Nyheder fra bestyrelsen

Leder

På MhS’ årsmøde i november 2002 skete en betydelig udskiftning af Samrådets bestyrelse, idet ikke mindre end 3 af bestyrelsens 7 medlemmer havde valgt at træde ud af bestyrelsen. Selvom den nye bestyrelse har haft fordel af stadig at kunne trække på tidligere medlemmers erfaringer, gode råd og fortsatte indsats i udvalg m.v., kan det ikke undgås, at en så stor udskiftning får indflydelse på bestyrelsesarbejdet. Det er imidlertid bestyrelsens mål at fastholde kontinuiteten i den linje og det arbejde, som den foregående bestyrelse har påbegyndt.

Dette er ikke ensbetydende med at alt nødvendigvis behøver at foregå som hidtil, og bestyrelsen vil derfor opfordre medlemsforeningerne til at komme med ideer og forslag til emner og eventuelle forbedringer i Samrådets arbejdsform. Samrådet er til for medlemmerne og det er derfor vigtigt, at foreningerne fremkommer med deres mening således, at der kan opnås et frugtbart samspil til gavn for foreningerne og dermed også deres 22.846 medlemmer.

Medlemsklubberne har også selv mulighed for at trække på bestyrelsesmedlemmerne i Samrådet, som gerne stiller sig til disposition med henblik på at holde foredrag og besvare spørgsmål om Samrådets arbejde på eventuelle informationsmøder i medlemsklubberne. Send en mail, hvis der til en klubaften ønskes besøg af et af samrådets bestyrelsesmedlemmer.

Et af de spørgsmål, der synes at trænge sig på med større og større styrke er, hvorvidt der reelt eksisterer et behov for, at Samrådet i en eller anden form kan yde medlemmerne teknisk/ juridisk bistand. En afklaring heraf vil f. eks. være en afgørende faktor for Samrådets fremtidige arbejde og struktur.

Som Samrådets struktur er for øjeblikket kan Samrådet ikke generelt påtage sig at yde juridisk bistand i konkrete sager, men Samrådet vil imidlertid meget gerne informeres om alle løbende og afsluttede afgiftsager, hvori der har været uenighed med myndighederne om relevante afgiftspørgsmål. Alle sådanne informationer er afgørende for, at Samrådet kan høste de nødvendige erfaringer om myndighedernes stillingtagen i forskellige sager. I sager om uenighed mellem myndighederne og det enkelte personlige medlem er det vigtigt, at medlemmet har søgt og opnået aktindsigt i sin afgiftsag, og at en fyldestgørende begrundelse for afgørelsen foreligger fra myndighedens side. Generelt anbefaler Samrådet derfor, at klubbernes medlemmer altid anmoder om aktindsigt, når en sag om registreringsafgift (og for så vidt også andre afgiftsager) er under behandling i ToldSkat.

 

MhS’ mål og indsatsområder

Den af MhS på sidste årsmøde fremlagte og vedtagne arbejdsplan i form af ønsker om fremtidige lempelser for veterankøretøjer er i januar fremsendt til de berørte ministerier. Der er, medens dette skrives, endnu ikke fremkommet reaktioner fra ministerierne – bortset fra Skatteministeriet, der har svaret med en ikke særlig positiv tilkendegivelse.

Skatteministeriet har i sit svar til Samrådet blandt andet sagt, at en nedsættelse af aldersgrænsen fra 35 til 25 år som ønsket af Samrådet vil bevirke et umiddelbart provenutab for staten på 45 mio. kr. hvert år. Ministeren henviser til det betydelige antal køretøjer i denne aldersgruppe som stadig er kørende, så provenutabet må referere til tabte indtægter for staten i form af vægtafgift, men dette fremgår dog ikke præcist af brevet. Ministeren mener endvidere, at Samrådets forslag om at indføre en 25 års grænse i stedet for den nuværende 35 års grænse for afgiftslettelser, vil medføre en tilskyndelse til at importere biler fra f. eks. Sydeuropa til at løse almindelige trafikbehov, der ellers skulle løses af biler med fuld registreringsafgift.

Skatteministeren konkluderer herefter, at tiden efter hans mening ikke er inde til en ufinansieret lempelse af det i forvejen meget lempelige og enkle regelsæt, der gælder for registreringsafgiften vedrørende ældre biler.

Samrådet er uenig med Skatteministeren i, at en nedsættelse af aldersgrænsen fra 35 til 25 år vil skabe nogen væsentlig tilskyndelse til merimport som påstået af denne. Allerede med de bestående afgiftsatser er sådanne biler betydeligt billigere end nye, hvortil kommer at reservedele til mere end 25 år gamle køretøjer ikke længere er almindelige lagervarer, hvilket vil lægge en kraftig dæmper på anvendelsen af disse køretøjer til daglig brug. Ejheller ministerens henvisning til det nuværende “lempelige” og “enkle” regelsæt finder Samrådet holdbar, idet Samrådet netop i sit brev til ministeren har påvist det urimelige og inkonsekvente i den nuværende lovgivning. Endelig har ministeren slet ikke kommenteret Samrådets forslag om nedsættelsen af 40% afgiften til en 10% afgift for så vidt angår registreringsafgiften på veterankøretøjer. Ministerens svar vil blive drøftet på næste bestyrelsesmøde i Samrådet, på hvilket møde der vil blive taget stilling til Samrådets næste træk i sagen.

 

Registreringsafgift – nye beløbsgrænser

Beløbsgrænserne i registreringsafgiftslovens § 4, stk. 3 er forhøjet således, at der for køretøjer over 6 år nu skal betales 105% af de første 5.800 kr. og 180% af resten.

I henhold til registreringsafgiftslovens § 4, stk. 5 reguleres de i stk. 3 fastsatte beløbsgrænser årligt med 2,0% tillagt eller fratrukket den af finansministeren bekendtgjorte tilpasningsprocent. Der tillægges 1,0 procentpoint for hvert finansår.

Reguleringen får betydning for beregningen af registreringsafgift for alle motorkøretøjer, nye som ældre, der skal indregistreres første gang i Danmark. For køretøjer over 35 år vil udgangspunktet ved beregningen med ovennævnte satser være 40% af køretøjets afgiftspligtige værdi.

Yderligere oplysninger findes på ToldSkats hjemmeside, www.erhverv.toldskat.dk, og det kan samtidig nævnes, at Samrådet i et senere Nyhedsbrev vil fremkomme med en vejledning og beskrivelse af registreringsafgiftsfastsættelsen for veterankøretøjer med særlig vægt lagt på, hvorledes afgiftsgrundlaget fastsættes – altså det grundlag, af hvilket de 40% skal beregnes. ToldSkats vejledning beskriver ikke fastlæggelsen af 40% afgiftsgrundlaget.

 

Pas på momsen!

Det kan give anledning til uforudsete og ubehagelige overraskelser at købe liebhaverkøretøjer hos en momsregistreret virksomhed i et andet EU- land, hvis man som virksomhedsindehaver køber køretøjet i sin danske ikke momsregistrerede virksomheds navn med angivelse af virksomhedens SE- eller CVR- nr. Hvis ikke det kan bevises, at momsen er betalt ved købet i det andet EU- land, kan det danske ToldSkat kræve momsen betalt her i landet, hvilket en i efteråret afsagt Landsskatteretskendelse giver ToldSkat ret til.

Problemet er alene aktuelt for virksomheder her i landet, der ikke er momsregistreret, såsom taxa- og limousineservicekørsel, hvorfor problemet må anses for marginalt. Privatpersoner kan som hidtil problemfrit foretage indkøb i EU-lande uden risiko for at modtage krav om efterbetaling af moms fra ToldSkat.

 

Nye love (forslag)

Folketinget arbejder for øjeblikket med en ændring af registreringsafgiftsloven med henblik på at nye biler ikke må stige for voldsomt i pris. Den projekterede ændring af loven skal ses på baggrund af det faktum, at nye biler ikke længere kan importeres til Danmark til en særlig favorabel pris ab fabrik, således som tilfældet tidligere har været.

Skatteministeren har endvidere foreslået, at tivoli- og cirkuskøretøjer på 12 t eller derover helt fritages for vægtafgift på betingelse af, at de udelukkende anvendes til transport i forbindelse med tivoli- og cirkusvirksomhed og udefra ved bemaling eller lignende fremstår som udgørende en del af den pågældende virksomhed. Forslaget skyldes, at tivoli- og cirkusvirksomhederne befinder sig i en konkurrencesituation med tyske og hollandske virksomheder, som nyder fordel af vægtafgiftsfritagelse.

Sten-Erik Brand
10. april 2003

SENESTE NYHEDSBREVE
Museumsbesøg og miljøzoneforbud
Museumsbesøg og miljøzoneforbud
Når dette nyhedsbrev udkommer, står det meste af Danmark på kanten til årets sommerferie. Mange vil benytte friugerne til en ...
Tænk på traktorfolket
Tænk på traktorfolket
Tænk på Traktorfolket Danmark er et landbrugsland, blandt så meget andet. Landbruget er et stolt erhverv med en hundredeårig lang ...
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...