Nyheder fra bestyrelsen

Årsmøde 2002

Næste årsmøde afholdes – som fastsat på sidste årsmøde – lørdag den 16. november 2002 på Blommenslyst Kro i Blommenslyst på Fyn.

Nye Klubber

Der er i år 3 klubber, der har søgt optagelse i Samrådet. Det er Club Corvette Denmark, Lotus Klub Danmark og Opel GT Klub Danmark. Samtidig er antallet af tilsluttede klubber gået ned med 2, idet American Dreamers reelt er opløst, og Citroën HY Klub er sammenlagt med Dansk Citroën Klub.

Kontingentet

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet nedsættes fra det nuværende på 7,50 kr. pr. medlem til 6,50 kr. pr. medlem, idet der er oparbejdet et mindre overskud på budgettet. De planlagte aktiviteter forventes at kunne rummes indenfor det nedsatte kontingent.

Miljøpjecen er færdig

I sidste nummer af Nyhedsbrevet udtalte jeg, at bestyrelsen ville fremlægge det færdige arbejde for pressen og klubberne i løbet af september måned. Dette holdt desværre ikke stik!

Bestyrelsen fremlægger først på årsmødet det færdige miljømateriale. Pjecen er som tidl. nævnt tænkt som en let læst gennemgang af håndteringen af gamle stumper m.m. på en miljømæssig forsvarlig måde + en praktisk vejledning til brug i værkstedet. Pjecen vil blive trykt i 500 stk. men med mulighed for et større oplag, hvis klubberne ønsker et antal til uddeling blandt medlemmerne. Pjecen vil også blive lagt ind på Samrådets hjemmeside i en form, der er let at udskrive.

Pjecen er desuden tænkt som et redskab – sammen med Samrådets pjece“Veteraner – Kørsel, kultur og miljø”, som blev udgivet i maj 2000 – i dialogen med folketingspolitikere og ministrene for de områder, der regulerer brugen af vores køretøjer.

Samrådets mål og indsatsområder

Bestyrelsen har sat dette emne på årsmødets dagsorden. Bestyrelsen ønsker en debat om Samrådets mål og det kommende arbejde, og hvordan arbejdet skal prioriteres.

Sammen med indkaldelsen til årsmødet udsendes en oversigt over mærkesager for ejere af historiske køretøjer.

Efter bestyrelsens opfattelse er et af de vigtigste mål, at de historiske køretøjer fortsat frit kan bruge det offentlige vejnet.

 

MhS og den nye klub KDAK Classic

I det midtjyske er der blevet skabt eller genskabt en gammel hæderkronet institution ved navn Kongelig Dansk Automobil Klub – denne gang dog i én af disse populære Classic udgaver.

Fadderne er lederne af Ringkøbingløbet eller initiativtagerne til de velbesøgte Motorhistoriske Møder i Midt- og Vestjylland, og med deres egne ord er målet at skabe den politiske fokus som efter sigende mangler på de problemer man som veterankøretøjs-ejer oplever herhjemme.

Erik Kristoffersen, Motorhistorisk Samråds tidligere formand, har kommenteret etableringen af den nye KDAK Classic i Klassisk Bil og Mc, derudover har flere redaktører og enkeltpersoner kommenteret forholdet i diverse lekture fortrinsvis med støtte til det arbejde der gøres i Motorhistorisk Samråd og med forundring over “behovet” for dette nye forum.

Bestyrelsen i MhS er dog enige om, at initiativet også skal ses fra den positive side og ønsker de nye aktører velkomne ud fra devisen: “Det er godt, at der er nogen, der vil yde en indsats for fremmelse af vores fælles interesse”.

Vi er ikke i stand til at optage det nye initiativ i rækken af tilsluttede klubber, da vores regelsæt kun tillader optagelse af klubber med såvel demokratisk valgt bestyrelse som formaliserede love og vedtægter – dette har KDAK Classic bevidst valgt fra i deres sammensætning.

Det er dog bestyrelsens helt klare mål at fortsætte det samarbejde, der allerede er etableret med de to initiativtagere, og vi vil også fremover via kommunikation sikre, at der arbejdes imod fælles mål og med fælles argumentation.

“Behovet” for dette nye forum er efter vores mening kun tvivlsomt i den situation, hvor man vil fremføre andre temaer eller anden argumentation end “Den etablerede Veteranbilsverden” for igen at citere initiativtagerne, og det er vores klare opfattelse, at KDAK Classic deler vores opfattelse af såvel mål, midler som argumenter.

Vi byder med andre ord KDAK Classic velkommen på banen og ser frem til en positiv og konstruktiv dialog om koordineringen af den indsats, vi begge hver især har forpligtet os til at få udført.

På Motorhistorisk Samråds
bestyrelses vegne
Lars Genild

 

Hvor er det ærgerligt. En ny klub/organisation igen igen

Indlæg af Erik Kristoffersen i “Klassisk Bil & MC” nr. 10/2002

Efter at have hygget mig med gennemlæsning af Klassisk Bil & MC nr. 9 kan jeg ikke lade være med at give udtryk for min ærgrelse, når jeg på side 3 kan læse, at gruppen bag Ringkøbingløbene, heriblandt Gorm Albrechtsen, er i færd med at etablere en ny organisation, som de kalder KDAK Classic.

Når jeg skriver, gør jeg det uden at have drøftet emnet med andre. Det kan jeg gøre nu, hvor jeg er forhenværende MhS formand og helt ude af bestyrelsen, men med 9 år bag mig som formand, ved jeg, hvilke arbejdsmæssige kræfter, der skal anvendes, for blot at nå ind til f.eks. en politiker, som måske så er udskiftet næste gang, der er valg. Endvidere er det en kendsgerning, at det også kræver et ikke ubetydeligt organisationsarbejde – læs slavearbejde – at få noget sådant i gang, og derefter holde det kørende. Min erfaring som formand siger, at der er mange nydere, så er der nogle kritikere, som tager manges tid, uden der kommer noget konstruktivt ud af kritikken, og så er der hele det store flertal, som har nok i deres eget karburatorproblem. De har deres gamle hobbykøretøj, deres familie og job, og det eneste, de ønsker, er at kunne køre et par løb og deltage i lidt klubliv, mens der ikke er overskud til at tænke på de store problemer, som er nævnt i samme avis side 16, hvor Niels Jonassen på bedste vis refererer Bob Tomlins´ indlæg ved et møde i Skåne.

Efter de 9 år i MhS, hvor jeg bl.a. også traf Bob Tomlins under Nordisk Møde i Nærum i november 2000, ved jeg, at der er mange veterankøretøjsejere, der hvert år, når der skal betales kontingent, stiller spørgsmål ved, hvad man får for kontingentet. Det er præcis det samme, når de enkelte klubber skal betale til f.eks. MhS. Det er præcis lige så vanskeligt at finde emner til bestyrelses- og udvalgsposterne i MhS, som i alle øvrige foreninger, og tiden er lige så knap til den slags arbejde, selv om det er en nyoprettet forening, ja det kræver endnu større resurser.

Vi har set, hvilke kræfter, der har været brugt i forbindelse med splittelsen i FIVA og etableringen af IHVO, som vel et langt stykke hen ad vejen skyldtes personlige uoverensstemmelser. Det er mig bekendt ikke tilfældet nu m.h.t. KDAK Classic, men det er da en skam, at det overskud, som man ligger inde med i det vestjydske, ikke kan anvendes under samme hat. Det ville fremme forståelsen hos politikerne og hos embedsmændene. Ingen i de 2 grupper gider høre på 2 forskellige organisationer, hvis medlemmer har samme interesse. Resultatet vil efterfølgende være, at KDAK Classic og MhS, hvis medlemsunderlag selvsagt er det samme, skal til at konkurrere. De konkurrence-kræfter kunne da anvendes meget bedre, hvis man stod skulder ved skulder og sagde: “Venner, jeg/vi har nogle forbindelser, jeg/vi har noget overskud, som vi vil foreslå, anvendes på det eller det emne, og vi er friske til at påtage os opgaven.” Hvis en bestyrelse fik den udmelding, er jeg overbevist om, man ville tage imod med kyshånd.

Resultatet: Man ville nå målet, man skulle ikke etablere en ny organisation, modspillere/forhandlingsparter skulle ikke først finde ud af, hvem de sad over for, og så kunne dem, der er gode til f.eks. påvirkning af politikere og embedsmænd, bruge kræfterne på det, mens ham der er god som kasserer, sekretær, klubbladsredaktør mv. mv. anvendte kræfterne på det. OG kontingentet ville stort set være det samme.

DERFOR kære Gorm Albrechtsen m.fl. i det vestjydske og MhS prøv at lave noget fælles i stedet for at indlede en konkurrence, hvilket Bob Tomlins også opfordrer til. Det vigtigste må trods alt være at nå målet og ikke at profilere sig selv og sin organisation.

09/09/02
Erik Kristoffersen
klubmedlem i flere bil- og mc-klubber

 

Statistikken om de 10 mest solgte biler i 1967 og 1977

I sidste nummer af Nyhedsbrevet fortalte jeg, at Samrådet havde fået foretaget en statistisk kørsel hos Danmarks Statistik om, hvor mange biler der stadig er indregistreret pr. 31. juli 2002 af de 10 mest solgte af dem, der blev indregistreret 1. gang i 1967 (dvs. 35 år gamle) og i 1977 (dvs. 25 år gamle).

Siden har jeg fået en henvendelse fra Volvo Amazon Klub Danmark om antallet af indregistrerede Volvo Amazoner fra 1967.

Efter Danmarks Statistiks oplysninger er der pr. 31.7.2002 indregistreret 9 stk. Volvo Amazon, men mærkeklubben oplyser, at efter deres medlemsliste har klubben 55 medlemmer, der ejer en Volvo Amazon fra 1967!

Det er unægtelig en forskel. Desuden kan der meget vel være andre ejere af Volvo Amazoner fra 1967, der ikke er medlem af mærkeklubben.

Klubben anfører som årsag til uoverensstemmelsen, at der nok er mange Amazoner, der er indregistreret som Volvo 121, Volvo 122S og Volvo 123GT.

Samrådets bestyrelse havde en vag forestilling om, at der godt kunne tænkes at være en vis unøjagtighed i de oplyste tal om indregistrerede biler, men virkeligheden overstiger langt vores fantasier!

Konklusionen er derfor, at især de meget små tal for 5 af de 10 mest solgte biler i 1967 (Morris Mascot, Morris Marina, Fiat 850, Ford Cortina og Ford Taunus 17 M) må tages med et stort forbehold. Det samme gælder statistikken fra 1977.

Det kunne være ret interessant at få at vide, hvor mange af disse biler de forskellige mærkeklubber har registreret i deres medlemsregistre.

 

Mangelsreglerne ved køb og salg af brugte køretøjer og dele hertil

Samrådet fik i 1998 af advokat Anders Aagaard udarbejdet et notat om mangelsreglerne ved køb og salg af brugte køretøjer og “stumper”. Notatet havde desuden 2 forskellige eksempler på salgsdokumenter. Notatet blev udsendt til klubberne og samtidig lagt ind på Samrådets hjemmeside.

Meningen med notatet var at gøre købere og sælgere af veterankøretøjer opmærksomme på nogle almindeligt forekommende faldgruber, når man handler (køber/sælger) brugte køretøjer som privat person.

Da der i år er gennemført ændringer i købeloven, har bestyrelsen henvendt sig til advokat Anders Aagaard igen for at høre, om ændringerne har betydning for den beskrivelse af problemerne ved køb og salg, der ligger på Samrådets hjemmeside.

Anders Aagaard har svaret følgende:

“Revisionen af købeloven er foranlediget af et EU-direktiv om forbrugerbeskyttelse. Ændringerne i købeloven er derfor alene relevante i forbrugerkøb.

Mit notat om handel med “guldklumper” og andet skrammel omhandler ikke forbrugerkøb, men kun den situation, hvor ikke-erhvervsdri-vende handler med sligt, og de nu gennemførte ændringer i købeloven begrunder derfor ingen ændring i notatet.”

Vi har lavet en note om dette på Samrådets hjemmeside.

 

Efterskrift

Jeg fratræder nu hvervet som redaktør af Nyhedsbrevet. Jeg lovede i mit første nyhedsbrev (nr. 1/1994), at det var det første i en lang række af nyhedsbreve, som ville udkomme ca. en gang i kvartalet – de findes nu alle på Samrådets hjemmeside.

I november 1993 blev Erik Kristoffersen, Sten-Erik Brand og jeg valgt ind i det daværende forretningsudvalg for Motorhistorisk Samråd. På det årsmøde blev der optaget 8 nye klubber og Dansk Veteranbil Klub genindtrådte. Samrådet bestod derefter af i alt 25 klubber med sammenlagt knap 11.000 medlemmer.

I løbet af de 9 år, der er gået, har veteranbevægelsen ændret sig meget. I takt med, at medlemsklubbernes antal er øget i Samrådet (der er over 50 klubber i dag), er der gradvist sket en bevidstgørelse af holdningen til de gamle køretøjer.

Vi er i dag langt mere bevidste om, at vores køretøjer er en levende kulturhistorie, som glæder mange, og vi er også klar over, at vi er nødt til at forholde os til miljøpåvirkningen, hvis vi vil fortsætte med at bruge vores gamle køretøjer på det offentlige vejnet.

Myndighederne (og delvist også politikerne) har gradvist accepteret, at der er brug for at høre veteranfolkets stemme, når man laver nye regler, som kan komme til at berøre veterankøretøjerne og deres brug.

Vi er langt fra at være kommet til vejs ende, men vi er nået et stykke af vejen.

Jeg synes, at det har været enormt spændende at være en del af denne udvikling, når jeg ser tilbage på tiden, der er gået.

Samrådet deltager aktivt i både internationalt og nordisk veteransamarbejde, og der er stor respekt om vores indsats.

Samrådet (ved Svend Draaby) repræsenterer den nødvendige sagkundskab, når der skal udstedes historiske nummerplader i Centralregisteret for Motorkøretøjer.

Samrådet udgav i maj 2000 en spændende pjece om, hvor meget veterankøretøjerne kører, og i november 2002 bliver vores miljøpjece trykt.

Bestyrelsen holdt i januar 2002 et møde med Told- & Skattestyrelsen om den alt for høje beregning af registreringsafgift for importerede veterankøretøjer.

Bestyrelsen arbejder på et offensivt “indspark” i den politiske debat om veteranbevægelsens mærkesager for, at vi ad den vej kan få løftet vores interesser ud af enkeltsagernes tågeslør og op i nogle generelle overvejelser om vores hobbys kulturelle betydning.

Kort sagt: Der sker hele tiden noget!

Det er ikke det samme som, at tingene ikke kan gøres hurtigere og bedre eller på en anden måde. Det er baggrunden for, at jeg har ønsket at lade nye kræfter komme til efter 9 år i redaktør- og sekretærstolen.

Min eneste bekymring er, at veteranbevægelsen – i stedet for at tale med én stemme – bliver delt i flere fraktioner, der hver taler for sine interesser og måske endda uden at have drøftet disse i demokratiske organisationer.

Efter min bedste overbevisning har veteranbevægelsen kun interesse som interesserepræsentation for det politiske system, hvis vi kan levere samlede eller hele løsninger på veteranproblemerne.

Det kan man kun, når man står samlet!!

Når der er for mange organisationer og for mange særinteresser i spil, kan regering og folketing lige så godt klare det hele selv. Så er der ikke brug for interesseorganisationer længere …… Men jeg håber det bedste.

Tak for den tid, der er gået!!

Ole Lindberg
15. oktober 2002

SENESTE NYHEDSBREVE
Museumsbesøg og miljøzoneforbud
Museumsbesøg og miljøzoneforbud
Når dette nyhedsbrev udkommer, står det meste af Danmark på kanten til årets sommerferie. Mange vil benytte friugerne til en ...
Tænk på traktorfolket
Tænk på traktorfolket
Tænk på Traktorfolket Danmark er et landbrugsland, blandt så meget andet. Landbruget er et stolt erhverv med en hundredeårig lang ...
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...