c.       Hvilke planer er der for fremtiden.

Kommissionens rolle

·        At holde de historiske køretøjer kørende på de offentlige veje.

·        At sikre disse køretøjer samme muligheder som andre køretøjer – ved at have sikret dem visse privilegier – f.eks. i relation til forureningsbestemmelser.

·        Aktiv brug af ”Bilindustrien” (f.eks. anvender både BMW og Mercedes jo store summer på at drive deres museer) idet vi jo sørger for at deres køretøjer kører – og bliver ved med at køre.

·        Udkast til whitepaper laves snarest – d.v.s. i løbet af 2004.

Worldwide strategi

Vi ved rent faktisk ikke hvad vore medlemmer uden for EU ønsker, at vi skal gøre for dem. Derfor må der i første omgang indsamles data herom.

EU strategi

Udkast blev udarbejdet på mødet – David Davies arbejder videre med det – og fremsender udkast.

Aktiviteter nu

1.      Der skal etableres personlig kontakt med én entusiastisk person i hvert land.

2.      Indsamling af data.
a.       Der laves udkast til skema, som sendes til os ultimo april.

3.      Trafik sikkerheds kampagne.
a.       Hvordan bliver man en god fører af et historisk køretøj.
b.      MhS overvejer dette emne.
c.       Italien arbejder med dette emne
d.      ”FIVA code on road safety”

4.      Produktion af en generel FIVA brochure

5.      Projektet
a.       Undersøgelse i 10 lande
b.      Go / No go ca. 1. april 2004
c.       Hvis ikke accept – gøres noget alligevel.

6.      Antal køretøjer i den enkelte lande

7.      eSafety

Svend Aage Tholstrup / 04.02.21

 

Nyt fra FIVA – marts 2004

Introduktion

FIVA var medvirkende til opnåelse af et godt resultat vedrørende VOC Direktivet (omhandlende flygtige organiske blandinger) i marts 2004, idet EU Parlamentet tiltrådte Rådets indstilling fra sidste år. Denne indstilling tillader medlemslande at licensere anvendelsen af maling og andre finish-produkter til brug på historiske køretøjer. Produkter, som ellers ville være blevet forbudte. FIVA har også udført en massiv lobbyvirksomhed over for EU Parlamentets Transport Komite vedrørende forslag om Driving Licence Direktivet. Komiteen har endnu ikke taget stilling – men den er helt klart blevet opmærksom på FIVA og på FIVA´s holdning om, at der er behov for mere uddannelse og information over for førere af køretøjer. På det netop afholdte plenarmøde i eSafety Forum præciseredes, at ca. 90 pct. af alle trafikulykker skyldes menneskelige fejl.

Det er ligeledes FIVA´s opfattelse, at der er et stort behov for mere information til beslutningstagere for så vidt angår de historiske køretøjer. Imidlertid er situationen jo den, at Parlamentet går lidt i ”dvale” i maj affødt af det valg, der skal foregå i juni. Det betyder så til gengæld, at yderligere information vil være stærkt påkrævet fra september 2004, hvor et stort antal nye parlamentsmedlemmer påbegynder deres nye job i Bruxelles. Mulighederne for at informere vil så afgjort være til stede, idet både Driving Licence Direktivet ogRoad Safety Action Plan skal drøftes og behandles efter valget. Hvis Ari Vartanen bliver genvalgt og hvis han vælger at vende tilbage til Transport Komiteen, vil han forhåbentligt fortsætte udarbejdelsen af den rapport, som han begyndte på et udkast til i slutningen af sidste år – og forhåbentlig vil han opfylde sit tilsagn om at udarbejde forslag til en paragraf, der skal sikre at lovgivere skal være opmærksomme på – og dermed undgå – utilsigtede og negative resultater for de historiske køretøjer når de fremkommer med nye lovforslag. Parallelt hermed håber FIVA på at komme i dialog med EU Kommissionen om muligheden for at FIVA tiltræder og underskriver The Road Safety Charter ved at fremkomme med forslag til et FIVA charter for sikker anvendelse af historiske køretøjer på offentlige veje.

VOC direktivet (Flygtige organiske blandinger)

Den 30. marts vedtog EU Parlamentet forslag til at regulere udledningen af stoffer fra maling og andre finish-produkter. Det betyder at Direktivet nu formelt skulle kunne vedtages. Undtagelsen som vedrører de historiske køretøjer lyder oversat nogenlunde således.

Til det formål at restaurere og vedligeholde bygninger og historiske køretøjer – udpeget af kompetente autoriteter som værende af særlig historisk og kulturel værdi – kan medlemsstater udstede individuelle licenser til brug ved salg og køb i strengt begrænsede mængder af produkter, som ikke lever op til de ”VOC-krav”, som findes i Annex II.

I henhold hertil skal nationale organisationer, som ønsker at benytte sig af de muligheder som denne aftale giver, selv gå i forhandlinger med de nationale myndigheder.

European Road Safety Charter

Den 29. januar 2004 præsenterede Loyola de Palacio – Transport Kommissionær – 2004-kampagnen for European Road Safety Charter. Dette charter opfordrer offentlige og private interessenter til at påtage sig ansvaret for at hjælpe med til at nå målet om at halvere antallet af dødsofre affødt af trafikulykker inden 2010. Dette mål var fastsat i kommissionens ”WhitePaper” om transport politik og gentaget i 2003 European Road Safety Action Programme. Underskriverne skal forpligte sig til at forbedre trafiksikkerheden på de Europæiske veje.

FIVA har indledt drøftelser med Kommissionen for at finde ud af om FIVA kan være medunderskriver af dette charter  – og FIVA er blevet inviteret til at drøfte hvordan FIVA kan bidrage til at forbedre trafiksikkerhed i EU med særlig opmærksomhed på brugen af de historiske køretøjer. FIVA overvejer for øjeblikket hvordan organisationen bedst kan bidrage til dette initiativ med aktiviteter, som vil have en positiv og målbar indflydelse på vejsikkerheden i relation til vor anvendelse af historiske køretøjer.

Dæk

EU har fremsat forslag til et direktiv om begrænsning i brugen af dæk der indeholder visse ”polycyclic aromatic hydrocarbons” over givne grænseværdier. Forslaget er baseret på en eventuel sundhedsfare. Forslaget vil i givet fald resultere i et forbud mod visse dæktyper – og derfor er FIVA i gang med at undersøge og vurdere om dette forslag vil få en negativ indflydelse på vore muligheder for at bevare de historiske køretøjer.

3. eSafety plenar møde den 25. marts 2004

Den 25. marts deltog undertegnede som observatør for FIVA i det 3. plenarmøde i eSafety Forum i Bruxelles. Mere om det i næste nyhedsbrev – men det var interessant at observere, at man nu i dette projekt fokuserer mere på et ”helt” billede af trafiksikkerhed (teknologi, uddannelse af førere, infrastruktur for blot at nævne nogle forhold), hvor man jo tidligere udelukkende har fokuseret meget på hvilke muligheder informationsteknologien giver for at undgå, at der sker ulykker. Et andet interessant emne var præsentationen af Short Range Radar,som et prisbilligt system, der kan advare føreren om uregelmæssigheder – og dermed medvirke til at disse udvikler sig til egentlige uheld.

Svend Aage Tholstrup / april 2004

 

Er en Hot Rod et historisk køretøj – nej – og dog … ???

For nogen tid siden modtog MhS en henvendelse fra Jørgen Kjær, redaktør af Vintage-Nyt (Klubblad for Dansk Vintage Motor Klub), hvori han bl.a. skrev følgende:

I vort blad Vintage-Nyt kører der for tiden en mindre debat om originalitet / ombygninger / hot rods.

Jeg kunne godt tænke mig din og Motorhistorisk Samråds overordnede holdning til dette spørgsmål – naturligvis til offentliggørelse i Vintage-Nyt. Eventuelt sammen med Vedhæftede debatindlæg, der bringes i næste nummer af Vintage-nyt.

Derfor dette indlæg, hvori jeg skal forsøge at redegøre for Motorhistorisk Samråds mening om dette emne.

Indledningsvis finder jeg det på sin plads for god ordens skyld at nævne, hvad der i § 1 i MhS´s vedtægter står om MhS´s formål – senest vedtaget på MhS´s årsmøde den 20. november 1999:

Motorhistorisk Samråd har til formål at fremme bevarelsen og anvendelsen af motorkøretøjer af motorhistorisk interesse i Danmark.

Samrådet skal varetage de tilsluttede foreningers fælles interesser, d.v.s. overordnede og generelle opgaver, over for myndigheder og inden- og udenlandske organisationer.

Det er altså de vedtagne rammer, som MhS opererer inden for – og det fremgår jo heraf klart, at det er køretøjer af motorhistorisk interesse, vi arbejder for bevarelsen og anvendelsen af.

Hvornår har et køretøj – så motorhistorisk interesse? Ja, indtil videre er det jo både nationalt og internationalt betragtet et spørgsmål om køretøjets alder – selv om der da af og til fremstilles køretøjer, der længe før de når den rette alder må anses for at være af motorhistorisk interesse. Tænk bare på Ellerten, som – hvis ikke vi passer på – sammen med sin ”historie” når at forsvinde fra jordens overflade inden den er 35 år gammel.

MhS beskæftiger sig altså med historiske køretøjer – og et 75 år gammelt køretøj, der ombygges væsentligt fra at være det originale køretøj, det er fremstillet som, til noget andet, er at betragte som et andet køretøj – med ”fødselsdag” på ombygningstidspunktet. Vi mener derfor ikke at nyombyggedeHot-Rods, Custom-Cars / motorcykler og lignende kan betragtes som historiske køretøjer. Køretøjets identitet er så væsentligt forandret, at det må sidestilles med en nykonstruktion (hvilket uden tvivl også er holdningen hos Told & Skat). Følgelig må retten til nedsat vægtafgift og de andre fordele som følger køretøjets oprindelige alder, fortabes. Man kan sige at tælleværket nulstilles.

På den anden side må vi dog ikke glemme, at disse køretøjer er et udtryk for en del af den motorhistoriske kultur, der eksisterer på et givent tidspunkt. Derfor vil et sådant ombygget køretøj set fra MhS´s synspunkt være at betragte som et historisk køretøj, når ombygningen er foretaget for mere end 35 år siden – svarende til at et originalt køretøj fremstillet for 35 år siden betragtes som et historisk køretøj i Danmark. For eksempel finder vi, at ombygninger foretaget i 50´erne – hvor denne kultur oprindeligt opstod – så afgjort kan betragtes som historiske køretøjer – uanset hvor ombyggede de så end er. Men vel at mærke som det de nu er – og ikke som det de var, før de blev ombygget.

Dette stemmer også ganske overens med de regler, som FIVA vedtog for et par år siden. Jævnfør disse kan der udstedes FIVA-pas til et ombygget køretøj – forudsat ombygningen er foretaget for pt. mere end 23 år siden (alderskriteriet for at få et FIVA-pas er pt. 23 år stigende til 25 år over de næste fire år).

Der skal dog ikke herske tvivl om, at Samrådet opfordrer til at historiske køretøjer så vidt muligt bevares i, eller restaureres til ”original” stand. Men vi ser det bestemt ikke som vores opgave at fordømme ejere, der bruger megen tid og mange penge på at lave en ombygning – ofte i en høj håndværksmæssig kvalitet. Vi har ingen intentioner om at være smagsdommere og vi skal ikke bestemme, hvad folk må eller ikke må gøre med deres køretøjer – men det falder uden for MhS´s vedtagne formål at varetage deres interesser over for myndighederne.

Svend Aage Tholstrup, formand for MhS / februar 2004

I sidste Nyhedsbrev indsneg der sig desværre en fejl, da der er forskel på erstatningerne til køretøjer, alt efter om de er over eller under 35 år gamle. Vi bringer her et korrigerende indlæg:

 

Erstatninger ved skader på køretøjer

For køretøjer under 35 år

Køretøjets handelsværdi før skaden fastsættes af forsikringsselskabet. Handelsværdien er genanskaffelsesprisen for motorkøretøjet inkl. afgift, umiddelbart før uheldet.

Udgifterne til genopbygning af køretøjet opgøres af forsikringsselskabet og skal indeholde en specifikation over dele, som skal udskiftes, maling, lakering m.v.

 • Hvis skaden er under kr. 15.000 må værkstedet udbedre skaden, med mindre skadens størrelse overstiger køretøjets værdi. Hvis det er tilfældet, får du en kontanterstatning.
 • Er skaden vurderet til mellem 65 og 75 procent af køretøjets værdi, vil du blive tilbudt en kontanterstatning. Det er dit valg, om bilen skal repareres eller blive dømt totalskadet. Er skaden vurderet til over 75 procent af køretøjets værdi skal bilen vurderes totalskadet.

Yderligere informationer kan findes i Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. § 7. Bekendtgørelsen kan fås ved henvendelse til Told og Skat.

For køretøjer over 35 år

Køretøjet kan repareres/genopbygges uanset omkostningerne. Forsikringsmæssigt er der dog i praksis en øvre grænse, som svarer til det beløb køretøjet er forsikret for og som svarer til genanskaffelsesprisen for et tilsvarende køretøj. Køretøjets identitet må dog aldrig ændres. Hvis stelnummeret under renoveringen/genopbygningen forsvinder, skal det genindhugges med tilladelse fra ToldSkat.

Yderligere informationer kan findes i Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. § 7, stk. 1 samt § 10, stk. 4. Bekendtgørelsen kan fås ved henvendelse til Told og Skat.

Lisa Mikkelsen

 

Motorhistorisk Samråds Informationsfolder

MhS har opdateret sin informationsfolder og har i samme moment tilladt sig at revidere den en smule.

Størst forandring ligger i omslaget, hvor informationsfolderen nu i layout og farvevalg er identisk med ”Kørselsstatistikken” og ”Miljøpjecen”. Vi har helt bevidst ønsket at få vores materiale til at fremstå mere ensartet, så man som modtager i højere grad får en opfattelse af konsensus og så genkendeligheden også øges.

Selve teksten er naturligvis også opdateret, ligesom der nu er gjort væsentligt mere ud af at informere om Samrådets hjemmeside og dennes indhold.

Foruden Motorhistorisk Samråds eget forbrug af folderen i forbindelse med henvendelse til personer, der ikke nødvendigvis på forhånd ved hvem vi er eller hvad vi står for, bruges folderen også af mange klubber som en del af den information, der udsendes til nye medlemmer.

Det synes vi naturligvis er en glimrende idé, da det må være i alles interesse, at så mange som muligt kan forklare ”den undrende hob”, hvilken gruppe vi samlet set er, og hvorfra man vil kunne forvente at få gruppens tilkendegivelser fra.

Brochurerne, der kan rekvireres gratis, kan fås ved henvendelse til Samrådets kasserer Knud Degnbol, Kolding.

 

Motorhistorisk Samråd!

Hvad laver de egentlig, og hvorfor roder de ikke lige med mit problem?

Nogle finder dette spørgsmål på linie med det om ”hvad laver de i banken efter tre?”, medens andre finder det beskæmmende og dybt forkasteligt, at vi ikke bruger mere tid på dette eller hint, da det som bekendt er noget af det mest relevante her på jorden.

Vi finder spørgsmålet rimeligt, men vil vælge at beskrive hvad og hvorfor snarere end at forsvare.

Ligesom en hel del af medlemmerne vælger at gå på arbejdet hver dag i stedet for at skrue på det ”Kjære kræ”, er vi naturligvis også nødt til at prioritere vor tid og indsats.

Vi har via det årlige årsmøde fået et råderum eller måske snarere et ressortområde indenfor hvilket man ønsker vi agerer – dette medfører f.eks. at vi ikke, selvom det måske kunne være hyggeligt, laver træf, rallies eller løb, dette arbejde hører til i klubberne og bliver også forvaltet på bedste vis der.

For enkelt at kunne beskrive hvad vi roder med i MhS, har vi dog valgt at udføre en prioriteringsliste, så vi er rimelig sikre på, at de enkelte punkter bliver tilført de ressourcer der måtte være nødvendige og at sagerne også følges op.

Listen ser på nuværende tidspunkt ud som følger:

Bestyrelsens prioriteringsliste

Emnerne bliver fuldt op på hvert bestyrelsesmøde (hvis ikke tidsplanen og prioriteten siger det modsatte), og den umiddelbart ansvarlige for punktet forklarer resten af forsamlingen, hvad der er sket i sagen og hvilke planer der ellers ligger. Den samlede bestyrelse prioriterer så punkterne i forhold til hinanden og parrer de punkter sammen, hvor man måske med fordel kan gøre sådan.

Nogle af punkterne kan være ”ret varme” og derfor kræve stor aktivitet indenfor relativt kort tid, medens andre punkter ligesom er brugt op i forhold til de siddende beslutningstagere, og som måske fører et Tornerose-liv indtil en ministerrokade eller måske et direkte fald.

Ved at studere listen kan man dog få et glimrende overblik over status, ligesom man kan få et indblik i, hvad der vil foregå i den kommende kortsigtede eller måske mere langsigtede fremtid.

Listen skal selvfølgelig ikke forhindre klubberne eller folk i at informere os om alternative opgaver, man er dog som det kan ses ikke nødvendigvis garanteret første prioritet.

Den bedste chance for at få ændret sådanne prioriteter er dog at fremføre dem på det beslutningstagende årsmøde, da det naturligvis især er der, strategierne fremlægges og vælges.

 

Motorhistorisk Samrådsarrangementsansvarsforsikring

MhS tegnede som bekendt en arrangementsansvarsforsikring for arrangementer under ledelse af Samrådets tilsluttede klubber.

Forsikringen har nu været kørende i snart tre år, og der har gudskelov endnu ikke været behov for forsikringen til dækning af forhold.

Skulle uheldet imidlertid pludselig være ude, er det naturligvis vigtigt at vide, hvad forsikringen dækker, og hvor man skal henvende sig med hvilke oplysninger.

For at sikre, at alle Samrådets klubber, til enhver tid vil have adgang til forsikringen, har vi valgt at afsætte et område på Samrådets hjemmeside til netop ansvarsforsikringen.

Under dette afsnit findes en beskrivelse af hvorledes man skal forholde sig, samt hvor man skal rette henvendelse med sine problemer. Under afsnittet findes desuden tre væsentlige dokumenter:

 • Forsikringspoliceteksten
 • Forsikringsbetingelserne
 • Skadesanmeldelsesblanket

Alle tre dokumenter kan som udgangspunkt skrives ud, og man vil derfor altid have en rimelig garanti for at kunne tilegne sig de gældende betingelser – i øvrigt uden absolut at skulle have fat i et bestemt klubmedlem eller et bestyrelsesmedlem fra Samrådet.

Da Samrådet står som forsikringstagere, er det selvfølgeligt yderst væsentligt, at vi også modtager information, såfremt man ønsker at gøre eller gør brug af forsikringen. Vi vil derfor gerne have, at man sender den udfyldte skadesanmeldelse til kassereren Knud Degnbøl foruden til forsikringsselskabet RUNA.

Skadesanmeldelsen kan downloades og udfyldes enten i Word eller i hånden, og i førstnævnte tilfælde sendes videre som vedhæftet fil til en mail. Under menupunktet Forsikring findes udførlige oplysninger om proceduren.

Skulle uheldet være ude, så brug og læs betingelserne grundigt, følg beskrivelsen og udfyld derefter en skadesanmeldelse så grundigt, beskrivende og hurtigt som muligt.

 

FIM – Fédération Internationale de Motocyclisme

Arrangørerne af årets FIM Rally, som afholdes fra den 7. til 10. juli i Arnhem, har forlænget tilmeldingsfristen til 1. maj, så alle – også veteranfolket – kan nå at deltage.

Et FIM-rally er et stort internationalt træf for motorcyklister, der arrangeres af FIM, og rallyet blev afholdt første gang i 1936. Arrangementet løber over 4 dage og kan tælle op mod 2.500 deltagere fra ca. 40 nationer.

I 2002 afholdtes FIM-rally for første gang i Danmark med Aalborg som værtsby.
Arrangørerne var foruden Danske Motorcyklisters Råd (DMC), Danmarks Motor Union (DMU), Gigantium og Aalborg Kommune.

Netop i år kommer FIM-Rally’et til at emme af historie og andet godt for den udenlandsfarende. Både FIM og den hollandske federation – KNMV – kan fejre 100 års jubilæum.

Med årets FIM Rally den 7. til 10. juli, der skal være både i Holland og i byen Arnhem, der jo har en meget barsk historie fra Den 2. Verdenskrig, er der lagt op til oplevelser i den helt store stil.

Praktiske oplysninger om blandt andet prisen plus henvisning til tilmeldingsblanketter findes på www.dmc-org.dk – DMC varetager på vegne af DMU de praktiske foranstaltninger for deltagelse i FIM Rally.

Hvis der er spørgsmål, så kontakt

Niels Hansen (alias Stup)
Klitvejen 170
7741 Frøstrup
Tlf. 9799 1573
Mobil 2128 2812
mc-stup@get2net.dk
stup@tiscali.dk

SENESTE NYHEDSBREVE
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn Færdselsstyrelsens nye tiltag med vejsidesyn af motorcykler, og ministerens fokus på de mest ...
Kreativ montering af sideblink, som illustreret her på en 1927 Amilcar CCGS tilhørende Henning Thomsen, burde ikke være nødvendig. (Foto: Søren Ditlev Jensen, Strøjer Samlingen)
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn I slutningen af januar kunne Motorhistorisk Samråd, og en lang række andre, aflevere et omfattende ...
For enden af vejen, med ELV-direktivet i bagagerummet
For enden af vejen, med ELV-direktivet i bagagerummet
For enden af vejen, med ELV-direktivet i bagagerummet En af de høringer i EU, der i 2023 har haft størst ...