Nyheder fra bestyrelsen

Pjecen om “VETERANER – Kørsel, kultur og miljø”

Samrådet har netop holdt pressemøde i Ole Sommers Automobilmuseum i Nærum.

På pressemødet præsenterede vi resultaterne fra de spørgeskemaer, vi udsendte i 1997, om hvor meget veterankøretøjer kører om året.

Vi har samtidig fortalt om, hvordan myndighederne i Danmark generelt behandler veterankøretøjer langt mere restriktivt end i de fleste andre lande, som vi normalt sammenligner os med.

I de fleste lande gives der lav årlig afgift eller afgiftsfrihed for køretøjer, når de bliver 25 år eller 30 år gamle i modsætning til 35 års grænsen i Danmark.

Mange lande har også lempeligere synsregler for veterankøretøjer.

Samrådet har derfor opfordret til, at der i Danmark skabes bedre muligheder for bevarelsen og brugen af veterankøretøjer ved, at vi i Danmark indfører de samme lempelige regler som i det øvrige Europa.

Resultaterne fra undersøgelsen og Samrådets synspunkter er beskrevet i en pjece med titlen:

“VETERANER – Kørsel, kultur og miljø”

Vi sender et eksemplar sammen med Nyhedsbrevet.

Klubberne kan bestille højst 5 eksemplarer ved henvendelse til Henrik Thostrup, Birkevænget 16, 2880 Bagsværd – Tlf. 44 44 56 19 eller til Ole Lindberg, Sømarksvej 8, 2900 Hellerup – Tlf. 39 62 40 53.

Det er planen, at pjecen også skal sendes til de myndigheder, vi forhandler med om ændringer i behandlingen af veterankøretøjer, det er bl.a. Trafikministeriet, Færdselsstyrelsen, Skatteministeriet og Kulturministeriet.

Pjecen fortæller også, at veterankøretøjer ikke bidrager mærkbart til luftforureningen.

Hvis man antager, at hver veteranbil forurener som en bil fra 1980´erne, kan man sammenligne veteranbilernes luftforurening med alle biler i Danmark (dette stiller veteranerne ringere, end situationen reelt er).

Alligevel er resultatet, at veterankøretøjer i dag står for bare ca. 0,5 % af trafikkens luftforurening med kvælstofilter. Når en gang alle andre end veteraner har fået katalysator, vil luftforureningen fra veteranerne udgøre ca. 1 % af den samlede luftforurening fra motorkøretøjer!

 

CCCC- løb 2000

Copenhagen Classic Car Cup (CCCC) finder sted den 12. – 13. august 2000 på en afspærret bane på Flådens 300 år gamle ø ved navn Nyholm (på Holmen), der ligger over for Esplanaden i Københavns Havn.

Banen, der bliver dobbelt så stor som ved de tidligere løb i den indre by ved Christiansborg slotsplads, starter ved Nyholms berømte Mastekran.

Arrangørerne er Historisk Motor Sport Danmark (HMS) og Dansk Automobil Sports Union (DASU). Der forventes at deltage 150 klassiske biler i de forskellige løb.

Der vedlægges en folder om løbet sammen med Nyhedsbrevet.

 

FIVA-nyt af Sv.Aa. Tholstrup

Seneste nyt om End-of-Life Direktivet: MhS har løbende fra de danske medlemmer af Europa-Parlamentet fået oplysninger om behandlingen af direktivet i EU’s organer – og dermed haft mulighed for at følge med i, hvad der sker i relation til vore interesser.

Seneste oplysning er modtaget den 26. maj 2000, og af denne oplysning fremgår, at forligsudvalget, som består af repræsentanter fra Rådet og fra Europa-Parlamentet, og som behandler de tidligere fremsatte ændringsforslag, er nået til enighed om, at veterankøretøjer ikke skal være omfattet af direktivet.

Den endelige forligstekst er ikke tilgængelig i skrivende stund – men det kunne se ud til, at de anstrengelser, der er udfoldet af bl.a. FIVA og FIVA’s medlemsorganisationer, krones med held.

Vi håber det må blive så, og vi vil løbende følge op og orientere om, hvad der endeligt bliver besluttet inden for nogle måneder.

 

FIVA’s Hjemmeside

Som tidligere nævnt har FIVA igennem længere tid arbejdet på at få etableret sin egen hjemmside – et projekt, som åbenbart har været noget mere tidskrævende end forventet.

Men nu er der ved at ske noget synligt for omverdenen. Faktisk er der nu en prototype tilgængelig på adressen: www.fiva.org. Som sagt er det en prototype, hvor en del sider fortsat er under konstruktion – men kig på siden – den giver en del relevant information om, hvad FIVA er, og hvad FIVA arbejder med.

 

FIVA technical codes

På FIVA´s generalforsamling i november 1999 i Brighton, blev det vedtaget at indføre et nyt sæt Technical Codes, som er det sæt af specifikationer, der regulerer køretøjers deltagelse i FIVA-arrangementer – og dermed også reglerne for udstedelse af FIVA-pas. Disse regler er siden blevet yderligere bearbejdet, og det forventes, at de træder i kraft fra 1. januar 2001.

 

Nye aldersgrænser for køretøjer

Det er vedtaget at hæve den formelle aldersgrænse for historiske køretøjer, dvs. definitionen på hvornår et køretøj er et veterankøretøj, fra den nuværende grænse på 20 år til en grænse på 25 år.

Dette er sket ud fra en betragtning om, at de fleste lande i dag har en 25-års grænse for afgiftsberigtigelse, løbende afgifter m.m.

Grænsen vil blive hævet gradvist over de næste ni år – med en forøgelse af grænsen med ét år hvert andet år. Det betyder at i

 • År 2000/2001 er grænsen 21 år – altså køretøjer fra før 1979
 • År 2002/2003 er grænsen 22 år – altså køretøjer fra før 1980
 • År 2004/2005 er grænsen 23 år – altså køretøjer fra før 1981
 • År 2006/2007 er grænsen 24 år – altså køretøjer fra før 1982
 • År 2008/2009 er grænsen 25 år – altså køretøjer fra før 1983,

hvorefter grænsen så ligger fast på 25 år.

 

Ny kategorisering af køretøjer

Der er blevet introduceret en ny type X. Denne kategori omfatter køretøjer, der er begyndt deres liv som en Type A (Standardkøretøj) eller som en Type B (Modificeret i perioden) – og som så siden hen (altså uden for den periode, som køretøjet blev fremstillet i) er blevet modificeret med anvendelse af dele og teknikker, som var tilgængelige i køretøjets fremstillingsperiode.

Disse køretøjer passer hverken ind i type A, type B eller type C (som nu har taget navneforandring fra Imitation til Reproduktion).

De fleste af disse type X køretøjer, bruges til regulære rallies, og FIVA anerkender denne aktivitet og ønsker ikke at udelukke sådanne køretøjer fra FIVA arrangementer. Men det er vigtigt at fastslå, at de udførte modifikationer skal være udført ved anvendelse af dele og teknikker, som var tilgængelige i køretøjets produktionstid. Det er også vigtigt at fastslå, at nationale love og regler naturligvis skal overholdes ved disse modifikationer.

For løbsarrangører er der nu blevet den mulighed ikke kun at afgrænse hvilke aldersgrupper, der inviteres – men også hvilke typer (A,B,C og/eller X).

 

FIVA-Pas

Omkring det kommende årsskifte vil et FIVA-Pas, der er mere end 10 år gammelt, være ugyldigt og skal erstattes af et nyt, der udstedes på normale vilkår og mod betaling af den normale afgift (i Danmark pt. kr. 350,00).

Henvendelse om at få udstedt et nyt FIVA-Pas vil kunne foretages i begyndelsen af 2001, idet nye procedurebeskrivelser vil blive sendt til de lokale organisationer (HMS i Danmark) i fjerde kvartal 2000.

 

FIVActual nr. 2

FIVActual nr. 2 er netop udkommet. Dette blad udkommer i en fransk og i en engelsk version. Vi har valgt at satse på den engelske version.

Det nye nummer indeholder artikler om følgende emner:

 • Redaktørens leder
 • End-of-Life direktivet – The never ending story
 • Argentinas organisation
 • Militær- og brugskøretøjer
 • Nyt fra teknisk kommission
 • Arrangementskalender 2000
 • Rapport fra Retromobile Show i Paris i februar 2000.

Artiklerne, der som nævnt er på engelsk, vil blive lagt ind på Samrådets hjemmeside snarest.

 

En fælles forsikring, hvis der sker skader ved løb og arrangementer ?

Samrådets bestyrelse har diskuteret, hvilket ansvar arrangører har, hvis der sker skader på mennesker eller ting ved arrangementet, enten undervejs på et løb eller ved manøvreprøver eller parkering på parkeringspladser o. lign., hvor deltagerne stiller køretøjerne op til beskuelse.

Vi har ikke kendskab til, hvordan de tilsluttede klubber er forsikret mod sådanne skader.

Vi skal derfor anmode hver klubs bestyrelse om at oplyse følgende til Samrådet inden udgangen af august måned:

 1. Er klubben forsikret mod sådanne skader ?
 2. Hvis JA, hvad dækker forsikringen så ?
 3. Hvad koster forsikringen ?

Oplysningerne kan sendes til alle i Samrådets bestyrelse eller mailes på hjemmesiden.

Når vi har fået klubbernes tilbagemelding, vil vi undersøge, om det er en idé at få en sådan forsikring, og vi vil undersøge markedet for disse forsikringer, herunder økonomien i en fælles forsikring for alle de tilsluttede klubber.

Samrådet har kontaktet advokat Anders Aagaard, som tidligere har lavet et notat til Samrådet om mangelsreglerne ved køb og salg af brugte køretøjer og dele hertil, for at få belyst, hvilket erstatningsansvar man som arrangør kan risikere at pådrage sig.

Bestyrelsen forventer at have et oplæg om arrangørers erstatningsansvar ved løb og andre arrangementer og et beslutningsgrundlag klart til årsmødet i november 2000.

 

De tidstypiske nummerplader

Efter en afmatning i vinterperioden er der god gang i ansøgningerne igen.

Der kommer 20 – 30 henvendelser om ugen, og omkring halvdelen har dokumentation for køretøjets første registreringsnummer.

Samrådet har anmodet trafikminister Jakob Buksti om, at det bliver muligt at få historisk korrekte nummerplader til veterankøretøjer, som er indregistreret første gang i perioden fra 1. april 1958 frem til 1976, og som blev udstyret med to-bogstavs emaljenummerplader. Fra 1976 gik man over til de moderne reflekterende hvide nummerplader.

Trafikministeren har udtalt, at efter ministeriets opfattelse vil det ikke være hensigtsmæssigt at udvide ordningen med historisk korrekte nummerplader, som Samrådet foreslår.

Vi overvejer nu i stedet at anmode trafikministeren om at få en “rullende” 35-års ordning for de historiske nummerplader.

 

Ny webmaster til Samrådets hjemmeside !

Hjemmesiden er nu revideret og udvidet med bl.a. en aktivitetskalender og en side, hvor man kan beskrive stjålne veterankøretøjer.

Vores nuværende webmaster har givet udtryk for, at han gerne vil bruge sin tid på andre interesser.

Bestyrelsen vil derfor benytte lejligheden til at sige en stor tak til Niels Grove for den store arbejdsindsats.

Vi vil samtidig opfordre personer med kendskab til dette arbejde til at melde sig under fanerne. Vi har brug for assistance fra efter sommerferien og – i hvert fald – indtil bestyrelsesmedlemmerne er blevet “lært op” til at kunne lave arbejdet selv!

Man kan henvende sig til et bestyrelsesmedlem eller give besked på Samrådets hjemmeside.

Vi er også interesserede i at få tilbagemeldinger på hjemmesidens indretning i dag. Er opstillingen tilgængelig i den nye form ? Mangler der oplysninger ?

Vi har prøvet at undgå meget avancerede detaljer, så brugere med ældre udstyr også har udbytte af at se på hjemmesiden!

 

Køretøjers indretning og udstyr mv.

Færdselsstyrelsen har ved Meddelelse nr. 1762 af 7. december 1999 revideret reglerne for køretøjers indretning og udstyr mv.

Det drejer sig bl.a. om følgende:

 1. Ophævelse af krav om typegodkendelse for personbiler, varebiler, motorcykler, registreringspligtige knallerter, påhængs- og campingvogne uden bremser eller med påløbsbremser.
 2. Standardiseret dokumentation ved syn for opfyldelse af de bestemmelser, som ikke kan undersøges af Bilinspektionens normale udstyr, hvad enten det er nye køretøjer eller brugte køretøjer, der skal registreres 1. gang i Danmark.
 3. En forenklet praksis for brugte importerede køretøjer (person- og varebiler, motorcykler, knallerter, påhængs- og campingvogne). Den forenklede praksis kan også bruges på danske køretøjer, der er brugte, men som aldrig har været registreret (politiets og forsvarets eller andre brugte, danske køretøjer).

De nye regler, der er trådt i kraft, kan ses på www.fstyr.dk og www.retsinfo.dk.

 

Opbevaring af urestaurerede køretøjer og skrot-dele

På årsmødet vedtog klubberne en række gyldne miljøregler for veteranejere, bl.a. at urestaurerede køretøjer og skrotdele skal opbevares miljømæssigt forsvarligt.

Samrådet har i maj måned haft lejlighed til at udtale sig om et udkast til Brancheorientering for autoværksteder, som Miljøstyrelsen har sendt til en række organisationer til kommentering.

Brancheorienteringen skal støtte arbejdet med at mindske de miljøpåvirkninger, som autoværksteder giver.

Samtidig giver den et overblik over, hvilke regler der gælder.

Samrådets bestyrelse har nedsat en lille arbejdsgruppe, som skal forsøge at lave en beskrivelse af, hvordan vi kan opbevare vores urestaurerede køretøjer og skrotdelene på en miljømæssig forsvarlig måde. Arbejdsgruppen vil bl.a. tage udgangspunkt i den kommende brancheorientering for autoværksteder.

 

Vurderingen af importerede brugte køretøjer

Et embedsmandsudvalg har foreslået, at vurderingen af importerede brugte køretøjer flyttes fra Told & Skat til Statens Bilinspektion (SBI).

Udvalget lægger også op til, at vurderingsmyndigheden kan give en bindende forhåndsvurdering udelukkende på grundlag af papiroplysninger.

Det foreslås endvidere, at der sker en centralisering af ekspertisen i særlige vurderingscentre.

Endelig lægger udvalget op til en ændring af klagesystemet, således at vurderingsmyndigheden ikke skal behandle klager over sig selv.

Det har i øvrigt vist sig, at ud af 600 klagesager sidste år, fik klagerne medhold i de 200 sager!

Skatteminister Ole Stavad har ikke endnu tilkendegivet, om han er indstillet på at følge udvalgets anbefalinger.

 

Efterlysning af stjålne veterankøretøjer

Som omtalt i sidste nummer af Nyhedsbrevet (nr. 1/2000) har vi oprettet en side på hjemmesiden, hvor man kan få bragt en notits om et stjålet veterankøretøj.

“Anmeldelsen” skal ske ved, at køretøjets ejer, som skal være medlem af en af de tilsluttede klubber, sender en e-mail til Samrådets hjemmeside eller eventuelt en diskette med oplysningerne om det stjålne køretøj til bestyrelsen.

 

Skrotordningen

Jeg omtalte skrotordningen i Nyhedsbrev nr. 2 og 3/1999, og Samrådets forsøg på at få undtaget veterankøretøjer fra denne ordning. Lovforslaget blev som bekendt vedtaget uden nogen undtagelse for veterankøretøjer.

Nu kører ordningen så !

Det betyder, at fra 1. april i år er alle ejere af personbiler og varebiler op til 3.500 kg blevet opkrævet et årligt miljøbidrag på 90 kr. via den lovpligtige ansvarsforsikring.

Fra 1. juli udbetales en godtgørelse på 1.200 kr. til den, der lader sin bil skrotte. Beløbet forhøjes til 1.500 kr. fra den 1. 1. 2001.

Kun biler afmeldt af den sidste ejer hos Centralregisteret for Motorkøretøjer efter den 30. juni 2000 kan få udbetalt en godtgørelse.

Det er en betingelse for at få godtgørelsen udbetalt, at bilen skrottes hos en miljøgodkendt autoophugger.

Samrådet vil henvende sig til miljø- og energiminister Svend Auken for at få indført en særregel for veterankøretøjer, når loven om indførelse af en skrotpræmie og et miljøbidrag skal revideres.

 

Afholdelse af løb på veje, som normalt benyttes til almindelig færdsel

Trafikminister Jakob Buksti har netop fået Folketingets godkendelse af en ændring af færdselslovens § 37, stk. 3, som betyder, at der nu er mulighed for at afholde “City-løb” på gader og veje, der midlertidigt er afspærret for anden færdsel under konkurrencen.

Lovforslaget (L 156) er trådt i kraft den 1. juni 2000.

Det er hensigten, at “City-løb” som minimum bliver underlagt samme krav som motorløb, der holdes på baner uden for gader og veje. Disse krav findes i bkg. nr. 827 af 20. november 1998 om afholdelse af motorløb uden for vej.

Selv om der nu er afholdt Copenhagen Classic Car Cup 2 gange (i 1996 og i 1998), uden den formelle lovhjemmel var på plads, så er der nu indført en lovhjemmel i færdselsloven til at give disse dispensationer.

Kompetencen til at give tilladelserne er lagt hos de lokale politimestre, idet politimestrene har det bedste lokalkendskab.

Det er en betingelse for tilladelsen, at der er givet tilladelse til løbet af ejerne af vejen(e). Det er desuden en betingelse, at der foretages en fuldstændig afspærring med kontrolleret adgang til banen.

Knallerter og hastighedsgrænserne

Der er i samme lovforslag (L 156) også indført nye regler om hastighedsgrænserne for knallerter. Politiet kan nu – lige som for andre motorkøretøjer – udstede bøder til knallerter på grundlag af en faktisk hastighedsmåling foretaget med radar- eller laserudstyr, der viser, at knallerten har kørt hurtigere end den tilladte hastighedsgrænse på 45 km/t for registreringspligtige knallerter og 30 km/t for ikke-registreringspligtige knallerter.

Førere af registreringspligtige knallerter kan desuden også frakendes førerretten betinget eller ubetinget (ved flere forhold)!

Frakendelsesbestemmelsen omfatter ikke de ikke-registreringspligtige knallerter, da der ikke kræves kørekort til at køre på denne type knallert.

Oven i fartbøden kan der desuden blive tale om en bøde, hvis man har lavet “konstruktive indgreb” på knallerten.

Alle ønskes en rigtig god veteran-sommer med mange gode oplevelser !

 

Ole Lindberg, 31. maj 2000

SENESTE NYHEDSBREVE
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn Færdselsstyrelsens nye tiltag med vejsidesyn af motorcykler, og ministerens fokus på de mest ...
Kreativ montering af sideblink, som illustreret her på en 1927 Amilcar CCGS tilhørende Henning Thomsen, burde ikke være nødvendig. (Foto: Søren Ditlev Jensen, Strøjer Samlingen)
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn I slutningen af januar kunne Motorhistorisk Samråd, og en lang række andre, aflevere et omfattende ...