Nyheder fra bestyrelsen

Lidt om årsmødet 1997

Samrådet består efter årsmødet af 40 klubber med et samlet medlemstal på 15.546.

Årsagen til at antallet af klubber er faldet på trods af en tilgang på 2 nye klubber skyldes, at veteranknallert-klubberne har slået sig sammen til Dansk Veteranknallert Union. Unionen forventes at blive på 6-700 medlemmer !

Der var på årsmødet enighed om, at MhS skal oprette en hjemmeside på Internettet. Bo Ødegaard fra Dansk Consul, Zephyr og Zodiac Klub har påtaget sig at lave dette arbejde, og vi forventer at være “på” i løbet af februar måned 1998.

Der var også flertal for at ændre Samrådets formåls-bestemmelse, således at MhS kan arbejde for oprettelsen af en fælles forsikringsordning for alle ejere af motorhistoriske køretøjer, som er medlem af de tilsluttede klubber.

Der var 3 bestyrelsesmedlemmer på valg, og alle blev genvalgt, ligesom Otto Lassen fra DVM blev genvalgt som revisor. Leif Gr. Thomsen ønskede at udtræde af bestyrelsen for at få tid bl.a. til at skrive lidt i Veteran Tidende. I stedet blev Lars Genild fra Albion MC valgt ind.

Samrådets regnskab og budget blev godkendt uden bemærkninger. Budgettet er på 91.450 kr. incl. medlem-skab af den internationale organisation FIVA.

Årsmødet forløb igen i en særdeles god stemning med en åben og konstruktiv debat om de forskellige punkter.

 

Biler i Bella 98

Der vil blive biludstilling i Bella Center A/S igen i år. Udstillingen vil blive afholdt i 2 perioder:

12. – 15. marts 1998 og
19. – 22. marts 1998.

Samrådet er inviteret til at deltage sammen med Dansk Veteranbil Klub og Historisk Motorsport Danmark.

Vi skal derfor opfordre alle klubber til at fremsende deres pjecer eller foldere i et passende antal til Erik Kristoffersen. Vi vil så sørge for, at de vil ligge til uddeling til interesserede i Motorhistorisk Samråds stand på udstillingen. Hvis I har kendskab til klubber, som ikke er tilsluttet Samrådet, så giv dem besked, om at de også kan få deres foldere til at ligge i standen.

 

Åbningen af Storebæltsbroen

Vi har nu fået en henvendelse fra A/S Storebælts-forbindelsen om, at de er meget interesseret i vores tilbud om et veteranoptog ved den officielle åbning af Storebæltsbroen søndag den 14. juni 1998.

Vi vil blive indkaldt til et forberedende møde i slutningen af februar måned 1998.

Dansk Røde Kors har imidlertid ikke ønsket at gøre brug af vores tilbud i forbindelse med deres særlige arrangement søndag den 7. juni 1998. Dansk Røde Kors har i stedet indgået aftale med De Danske Bilimportører og Danmarks Automobilforhandler Forening om en bil-udstilling med moderne biler.

Vi vil kunne fortælle mere i næste Nyhedsbrev.

 

Sorte emalje-nummerplader

Vi må konstatere, at de nye emalje-nummerplader synes at blive en succes. Der er allerede på dette tidspunkt indkommet ca. 250 bestillinger om historisk korrekte nummerplader. Disse vil blive leveret i uge 19/1998, og senere vil leveringstiden være ca. 3 uger.

Der har indtil nu kun været én bestilling af gule emalje-nummerplader !

 

Køretøjsstatistikken over kørte km

Samrådet udsendte spørgeskemaer til de tilsluttede klubber i efteråret 1997 med svarfrist i december 1997.

Der er indkommet mere end 1.400 besvarelser. Be-styrelsen er i gang med at bearbejde oplysningerne i skemaerne, og vi vil være klar med en sammenfatning til udsendelse sammen med næste Nyhedsbrev.

Det kan allerede nu bemærkes, at medlemmerne som de 3 vigtigste arbejdsfelter for Samrådet har nævnt:

  1. vægtafgiften
  2. en forsikringsordning
  3. registreringsafgiften.

 

Stjerneløb i 1998

Der vil blive holdt et “Stjerneløb” igen lørdag den 5. september 1998 sammen med med et nyt Copenhagen Classic Car Cup søndag den 6. september 1998.

Som det vil være kendt stod Samrådet for koordi-neringen af “Stjerneløbet” i 1996, hvor i alt 136 biler, 80 motorcykler og 5 busser – alle mindst 25 år gamle – samledes på Rådhuspladsen i København som optakt til den næste dags racerløb for veteranbiler m.m. på en afspærret bane foran Christiansborg og rundt om Frederiksholms Kanal.

Da alt gik, som det skulle, har man besluttet at gentage succesen i år.

I vil høre mere senere.

 

Klubbernes Web-sider og E-mail adresser

Vi er meget interesseret i at få de tilsluttede klubbers Web-sider og E-mail adresser, hvis I har sådan noget.

Vi skal bruge disse oplysninger til Samrådets egen hjemmeside på Internettet.

Klubber, som har Web-side og E-mail adresse, bedes sende disse til: bo@mobil.dk

 

Fartskrivere i veteranlastbiler og -busser

Vi kan oplyse, at man ikke kræver fartskriver i lastbiler og busser, der er registreret før 1969, og som ikke benyttes til erhvervsmæssig transport.

Hvis man har spørgsmål om dette, så kan man henvende sig til:

Færdselsstyrelsen
Adelgade 13, 1304 København K.
Tlf. 33 92 91 00.

 

Samrådets Miljøudvalg

Bent Hoffmann fra Dansk Veteranbil Klub har lavet “et dristigt kig ind i bilafgifternes krystalkugle.” Vi har vedlagt hans artikel sammen med dette Nyhedsbrev til inspiration for vores læsere.

Bent Hoffmann har givet udtryk for, at han gerne vil bidrage til Samrådets miljøarbejde, og bestyrelsen har på sit seneste møde tilkendegivet, at vi vil gøre, hvad vi kan for at deltage i de udvalg, hvor det forberedende miljøarbejde, som berører motorkøretøjer, foregår.

Steffen Frølich fra Miljøudvalget har desuden gen-taget opfordringen fra sidste nummer af Nyhedsbrevet til, at interesserede personer melder sig til det konkrete miljøarbejde – se vedlagte brev.

Den nye blyfri benzin er farlig. Det viser sig, at til-sætningsstoffet MTBE (et syntetisk æterstof), der har erstattet bly som tilsætning i superbenzin for at højne oktantallet, har medført en omfattende grundvands-forurening i U.S.A.

I Danmark vil man nu også foretage stikprøver af vores MTBE-forurening. Eksperter anslår, at olie-branchen i Danmark bruger ca. 50.000 tons MTBE.

2 svenske forskere har påvist, at pladesmede udsættes for farlige stoffer med op til 1.000 gange over grænseværdierne, når de svejser i lakerede bilplader. Det handler om isocyanater og aromatiske aminer, hvor man hidtil har anvendt luftprøver. Disse målinger har vist sig at være værdiløse i sammenligning med blod- og urin-prøver, der viser, at udsættelsen kan være langt over grænseværdierne.

Isocyanater indgår bl.a. i polyurethanlim til ruder og pladedele og i polyurethanskum til isolering af biler. Stoffet indgår desuden i lak, tætningsmidler og elektriske kabler i biler.

 

De mange aldersgrænser

I sidste nummer af Nyhedsbrevet beskrev vi de mange forskellige aldersgrænser, som gælder for vete-rankøretøjer.

Vi har fra et medlem af en af de tilsluttede klubber fået 2 oversigter, som i skemaform forsøger at beskrive de forskellige aldersgrænser.

Vi medsender disse 2 oversigter til jeres orientering.

 

FIVA

England, Sverige, Norge og Finland har gennem deres motorhistoriske landsorganisationer meddelt, at disse lande ikke længere er tilsluttet den internationale motorkøretøjsorganisation FIVA.

Som begrundelse for dette drastiske skridt anføres, at de 4 lande repræsenterer næsten 2/3 af FIVA´s samlede medlemstal, men at landene kun har indflydelse svarende til 1/3 af alle stemmer.

Desuden anføres, at man er utilfredse med den service, som FIVA giver medlemslandene.

FIVA har i denne anledning udsendt en pressemeddelelse, hvoraf det fremgår, at de 4 udbry-derlande i 1997 stillede krav om ændringer i afstemningsreglerne, som ville have betydet, at de på årsmødet i oktober 1997 ville have haft absolut majoritet over de tilstedeværende 28 lande. Sagt på en anden måde så ville de nye regler betyde, at der skulle 42 små lande til for at opveje Englands stemme !

De øvrige lande på årsmødet fandt, at de 4 landes ønske var udemokratisk. I stedet foreslog man at ændre på afstemningsreglerne, således at man fik et kompro-mis, hvor England kun skulle betale et kontingent svarende til 10 % af FIVA´s udgifter og havde en stem-meandel svarende til 11 % af de samlede stemmer.

Der var 23 lande, som kunne stemme for denne fordeling, men det kunne åbenbart ikke afværge brud-det, som nu er sket.

Det virker helt uforståeligt på almindelige menne-sker, at 4 lande kan se en fordel i at ødelægge arbejdet i en organisation, som har eksisteret i mange år. Ingen har fordel af, at der nu eksisterer 2 internatianale organisationer med hver deres lobbyist i Bruxelles.

Vi må håbe, at medlemsklubberne i de 4 lande giver sig til at stille spørgsmål til deres landsorganisation, og at sund fornuft stadig findes i den internationale veteran-køretøjsbevægelse.

FIVA holder møde om problemerne i den nærmeste fremtid.

I vil høre mere i næste nummer af Nyhedsbrevet.

 

Pjecen om MhS

Bestyrelsen er i gang med at revidere pjecen, der fortæller om Motorhistorisk Samråd. Den nye udgave forventes at være klar i slutningen af februar 1998.

Vi skal bede jer om selv at kontakte én i Samrådets bestyrelse, for at vi kan vide, hvor mange eksemplarer I gerne vil have tilsendt.

 

Listen over kontaktpersoner

Sammen med Nyhedsbrevet sendes en revideret liste over kontaktpersonerne i de tilsluttede 40 klubber og antallet af medlemmer i klubberne.

Der har dog sneget sig fejl ind 3 steder:

Kontaktpersonen til Dansk Consul, Zephyr & Zodi-ac Klub er:
Bo Ødegaard, Hedelyngen 209, 2730 Her-lev. Tlf. 44 94 42 94.

Kontaktpersonen til Dansk Vintage Motor Club er:
Søren Markdal, Silkeborgvej 14, 8461 Sorring.

Kontaktpersonen til Thy Veteranbil Klub er:
Peter Harbo Andersen, Ørhagevej 97, Klitmøller, 7700 Thi-sted.

I bedes selv rette i listen.

 

Bilag til Nyhedsbrevet

Der er sendt følgende bilag sammen med dette Nyhedsbrev:

  1. Referat fra årsmødet den 22.11.1997.
  2. Reviderede vedtægter for MhS.
  3. Liste over kontaktpersoner.
  4. Artikel af Bent Hoffmann.
  5. Opfordring fra Steffen Frølich.
  6. oversigter over aldersgrænser.

 

Ole Lindberg, den 1. februar 1998.

 

 

Sidste Nyt

Statens Bilinspektion (SBI) har accepteret, at ejere af biler, som indkaldes til periodisk syn de næste par måneder, vælger at deponere bilens nummerplader hos forsikringsselskabet, indtil bilen er klar til syn.

Hvis man ønsker at undgå synet på denne måde, så skal ejeren skrive til:

Statens Bilinspektion
ATT.: Christine Ebbesen
Postboks 1001
2650 Hvidovre

Det handler om biler, som er indkaldt til syn eller vil blive det i løbet af de næste par måneder, og hvor ejeren enten har deponeret nummerpladerne eller ønsker at deponere dem hos forsikringsselskabet.

Samrådet vil arbejde på at få en varig deponerings-ordning. Vi forventer, at ordningen vil ligge klar i løbet af en måneds tid.

 

Ole Lindberg, den 2. februar 1998.

SENESTE NYHEDSBREVE
Museumsbesøg og miljøzoneforbud
Museumsbesøg og miljøzoneforbud
Når dette nyhedsbrev udkommer, står det meste af Danmark på kanten til årets sommerferie. Mange vil benytte friugerne til en ...
Tænk på traktorfolket
Tænk på traktorfolket
Tænk på Traktorfolket Danmark er et landbrugsland, blandt så meget andet. Landbruget er et stolt erhverv med en hundredeårig lang ...
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...