Nyheder fra bestyrelsen

Årsmødet 1999

Årsmødet holdes denne lørdag den 20. november 1999 på Blommenlyst Kro på Fyn.

Der er igen i år kommet 4 ansøgninger om optagelse i Samrådet.

Det drejer sig om følgende klubber:

Dansk Simca Klub
HY-team Danmark
Porsche 356 Club Danmark
Street Blowers U.S. Car Club Silkeborg

På dagsordenen er bl.a. et forslag til ændret kontingentberegning og et debatoplæg om miljøet og brugen af veteranmotorkøretøjer.

Der vil desuden blive orienteret om udviklingen i antallet af tidstypiske nummerplader siden ord-ningens start og om de internationale veteranmotorkøretøjsorganisationers arbejde.

 

Samrådets hjemmeside

Samrådet har fået ny adresse på Internettet. Adressen er :
www.motorhistorisk.dk

Vores webmaster Niels Grove har desuden fornyet og redigeret siden, ligesom man nu kan se et indeks over alle artikler i Nyhedsbrevene.

Alle årgange fra Nyhedsbrevenes start i 1994 vil blive tilgængelige på hjemmesiden i løbet af oktober måned.

Ud over links til de tilsluttede klubber, som har en hjemmeside, så findes der også links til de nordiske motorhistoriske organisationer og til andre hjemmesider, som kan have interesse for veteranfolk – se selv ved lejlighed.

Der har siden august i år været knap 400, som har kigget på vores hjemmeside. Det synes vi er ganske tilfredsstillende, når man tager i betragtning, at hjemmesiden kun har eksisteret siden sommeren 1998.

Vi forestiller os, at hjemmesiden kan udvides til også at fortælle om større, fælles veteranarrangementer og – hvis der er behov for det – til at beskrive stjålne veterankøretøjer fra medlemmer hos de tilsluttede klubber.

Samrådet er interesseret i at få oplysning om alle nyoprettede hjemmesider og e-mailadresser hos de tilsluttede klubber, således at der kan oprettes links til disse på vores hjemmeside.

 

Miljøet og veteranerne

Alle ønsker at bevare et ordentligt miljø for os selv og vores efterkommere – det gælder også for ejere af veteranmotorkøretøjer.

For os betyder det, at vores hobby skal ske med så lille miljøpåvirkning som muligt.

Samrådets bestyrelse har – inspireret af vores svenske søsterorganisation, Motorhistoriska Riksförbundet – forsøgt at opstille en række gyldne regler for veteran-ejere, som skal debatteres på årsmødet den 20. november 1999.

Efter debatten er det bestyrelsens mening, at resultatet skal udsendes til alle de tilsluttede klubber for, at debatten kan fortsætte dér.

Vi håber på denne måde, at Samrådet kan være med til at skabe større opmærksomhed om de muligheder, som veteran-ejere har for at forbedre miljøet, og en forståelse for, at vi også har et ansvar for miljøet.

 

EU-direktivforslaget for udrangerede motorkøretøjer

Jeg har i Nyhedsbrev nr.1/99 og nr. 2/99 omtalt problemerne for veteranmotorkøretøjer i direktivforslaget, som be-skæftiger sig med udrangerede motorkøretøjer og deres komponenter m.m. Forslaget kaldes “End of life Vehicles Directive” eller “ELV-direktivet.”

Der er siden sket det, at et folketingsmedlem fra Venstre, Kristian Jensen, har spurgt miljø- og energiminister Svend Auken, om det ændrede direktivforslag vil give problemer for veteranbilerne.

Svend Auken har den 26. august 1999 (Spørgsmål S 2896) udtalt, at han har forelagt spørgsmålet for Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen har oplyst følgende:

“Udkastet til direktiv om udrangerede køretøjer henviser for så vidt angår definitionen på affald til affaldsdirektivet. I affaldsdirektivets definition på affald indgår bl.a., at der er tale om stoffer eller genstande, som indehaveren skiller sig af med, agter at skille sig af med, eller er forpligtet til at skille sig af med.

På denne baggrund er Miljøstyrelsen enig med Kommisionen i, at veteranbiler, historiske køretøjer og andre tilsvarende samlerobjekter ikke er omfattet af forslag til direktiv om udrangerede køretøjer.”

Dette betyder på almindeligt dansk, at vi nu har Miljøstyrelsens ord for, at ikke-indregistrerede veteranbiler ikke vil være omfattet af det kommende direktiv om udrangerede køretøjer.

Grunden er, at ejeren ikke agter at skille sig af med køretøjet eller genstanden.

Hvis man ikke opbevarer “skrotbunken” på en miljømæssig forsvarlig måde, så kan man dog risikere, at man vil være “forpligtet til at skille sig af med” køretøjet eller de pågældende dele.

Samrådets bestyrelse har diskuteret dette, men vores bekymring har kun været, om der kom et forbud mod at opbevare ikke-indregistrerede veterankøretøjer m.m. Vi har derimod ikke no-get imod fornuftige restriktioner, som kan forhindre forurening fra olie, kølervædske, batterisyre og lign. spildprodukter fra de gamle køretøjer, som står rundt omkring.

Vi kan derfor med større ro afvente EU-direktivets færdigbehandling, men vi vil naturligvis stadig holde øje med udviklingen.

Den internationale veteranmotorkøretøjsorganisation FIVA vil for en sikkerheds skyld arrangere en fredelig demonstration i Strasbourg i Frankrig tirsdag den 26. oktober 1999 om ef-termiddagen for at gøre opmærksom på vete-ranbilernes særlige problemer i forhold til “ELV-direktivet.”

Sammen med dette Nyhedsbrev sendes FIVA´s pressemeddelelse og en oversættelse, så medlemmerne i de tilsluttede klubber kan se, hvordan man kan tilmelde sig demonstrationen, hvis man er i veteranbil på de kanter den 26. oktober 1999.

 

Mærkning af lastbiler over 3.500 kg

Jeg nævnte i sidste Nyhedsbrev (nr.3.99), at der er kommet regler om, at køretøjer med en samlet tilladt totalvægt på over 3.500 kg skal være forsynet med navnet på den, der er registreret som bruger af køretøjet.

Navnet skal være påført på karosseriet i en klart afvigende farve og med mindst 10 cm høje bogstaver. Det må ikke være aftagelige skilte.

Samtidig skal disse køretøjer anmeldes til motorkontoret, hvorefter køretøjets registreringsattest forsynes med en påtegning om, at køretøjet er anmeldt som “firmakøretøj” for den registre-rede bruger (det er “firmakøretøj”, hvis køretøjet ikke kører for “fremmed regning”).

Registreringsattesten skal herefter altid medbringes under kørslen.

Færdselsstyrelsen har allerede haft mange henvendelser fra ejere af veteranlastbiler som følge af de nye regler.

Ole Willumsen fra Dansk Militærhistorisk Køretøjs-Forening har skrevet til Færdselsstyrelsen for at løse disse problemer for de store historiske køretøjer.

Resultatet er blevet følgende:

Dispensation for påmaling af navn

Færdselsstyrelsen kan efter ansøgning give dispensation fra disse regler efter en konkret vurdering.

Det er en betingelse,
at køretøjet ikke bruges til erhvervsmæssig kørsel, og
at det er af en vis alder og/eller er typisk for denne tid eller for en særlig funktion.

Dispensationen skal altid medbringes under kørsel, og dispensationen gælder kun for køretøjet og den pågældende bruger.

“Firmakørsel”/godskørsel for fremmed regning

Køretøjer, som har en tilladt totalvægt over 3.500 kg, og som ikke anvendes til kørsel for fremmed regning, skal registreres til “firmakørsel.”

Et køretøj, der er registreret til “firmakørsel,” må ikke udføre godstransport for fremmed regning.

“Firmakørsel” er kørsel med gods, der tilhører den registrerede bruger, eller gods den registrerede bruger lejer, låner, udlåner eller har i sin besiddelse med henblik på køb, salg, fremstilling, behandling eller reparation.

Hvis man udfører godstransport som “firmakørsel”, så må transporten kun udføres af ejerens nærmeste familie (og selvfølgelig også af ansatte chauffører). Føreren skal naturligvis opfylde de alm. krav om kørekort m.v.

Hvis man kører uden at medbringe gods (eller uden at være på vej til eller fra at laste/losse), så er kørslen ikke omfattet af godskørselsloven. Det betyder, at køretøjet kan føres af alle personer, der opfylder lovgivningens krav til kørekort og kvalifikationsbeviser for det pågældende køretøjs kategori.

Selv om reglerne er kringlede og tydeligt viser, at man ikke har tænkt på, at der også findes store veterankøretøjer, så kan man konstatere, at problemet med påmaling af navn kan løses ved en ansøgning til Færdselsstyrelsen.

Hvis der senere opstår problemer med privates kørsel af egne ting eller ting til brug ved vete-ranarrangementer, så vil vi gerne orienteres om det.

 

Ole Lindberg, 13. oktober 1999.

SENESTE NYHEDSBREVE
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn Færdselsstyrelsens nye tiltag med vejsidesyn af motorcykler, og ministerens fokus på de mest ...
Kreativ montering af sideblink, som illustreret her på en 1927 Amilcar CCGS tilhørende Henning Thomsen, burde ikke være nødvendig. (Foto: Søren Ditlev Jensen, Strøjer Samlingen)
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn I slutningen af januar kunne Motorhistorisk Samråd, og en lang række andre, aflevere et omfattende ...
For enden af vejen, med ELV-direktivet i bagagerummet
For enden af vejen, med ELV-direktivet i bagagerummet
For enden af vejen, med ELV-direktivet i bagagerummet En af de høringer i EU, der i 2023 har haft størst ...