Nyheder fra bestyrelsen

MhS’ bestyrelse

På årsmødet i november 2003 blev Mopar Club Danmark optaget som medlem af MhS – og herefter er der 53 klubber med knap 24.000 medlemmer, som bakker op om MhS og det formål, som er nedfældet i foreningens vedtægter:

Motorhistorisk Samråd har til formål at fremme bevarelsen og anvendelsen af motorkøretøjer af motorhistorisk interesse i Danmark.

Samrådet skal varetage de tilsluttede foreningers fælles interesser, d.v.s. overordnede og generelle opgaver, over for myndigheder og inden- og udenlandske organisationer.

Til at varetage disse opgaver har MhS en bestyrelse bestående af syv personer. Disse syv er efter årsmødet følgende.

 • Svend Aage Tholstrup – Formand
 • Knud Degnbol – Kasserer
 • Bendt Nielsen – Sekretær
 • Lisa Mikkelsen
 • Sten-Erik Brand
 • Ole Willumsen
 • Lars Genild

Efterfølgende en kort præsentation af bestyrelsen og af de opgaver, som hver enkelt har påtaget sig.

Svend Aage Tholstrup
Rimmersvej 18, Gl. Rye, 8680 Ry, Tlf. 86 89 80 48, sat@egd.dk
Medlem af Jaguar Club of Denmark siden 1980 og af Dansk Veteranbil Klub siden 1996. Medlem af bestyrelsen i Jaguar Club of Denmark siden 1982 og formand siden 2002.Har i “stalden” bl.a. en Jaguar MK X fra 1963 og en E-Type V12 Roadster fra 1973.
Varetager i MhS ud over formandskabet kontakten til FIVA, som MhS er medlem af.

Knud Degnbol
Nørregade 14, 6000 Kolding, Tlf. 75 52 83 78, degnbol@image.dk
Maskinarbejder og mekaniker – nu på efterløn. Har siden ungdommen været interesseret i veterankøretøjer i almindelighed, og har nu fået tid til at tage interessen op for alvor. Medlem af Arielklubben, Ariel Owners Motor Cycle Club, Danmarks Veteran Motorcykleklub, Dansk Veteranbil Klub. Redigerer Arielklubbens klubblad “Ariel Nyt”. Kører Ariel Square Four 1937.

Bendt Nielsen
Rodelundvej 2A, 8680 Ry, Tlf. 86 89 15 65, bendtn@image.dk
Inkarneret BSA-kører – med i alt fem cykler af racen.

Lisa Mikkelsen
Fremtidsvej 6, 4600 Køge, Tlf. 56 65 73 75, hekseringen@worldonline.dk
Var med til at starte Fiat Mini Klub Sjælland i 1997 og har i alle årene været klubbens kasserer. Familien har en Fiat 500 F fra 1970, en 600 fra 1972 og en 500 Belvedere fra 1953. Herudover er der en Ford Y fra 1953 og en Mercedes 280 S fra 1979.
Lisa varetager MhS´s nyhedsbreve.

Sten-Erik Brand
Oehlenschlægersvej 37, 5230 Odense M, Tlf. 66 11 92 72, sewb@mail.dk
Medlem af Dansk Consul, Zephyr & Zodiac Klub og Dansk Veteranbil Klub siden 1975. Ejer bl.a. en Ford Zodiac MKIII fra 1964.
Varetager juridiske opgaver i MhS.

Ole Willumsen
Bentzonsvej 4, 3. th., 2000 Frederiksberg, Tlf. 38 87 96 65,o.willumsen@teliamail.dk
Medlem af Dansk Militærhistorisk Køretøjs Forening.
Varetager opgaver vedrørende tunge køretøjer.

Lars Genild
Kragemosen 15, 5250 Odense SV, Tlf. 66 17 05 10, lars-dorthe@das-net.dk
Medlem af Dansk BSA Klub siden 1984 og Albion MC Klub siden 1988. Ejer bl.a. en BSA DBD34GS, som gennem de sidste mange år har sørget for transporten til de internationale BSA rallies omkring i Europa.
Varetager kontakten til de øvrige nordiske landes organisationer.

Desuden er følgende tilknyttet MhS til håndtering af konkrete opgaver:
– Historiske nummerplader, Svend Draaby, Jydeholmen 48, 1. th. 2720 Vanløse, Tlf. 38 71 39 02.
– Webmaster, Jannik Rasmussen, Lucernevej 144B, 2610 Rødovre, Tlf. 40 33 48 67, jannik.rasmussen@get2net.dk
– Afgiftsmæssige spørgsmål, Svend Carstensen, Rødovrevej 19, 2610 Rødovre, Tlf. 39 69 81 15, svca@post3.tele.dk

 

Nyhedsbreve

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 15.12 2003 vedtaget, at der udsendes fire nyhedsbreve om året. Disse vil blive distribueret via e-mail til de mail-adresser, som blev oplyst på det seneste årsmøde.

Det er derfor vigtigt, at eventuelle ændringer om kontaktpersoner og disses e-mail adresser straks gives til Lisa Mikkelsen, som står for distributionen af nyhedsbreve. Vi agter nemlig ikke selv at bruge tid på at udføre “grundforskning” for at finde nye adresser.

Tidligere er referater fra bestyrelsesmøderne – i et vist omfang – blevet distribueret til medlemsklubberne. Det vil ikke ske længere – i stedet vil emner som bestyrelsen vurderer har interesse for et bredere forum blive omtalt i nyhedsbrevene.

Nyhedsbrevene vil ligeledes indeholde informationer, som vedrører vort samarbejde med FIVA og med de øvrige nordiske organisationer.

 

Iformationsfolder

Vor “gamle” informationsfolder er efterhånden “slidt” op. Derfor vil vi få fremstillet en ny og opdateret udgave, som vil blive distribueret til medlemsklubberne, således at disse ved henvendelse fra nye potentielle medlemmer kan medsende en folder. Folderne kan desuden sammen med pjecerne

 

 • Veteraner – Kørsel, kultur og miljø
 • Veteraner – Miljøet og veteranerne

 

anvendes til at informere myndigheder og andre organisationer om det arbejde, som udføres af MhS.

Lars Genild har påtaget sig at sørge for, at vi i en ikke alt for fjern fremtid vil kunne fremsende nye foldere til alle vore medlemsklubber.

 

Årsmødet 2004

Årsmødet 2004 vil blive afholdt lørdag den 20. november et eller andet sted i eller i omegnen af Odense – så sæt allerede nu kryds i kalenderen ved denne dato. Efter nu i en årrække at have holdt årsmødet på Blommenslyst Kro finder vi, at tiden måske er inde til at prøve et andet sted. Opgaven med at finde et velegnet sted har trygt lagt i Lars Genilds hænder.

Mere om stedet på et senere tidspunkt.

 

Nordisk Møde 2003

Det Nordiske møde blev i år afholdt Stockholm i weekenden efter MhS’ årsmøde. Som repræsentanter fra MhS deltog Knud Degnbol og Peter Løvstrøm (DVK´s formand). Knud har skrevet om sine indtryk fra mødet, hvilket fremgår andet steds i dette nyhedsbrev. Det officielle referat er ikke modtaget endnu.

De nordiske møder holdes som et årligt week-end møde på skift mellem Norge, Sverige, Finland og Danmark. Formålet er at holde hinanden orienteret om, hvad der sker i de respektive lande – samt at drage erfaringer af tiltag, som er foretaget i andre lande.

Det næste møde i efteråret 2004 skal arrangeres af MhS – og vi har allerede aftalt med Ole Sommer, at møderne kommer til at foregå i hans nye Museum i Nærum – i weekenden 23-24 oktober.

 

Arbejdsplan for igangværende sager

Bestyrelsen er i gang med at lave en arbejdsplan for det kommende år – det vil sige, at der med udgangspunkt i tidligere korrespondancer vil blive udarbejdet en statusliste, som indeholder alle de ønsker, som MhS mener der fortsat skal arbejdes videre med over for myndighederne. Vi må jo erkende, at det ikke er nogen nem opgave at få forståelse for alle vore ønsker – og at det kræver stor vedholdenhed og tålmodighed at nå resultater.

Denne statusliste arbejdes der på for øjeblikket – nogle af ønskerne er naturligvis vigtigere end andre – og vi vil orientere om hvilke punkter listen indeholder i vort næste nyhedsbrev. Til den tid hører vi naturligvis gerne fra vore medlemmer, såfremt der skulle være punkter af generel interesse, som ikke er kommet med på listen.

Et emne som optager både politikere og befolkning er sikkerhed i trafikken – og det er jo også et emne som optager EU særdeles meget, hvilket bl.a. er resulteret i etableringen af eSafety projektet (hvor FIVA har en plads som observatør). Sikkerhed har jo også noget at gøre med kørsel i/på historiske køretøjer. MhS overvejer derfor for øjeblikket om vi skal nedsætte etTrafiksikkerhedsudvalg, som skal komme med gode forslag og retningslinier for, hvorledes man “opfører” sig i trafikken, når man kører med et historisk køretøj. Som en bekendt udtalte på et tidspunkt Hvad nytter det at have retten på sin side, hvis modparten har en 12-tons lastbil. Et sådant udvalg skal altså udføre et præventivt arbejde til gavn for alle, der kører historisk. Men alligevel kan ulykken jo ske – og er den sket, kunne det måske være en idé at MhS har en Havarikommission, som kan analysere ulykken og finde frem til årsagen. Det er jo kun såfremt årsagen kendes, at der kan gøres noget for at forhindre, at det sker igen. Og i sin yderste konsekvens, kunne det måske være relevant at arrangere køretekniske kurser for kørsel med historiske køretøjer.

Vi bevæger os dermed måske lidt uden for MhS´s formålsparagraf – men måske alligevel ikke, idet vi med ovennævnte tiltag kan være med til at fremme bevarelsen og anvendelsen af historiske motorkøretøjer.

Har du en konstruktiv mening herom – så lad os endelig høre den.

 

Professionelt & aflønnet sekretariat i MhS

På årsmødet blev der fra bestyrelsens side fremsat forslag om etablering af en professionel, aflønnet sekretariatsfunktion, som skal have til opgave at udføre alle de praktiske opgaver, som ellers let kommer til at fylde for meget i en bestyrelses kalender – med det resultat til følge, at det politiske arbejde får tildelt for få ressourcer.

Forslaget skal også ses i lyset af, at der ikke ligefrem er kø for at få “lov” til at påtage sig en bestyrelsespost i MhS – en tendens, som ikke er noget specielt for MhS – den kendes i dag i de fleste etablerede klubber og foreninger.

Årsmødet gav en ganske overvældende opbakning til dette forslag – og bestyrelsen fik på stedet bemyndigelse til allerede nu i dette arbejdsår at igangsætte projektet.

Bestyrelsen har ganske kort drøftet forslaget på det seneste bestyrelsesmøde – og hvert enkelt bestyrelsesmedlem er blevet bedt om til næste bestyrelsesmøde i begyndelsen af februar, at fremkomme med forslag til hvilke opgaver han / hun mener med fordel kan udføres af dette sekretariat. Da mange af opgaverne også er nye for den nye bestyrelse, kan det måske være lidt vanskeligt lige nu at fremkomme med konkrete forslag. Bestyrelsen har ligeledes den opfattelse, at udnyttelse af moderne teknologi i det hele taget vil kunne gøre meget af det administrative arbejde mindre tidskrævende. Men lad os nu se, hvad der kommer på bordet i den nærmeste fremtid.

 

Vurdering af 35 år gamle importerede køretøjer

MhS har i brev af 24. september 2003 til Told og Skattestyrelsen foreslået, at såfremt et importeret køretøj, der er mere end 35 år gammelt, har et FIVA Pas – udstedt i Danmark eller i et andet EU-land – bør dette være tilstrækkelig dokumentation til vurderingsmyndighederne af, at køretøjet er et originalt køretøj, som dermed er berettiget til at få beregnet afgift efter den såkaldte “40 % regel”.

Den 10. december har MhS modtaget svarbrev hvoraf det fremgår, at emnet har været drøftet på et nyligt afholdt landsmøde for vurderingsmyndighederne. Konklusionen fra dette møde er følgende.

Vurderingsmyndighederne finder forslaget interessant, men mener ikke, at et FIVA Pas umiddelbart kan stå alene. Dette synspunkt skal også ses på den baggrund, at en FIVA Pas-ordning i givet fald skulle være et tilbud, som det er frivilligt, om man vil benytte sig af. Vurderingsmyndighederne vil derfor i et eller andet omfang fortsat skulle besigtige sådanne køretøjer.

Det er på denne baggrund styrelsens opfattelse, at vi indtil videre stiller en implementering af ordningen i bero.

Det kan oplyses, at styrelsen er opmærksom på ressourceforbruget på vurderingsområdet, idet der er iværksat et analysearbejde med henblik på forenklinger og ressourcebesparelser ved motorekspeditioner m.v., og at Deres forslag også vil indgå i det videre arbejde og overvejelser herom.

Så indtil videre er der ingen muligheder i den retning – men måske kan vort forslag alligevel være medvirkende til at der kommer en forenkling til glæde for alle parter – vi får se.

 

Nyt fra FIVA

eSafety er et fælles initiativ taget af den industrielle og den offentlige sektor – et initiativ som har til formål at øge trafiksikkerheden ved anvendelse af ny informations- og kommunikationsteknologi. Det overordnede mål er at styrke fælles bestræbelser for at få sat skub i forskning omkring, udbredelse af og anvendelse af Intelligent Integrated Road Safety Systems. En del af dette koncept er også Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) i Europa – altså systemer, som kan hjælpe føreren under kørslen.

Baggrunden for eSafety initiativet er, at den pris der betales for bevægeligheden i Europa er for høj. I 2000 dræbte trafikuheld mere end 40.000 mennesker (svarende ca. til befolkningen i f.eks. Silkeborg eller svarende til et 11.september terror-angreb hver måned) i EU – og der kvæstedes mere end 1.700.000 mennesker. Foruden de menneskelige lidelser er de direkte målbare omkostninger ved disse trafikuheld i størrelsesordenen 350 milliarder kr. Indirekte omkostninger er 3 til 4 gange større – hvilket samlet set svarer til ca. 2 % af EU landenes bruttonationalprodukt.

I september 2001 præsenteredes EU´s hvidbog om den europæiske transportpolitik for 2010, hvori EU har opsat et meget ambitiøst mål for trafiksikkerhed – nemlig

 • En 50 % reduktion i trafikuheld inden år 2010 !!!

hvilket altså skal bringe antallet af dræbte i trafikken hvert år ned på 20.000 personer – og samtidig nedbringe antallet af uheld og kvæstede tilsvarende. Stadig et meget voldsomt antal – f.eks. set i relation til de ressourcer der blev brugt da nogle få mennesker døde af sygdomme affødt af den så omtalte kogalskab.

Det er i en rapport fastslået at

 • Industrien koncentrerer sig hovedsageligt om introduktion af nye systemer i nye køretøjer. Imidlertid – taget i betragtning at der er en lang udskiftningsperiode for de eksisterende køretøjer – kan det blive nødvendigt med lovgivningsmæssige tiltag for at få fjernet ældre køretøjer fra vejene – og / eller få udstyret allerede eksisterende køretøjer med mere effektive sikkerheds systemer.

Vi må altså se i øjnene, at der er en realistisk risiko for begrænsninger i brugen af de historiske køretøjer på offentlige veje – og / eller en risiko for krav om installation af nye – og ikke-originale – enheder i vore køretøjer. Ikke i morgen – men inden for nogle få år.

Derfor følger FIVA nøje dette initiativ.

Det andet plenarmøde i eSafety Forum blev afholdt i Madrid den 17. november 2003. Her rapporteredes fra de allerede tidligere nedsatte fire arbejdsgrupper, nemlig

 • E-Call
 • Data om ulykkesårsager
 • Forretningsmæssige aspekter
 • Menneske / maskine vekselvirkning

og der rapporteredes om de nye arbejdsgrupper

 • Trafik- og rejseinformationssystemer
 • Forskning og teknologiudvikling
 • Udvikling og opdatering af vejkort.

Erkki Liikanen – EU parlamentsmedlem og ansvarlig for dette projekt – sagde i sin velkomst bl.a.

Vort ambitiøse mål er at halvere antallet af trafikdrab inden 2010. Men selv 20.000 dræbte om året er alt for meget. Vi skal have en vision for 2020 der går ud på et “nul-dræbte” scenario.

De fleste sikkerhedsforanstaltninger i køretøjer op til 2010 vil komme fra en forbedring af den passive sikkerhed i køretøjer – suppleret med aktive teknologier såsom ABS og ESP.

Men årtiet fra 2010 vil være årtiet, hvor eSafety vinder udbredelse – og hvor den aktivt medvirkende teknologi vil få sin udbredelse.

Svend Aage Tholstrup

 

Nordisk Møde i Stockholm

Den 22. – 23. november 2003 afholdtes Nordisk Møde i Stockholm med deltagere fra Danmark, Norge, Sverige og Finland.

Deltagere var:

Fra Danmark (MhS): Peter Løvstrøm Sørensen og Knud Degnbol.

Fra Norge (LMK): Carl Henrik Størmer, Kjetil Fuhr, Bjørn Andersen, Bjørn Krogvig, Asle Hoel-Knai og Tom T. Græger, der er ansat som daglig leder af kontoret.

Fra Sverige (MHRF): Horst Brüning, Rune Björck, Björn-Eric Lindh, H-Å Hansen og G. Magnusson.

Fra Finland (SA-HK): Dage Groop.

Vi mødtes på hotellet lørdag eftermiddag, hvorefter vi kørte til et sted vest for Stockholm. Her besøgte vi Åke Anderson, der har en stor, privat bilsamling. I en stor stue stod der væg-til-væg MG’er i 3 rækker. I en anden bygning stod der amerikaner-biler, og i en tredje “diverse”. Det var meget imponerende.

Om aftenen spiste vi alle på hotellet.

Klokken 9 søndag morgen begyndte mødet.

Punkt 1,2,3 og 4: Vores vært, Horst Brüning, bød velkommen. Han valgtes derefter til ordstyrer, og Rune Björck blev referent. Referatet fra sidste års møde blev godkendt. Peter og jeg undlod at tage stilling dertil, da vi ikke deltog sidste år.

Punkt 5 og 6: “Gennemgang af forholdene i de enkelte lande” og “Myndighedsforhold” blev slået sammen, da de er vanskelige at adskille.

Norge: Den nyansatte daglige leder Tom T. Græger arbejder på et mere intensivt samarbejde med medlemsklubberne. Der arbejdes også på at få området lagt ind under Kulturministeriet. Der er indført et forbud mod eksport af gamle køretøjer og dele, medmindre der er søgt om dispensation.

På mit spørgsmål om ikke et sådant forbud i den sidste ende kan medføre, at alle verdens veterankøretøjer kommer til at bo i Norge, viste det sig dog, at for tiden gives der dispensation i vid udstrækning. Der er bl.a. blevet givet dispensation til eksport af en Wartburg fra 1899 med henvisning til, at der fandtes 2 af dem i Norge. Der er den krølle på historien, at den eksporterede bil havde været i Norge fra ny, og den anden blev indført som brugt i ca. 1902!

Man kan nu i Norge generhverve et gammelt registreringsnummer, hvis det er ledigt.

Finland: I Finland har klubben det problem, at deres kontor for tiden ikke er bemandet. Med hensyn til syn gælder, at køretøjer over 25 år skal synes hvert andet år, og køretøjer før 1959 kun hvert fjerde år. Motorcykler er fri for periodisk syn. Køretøjer over 25 år kan efter godkendelse af en klub registreres som museumskøretøj og derved slippe for skat. De må så kun anvendes i max. 30 dage efter eget valg om året. Der føres kun lidt kontrol med dette fra myndighedernes side.

Danmark: Den nye regering har udtrykt et ønske om regelforenkling. Dette ønske har MhS fulgt op på ved at tage kontakt med Trafikministeriet, Miljøministeriet, Justitsministeriet, Kulturministeriet og Skatteministeriet for at få mere sammenhæng i de mange forskellige regler, der gælder for veterankøretøjer.

Der er endnu ikke kommet ret meget konkret ud dette. Dog har skatteministeren været positiv med hensyn til fjernelse af vejbenyttelsesafgiften for veteranlastbiler. Færdselsstyrelsen under Trafikministeriet arbejder med forskellige tiltag, og har været positiv overfor nogle af vore tanker.

Sverige: Der blev omdelt et bilag på godt 3 sider med beskrivelse af MHRF’s aktiviteter i det forløbne år.

Hvad der her faldt en dansker mest i øjnene, er følgende:

Der er forslag fremme om, at knallerter skal registreres på grund af de mange problemer, der formodes at skyldes anonymiteten. MHRF har peget på problemer med det store antal, der i så fald skal besigtiges, og foreslår dispensation for historiske knallerter.

MHRF ønsker indført en speciel synsform for historiske køretøjer.

I et andet afsnit nævnes en mulighed for at MHRF’s medlemsklubber kan overtage syn af historiske køretøjer, evt. i forbindelse med en stikprøvekontrol fra myndighedernes side.

Punkt 7: Derefter blev der aflagt rapport om forsikringsforholdene i de forskellige lande.

I Norge og Sverige har hhv. LMK og MHRF en god forretning med at drive forsikringsselskab for medlemmerne. Dette finansierer deres klubkontorer med fastansat personale. I Sverige er personalet dog for tiden på barselsorlov.

I Finland findes der ingen specielle veteranforsikringer. Der betales fuld pris hos de almindelige selskaber.

I Danmark findes der forskellige selskaber, der på udmærket vis konkurrerer om at sælge veteranforsikringer, så MhS føler for tiden ingen trang til at blande sig deri.

Punkt 8: Internationale kontakter.

IHVO’s formand, Horst Brüning, har ført forhandlinger med FIVA om et samarbejde. Man vil dog stille krav om visse garantier. IHVO har altid været ret aktiv indenfor EU.

IHVO’s lobbyist, Bob Thomlins, arbejder primært for FEMA, og koster derfor ikke så meget som hvis man selv skulle have haft sin egen mand. Det vides ikke sikkert, om dette samarbejde vil fortsætte.

Horst Brüning og IHVO vil fortsat holde kontakt med FIVA.

Vi danskere gav udtryk for, at FIVA er blevet meget mere aktiv med hensyn til EU. FIVA har fået ny lobbyist; et professionelt firma ved navn EPPA. Det venter vi os meget af.

MhS’ formand, Sv. Aa. Tholstrup, er på FIVA’s vegne trådt ind i eSafety Forum, der er oprettet af EU for at arbejde med trafiksikkerhed, bl.a. i form af intelligente trafikstyringssystemer.

Punkt 9: Motorhistoriska Annonsbladet er for tiden i trykken. I Sverige og Finland sendes det ud til medlemmer af de klubber, der ønsker det. I Norge sendes det ikke ud generelt på grund af høj porto. Danmark deltager ikke i dette.

Punkt 10: Nordisk Arrangementskalender udsendes i Sverige i over 100.000 eksemplarer.

Punkt 11: Nordisk Museumsliste. For tiden deltager kun Sverige. Man vil gerne have en opdatering. LMK/Tom Græger undersøger, om der er mulighed for at søge tilskud fra Nordisk Råd til dette.

Punkt 12: I øvrigt.

I Sverige skal der holdes et motorhistorisk år fra foråret 2005 til foråret 2006.

Horst Brüning vil skrive til de baltiske lande og til Polen for evt. at arrangere et møde i Riga om et samarbejde. Dette bl.a. for at medvirke til, at de nye EU-medlemmer ikke træder ind i EU med et regelsæt, der afviger i uheldig retning fra de øvrige medlemslandes.

Vi danskere bekendtgjorde, at der fra MhS senere vil komme en indbydelse til næste års møde. Vi har fået tilsagn om at kunne holde mødet i Nærum. Tidspunktet vil blive sidst på året 2004.

Tom T. Græger foreslog, at der skulle udarbejdes en målsætning for det fremtidige arbejde, evt. på basis af nøgletal.

Til slut afsluttede vores vært mødet og takkede for udvist interesse.

Knud Degnbol

 

Told af importerede reservedele til veteranmotorkøretøjer

ToldSkat har indført en fra veteranejeres synspunkt ejendommelig og urimelig praksis af reglerne omkring indførsel af reservedele fra U.S.A. til Danmark. ToldSkats praksis har medført en klagesag, som nu verserer ved Landsskatteretten.

Med tilladelse fra formanden for Dansk Veteranbil Klub, Peter Løvstrøm Sørensen, der har indbragt sagen for Landsskatteretten, kan følgende interessante sagsforløb refereres:

Peter Løvstrøm Sørensen importerede i 1998 fra U.S.A. til Danmark en Ford Mustang, årgang 1967, der således på importtidspunktet var mere end 30 år gammel. Bilen blev importeret toldfrit i overensstemmelse med EU-domstolens afgørelse af 10. oktober 1985, hvorefter import af “historiske og etnografiske samlerobjekter”, til et EU-land kan toldfritages, hvis genstanden er ældre end 30 år. (I den refererede dom vedrørte sagen import af en Mercedes 300 SL, 1955). I Danmark findes hjemmelen til toldfritagelse af sådanne effekter i toldposition 99.05. Betingelserne for toldfri import er:

 1. at genstanden er ældre end 30 år.
 2. at genstanden er forholdsvis sjælden.
 3. at genstanden ikke anvendes i overensstemmelse med sit oprindelige formål.
 4. at varen er genstand for specialiseret handel, der finder sted uden for den normale omsætning med lignende brugbare genstande.
 5. at genstanden har en betydelig værdi.

Problemet i denne sag er nu, at ToldSkat har nægtet Peter Løvstrøm Sørensen at importere reservedele og tilbehørsdele toldfrit til bilen, idet man fra toldvæsenets side har henvist til, at de importerede dele anvendes i overensstemmelse med deres oprindelige formål, og i øvrigt ikke illustrerer et væsentligt trin i menneskets udvikling eller belyser en udvikling i dettes historie.

ToldSkats synspunkt medfører den interessante og inkonsekvente omstændighed, at et helt samlet køretøj toldfrit kan indføres fra et ikke EU-land, hvis køretøjet er mere end 30 år gammelt. Hvis køretøjet derimod er skilt ad ved ankomsten til Danmark, risikerer man imidlertid, at ToldSkat bestemmer, at enkeltdelene skal fortoldes.

Som nævnt behandles sagen nu som klagesag i Landsskatteretten, hvor MhS nøje følger udviklingen og i øvrigt har støttet klageren i hans synspunkter over for ToldSkats standpunkt.

Hvis Peter Løvstrøm Sørensen taber sagen i Landsskatteretten kan dette få konsekvenser for andre veteranejere, som importerer dele til motorkøretøjer fra andre ikke- EU-lande, herunder U.S.A.

MhS finder selvsagt ToldSkats standpunkt i sagen ejendommeligt og kritisabelt. Der burde ikke være nogen fornuftig tvivl om, at bilens enkelte dele naturligvis er ligeså meget antikviteter som selve bilen som helhed. Der er ingen fornuftig mening i at sondre mellem køretøjets enkeltdele og køretøjet som helhed. Dette bør i hvert fald gælde fuldt ud for så vidt angår brugte originale og ubrugte originale dele og tilbehør.

For så vidt angår nyproducerede originaldele er der selvfølgelig det problem, at disse dele ikke opfylder alderskriteriet på de 30 år, som er forudsætningen for toldfriheden.

MhS finder imidlertid, at praksis bør være således, at alle originale reservedele og originalt tilbehør, der importeres til indbygning i køretøjer ældre end 30 år, bør være fritaget for told, såfremt delen eller tilbehøret er “originalt”, forstået således, at delen er tidstypisk, eventuelt i form af en tidstypisk original modifikation (option). Dog skal toldfriheden ikke gælde opdateringer.

Det er MhS` synspunkt, at det toldprovenu Staten mister ved import af det motorhistoriske korrekte tilbehør og reservedelene er marginalt, og slet ikke harmonerer med den tidsmæssige udgift ved toldbehandlingen af sådanne varer.

MhS vil nøje undersøge Landsskatterettens kendelse, når denne foreligger, men såfremt den går klageren imod, vil MhS overveje at rejse sagen politisk ved en fornyet henvendelse til Skatteministeren.

Sten-Erik Brand

 

Vurderingspriser på nettet

For snart et år siden blev det muligt at se vurderingerne af importerede, brugte biler og mc på internettet. Det giver mulighed for at få et begreb om, hvor meget der skal betales i registreringsafgift for et køretøj, man f.eks. overvejer at importere. I det mindste så længe der er tale om en nogenlunde gængs model.

Yngre end 35 år

Så hvis man f.eks. står i udlandet og har fundet et køretøj, som man er interesseret i at købe, og man kan få adgang til internet (hvad der næppe er et problem, der er f.eks. efterhånden internet-cafeer næsten over alt), kan man hurtigt danne sig en forestilling om størrelsesordenen af registreringsafgiften.

Listen indeholder oplysninger for de seneste ca. 2 år, da ældre oplysninger iflg. Vurderingsmyndigheden ikke er relevante. For specielle og/eller sjældent forekommende køretøjer bevares oplysningerne dog på listen noget længere, idet lidt ældre og uaktuelle oplysninger dog er bedre end slet ingenting.

Listen over vurderingspriser findes via ToldSkats hjemmeside. Her følger en kort vejledning:

Gå ind på ToldSkats internet-hjemmeside www.toldskat.dk.

Klik i spalten “Borger” på: “Motor”

Klik på linjen: “Registreringsafgift og vurderinger af brugte motorkøretøjer”

Klik på: “Vurderinger”.

Så fremkommer der et vindue med rubrikker for køretøjsart (personbil, motorcykel, varebil), mærke, model og 1. registreringsår samt en vejledning. Når man har valgt, fremkommer der en liste over køretøjerne i den valgte kategori.

Ved at klikke på det enkelte køretøj (skrevet med blåt på skærmen) får man supplerende oplysninger om bilen og vurderingen, så som første registreringsdato, karrosseritype for biler, motor, udstyr, km-tal, vurderingstidspunkt, værdien uden afgift, registreringsafgiftens størrelse og den tilhørende handelspris.

Disse detaljerede oplysninger kan være meget nyttige, da motorcyklerne/bilerne på den ført viste liste ofte er angivet med en mere eller mindre kryptisk typekode, som ikke alle jo kender.

Det er f.eks. nok kun Audi-fagfolk, der lige på stående fod ved, hvad en Audi 100 type 4A5OH8 er. Men når man henter detaljerne, kan man se, at det drejer sig om en stationcar med 5-cylindret benzinmotor og automatgear.

På ToldSkats hjemmeside findes der også regler om, hvordan beregningen af registreringsafgiften beregnes, og der mulighed for at indtaste handelsprisen (med eller uden afgift) for et køretøj og få beregnet den tilhørende registreringsafgift.

Ældre end 35 år

Vi erindrer lige om, at registreringsafgiften beregnes efter særlige regler, når køretøjet er ældre end 35 år, regnet fra første indregistrering. Det sker efter den såkaldte “40%-regel”, der er baseret på nyprisen.

Her er beregningsmåden følgende:

Grundlaget er køretøjets nypris UDEN dansk registreringsafgift.
Der tages 40% af dette beløb.
Heraf beregnes registreringsafgiften efter de aktuelt gældende regler.

I 2004 er satserne følgende:

For motorcykler:

0-900 kr.: Ingen afgift
900 – 1500 kr.: 105 %
over 1500 kr.: 180 %

For biler:

0 – 6200 kr.: 105 %
over 6200 kr.: 180 %

Svend Carstensen

 

Registreringsafgiftssatser for 2004

Registreringsafgiften af motorkøretøjer er ikke en fast sats. Dels gælder der forskellige satser for personbiler, motorcykler og forskellige typer varebiler, dels beregnes afgiften for personbiler og motorcykler med 105 % af en del af værdien og 180 % af resten.

For biler og motorcykler ligger “knækpunktet” mellem 105 % og 180 % ved forskellige beløb alt efter køretøjets alder, og “knækpunkterne” reguleres hvert år.

For nye køretøjer korrigeres satserne en smule en gang om måneden efter den gennemsnitlige prisudvikling på markedet, men detaljerne har næppe interesse for private.

De satser for registreringsafgift, der gælder for 2004 er følgende:

Motorcykler:

Ny, hovedregel: 105 % af 7.700 – 14.100 kr.
180 % af resten

Brugt, under 1 år: Hovedregel: som for ny mc minus 1 % pr. 1.000 km, men spørg ToldSkat om detaljer

1 – 2 år: 105 % af 5.700 – 10.300 kr.
180 % af resten

2 – 3 år: 105 % af 4.700 – 8.500 kr.
180 % af resten

3 – 4 år: 105 % af 3.800 – 6.800 kr.
180 % af resten

4 – 5 år: 105 % af 2.800 – 5.100 kr.
180 % af resten

5 – 6 år: 105 % af 1.900 – 3.300 kr.
180 % af resten

Over 6 år: 105 % af 900 – 1.500 kr.
180 % af resten

Personbiler:

Ny, hovedregel: 105 % af 61.400 kr.
180 % af resten

Brugt, under 1 år: Hovedregel: som for ny bil minus 1 % pr. 1.000 km, men spørg ToldSkat om detaljer

1 – 2 år: 105 % af 44.600 kr.
180 % af resten

2 – 3 år: 105 % af 36.900 kr.
180 % af resten

3 – 4 år: 105 % af 29.200 kr.
180 % af resten

4 – 5 år: 105 % af 21.500 kr.
180 % af resten

5 – 6 år: 105 % af 13.900 kr.
180 % af resten

Over 6 år: 105 % af 6.200 kr.
180 % af resten

Begrundelsen for at reducere “knækpunktet” med stigende alder er, at køretøjernes værdi falder med alderen, og at den andel, som registreringsafgiften udgør, skal være nogenlunde konstant uanset alder, nemlig for personbilerne omkring 62 – 65 % af den samlede værdi inkl. registreringsafgift. Det opnås ved at lade “knækpunktet” falde i takt med den faldende værdi.

Svend Carstensen

 

Erstatninger ved skader på køretøjer

Køretøjets handelsværdi før skaden fastsættes af forsikringsselskabet. Handelsværdien er genanskaffelsesprisen for motorkøretøjet inkl. afgift, umiddelbart før uheldet.

Udgifterne til genopbygning af køretøjet opgøres af forsikringsselskabet og skal indeholde en specifikation over dele, som skal udskiftes, maling, lakering m.v.

 • Hvis skaden er under kr. 15.000 må værkstedet udbedre skaden, med mindre skadens størrelse overstiger køretøjets værdi. Hvis det er tilfældet, får du en kontant erstatning.
 • Er skaden vurderet til mellem 65 og 75 procent af køretøjets værdi, vil du blive tilbudt en kontant erstatning. Det er dit valg, om bilen skal repareres eller blive dømt totalskadet. Er skaden vurderet til over 75 procent af køretøjets værdi skal bilen vurderes totalskadet.

Yderligere informationer kan findes i Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. § 7. Bekendtgørelsen kan fås ved henvendelse til Told og Skat.

Lisa Mikkelsen

SENESTE NYHEDSBREVE
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn Færdselsstyrelsens nye tiltag med vejsidesyn af motorcykler, og ministerens fokus på de mest ...
Kreativ montering af sideblink, som illustreret her på en 1927 Amilcar CCGS tilhørende Henning Thomsen, burde ikke være nødvendig. (Foto: Søren Ditlev Jensen, Strøjer Samlingen)
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn I slutningen af januar kunne Motorhistorisk Samråd, og en lang række andre, aflevere et omfattende ...