Nyheder fra bestyrelsen

“Satellitkørsel”

Jeg omtalte i sidste nummer af Nyhedsbrevet, at Trafikministeriet i samarbejde med Transportrådet har etableret et “Center for Trafik- og Transportforskning” med forskningslektor Jan Kildebogaard som leder.

Centerets første opgave bliver at udvikle et brugbart system til “road-pricing” eller “satellitkørsel”.

Ifølge artikler i dagspressen vil Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i samarbejde med Aalborg Universitets Center allerede den 26. maj 1999 præsentere den første prototype for politikerne. Jan Kildebogaard udtaler samtidig, at hvis politikerne giver grønt lys, så vil det kun tage mellem 3 og 5 år, inden der kan foreligge et færdigt “road-pricing” system i Danmark.

“Road-pricing” er en vejafgift, hvor bilisten betaler en variabel kilometerafgift i forhold til, hvor bilisten kører, tidspunktet for kørslen og afhængig af køretøjet, man kører i.

De steder, hvor der er god offentlig transport og tæt trafik, skal der betales mere for at køre end i områder uden kollektiv trafik og med lidt trafik. Målet er at skåne miljøet og mindske presset på de hårdest belastede veje.

Afgiftssystemet er baseret på, at der installeres en computer med en radiomodtager i alle motorkøretøjer. Prisen for dette udstyr anslås til omkring 1.000 kr. pr. bil.

Radiomodtageren anvender signaler fra de 24 amerikanske GPS-satellitter (deraf navnet “satellitkørsel”), som konstant kredser omkring jorden, og som hele tiden udsender radiosignaler med oplysninger om tidspunkt og satellittens position i kredsløbet om jorden.

På den måde er det muligt løbende at bestemme et køretøjs position inden for en radius af 30 meter. Sammen med et digitalt vejkort i bilens computer kan der laves et avanceret afgiftssystem, som gør det muligt for politikerne at lægge afgifter på de typer kørsel, som man ønsker at begrænse.

Betalingen kan ske ved at bilisten løbende køber “afgiftskort” på samme måde, som man køber taletidskort til nye mobiltelefoner. Derved sikres, at kørslen foregår uden central registrering af, hvor man har kørt.

Trafikminister Sonja Mikkelsen er begejstret for systemet. “Det giver en nyttigere måde at regulere afgifter på. Det skal være dyrere at køre, hvor det er miljøbelastende og billigere, hvor det ikke er så belastende. Det giver miljømæssigt store gevinster” siger hun.

“Tyskland indfører roadpricing i år 2002 for lastbiler, og jeg vil sikre, at vi er med ved bordet, når der laves fælles standarder” tilføjer hun.

Trafikministeren kan endnu ikke sige noget om, hvordan afgifterne skal skrues sammen – det skal behandles i Folketinget.

De radikales trafikpolitiske ordfører, Vibeke Peschardt, er meget positiv overfor de nye afgiftsmuligheder, der virker adfærdsregulerende.

Venstre vil vente med at tage stilling, til der foreligger et brugbart system.

Samrådets bestyrelse mener, at den kørselsstatistik, som vi er i gang med at lave, vil være et vigtigt redskab til at overbevise politikerne om, at der skal laves særlige regler for veterankøretøjers brug, når vi får “road-pricing.”

 

Forslag om EU-direktiv for udrangerede motorkøretøjer

om omtalt i sidste nummer af Nyhedsbrevet (nr. 1/99) har EU-parlamentet debatteret et direktivforslag, som beskæftiger sig med udrangerede motorkøretøjer og deres komponenter m.m. Forslaget kaldes “End of life Vehicles Directive.”

Den danske motorcykelorganisation Danske Motorcyklisters Råd (DMC) oplyser, at der ved plenarmødet den 11. februar 1999 var et overvældende flertal af EU-parlamentets medlemmer, der stemte for, at motorcykler skal undtages fra “skrotningsdirektivet.”

Vi har desuden fået oplyst, at parlamentsmedlemmerne mente, at der skulle laves særregler for veterankøretøjer.

Der er imidlertid senere sket det kedelige, at EU-rådet ikke vil acceptere parlamentets ændringer.

Den endelige afgørelse af disse to ting venter på udnævnelsen af nye EU-kommisærer efter EU-valget.

Samrådets bestyrelse vil overveje, hvordan vi kan støtte de tidligere opnåede resultater. Vi er parat til at kontakte danske folketings- og EU-politikere for at redegøre for vores synspunkter og høre, hvordan vi eventuelt kan påvirke resultatet.

 

Skrotpræmie igen og nye krav til ophuggere

iljø- og energiminister Svend Auken har i april måned fremsat lovforslag om en skrotpræmie til ejere, der afleverer den udtjente bil til en certificeret ophugger (lovforslag om miljøgebyr på biler og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning). Samrådet havde forinden fremsættelsen af lovforslaget lejlighed til at udtale vores bemærkninger om forslaget til Miljøstyrelsen.

Efter forslaget skal forsikringsselskaberne opkræve 90 kr. årligt af køretøjsejerne sammen med præmien for ansvarsforsikringen, og man forventer, at opkrævningen kan begynde den 1. oktober i år.

Den første skrotpræmie kan herefter udbetales i begyndelsen af januar måned, når der er kommet penge i “Skrotfonden.”

Præmien bliver et beløb et sted i mellem 1.200 kr. og 1.500 kr.

Samtidig med dette lovforslag er der fremsat et lovforslag om affaldscertificering. Efter forslaget skal alle ophuggere, der ønsker at affaldsbehandle biler med skrotpræmie, have en miljø- eller kvalitetsstyringscertificering af et godkendt institut.

For øjeblikket har omkring halvdelen af de nuværende ophuggere ikke nogen miljøgodkendelse. Branchen forventer derfor en nedgang i antallet af virksomheder i løbet de næste år.

 

Samrådets hjemmeside

Der har et stykke tid været problemer med Samrådets hjemmeside. Disse skulle nu være løst.

Vi er nu tæt på at have et edb-bibliotek med alle artikler i Nyhedsbreve siden begyndelsen i december 1993. Der er lavet et samlet indeks for alle Nyhedsbrevene.

Vi forventer, at biblioteket vil være i brug inden sommerferien.

Man kan desuden på hjemmesiden finde en oversigt over både inden- og udenlandske arrangementer for veterankøretøjer.

 

Den nye folder om Samrådet

Bestyrelsen har fået trykt en revideret udgave af folderen om Samrådet.

Folderen er udsendt til alle tilsluttede klubber i et vist antal.

Yderligere eksemplarer kan rekvireres ved henvendelse til medlemmerne af bestyrelsen.

 

Klubbernes blade

Samrådet er meget interesseret i at få tilsendt de tilsluttede klubbers blade.

Vi skal derfor anmode om, at I sender jeres klubblade løbende til os. Bladene skal sendes til:

Steffen Frølich,
Lindevej 6
2791 Dragør
.

Steffen vil så holde bestyrelsen orienteret om, hvad han læser i jeres blade.

I bør også sende et eksemplar af jeres klubblade til:

Statsbiblioteket
Universitetsparken
8000 Århus C.
ATT.: Peter de la Cour

Statsbiblioteket forsøger at have en samling af alle danske motorkøretøjsforeningers klubblade.

 

FIVA-pas

På årsmødet i november 1998 blev der uddelt en kort redegørelse for, hvad det betyder, hvis man får udstedt et FIVA-pas for sit veteranmotorkøretøj.

Dette dokument skal man have, hvis man ønsker at deltage i et FIVA-arrangement.

Samtidig har FIVA planer om at oprette et edb-register over alle registrerede køretøjer. En af tankerne ved et sådant register er, at det vil være en hjælp, hvis man får stjålet sit køretøj, og tyvene forsøger at sælge det i udlandet.

Man kan høre nærmere om betingelserne for at få et sådant FIVA-pas ved at henvende sig til:

Svend Aage Tholstrup
Rimmersvej 18, Gl. Rye,
8680 Ry
Tlf. 86 89 80 48

 

Motorcykler med tilkoblede påhængsvogne

Jeg omtalte i et tidligere Nyhedsbrev (nr. 3/98), at Folketinget havde vedtaget en ændring i færdselslovens § 70, stk. 1, som gør det muligt at have en påhængsvogn spændt på motorcyklen.

Ændringen trådte i kraft den 10. juni 1998.

Færdselsstyrelsen har den 4. december 1998 svaret Dansk Sidevogns Klub på nogle spørgsmål om tilkobling af påhængsvogn til en motorcykel.

Det fremgår af svaret, at Færdselsstyrelsen vil indføre krav om, at der skal være bremse på sidevognshjulet, når motorcyklen har monteret en sidevogn, og ejeren ønsker at tilkoble en påhængsvogn. Dette vil gælde uanset tidspunktet for motorcyklens og påhængsvognens første registrering.

Færdselsstyrelsen udtaler samtidig, at der er mulighed for, at tilkoblingsanordningen kan sidde på den del af motorcyklen, som udgøres af sidevognen.

Der kan kun godkendes én tilladt totalvægt for en påhængsvogn til motorcykel. Hvis sidevognen ikke kan afmonteres, eller hvis tilkoblingsanordningen sidder på sidevognsdelen, regnes med motorcyklens vægt inkl. sidevogn. Hvis påhængsvognen tilkobles lige bag ved motorcyklen, kan der kun regnes med solomotorcyklens egenvægt ved bestemmelse af påhængsvognens tilladte totalvægt.

Hvis sidevognen kan afmonteres, kan motorcyklen have to egenvægte og to tilladte totalvægte (henholdsvis med og uden sidevogn).

 

Ny regulering af færdselslovens forskellige beløb

Der er med virkning fra den 1. januar 1999 sket en forhøjelse af næsten alle betalingsbeløb i h.t. færdselsloven.

Det gælder parkeringsafgifter, kørekort, ejerskiftesyn, omstillingssyn og meget mere.

Noget af det eneste, som ikke er blevet forhøjet er prisen på emaljenummerplader !

 

Slæbning af køretøjer

Der er fra den 1. april 1999 kommet en ny bekendtgørelse om slæbning af køretøjer (bkg. nr. 161 af 22. marts 1999).

Det gælder fortsat, at man ikke må tage en tohjulet motorcykel eller en tohjulet knallert på slæb.

Kun bjærgningskøretøjer må benyttes til slæbning på motorveje og motortrafikveje.

Ved slæbning med andet end bjærgningskøretøjer (f.eks. med biler) er den højest tilladte hastighed 30 km/timen.

 

Diverse

Der er igen Veterantræf i Græsted i pinsen (søndag den 23. maj og mandag den 24. maj 1999, begge dage fra kl. 11).

Der holdes også igen i år Autojumble på Klambenborg Galopbane søndag den 30. maj 1999 kl. 10 – 16.

Alle ønskes rigtig god sommer med mange veteranaktiviteter.

 

Ole Lindberg, den 9. maj 1999.

SENESTE NYHEDSBREVE
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn Færdselsstyrelsens nye tiltag med vejsidesyn af motorcykler, og ministerens fokus på de mest ...
Kreativ montering af sideblink, som illustreret her på en 1927 Amilcar CCGS tilhørende Henning Thomsen, burde ikke være nødvendig. (Foto: Søren Ditlev Jensen, Strøjer Samlingen)
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn I slutningen af januar kunne Motorhistorisk Samråd, og en lang række andre, aflevere et omfattende ...