Nyheder fra bestyrelsen

Lidt om årsmødet 1999

Samrådet består efter årsmødet den 20. november 1999 af 47 motorhistoriske klubber med et samlet medlemsgrundlag på 18.547 medlemmer.

Tilgangen af klubber fortsætter således stadig – 5 motorhistoriske klubber har allerede henvendt sig om betingelserne for optagelse i Samrådet siden årsmødet.

Der var tre bestyrelsesmedlemmer på valg, Erik Kristoffersen, Henrik Thostrup og Steffen Frølich, og alle blev genvalgt – tilsvarende blev revisor Otto Lassen genvalgt. Bestyrelsen har konstitueret sig som hidtil med Erik Kristoffersen som formand, Henrik Thostrup som kasserer og dette nyhedsbrevs redaktør som sekretær.

Årsmødet vedtog at ændre beregningen af kontingent, således at der betales efter antal medlemmer i de tilsluttede klubber. Det vil for år 2000 betyde et kontingent på 7,50 kr. pr. medlem. Ændringen betyder en lempelse for de mindre klubber i forhold den tidligere beregningsmåde.

Deltagerne i Årsmødet vedtog desuden at opfordre alle veteran-ejere til at efterleve et sæt gyldne miljøregler, som bestyrelsen havde lavet udkast til. Der var enighed om, at det var vigtigt at skabe større opmærksomhed om de muligheder, som veteran-ejere har for at forbedre miljøet, og en forståelse for, at vi også har et ansvar for miljøet. Reglerne er refereret nedenfor.

Bestyrelsen gav tilsagn om i den kommende periode at udarbejde en vejledning til, hvordan man kan lave en miljømæssig forsvarlig opbevaring af urestaurerede veterankøretøjer og deres Askrot@-dele.

Bestyrelsen opfordrede igen til, at alle klubber sender deres klubblade til Steffen Frølich, så Samrådet kan følge med i, hvad der sker i klubberne. Alle informationer om miljøspørgsmål skal også videresendes til Steffen Frølich.

Steffens adresse er: Lindevej 6, 2791 Dragør.

 

Miljøregler for veteranejere

Alle vil vi have et ordentligt miljø for os selv og vores efterkommere. Det gælder også for os, der kører veteranbil eller -motorcykel, veteranknallert, veteranlastbil eller andre gamle motorkøretøjer.

Deltagerne på Motorhistorisk Samråds årsmøde den 20. november 1999 har udtalt følgende:

Vi er enige om, at vores hobby skal ske med så lille miljøpåvirkning som muligt. Vi skal derfor være miljøbevidste i al vores virksomhed, uanset om vi er til træf eller andre arrangementer, når vi opbevarer vores “reservedels” – biler og lignende, eller når vi renoverer de gamle køretøjer. Vi opfordrer alle veteran-ejere til at efterleve følgende regler, som vil være med til at forbedre vores miljø:

 

Gyldne regler for veteran-ejere

 1. Vis respekt for miljøet i alt, hvad du gør.
 2. Hold dit køretøj i god stand med korrekt stillet tænding og korrekt justeret karburator.
 3. Undgå tomgangskørsel og støjende adfærd.
 4. Undgå at dit køretøj spilder olie – tæt om nødvendigt med moderne materialer. Efterlad aldrig en pøl olie, der hvor dit køretøj har holdt – fjern olien med en klud eller papir !
 5. Gammel motorolie, benzin og andre miljøfarlige væsker skal afleveres hos kommunens genbrugsstation, hvor man kan aflevere olie- og kemikalieaffald.
 6. Gamle blybatterier, udtjente dele og skrotdele skal også afleveres på genbrugsstationen.
 7. Ved renovering af din motor bør du overveje at isætte hårde ventilsæder, så du kan køre på “grøn” benzin.
 8. Vælg materialer og reservedele med hensyntagen til miljøet.
 9. Urestaurerede køretøjer og skrotdele skal opbevares miljømæssigt forsvarligt.
 10. Brug, hvor det kan lade sig gøre, kun bilplejeprodukter m.m., som nedbrydes biologisk.

Årsmødet den 20. november 1999.

 

Ny adresseliste

Sammen med dette Nyhedsbrev udsendes en revideret liste over de 47 tilsluttede klubber og klubbernes kontaktpersoner.

Ændringer til listen bedes meddelt til undertegnede eller et andet medlem af Samrådets bestyrelse. Tilsvarende vil vi gerne have at vide, hvis klubberne opretter hjemmesider og e-mail-adresser, så vi kan oprette links fra vores hjemmeside på www.motorhistorisk.dk.

 

Nyhedsbrev på diskette eller e-mail ?

Der er i dag 12 klubber, som får Nyhedsbrevet tilsendt på diskette. Hvis der er flere klubber som ønsker at få Nyhedsbrevet på denne måde eller i stedet tilsendt som e-mail, så skal I give besked til Henrik Thostrup på hans e-mail-adresse:

henrik.thostrup@teliamail.dk

eller eventuelt på hans adresse:

Birkevænget 16, 2880 Bagsværd.

 

De tidstypiske nummerplader

Ved årsskiftet var der godt 1.500 veterankøretøjer, der havde fået de nye tidstypiske (eller historiske) nummerplader.

Der er lidt flere biler end motorcykler, der har fået nummerpladerne.

Når man ser på den geografiske spredning, så er der flest af de nye plader i Københavns-området, i Sønderjylland og i Thy. Der er derimod ikke ret mange på Fyn og på Lolland-Falster.

Der er fortsat mange, der spænder de bolte, der skal holde nummerpladen, direkte på den emaljerede overflade med det resultat, at emaljen springer af. Den korrekte fremgangsmåde er at bruge fiberskiver som mellemlæg på begge sider af nummerpladen.

Vi har fået at vide, at det kan være nødvendigt at styrke nummerpladen, hvis den er til en motorcykel, på grund af de store vibrationer. Det kan gøres ved at lægge en aluminiumsplade ind i nummerpladen (på bagsiden). De to plader limes sammen med f.eks. araldit.

Man kan kun få tidstypiske nummerplader til motorkøretøjer, som er indregistreret første gang før den 1. april 1958. Man henvender sig på Motorkontoret og får en særlig blanket, der hedder “Ansøgning om historisk korrekte nummerplader”. Hvis man kan dokumentere køretøjets første indregistreringsnummer, så skal denne dokumentation vedlægges ansøgningen, når den afleveres til Motorkontoret.

Svend Draaby er udpeget til at være Samrådets administrator af ordningen med tildeling af tidstypiske nummerplader. Han får din ansøgning – efter at du har afleveret den til Motorkontoret – og skal oplyse kendingsbogstavet, nummerintervallet for årgangen af dit køretøj, og typen på nummerpladen (der er 5 typer).

Bagefter skal Centralregisteret for Motorkøretøjer tildele nummeret.

Hvis du har tvivlsspørgsmål om ordningen, kan du kontakte:

Svend Draaby, Jydeholmen 48, 1. th.,
2720 Vanløse. Tlf. 38 71 39 02 (aften).

 

Den reviderede folder om MhS

Bestyrelsen har fået trykt en revideret udgave af folderen om MhS, idet den gamle er uddelt.

Folderen bliver udsendt i et lille antal til alle de tilsluttede klubber sammen med dette Nyhedsbrev.

Vi forestiller os, at det vil være en god idé at give folderen til alle nye medlemmer i klubberne. På den måde vil klubberne medvirke til at oplyse om Samrådet og Samrådets virksomhed. Det vil være med til at give Samrådet større gennemslagskraft over for politikere og embedsmænd.

Yderligere eksemplarer kan rekvireres ved henvendelse til Henrik Thostrup eller et af de andre medlemmer i bestyrelsen.

 

Åbningen af Øresundsbroen i juli måned 2000

På trods af flere henvendelser til Øresundsbro Konsortiet må vi desværre konstatere, at man ikke ønsker, at vi deltager i festlighederne ved åbningen af Øresundsbroen. Det er nu slået fast i et brev af 16. februar 2000 fra Øresundsbro Konsortiet.

Vi har også forespurgt Røde Kors om muligheden for at deltage i det særlige arrangement, som denne organisation står for før den officielle åbning af broen.

Røde Kors er heller ikke interesseret i vores deltagelse.

Det er selvfølgelig med både stor undren og beklagelse vi konstaterer, at denne historiske begivenhed ikke skal have et motorhistorisk indslag som ved åbningen af Storebæltsbroen den 14. juni 1998, hvor der deltog 1.400 veterankøretøjer i det største veteranoptog i Danmark nogensinde.

Sydsvenska Dagbladet, der har fået fat i det foreløbige program for festdagen, fortæller, at festlighederne ved den officielle åbning af Øresundsbroen begynder hhv. på Hovedbanegården i København og Centralen i Malmø, hvor de to landes statsministre og en række andre ministre vil modtage de kongelige gæster. Herefter kører dronning Margrethe i tog til nedgangen af den 3,5 km. lange tunnel, hvor hun klipper den første snor, mens den svenske konge, Carl Gustav, klipper en snor ved broen syd for Malmø.

De kongelige mødes herefter på Peberholm, hvor ceremonien kulminerer med, at de to tog bliver sammenkoblet og kører til det svenske brofæste (Lernacken). Hér vil der være underholdning, og bagefter kører de kongelige i bil op på broen til landegrænsen, hvor de klipper endnu en snor. Så er der underholdning igen, hvorefter gæsterne kører til havnen i Kastrup til spisning.

Veteranejere må se i øjnene, at vi kun vil komme til at se Øresundsbroen som betalende brugere.

Bestyrelsen i Samrådet vil ikke gøre mere i denne sag – det er derfor overladt til klubbernes eget initiativ, hvis der er klubber, som ønsker at lave et arrangement over Øresundsbroen i dagene efter den officielle åbning.

 

CCCC-løb igen i 2000

Samrådet har fået bekræftet af formanden fra Historisk Motorsport Danmark, at der arbejdes på at holde et historisk motorløb igen søndag den 13. august 2000.

Copenhagen Classic Car Cup blev sidst afviklet i den indre by ved Christiansborg, men på grund af vejarbejde kan løbet ikke holdes dette sted. Det endelige sted er endnu ikke fundet, men der arbejdes p.t. med 2 muligheder i det storkøbenhavnske område.

 

West Kent Run 11. – 13. august 2000

Den store engelske veteranmotorcykelklub The Vintage Motor Cycle Club (VMCC) indbyder til et internationalt hyggeløb, hvor man som mål bl.a. har at få 150 deltagere fra andre europæiske lande med ikke-engelske motorcykler.

Der er mulighed for at komme allerede fra den 8. august og blive til den 15. august 2000. Det foregår i Hadlow village, som ligger nær ved Tonbridge i Kent.

Betingelsen er, at man deltager i ét af de to løb på hhv. 60 eller 100 miles om lørdagen, og at man udstiller sin MC om søndagen.

Der lukkes for tilmelding mandag den 5. juni 2000. Tilmeldingsblanket kan fås ved henvendelse til Samrådets sekretær, Ole Lindberg, Sømarksvej 8, 2900 Hellerup. Tlf. 39 62 40 53 (aften).

 

FIVA-nyt

Hvad er FIVA for en størrelse ? FIVA er forkortelsen for Fédération Internationale Des Véhicules Anciens, som oversat til dansk bety-der noget i retning af international organisation for gamle køretøjer.

FIVA er altså en international organisation, som skal forsøge at varetage sine medlemmers interesser B bl.a. over for myndigheder. Medlemmerne af FIVA er ikke de enkelte klubber for klassiske køretøjer men derimod de nationale organisationer i de enkelte lande, der har dette lands køretøjsklubber, som sine medlemmer.

Motorhistorisk Samråd (MhS) blev for nogle år siden udpeget til at være den danske organisation for de klassiske køretøjer, der er medlem af FIVA. Vi er i Danmark så heldige, at vi for øjeblikket har en bestyrelsespost i FIVA, idet Claude Teisen-Simony (tidl. medlem af bestyrelsen i MhS, medlem af DVK og Historisk Motorsport Danmark) er vicepræsident i organisationen.

MhS´s bestyrelse har udpeget:

Svend Aage Tholstrup
Rimmersvej 18, Gl. Rye, 8680 Ry
Tlf./fax 86 89 87 77
e-mail: sat@egd.dk

til at varetage MhS interesser i FIVA og til at håndtere kommunikationen mellem MhS og FIVA.

FIVA er organiseret i kommissioner, som hver især har sit ansvarsområde inden for organisationen.

Der er for øjeblikket ca. 30 lande repræsenteret i FIVA – spredt over det meste af verden. Mange lande i Europa er naturligvis repræsenteret – men også lande i Afrika, Sydamerika, Australien, Asien (Indien og Japan) er medlemmer af FIVA. Mere end en halv million entusiaster er repræsenteret af FIVA.

I erkendelse af, at bl.a. EU´s miljøforkæmpere har meget stor indflydelse på mulighederne for at kunne “lege” med gamle køretøjer uden for museernes rammer, har FIVA sin egen lobbyist i Bruxelles til så tidligt som muligt at opsnappe de idéer, der bliver undfanget i EU-sammenhænge, for derved at få mulighed for at påvirke dem i en fornuftig retning.

Over det meste af verden arrangeres der en række løb for klassiske køretøjer – løb, som er godkendt af FIVA – og som arrangeres i henhold til regler fastlagt af FIVA. Det mest berømte af disse tilbagevendende løb, er nok Mille Miglia, som gennemføres hvert år i Italien. Men også i Danmark er der de seneste år arrangeret et FIVA-godkendt løb – nemlig “International Historic Rally Denmark” – som gennemføres i Midtjylland.

En af forudsætningerne for at deltage i et FIVA-løb er, at man har et FIVA-pas til sit køretøj.

 

Hvad er et FIVA-pas, og hvordan får du et sådant

Et FIVA-pas er et identitetskort, som alene tjener det formål at identificere et køretøj – til brug ved deltagelse i et FIVA-godkendt løbsarrangement.

Et FIVA-pas kan således ikke at betragtes som et garantidokument for et køretøjs originalitet – og kan eller må ikke anvendes som bevis for et køretøjs historiske værdi.

Et FIVA-pas udstedes af den nationale FIVA-repræsentant – og er gyldigt i 10 år – dog kun så længe køretøj og ejer er som anført på passet. Ved ejerskifte bortfalder passet.

FIVA har planer om at oprette et edb-register over alle køretøjer, der har et FIVA-pas. Et af formålene med et sådant register er, at det kan være en hjælp i tilfælde af, at køretøjet bliver stjålet og forsøgt solgt i et andet land.

 

Og hvordan får man udstedt et FIVA-pas ?

Man kontakter den danske FIVA- repræsentant for at få fremsendt det skema, der skal ud-fyldes, sammen med vejledning til det videre forløb.

Men kort fortalt er proceduren, at køretøjets ejer udfylder ansøgningsskemaets fire sider, hvorefter han kontakter den kontrollant, som skal besigtige køretøjet og sammen med køretøjets ejer klassificere det inden for køretøjets specifikationer som:

 • Standard
 • Modificeret i perioden, eller
 • Imitation

Desuden skal beskrives køretøjets bevaringskategori som:

 • Ægte
 • Original
 • Restaureret, eller
 • Opbygget

Når det er gjort, fremsendes følgende til den danske FIVA-repræsentant:

 • det korrekt udfyldte og underskrevne ansøgningsskema
 • 3 ens farvefotos af køretøjet, taget skråt forfra, og
 • en check på kr. 350,00 udstedt til Motorhistorisk Samråd. Derefter vil FIVA-passet blive tilsendt i løbet af nogle få dage.

 

Hvad er der udstedt FIVA-pas til i 1999 ?

Der har i 1999 været en stærkt øget interesse for at få udstedt FIVA pas. Der er udstedt i alt 18 pas B til snart sagt alt mellem himmel og jord. Lidt overdrevet – men det er bestemt ikke kun, hvad man kan kalde eksklusive køretøjer, der får et FIVA-pas. Også mange almindelige køretøjer, der har nogle år på bagen, får sig et. Men se selv – hér er anført de køretøjer, der i 1999 har fået udstedt et FIVA-pas:

 • Mercedes Benz 350 SLC 1971
 • Volvo Amazone 123 GT 1967
 • Jaguar-Ferrari-Biondetti 1950
 • Volvo Amazone 121 1964
 • Citroën 2 CV AZL 1959
 • Porsche 356 B Coupé 1962
 • Facel Vega Facel II 1962
 • Mercedes Benz 220 S 180 1959
 • FIAT 1500 B 1937
 • Morgan +4 1963
 • SAAB 96 1963
 • MGB – én-ejers vogn 1967
 • MGA Coupé 1959
 • Austin-Healey 3000 MKII BT7 1961
 • Morris Cooper S 1966
 • MGC B GT 1969
 • SAAB 96 1966
 • Jaguar XK 120 DHC 1953

Bemærk, at selv om der kun har været biler, så er 2- og 3-hjulede køretøjer også velkomne til at få et FIVA-pas.

 

FIVActual nummer 1, dec. 99

FIVA har igennem længere tid arbejdet på at forbedre kommunikationen til sine medlemsklubber.

Det første resultat af dette arbejde, er nu modtaget – nemlig det første nummer af bladet FIVActual – en firesidet og firefarvet sag i A4-størrelse.

Det næste, der barsles med fra FIVA, er en hjemmeside, der i løbet af dette år vil kunne findes på www.fiva.org. Vi vil lave link fra vores hjemmeside til FIVA´s hjemmeside, når den er klar.

Det første nummer af FIVActual indeholder informationer om følgende emner:

 • Præsentation af bladet
 • Omtale af FIA B FIVA overenskomsten
 • Kommentarer til FIA – FIVA overenskomsten
 • FIVA havde succes med Strasbourgdemonstrationen
 • Rapport fra FIVA-generalforsamlingen i Brighton den 3. – 6. november 1999
 • FIVA World Rally 2000 holdes i Tyskland
 • End-of-life direktivet, spørgsmål og svar.

I det følgende gives i korte træk essensen af artiklernes indhold. Skulle nogen ønske at modtage kopi af bladet i sin fulde udstrækning (på engelsk), bedes man henvende sig til undertegnede desangående på tlf./fax 86 89 87 77 eller e-mail sat@egd.dk.

 

Præsentation af bladet

FIVA´s præsident Francesco Guasti skriver om bladet, at det vil blive udgivet jævnligt B formentlig fire gange om året B og at det vil bringe de seneste og nyeste informationer om FIVA´s aktiviteter samt kommentarer til emner indenfor områder, der beskæftiger sig med historiske køretøjer.

 

FIA – FIVA overenskomsten

Denne overenskomst blev underskrevet den 27. okt. 1999 og indeholder følgende hovedpunkter:

 • FIA og FIVA vil samarbejde med henblik på at forsvare den frie og ubegrænsede ret til bevægelighed for historiske køretøjer B og med henblik på at fremme brugen af køretøjerne under hensyntagen til sikkerhedsaspekter.
 • FIA og FIVA vil udbygge og fastholde deres længevarende relationer og vil opfordre deres respektive nationale medlemsorganisationer til også at udbygge deres samarbejdsmæssige relationer.
 • Der bliver etableret en samarbejdskomité bestående af 3 medlemmer fra hver organisation. Denne komité vil være uafhængig af de to organisationer, og dens hovedopgaver vil være:
  1. At identificere problemer, der har fælles interesse, og give forslag til, hvordan de kan løses.
  2. At koordinere aktiviteter, der har fælles interesse.
  3. At koordinere og styre alle aftaler mellem de to organisationer.
  4. At håndtere uenigheder som måtte opstå mellem FIA og FIVA eller mellem nationale organisationer inden for FIA og FIVA.
 • Arrangementer der har en sportslig karakter vil fortsat eksklusivt blive varetaget af FIA og FIA-medlemmer.
 • Arrangementer der ikke har en sportslig karakter, kan fortsat arrangeres i enten FIA eller FIVA regi.
 • Arrangementer med turistmæssig karakter vil blive arrangeret under FIVA´s paraply – og hvis FIA arrangerer sådanne arrangementer, skal disse respektere de internationale FIVA- regler herom.

 

Kommentarer til FIA – FIVA overenskomsten

Aftalen er kommet i stand som et resultat af lange og vanskelige forhandlinger B affødt af FIA´s énsidige brud i 1996 på den fælles aftale, der havde været gældende siden 1974.

Essensen i aftalen er, at der nu er en uafhængig organisation til at varetage fælles interesser. Og der er nu klare linier for hvem, der står for hvilke typer arrangementer.

 

FIVA havde succes med demonstrationen i Strasbourg

Over 1000 historiske køretøjer fra Holland, Belgien, Frankrig, Tyskland, England og Italien mødte op til den velorganiserede og fredelige demonstration foran parlamentet i Strassbourg B mod End-of-Life direktivets indgreb over for historiske køretøjer B eller de køretøjer, der en gang bliver historiske.

Præsidenten for det europæiske parlament, Mme. Nicole Fontaine modtog 22.739 protester mod direktivet og lovede at støtte ændrings-forslag, som vil undtage klassiske køretøjer fra dette direktiv.

Siden da har FIVA anmodet alle nationale organisationer om at bearbejde deres lands medlemmer af parlamentet for at sikre deres støtte til ændringsforslaget. Fra MhS har vi mellem jul og nytår fremsendt enslydende breve til samtlige 16 danske parlamentsmedlemmer. I første halvdel af januar modtog vi positiv reaktion fra de fleste B enten fra enkeltpersoner eller fra grupper. En fornyet henvendelse i slutningen af januar resulterede i, at der fra alle blev givet positivt tilsagn B under forudsætning af at ændringsforslagene ikke ville få negativ indflydelse på miljøet. Afstemningen finder sted i begyndelsen af februar 2000.

 

Rapport fra FIVA-generalforsamlingen i Brighton 3. – 6. november 1999

27 medlemslande deltog i FIVA-generalfor-samlingen i Brighton. Kun Ecuador og Paraguy undlod at deltage. Der var indsendt ansøgning om optagelse fra Brasilien, Polen, San Marino, Syrien og Grækenland. Alle blev optaget, hvor-efter medlemstallet nu er oppe på 33 medlems-lande.

Hovedemnerne på generalforsamlingen var:

 • Optagelse af de fem lande som nævnt ovenfor
 • Fornyelse af kontrakt med FIVA-lobbyist Neil Turns
 • Forslag til nye tekniske koder
 • Forslag til uddannelse af FIVA-observatører
 • Regnskab for 1999
 • Budget for 2000
 • Beslutning om forbedret kommunikation til medlemmer
 • Demonstration af udkast til FIVA-hjemmeside på internettet
 • Overenskomsten mellem FIA og FIVA.

Lord Montagu of Beaulieu blev udnævnt til æresmedlem af FIVA. Aftenen forinden var alle deltagere inviteret til middag i House of Lords, hvor Lord Montagu var vært.

 

FIVA World Rally 2000 holdes i Tyskland

Århundredets første World-rally vil blive holdt i Tyskland i perioden fra den 28. Maj til den 4. Juni. Allgemeine Schnauferl-Club, der kan fejre sit 100 års jubilæum i 2000, vil være vært for op til 200 klassiske køretøjer ved dette arrangement.

Deltagerne vil med udgangspunkt i fem for-skellige steder i Tyskland, køre af sted for at mødes nær Frankfurt, hvor der vil være arrangeret forskellige ture i de tre dage, arrangementet varer. Lørdag sluttes af med en galla-middag i Wiesbaden.

FIVA World-rally 2001 vil finde sted i Portugal fra den 16. Maj til den 25. Maj 2001. I 2002 vil Tyrkiet være vært for ralliet.

 

End-of-life direktivet, spørgsmål og svar

Formålet med End-of-Life direktivet er, at det skal forhindre den omsiggribende uskik med skødesløs henstilling af tusindvis af udslidte køretøjer i naturen. EU´s medlemsstater vil derfor blive stillet over for krav om at etablere systemer, hvorved den sidste ejer af et køretøj ikke kan afregistrere det, med mindre han/hun har et certifikat fra en autoriseret ophugger, hvori det dokumenteres, at køretøjet er blevet skrottet. Med andre ord: ejeren skal betale ejerafgift og forsikring for køretøjet, indtil dokumentation for ophugningen kan forevises. Og jo dermed også stille til syn i henhold til gældende nationale bestemmelser herom.

Spørgsmål. Vil direktivet få indflydelse på vore muligheder for at “lege” med klassiske køretøjer, som er i god stand ?

Svar. Ikke for øjeblikket, men hvis man har behov for en længere restaureringsperiode (mere end 12 eller 18 måneder), vil man handle i strid med direktivet, som det ser ud lige nu.

Spørgsmål. Hvilken indflydelse vil direktivet få for kommende klassikere ?

Svar. Der vil næppe blive kommende klassiske køretøjer, idet det vil blive ekstremt dyrt at holde dem indregistrerede i perioden, indtil de bliver klassikere.

I FIVA defineres klassiske køretøjer som køretøjer, der er mindst 20 år gamle.

Denne grænse vil over det næste 10-år blive udvidet til en 25-årig grænse.

Afhængig af hvilket land man befinder sig i med sit køretøj, vil man skulle betale afgift og forsikring indtil køretøjet er 15, 25 eller måske helt op til 35 år gamle, hvilket nok vil friste de fleste til lang tid forinden at få køretøjer skrottet i stedet for at opbevare dem på forsvarlig vis for eftertiden. Dette vil naturligvis i særlig grad gå ud over dagligdags køretøjer, medens de kostbare køretøjer jo ofte allerede fra den første dag er et samlerobjekt. Men disse almindelige køretøjer fra deres respektive perioder B såsom VW, Morris Mascot, Citroën og lignende B tilsvarende køretøjer fra nutiden og fremtiden vil ikke få en chance for at blive bevaret for eftertiden. Og det må siges at være en stor skam.

Spørgsmål. Hvad vil der ske med det berømte køretøj, man finder i en lade?

Svar. I henhold til direktivet, som det ser ud lige nu, så skal det skrottes – selv om det skulle være en Mercedes SSK. Naturligvis vil entusiaster ikke lade det ske. Men hvad med ham, der ikke kan se forskel på en Ferrari og en Ford T? Denne lovlydige person vil få skrottet køretøjet i en fart, for ikke at risikere at begå en strafbar handling.

Ovenstående er, hvad jeg har valgt at uddrage fra det første nummer af FIVActual – men som nævnt er man velkommen til at henvende sig for at få en kopi af bladet. Senere vil der blive lejlighed til at se det på Samrådets hjemmeside.

Svend Aage Tholstrup

 

FIVA´s løbskalender 2000

Alle FIVA´s internationale arrangementer er beskrevet i løbskalenderen for 2000.

Der er tale om et meget omfattende materiale på 43 sider, som det ikke er muligt at gennemgå hér i Nyhedsbrevet. Vi har derfor lagt hele løbskalenderen på Samrådets hjemmeside.

I skal dog være klar over, at FIVA´s arrangement fra den 29. juni til den 1. juli 2000, som kaldes “The Great Denmark to Sweden Bridge Opening 2000” ikke bliver til noget, idet veterankøretøjer som nævnt ovenfor ikke kommer til at deltage i åbningen af Øresundsbroen.

 

Periodisk syn af motorcykler

Periodisk syn af motorcykler har været på dagsordenen igen i december 1999. EU-Kommissionens Sektion for transport arbejder stadig på at indføre periodisk syn af motorcykler, og begrundelsen for dette skridt er sikkerheden, kontrol af CO-udslip og kontrol af støjen.

Det er nu meningen, at der skal udarbejdes en rapport om følgerne og de økonomiske kon-sekvenser af indførelsen af periodisk syn af motorcykler.

I dag har 8 af de 15 EU-lande ikke periodisk syn af motorcykler, og systemerne i de lande, som har det, er meget forskellige.

Når rapporten foreligger, skal EU-landenes regeringer udtale sig, og herefter vil EU-Kom-missionen tage stilling til, om der også skal indføres syn for motorcykler.

Den danske motorcykelorganisation Danske Motorcyklisters Råd (DMC) vil tage kontakt til den danske trafikminister for at forklare, hvorfor det vil være en dårlig idé. Det er bl.a. fordi det kun er omkring 1 % af uheldene med motorcykler, der skyldes fejl ved køretøjet.

Samrådet vil også holde øje med udviklingen.

 

EU-Direktivforslaget for udrangerede motorkøretøjer – sidste nyt

Jeg har i Nyhedsbrev nr. 1/99, nr. 2/99 og nr. 4/99 omtalt problemerne for veteranmotorkøretøjer i dette direktivforslag (kaldet “End of Life-direktivet”), som fastsætter regler for bortskaffelsen af udrangerede køretøjer og deres komponenter m.m.

Siden har de forskellige landes veterankøretøjsorganisationer forsøgt at forklare landenes EU-Parlamentsmedlemmer, hvad vores problemer består i. Samrådet har haft kontakt til de danske parlamentsmedlemmer, hvor vi har mødt stor forståelse for vores synspunkter.

Nu har forslaget været til 2. behandling i EU-Parlamentet, og indsatsen har båret frugt !

Jeg har fået følgende pressemeddelelse om dette fra FIVA (oversat af Sv.Aa.Tholstrup):

 

“EU-Parlamentet tilslutter sig ændringerne i End of Life-direktivforslaget

EU-Parlamentet har afsluttet den 2. høring om End of Life-direktivforslaget på plenarmøde holdt i Bruxelles den 3. februar 2000, hvor mere end 500 parlamentsmedlemmer deltog. Blandt de mange ændringsforslag, der var fremlagt, blev seks af dem, der vedrører historiske køretøjer, vedtaget. Fire af disse imødekommer FIVA´s betragtninger om bevaring af historiske køretøjer.

Historiske køretøjer og køretøjer med samlerværdi skal herefter ikke være omfattet af definitionen på affald, som det er fastlagt i direktiv nr. 74/442/EU. De falder derfor ikke inden for rammerne af dette direktiv.

De køretøjer, der er omfattet af denne und-tagelse, er alle historiske køretøjer og alle køretøjer med en samlerværdi, hvis de opbevares på en ordentlig og miljømæssig forsvarlig måde – enten i køreklar stand eller splittet ad i stumper.

Midlertidig afregistrering af et køretøj – uden samtidig udarbejdelse af skrotningsattest – skal være tilladt.

EU-Kommissionen pålægges desuden at indføre passende kontrolsystemer til at sikre, at reservedele fra End of Life-køretøjer kun genbruges, hvis de ikke kan udgøre en sikkerhedsmæssig eller miljømæssig risiko.

Afstemningsresultatet afspejler de tiltag, som FIVA og FIVA´s europæiske medlemmer satte i gang igennem hele 1999. Der er blevet gjort en stor indsats af alle organisationerne for at påvirke deres lands parlamentsmedlemmer om, at historiske køretøjer ikke skulle være omfattet af direktivet, således at den motorhi-storiske arv kan fortsætte med at eksistere.

Det skal nævnes, at Samrådets henvendelser til de 16 danske medlemmer af EU-Parlamentet resulterede i meget positive tilkendegivelser og formentlig medførte, at alle 16 stemte for ændringsforslagene.

Et lille skridt er nu taget. Men det er vigtigt, at vi alle fortsat gør en indsats på lokalt plan for at overbevise vores politikere om, at der er grund til at bevare de gamle køretøjer for eftertiden, og at disse politikere kan se idéen i og rimeligheden af at fremføre vores synspunkter i EU.”

 

Aller sidste EU-nyt !!

Samrådet har netop fra FIVA fået at vide, at EU-Kommisærerne tilsyneladende ikke vil acceptere EU-Parlamentets ændringsforslag i End of Life-direktivforslaget, som blev vedtaget med overvældende majoritet på plenarmødet den 3. februar 2000.

Det virker uforståeligt, at der 2 gange er indført ændringsforslag om (bl.a.) veterankøretøjer, som kommissærerne fortsat forsøger at få fjernet.

Samrådet vil med det samme skrive til miljøminister Svend Auken og vores egen EU-Kommissær Poul Nielson for, at de kan forsøge at påvirke de andre kommissærer.

 

Import af køretøjer

Jeg har i de forløbne år ofte skrevet om problemerne med at få importerede veteran-køretøjer vurderet hos Told & Skats vurderingsmyndigheder.

Samrådets bestyrelse får med mellemrum henvendelser om åbenlyst urimelige vurderinger, og spørgsmålet blev igen drøftet på årsmødet i november 1999.

Det er imidlertid ikke kun veteranejere, der oplever dette, men også brugtbilsimportørerne har det som en del af deres hverdag.

Senest har der i dagspressen været omtalt, hvordan 2 importerede Mini-er blev vurderet vidt forskelligt. Den ene, som var fra juni 1989 og havde kørt 72.000 km, blev registreringsafgiften fastsat til 8.775 kr., mens den anden, der var fra august 1990 og havde kørt 83.000 km, blev sat til 28.725 kr. i registreringsafgift (denne bil var ifølge dens stelnummer blevet produceret omtrent samtidig med den første, men den havde åbenbart stået et stykke tid, før den blev solgt).

Der er ingen, der forstår disse forskelle, og vurderingsmyndighederne vil ikke give nogen forklaring.

Told- & Skattestyrelsen er klar over, at der er noget galt, og styrelsen har meddelt til de lokale vurderingsmyndigheder, at de skal udlevere de såkaldte “niveaulister”, der bruges, hvis man beder om det.

Det er selvfølgelig et lille skridt på vejen, men det fremgår også af dagspressen, at brugt-bilimportørerne ikke er tilfredse med det, og at de gennem deres nystartede brancheorganisation “Forenede Danske Brugtbil Importører” (FDBI) vil forsøge at ændre på tilstanden.

En talsmand for organisationen udtaler: “At få en bil vurderet er som at spille kort.”

Samrådet vil opmærksomt følge denne udvikling, og vi vil desuden selv kontakte Told- og Skattestyrelsen, idet vi med vores statistik i hånden kan dokumentere, at beregningen af ve-terankøretøjers værdigrundlag tager udgangspunkt i en forkert bedømmelser af disse køretøjers brugsværdi. Vi forventer, at statistikken er trykt omkring begyndelsen af april måned, og vi vil derefter henvende os til Told & Skat.

I øvrigt kan vi ikke lade være med at undre os over, at vurderingsmyndighederne tror, at de ikke er omfattet af de samme regler i forvaltningsloven om begrundelse af afgørelser, som alle andre offentlige myndigheder er.

Selv om vurderingen er baseret på et skøn, så skal myndigheden kunne redegøre for, hvilke hensyn eller omstændigheder der er lagt vægt på ved afgørelsen!

Det skal også nævnes, at hvis man har en klagesag om vurdering af et køretøj under behandling, efter at man har ansøgt om at få tidstypiske nummerplader, så er det muligt at få afhentningsfristen for nummerpladerne forlænget. Betingelsen er, at man skriftligt ansøger om udsættelse hos:

Rigspolitichefen
Dataafdelingen
Landlystvej 34
2650 Hvidovre.

 

Efterlysning af stjålne veterankøretøjer

Samrådet har tidligere tilbudt at lave notitser på vores hjemmeside om stjålne veterankøretøjer. Dette tilbud står stadig ved magt.

En sådan “anmeldelse” skal foretages af køretøjets ejer, som skal være medlem af en af de tilsluttede klubber, og det skal ske ved at sende en diskette (eller en e-mail) i HTML-format til:

Jannik Rasmussen
Lucernevej 144B, 2610 Rødovre.

Eller til Samrådets e-mailadresse, som er:

mhs@motorhistorisk.dk

 

Diverse

Der er kommet en engelsk bog, der udelukkende beskæftiger sig med sidevogne og deres producenter fra A – Z og sidevognenes udvikling i det 20. århundrede.

Bogen hedder:

“The Sidecar A History” (ISBN 0 9534961 0 4)

Bogen koster 31 £ (med forsendelse til Europa) og kan kun bestilles hos forfatteren:

M.G. Brazendale,
1 Stainton Road,
Etterby,
Carlisle CA 3 9 QT
England.

 

Ole Lindberg
26. februar 2000

SENESTE NYHEDSBREVE
Museumsbesøg og miljøzoneforbud
Museumsbesøg og miljøzoneforbud
Når dette nyhedsbrev udkommer, står det meste af Danmark på kanten til årets sommerferie. Mange vil benytte friugerne til en ...
Tænk på traktorfolket
Tænk på traktorfolket
Tænk på Traktorfolket Danmark er et landbrugsland, blandt så meget andet. Landbruget er et stolt erhverv med en hundredeårig lang ...
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...