Nyheder fra bestyrelsen

Lidt om årsmødet 1998

Samrådet består efter årsmødet af 44 klubber med et samlet medlemstal på knap 17.700 medlemmer.

Der har således nu igennem adskillige år været en konstant forøgelse i antallet af tilsluttede klubber og medlemstallet.

På årsmødet var der en større debat ud fra bestyrelsens oplæg om en fælles veteranforsik-ringsordning for klubber tilsluttet MhS.

Et flertal af klubberne tilkendegav, at Samrådet ikke skal gå videre med dette arbejde, idet Veteran Forsikringsklubben i samarbejde med forsikringsselskabet RUNA kan dække klubbernes behov. Der var desuden kritiske røster, der advarede mod at starte en konkurrerende for-sikringsordning. Endelig blev det fremhævet, at Samrådets økonomi kun bør reguleres gennem kontingentet.

Samrådets regnskab og budget blev godkendt. Budgettet er på knap 100.000 kr. incl. med-lemskabet af den internationale organisation FIVA.

Der var 4 bestyrelsesmedlemmer på valg. Palle Winther ønskede ikke genvalg. Claude Teisen- Simony nedlagde endvidere sit mandat på årsmødet. Svend Aage Tholstrup fra Jaguar Club of Denmark og Steffen Frølich fra Dansk Veteranbil Klub stillede op til de ledige pladser. De tre “gamle” bestyrelsesmedlemmer og de to nye blev valgt énstemmigt.

Bestyrelsen består herefter – ud over Svend Aage Tholstrup og Steffen Frølich – af følgende personer: Erik Kristoffersen, formand, medlem af DVM og DVK, Henrik Thostrup, kasserer, medlem af Københavns Ford A Klub og DVK, Ole Lindberg, sekretær, medlem af Danmarks Nimbus Touring og DVK, Sten-Erik Brand, medlem af Dansk Consul, Zephyr & Zodiac Klub og DVK, Lars Genild, medlem af Dansk BSA Klub og Albion MC Klub.

Otto Lassen fra DVM blev genvalgt som revisor.

Det blev vedtaget, at kontingentet uændret er 425 kr. pr. stemme. Kassereren vil til årsmødet i 1999 udarbejde et nyt forslag til fordeling af kontingentet – men uden indmeldelsesgebyr.

Steffen Frølich, der hidtil har forestået arbejdet i Miljøudvalget, opfordrede kraftigt til, at klubberne indsamler informationer om miljøspørgsmål og videresender oplysningerne til ham. Han vil også gerne modtage klubblade, således at udvalget kan følge udviklingen i klubberne. Det er stadig tanken, at Samrådet skal samle relevante miljøoplysninger om motorkøretøjer i et edb-bibliotek.

Ole Willumsen fra Dansk Militærhistorisk Køretøjs-Forening har påtaget sig at lave et edb-bibliotek over alle artikler i Nyhedsbrevene siden begyndelsen i december 1993. Det er så meningen, at alle skal kunne finde artiklerne på Samrådets hjemmeside på Internettet.

Rabatordningen ved køb af benzin og diesel, som blev omtalt i sidste nummer af Nyhedsbrevet (nr. 4/98), blev diskuteret på årsmødet. Det blev udtrykt, at Samrådets økonomi ikke skal baseres på andet end kontingentet. Der er der-for ikke grund til at søge at skabe indtægter til Samrådet ved at opnå rabatordninger eller en fælles forsikringsordning.

 

FIVA-nyt

På FIVA´s generalforsamling i slutningen af oktober 1998 blev både den gamle og den nye engelske paraplyorganisation for veteranmotorkøretøjsorganisationer optaget med henholdsvis 174.000 og 143.000 medlemmer. Desuden blev Norsk Veteranvogns Klubb optaget.

Økonomisk har 1998 været det bedste år nogensinde for FIVA. FIVA har i dag en formue på godt 1 mill. kr., og budgettet ser meget lovende ud på grund af mange nye medlemmer, og fordi der meget sandsynligt kommer en sponsor. Kontingentet til FIVA er derfor uændret.

Claude Teisen-Simony blev genvalgt som vicepræsident for 2 år, og han fortsætter med årsmødets opbakning arbejdet som Danmarks repræsentant, selv om han er udtrådt af Samrådets bestyrelse.

På FIVA´s generalforsamling diskuterede man en række forskellige områder, og især et direktivforslag, som beskæftiger sig med udrangerede motorkøretøjer og deres komponenter m.m., som EU-Parlamentet debatterer for tiden. Forslaget kaldes “End of Life Vehicles Directive.”

Forslaget vil i sin nuværende form gøre det umuligt for private at have afregistrerede motorkøretøjer stående med henblik på restaure-ring eller genbrug af reservedele

FIVA har allerede fremsat krav om, at der laves en undtagelse til disse regler for mere end 15 år gamle motorkøretøjer. FIVA har desuden forsøgt at få lavet en arbejdsgruppe med internationale køretøjsorganisationer på dette område.

Det skal i denne forbindelse nævnes, at den danske motorcykelorganisation Danske Motorcyklisters Råd (DMC) arbejder ihærdigt for at få friholdt alle motorcykler fra dette direktiv. Baggrunden for DMC´s arbejde er, at det er meget lidt, der ikke bliver genbrugt fra skrottede motorcykler. Motorcykler belaster derfor ikke miljøet ret meget ved skrotning. DMC er ret optimistiske med hensyn til resultatet af deres påvirkningsarbejde.

Den nye internationale motorkøretøjsorganisation IHVO, der konkurrerer med FIVA, har foreslået, at “motorkøretøjer af historisk interesse” undtages fra direktivet. IHVO foreslår desuden, at alle motorkøretøjer produceret før 31. 12. 1960 undtages sammen med alle de køretøjer, som er afmeldt før ikrafttrædelsestidspunktet for direktivet.

Det svenske samråd (MotorHistoriska RiksFörbundet – MHRF) har også haft kontakt til parlamentsmedlemmerne i EU for at få ændret direktivforslaget.

Steffen Frølich har på vores vegne haft kontakt med de danske EU-parlamentarikere om direktivforslaget, og Samrådet har samtidig forsøgt at få høringsadgang om forslaget hos Miljøsty-relsen.

Samrådet vil naturligvis forsøge at få ændret dette forslag, således at det stadig er muligt for private at genbruge dele fra gamle køretøjer og have gamle køretøjer stående – miljømæssigt forsvarligt – med henblik på en senere restaure-ring.

Til sidst skal bemærkes, at der sammen med dette Nyhedsbrev udsendes en kort orientering om FIVA-løbene i 1999 og FIVA-pas sammen med et omfattende materiale, der beskriver alle de kommende FIVA-løb (i alt 20 sider!). Vi opfordrer til, at klubberne omtaler disse muligheder i klubbernes egne blade, eventuelt ved at kopiere den samlede oversigt på 1 side.

 

Afholdelse af motorløb

Der er kommet en ny bekendtgørelse nr. 827 af 20. 11. 1998 med tilhørende vejledning af samme dato, som beskriver reglerne for at afholde motorløb uden for vej. Bekendtgørelsen, der træder i kraft den 1. 1. 1999, erstatter den tidligere bekendtgørelse fra 1995.

Motorløb, der gennemføres på veje, er omfattet af færdselslovens § 37, stk. 3, og Justitsministeriets cirkulæreskrivelse nr. 62 af 26. 6. 1985, selv om vejene afspærres på betryggende vis under løbet. Dette gælder således for “cityløb” som f.ex. Copenhagen Classic Car Cup.

Færdselslovens § 37, stk. 3 og 4, lyder således:

“Stk. 3. Justitsministeren kan tillade, at:

1) internationalt motorløb passerer dansk område,

2) der afholdes orienteringsløb og præcisionsløb med motorkøretøjer og knallerter, og at

3) der undtagelsesvis afholdes hastighedskonkurrencer på mindre betydende og mindre befærdede veje, der på betryggende vis er afspærret fra al anden færdsel.

Stk. 4. Al anden kap- og væddekørsel på vej må ikke finde sted.”

 

Radarudstyr i biler

Den 28. oktober 1998 trådte bekendtgørelse om forbud mod visse typer radar- og laserudstyr m.v. i køretøjer i kraft.

Bekendtgørelsen betyder, at det ikke længere er lovligt at have forsynet sit køretøj med udstyr, som kan registrere de elektromagnetiske bølger fra politiets hastighedsmålere. Hvis man alligevel har det, så kan man nu få en bøde !

 

Plaketter fra åbningen af Storebæltsbroen

Som omtalt i sidste nummer af Nyhedsbrevet er der nogle få plaketter til overs fra åbningen af Storebæltsbroen.

Der har imidlertid været flere indsigelser mod bestyrelsens ønske om at sælge overskudet for 50 kr. pr. stk.

Bestyrelsen har derfor med årsmødets opbakning besluttet, at de nævnte plaketter alligevel ikke skal sælges.

 

EU-Direktiv om motorcykel-beklædning

Danske Motorcyklisters Råd (DMC) oplyser, at direktivet om motorcykelbeklædning er sluttet på en fornuftig måde. Det er endt med, at det kun er professionelle motorcyklister, d.v.s. testkørere og MC-bude, der skal bruge en godkendt motorcykeldragt.

 

Center for Trafik- og Transportforskning

Trafikministeriet har i samarbejde med Transportrådet besluttet at etablere et “Center for Trafik- og Transportforskning.”

Som leder af det nye center er udpeget forsk-ningslektor Jan Kildebogaard fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i København.

Centeret skal i gang med et projekt, som skal vise, hvordan man kan udforme et betalingssystem for bilisters brug af vejnettet, også kaldet “Road-pricing” eller vejbenyttelsesafgift.

Meningen er, at bilisterne betaler i forhold til, hvor de kører, og hvor meget de kører.

De steder, hvor der er god offentlig transport og tæt trafik, skal der betales mere for at køre end i områder uden kollektiv trafik og med lidt trafik.

Centeret forventer, at man kan vise den første prototype i løbet af sommeren 1999, og at den vil minde om et taxameter, hvor bilisten benytter et forudbetalt “smart-card”.

Systemet med forudbetaling vil betyde, at der ikke skal oprettes en stor administration til at opkræve afgiften.

Det forventes, at et sådant system kan være klart teknisk set om 5 – 10 år.

 

Ole Lindberg, den 31. december 1998.

SENESTE NYHEDSBREVE
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn Færdselsstyrelsens nye tiltag med vejsidesyn af motorcykler, og ministerens fokus på de mest ...
Kreativ montering af sideblink, som illustreret her på en 1927 Amilcar CCGS tilhørende Henning Thomsen, burde ikke være nødvendig. (Foto: Søren Ditlev Jensen, Strøjer Samlingen)
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn I slutningen af januar kunne Motorhistorisk Samråd, og en lang række andre, aflevere et omfattende ...