Nyheder fra bestyrelsen

Historisk korrekte nummerplader

Kort efter at sidste Nyhedsbrev var udsendt meddelte den nye trafikminister, Sonja Mikkelsen, at veterankøretøjsejere, der kan fremlægge dokumentation for køretøjets oprindelige registreringsnummer, kan få tildelt dette nummer !

Denne glædelige nyhed medfører desuden ikke en fordyrelse i forhold til de “almindelige” tidstypiske nummerplader. Der er nu adskillige ejere, der er godt tilfredse.

Der er nu gået et halvt år, hvor det har været muligt at forsyne de gamle biler og motorcykler med tidstypiske nummerplader.

Der er ca. 700, der har benyttet sig af denne mulighed. Det svarer til omkring 10 % af alle de, der har mulighed for at bruge ordningen.

Nogle har ved bestillingen anført, at de ønskede en kvadratisk bagnummerplade, og nogle har undret sig over, at der ikke er en påsvejset skinne på bagsiden af nummerpladen men derimod huller i selve pladen. Beg-ge dele blev først indført ved indførelsen af 2-bogstavs-nummerpladen i 1958. Da disse plader ikke er omfattet af ordningen med tidstypiske nummerplader, kan man ikke bestille plader med disse detaljer.

Type 1, 2 og 3 af de tidstypiske nummerplader (de lakerede plader) er ikke forsynet med huller af hensyn til de individuelle nummerpladebeslag. Derimod er typerne 4 og 5 (emaljenummerpladerne) forsynet med huller præcis som de var oprindelig – dog med den undtagelse, at hullerne ikke er foret med en messingbøsning og et afstandsstykke på bagsiden. Denne detalje må man selv klare !

Vi skal opfordre klubberne til at orientere medlemmerne om ordningen ved hjælp af det informa-tionsmateriale, som blev udsendt først på året.

BEMÆRK: Der har været nogen usikkerhed om, hvordan man gør med hensyn til forsikringen, når man skifter til tidstypiske nummerplader.

Rigspolitichefen, Dataafdelingen (d.v.s. Central-registeret for Motorkøretøjer), har ved brev af 20. maj 1998 (j.nr. 97-4454-321, Susanne Ørnbo) meddelt til alle motorkontorer, at man ikke behøver at aflevere et forsikringsbevis, hvis anmeldelsen om registrering af et køretøj med historisk korrekte nummerplader er til samme ejer (bruger), og den sker samtidig med afmel-dingen af de tidligere nummerplader.

Det er dog klogt selv at tjekke, at både ansvars- og kaskoforsikringen er på plads, ved at henvende sig til forsikringsselskabet nogle dage efter afhentningen af de tidstypiske plader.

Hvis man selv har fået lavet et sæt “polske” emaljenummerplader, skal man være klar over, at brug af sådanne efterligninger af politiet betragtes som en slags “dokumentfalsk”. Det er en overtrædelse af bestemmelsen i registreringsbekendtgørelsens § 85, og det koster en bøde på 800 kr. Samtidig konfiskeres de uoriginale plader.

Vi opfordrer til, at løbsarrangører bortviser køre-tøjer med falske nummerplader eller med faste prøve-skilte.

 

Kørsel med “løse” prøveskilte

Vi gør opmærksom på, at kørsel med “løse” prøve-skilte til veteranarrangementer forudsætter, at køretøjet er indregistreret før den 1. 1. 1960, at det udelukkende anvendes “af tekniskhistoriske grunde til lejlighedsvis kørsel”, og at det er synet i den nuværende ejers ejertid, uden at nummerpladerne efterfølgende er fjernet p.gr. af mangler. Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, bør køretøjet ikke deltage i officielle arrangementer.

Bestemmelsen om brug af “løse” prøveskilte findes i registreringsbekendtgørelsens § 95, stk. 2 og 3.

 

Ny afgift for varevogne

Folketinget har nu lavet en ny afgift for dem, der bruger en varevogn også til privat kørsel (ændring af lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. ved lov nr. 421 af 26. 6. 1998).

Tillægsafgiften for privat anvendelse og for blandet privat og erhvervsmæssig anvendelse vil få virkning for det enkelte køretøj fra den 1. 8. 1998 for afgiftsperioder, der begynder den 1. 8. 1998 eller senere.

Der er ved indførelsen af denne nye afgift taget hensyn til brugen af veteranvarevogne, idet den nye afgift er medtaget i bestemmelsen om, at der kun skal betales 1/4 vægtafgift, udligningsafgift og tillæg for privat anvendelse, når der er forløbet 35 år fra køretøjets 1. indregistrering (lovens § 15, stk. 3).

 

Motorcykel med tilkoblet påhængsvogn

Folketinget har nu endelig vedtaget en ændring i færdselslovens § 70, stk. 1, som gør det muligt også for danske motorcykler at have en påhængsvogn spændt på motorcyklen.

Ændringen er trådt i kraft den 10. juni 1998, og der er samtidig lavet et nyt kapitel (7 a) i bekendtgørelsen om køretøjers indretning og udstyr m.v., som beskriver kravene til disse påhængskøretøjer og til motorcyklen.

 

Åbningen af Storebæltsbroen

Åbningen af den nye bro den 14. juni 1998 var en kæmpe succes.

Der deltog knap 1.400 veterankøretøjer i optoget, og det er det største veteranoptog nogensinde i Danmark !

Det gav ganske vist mange problemer ved tilkørslen til startstedet på Sjællandssiden, men det lykkedes at få alt til at “falde i hak” med lidt god vilje og mange smil fra både deltagere og officials.

På trods af optogets størrelse var der kun meget få utilsigtede standsninger på ruten – der var et par punkteringer og nogle få maskinskader.

Vi har grund til at være stolte over dette arrangement – alle de, der har brugt deres fritid på at få det til at fungere, skal have en varm tak !

 

Copenhagen Classic Car Cup

Søndag den 6. september 1998 kl. 9 – 16 er der igen motorløb på en afspærret bane foran Christiansborg og rundt om Frederiksholms Kanal.

Løbet blev afholdt første gang i 1996, hvor det var en del af “Kulturby 96”.

Det er Historisk Motorsport Danmark, der står for afviklingen af arrangementet, der bærer betegnelsen Dansk Automobil Sports Union 50 års jubilæumsløb.

Billetter, som koster 200 kr. stykket, kan købes bl.a. hos Volvo-forhandlere og forhandlere tilknyttet Biløen Amager.

 

Stjerneløbet 1998

Motorhistorisk Samråd har også denne gang påtaget sig at koordinere et “Stjerneløb” lørdag den 5. september 1998 som optakt til søndagens motorløb i Københavns centrum.

Dette løb udgår fra 6 forskellige steder i Københavns omegn og slutter på Rådhuspladsen med ankomst ca. kl. 14.

Opholdet på Rådhuspladsen vil vare et par timer, således at publikum har tid til at se på de ca. 300 veterankøretøjer.

 

Samrådets hjemmeside

Bo Ødegaard fra Dansk Consul, Zephyr & Zodiac Klub er nu færdig med arbejdet med at lave en hjemmeside til MhS. Samrådet er Bo stor tak skyldig for dette arbejde !

Bo bliver nu afløst af Niels Grove, som er vores nye “Webmaster”, d.v.s. bestyrer af hjemmesiden. Niels Grove, der ikke ejer et veterankøretøj, kan findes på adressen: Bigumvej 16, 2770 Kastrup eller på: grove@email.dk

E-post til Samrådet kan sendes til: mhs@mail.danbbs.dk

Samrådets hjemmeside findes på følgende adresse: www.danbbs.dk/~mhs

Vi vil fortsat gerne have oplysning om tilsluttede klubbers Web-sider og E-mail adresser.

 

FIVA-nyt

England har i maj 1998 fået en ny paraplyorganisation for dette lands veteranmotorkøretøjsklubber. Den nye organisation hedder Association of British Motor Clubs (ABMC).

>Organisationen er oprettet som et modtræk mod den gamle landsorganisation, som er udtrådt af FIVA og har oprettet en ny international organisation sammen med Sverige, Norge og Finland (omtalt i sidste nummer af Nyhedsbrevet).

Det nye engelske “motorhistoriske samråd” har bl.a. til formål at udvikle et tæt og harmonisk samarbejde med FIVA.

Der er åbenbart nu kommet den modreaktion fra de engelske medlemsklubber, som man kunne vente efter den engelske landsorganisations udmeldelse af FIVA efter FIVA´s årsmøde i oktober 1997.

 

Engelsk “road tax”

Engelske veteranejere har i nogle år været begunstiget, idet der var særligt lempelige skatteregler for køretøjer, der var mindst 25 år gamle.

Denne “rullende” skatteregel er nu ændret til en fast grænse for køretøjer, der er fra før 1973.

 

Ferierende nordiske veterankøre-tøjer

Hvis I møder et havareret køretøj fra et af de nordiske lande, så opfordrer Samrådet til, at der gives føreren den bedst mulige assistance til at få løst problemet.

Den bedste hjælp vil ofte være at finde en kontaktperson fra den danske mærkeklub, som køretøjet i vanskeligheder hører hjemme hos. Adresselisten over Samrådets tilsluttede klubber kan bruges til dette.

 

Det nordiske veteran-annonce-blad

Den svenske motorhistoriske landsorganisation Motorhistoriska Riksförbundet udgiver nu igen én gang om året et annonceblad om køb og salg af veteran-køretøjer og “stumper”.

Annoncer kan indtelefoneres på: Tlf. 00 46 08-30 28 01 eller på Fax: 00 46 08-31 27 06.

Adressen er: Motorhistoriska Rigsförbundet Box 211 52 100 31 Stockholm.

 

Nye biler er oftere indblandet i ulykker end ældre biler !

Transportøkonomisk Institut i Norge har i april d.å. offentliggjort et omfattende forskningsprojekt, der viser, at sandsynligheden for en ulykke bliver lavere, jo ældre bilen er !

De skader, der indgår i analysen, er ansvarsskader og personskader – derimod ikke kaskoskader, idet andelen af kaskoforsikrede aftager med bilens alder.

Mere end 200.000 biler indgår i undersøgelsen !

Resultaterne viser tydeligt, at sammenlignet med den nyeste gruppe af biler, så bliver sandsynligheden for en ulykke lavere, jo ældre bilen er. Dette gælder både ansvars- og personskader.

Årsmodellerne 1962 – 1970 har således ca. halvt så stor risiko som årsmodellerne 1986 – 1992 !

Da resultatet er ret overraskende, har forskerne dobbelttjekket alt, men resultatet er rigtigt.

Den mest sandsynlige forklaring er, at høj komfort og mere sikkerhedsudstyr medfører højere fart og en mindre defensiv kørestil (se næmere i “Forsknings-information” nr. 3, juni 1998 – Rådet for Trafiksikker-hedsforskning og det norske tidsskrift “Samferdsel” nr. 3, april 1998).

God Sommerferie !!

 

Ole Lindberg, den 26. juli 1998.

 

Pressemeddelelse !

“Stjerneløbet 1998” lørdag d. 5. September Motorhistorisk Samråd har igen i år påtaget sig at arrangere et såkaldt “Stjerne-løb”, der udgår fra 6 forskellige steder i omegnen af København, i samarbejde med CCCC.
Det er dem, der arrangerer det store Veteran-racerløb i den indre by foran Christiansborg, der finder sted søndag d. 6. September 1998.

Stjerneløbet koordineres således, at de 6 optog kommer til Rådhuspladsen i København i et langt optog med ankomst ca. kl. 14.

Optoget vil bestå af en bred vifte af motorhistoriske køretøjer, der består af motorcykler, biler, scootere, knallerter, varevogne, lastbiler, busser og militær-køretøjer, som alle er mindst 25 år gamle.

Opholdet på Rådhuspladsen vil vare et par timer, således at publikum har god tid til at se de ca. 300 veterankøretøjer.

Stjerneløbet er optakten til det meget store arrangement, der finder sted om søn-dagen, hvor CCCC (det står for Copenhagen Classic Car Cup) afspærrer den indre by for at køre dette internationale racerløb for veteranbiler.

 

Venlig hilsen Motorhistorisk Samråd Juli 1998.

SENESTE NYHEDSBREVE
Museumsbesøg og miljøzoneforbud
Museumsbesøg og miljøzoneforbud
Når dette nyhedsbrev udkommer, står det meste af Danmark på kanten til årets sommerferie. Mange vil benytte friugerne til en ...
Tænk på traktorfolket
Tænk på traktorfolket
Tænk på Traktorfolket Danmark er et landbrugsland, blandt så meget andet. Landbruget er et stolt erhverv med en hundredeårig lang ...
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...