Nyheder fra bestyrelsen

Det kommende årsmøde

Årsmødet holdes denne gang lørdag den 21. november 1998 i Odense.

Der er kommet 4 ansøgninger om optagelse i Samrådet.
Det drejer sig om følgende klubber:

Dansk Citroën ID/DS Klub
Historisk Motorsport Danmark
NSU Club Danmark
Ærøske Motorveteraner.

På dagsordenen er bl.a. en redegørelse for udviklingen i den internationale veterankøretøjsorganisation FIVA og bestyrelsens arbejde med en fælles veteranforsik-ringsordning for de tilsluttede klubber.

 

Rabatordning ved køb af benzin og diesel

Det er lykkedes bestyrelsen at få en rabatordning med benzinselskabet Hydro Texaco A/S ved køb af benzin og diesel. Den opnåede bonus deles mellem mærkeklubben og MhS. På den måde vil begge få et kærkomment tilskud til driften, således at kontingentet kan holdes nede. Se nærmere om ordningen i vedlagte 2 bilag og materialet fra Hydro Texaco.

 

FIVA-nyt

Som omtalt i sidste nummer af Nyhedsbrevet er der i England oprettet en ny paraplyorganisation for dette lands veteranmotorkøretøjsorganisationer. Organisa-tionen blev oprettet som modtræk til den gamle organisation, som var udtrådt af FIVA.

Nu har den gamle organisation besluttet at søge optagelse i FIVA igen, og samtidig har FIVA opfordret til samarbejde og eventuelt sammenslutning med den nye organisation, som blev oprettet i maj måned.

Der har allerede været flere møder mellem FIVA og den gamle organisation, og alt tyder på, at England for fremtiden vil være repræsenteret i FIVA.

Tilbage står, at Sverige, Norge og Finland stadig er ude af FIVA og forsøger at få en ny international veterankøretøjsorganisation i gang. I Norge har en af de større klubber, Norsk Veteranvogn Klubb, søgt optagelse i FIVA på grund af utilfredshed med landsorganisationens udmeldelse af FIVA. Klubben har samtidig givet udtryk for, at den vil arbejde for, at den norske lands-organisation bliver medlem af FIVA igen.

Udviklingen går således i retning af, at den nye internationale organisation næppe får en lang levetid.

Det vil være glædeligt, hvis denne splittelse kun får kortvarig betydning. Af ressourcemæssige, økonomiske og praktiske grunde er det fuldstændigt uforståeligt, hvis der skulle være 2 internationale veteranmotorkøretøjs-organisationer.

 

Plaketter fra åbningen af Storebæltsbroen

Der er blevet nogle få plaketter til overs fra åbningen af Storebæltsbroen.

Bestyrelsen synes, det vil være synd blot at destruere disse plaketter. Det er derfor besluttet, at resten sælges for 50,00 kr. pr. stk.

Interesserede kan afgive bestilling – så længe der er plaketter tilbage – til Henrik Thostrup på tlf. 44 44 56 19.

 

Samrådets hjemmeside

Vi skal endnu en gang opfordre til, at vi får oplysning om tilsluttede klubbers hjemmesider og e-mail-adresser.

Vi er også interesserede i at få oplysning om andre motorhistoriske netadresser, hvis I har kendskab til sådanne.

Oplysningerne sendes til: Jannik Rasmussen
Lucernevej 144B
2610 Rødovre

eller på mhs@motorhistorisk.dk

Samrådets hjemmeside findes på følgende adresse: www.motorhistorisk.dk.

Vi har stadig planer om at lave et “bibliotek” på Samrådets hjemmeside, hvor man kan læse alle artikler i Nyhedsbrevet siden starten i december 1993, således at man kan søge på overskrifter fra artiklerne.

Om kort tid vil vi have den tidligere udsendte artikel om, hvad man skal passe på ved køb og salg af brugte køretøjer og “stumper”, lagt ind på hjemmesiden. Artiklen er lavet af advokat Anders Aagaard, som er medlem af Jaguar Club of Denmark, og han har i artiklen også 2 forskellige eksempler på aftaler, som kan bruges ved salg af køretøjer.

 

Deponeringsordningen

Statens Bilinspektion (SBI) har som tidligere omtalt i Nyhedsbrevet (nr.1 og 2/1998) accepteret en permanent ordning, hvorefter ejeren kan deponere sit køretøjs nummerplader hos forsikringsselskabet, indtil køretøjet er klar til periodisk syn.

Denne ordning er nu udvidet til også at gælde ved stilstandsforsikringer. Det betyder, at det er tilstrækkeligt, at ejeren afmonterer nummerpladerne og selv har dem liggende. Samtidig skal køretøjets forsikring ændres til en stilstandsforsikring.

Ændringen er sket, fordi flere forsikringsselskaber ikke ønsker at opbevare nummerpladerne.

Vi er meget glade for denne smidighed fra SBI´s side, og vi skal kraftigt opfordre til, at der ikke sker misbrug af den nye opbevaringsmulighed. Aftalen hviler på den udtrykkelige forudsætning, at nummerpladerne ikke bliver anvendt på et køretøj i stilstandsperioden.

Man kan få de nødvendige blanketter ved henvendelse til:

Statens Bilinspektion
Bookingafdelingen
ATT.: Christine Ebbesen
Postboks 1001
2650 Hvidovre.

 

MTBE i benzinen

Som omtalt i Nyhedsbrev nr. 2/1998 har æterforbindelsen MTBE erstattet bly i benzinen.

Vi brugte i Danmark i 1996 omkring 47.000 tons MTBE, og dette var i 1997 faldet til ca. 16.000 tons.

Stoffet er fundet i grundvandet 11 steder, ligesom vandværker har fundet stoffet i de primære magasiner, som bruges til drikkevand. De fundne koncentrationer er meget lave, men giver alligevel grund til bekymring.

Miljøstyrelsen har derfor udarbejdet en handlingsplan, hvor man opstiller nye og skrappere krav til indretningen af benzinstationer. Man vil desuden lave en oplysningskampagne for at nedsætte forbruget af 98 oktan benzin, idet et lavere forbrug af 98 oktan benzin vil nedsætte forbruget af MTBE.

Miljøstyrelsen vil også undersøge muligheden for at forhøje benzinafgiften for benzin med MTBE for på den måde at nedsætte forbruget.

Det er også overvejet at erstatte MTBE med andre stoffer, man man har endnu ikke fundet et godt alternativ.

Ud over dette vil Miljøstyrelsen fortsat undersøge indholdet af MTBE i regnvand og overvåge indholdet i grundvandet.

 

Ny skrotordning

Miljøstyrelsen har gennem flere år arbejdet på en ny bekendtgørelse om miljørigtig håndtering af skrotaffald.

I Nyhedsbrevet har jeg tidligere omtalt dette arbejde – se nr. 4/1997 og nr. 2/1998.

Nu forventes det, at udkastet til disse regler udsendes til høring i denne eller i næste måned. Bekendtgørelsen kan herefter forventes klar i løbet af foråret 1999, hvis der ikke opstår nye problemer.

Et af problemerne er, at det endnu ikke er afklaret, hvordan de øgede miljøkrav skal betales. Der er nævnt flere modeller, f.eks. at finansieringen sker gennem et gebyr på alle lovpligtige ansvarsforsikringer eller på vægtafgiften. Uanset hvilken ordning, der vælges, skal der indføres en hjemmel til at opkræve pengene i miljøbeskyttelsesloven. Miljøministeren vil fremsætte forslag om det umiddelbart efter Folketingets åbning tirsdag den 6. oktober 1998.

Et andet problem kan være, hvis de nye miljøregler skal godkendes af Europakommissionen i Bruxelles.

Det er planen, at alle godkendte autoophuggere inden den 1. januar 2000 skal indføre et miljøstyringssystem. Der skal desuden føres regnskab over vægt og mængde af skrotaffaldet samt bortskaffelsen og genanvendelsen.

 

Lidt statistik

Vejtransporten – i tal og tekst” (oktober 1997) udgivet af De Danske Bilimportører kan bl. a. oplyse, at Danmark ligger på 5.-pladsen med hensyn til antallet af personbiler med katalysator i Europa. 42 % af vores biler har katalysator. I Sverige er 51 % af bilerne udstyret med katalysator – i Holland, Østrig og Schweiz har h.h.v. 58, 60 og 75 % af bilerne katalysator.

Statistikken er blevet indskrænket for de gamle køretøjers vedkommende, idet man ved opgørelsen af bestanden af personbiler pr. 31.12.1996 med fordeling efter 1. registreringsår nu har en samlet opgørelse for biler før 1987. Det er dog stadig muligt at se nogle interessante oplysninger om gamle biler.

I bestanden pr. 31.12.1996 er der f.eks. 1.182 stk. Jaguar personbiler, 667 stk. Morris Marina, 3.161 stk. Morris Mascot, 1.524 stk. Morris 1000, 501 stk. Volvo PV 444-544, 3.129 stk. Volvo Amazon og 280 stk. Morris Mascot Van, som er indregistreret første gang før 1987.

Statistikken opgør den beregnede årlige afgang (ophugning) af indregistrerede personbiler til 82.800 i 1996. Det anføres dog, at tallet er usikkert som følge af variationer i antallet af midlertidigt afmeldte biler.Der var således i 1996 en nettotilvækst af personbiler på knap 60.000 stk.

 

Brug af styrthjelm

Som tidligere omtalt har Færdselsstyrelsen i cirkulære af 21. april 1997 beskrevet, hvorledes førere og passagerere på motorcykler, scootere og knallerter fra før 1951 kan fritages for at bruge styrthjelm. Betin-gelsen er, at der er tale om et veteranoptog, at køretøjerne deltager i optoget af “teknisk-historisk grunde”, og at optogets hastighed er lav. I disse tilfælde gælder dispensationen kun under selve optoget, men ikke under kørsel til og fra optoget. Det er ikke nødvendigt at ansøge politiet om dispensation – det er tilstrækkeligt at optoget opfylder de anførte betingelser.

Ud over disse særlige veteranregler findes der også Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 160 af 16. september 1998 om dispensation for brug af fastspændt styrthjelm under kørsel med motorcykel og knallert. Vejledningen træder i kraft den 1. november 1998.

Vejledningen, som Styrelsen har udsendt til alle landets læger, giver mulighed for at give dispensation, “når fysiske eller psykiske sygdomme efter lægelig vurdering umuliggør anvendelse af beskyttende hjelm.”

Attesten skal altid medbringes under kørslen og på forlangende forevises for politiet.

Som helbredsforhold, som kan danne grundlag for dispensation, nævnes bl.a. mangelfuld udvikling af nakkens eller halsens muskler, sygdomme i rygsøjlen og kraniedeformiteter. Det kan også være førerens psykiske tilstand eller hudsygdomme – i disse tilfælde bør attesten udfærdiges af en speciallæge.

 

Ventetiderne hos Statens Bilinspektion

Det fremgår af dagspressen, at Statens Bilinspektion (SBI) i den sidste måneds tid har udvidet staben med yderligere 100 synsmedarbejdere for at kunne leve op til sin egen målsætning om en ventetid på højst 7 hverdage for ejerskiftesyn.

SBI har samtidig indført overarbejde for at lette trykket fra den pukkel, som er oparbejdet.

Samrådets bestyrelse har ikke kendskab til, om der har været særlige problemer i forbindelse med indførelsen af periodisk syn for veteranbilerne. Da vi ikke har hørt noget, må vi gå ud fra, at der kun har været få eller beskedne problemer.

 

Ole Lindberg, den 11. oktober 1998.

SENESTE NYHEDSBREVE
Museumsbesøg og miljøzoneforbud
Museumsbesøg og miljøzoneforbud
Når dette nyhedsbrev udkommer, står det meste af Danmark på kanten til årets sommerferie. Mange vil benytte friugerne til en ...
Tænk på traktorfolket
Tænk på traktorfolket
Tænk på Traktorfolket Danmark er et landbrugsland, blandt så meget andet. Landbruget er et stolt erhverv med en hundredeårig lang ...
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...