Nyheder fra bestyrelsen

Sorte emalje-nummerplader

Så har Folketinget vedtaget lovændringen af færdselsloven, der giver mulighed for at biler og motorcykler, som er indregistreret første gang før 1. april 1958, kan få historisk korrekte emalje-nummerplader.

Som omtalt i sidste nummer af Nyhedsbrevet havde Samrådet og Dansk Veteranbil Klub foretræde for Folketingets Retsudvalg for at forklare, at prisen for disse nummerplader i lovforslaget var sat for højt.

Vores henvendelse har betydet, at prisen på emaljenummerplader blev sat ned fra 900 kr. til 650 kr. for en enkelt plade (fra 1.800 kr. til 1.300 kr. for et sæt).

Vi er ganske godt tilfredse med dette resultat.

Trafikministeriet forventer, at de nye nummerplader vil kunne fås fra den 1. januar 1998.

Samrådet har netop modtaget ministeriets udkast til ny registreringsbekendtgørelse til udtalelse. Udkastet omfatter både de detaljerede regler om sorte emalje-nummerplader og de nye regler om periodisk syn af personbiler. Bekendtgørelsen skal træde i kraft den 1. januar 1998, og Samrådets svar til ministeriet skal indsendes senest den 21. august 1997. Vi vil vende tilbage til indholdet af denne bekendtgørelse i næste nummer af Nyhedsbrevet efter, at vi har haft lejlighed til at diskutere problemerne i Samrådets bestyrelse.

 

Veteran-varebiler og den nye varebilbeskatning

Skatteminister Carsten Koch fremsatte i maj måned et lovforslag om omlægning af varebilbeskatningen.

Det nye bestod i, at der blev indført en ny afgift på vare- og lastbiler. Afgiften kaldes “tillæg for privat anvendelse” og er på 1.000 kr. for små varebiler (op til 2.000 kg) og på 5.000 kr. for de store (2.001 – 4.000 kg).

I lovforslaget havde skatteministeren dog taget højde for, at ejere af veteranvarebiler (d.v.s. 35 år fra køretøjets 1. registrering) kun skulle betale 1/4 af disse afgifter på samme måde som med den nedsatte registreringsafgift.

Samrådet og Dansk Veteranbil Klub fik foretræde for Folketingets Skatte- og afgiftsudvalg inden lovforslaget blev færdigbehandlet for at få afskaffet den nye afgift for veteranvarebilerne.

Vi mødte stor velvilje for vores synspunkter, og mødet betød, at vi fik gennemført, at der ikke skal betales den nye afgift for vare- og lastbiler, når de bliver 35 år gamle.

Det var 2. gang, hvor det lykkedes at påvirke Folketinget til en bedre løsning for veterankøretøjerne!

 

Lov om afgift efter brændstofforbrug

Skatteministeren har også fremsat et lovforslag om en ny måde at beregne registreringsafgiften for almindelige personbiler. Folketinget vedtog loven i juni 1997, og den nye beregning får virkning for biler, som registreres 1. gang den 1. juli 1997 eller senere.

Det nye består i, at der for nye biler i stedet for en vægtafgift beregnes en afgift efter bilens brænd-stofforbrug (kilometer pr. liter), således som det er oplyst af fabrikken.

De nye regler har ikke nogen direkte betydning for veteranbilerne, idet der også i disse regler er medtaget en “rullende” 35 års grænse fra bilens 1. registrering, hvorefter der kun skal betales 1/4 af den sædvanlige afgift.

Der anføres i bemærkningerne til lovforslaget, at for ældre personbiler vil den periodiske afgift fortsat være baseret på bilens vægt, og at det kun er de nye årgange, som skal omfattes af den nye grønne ejerafgift.

Der anføres dog yderligere følgende:

“Efterhånden som de nye årgange har erstattet de ældre, vil hele personbilbestanden dog blive omfattet af den nye grønne ejerafgift.”

Samrådet vil derfor have opmærksomheden rettet mod udviklingen på dette område.

 

Anvendelse af styrthjelm ved veteranoptog – rettelse

Som omtalt i sidste nummer af Nyhedsbrevet har Samrådet udvirket, at der nu er lavet en dispensationsmulighed for førere og passagerere af motorcykler, scootere og knallerter i veteranoptog fra pligten til at bruge styrthjelm.

Det drejer sig om køretøjer fra før 1951, som deltager i veteranoptog af “teknisk-historiske grunde”, og hvor optogets hastighed er lav.

Det er imidlertid ikke nødvendigt at ansøge politiet om dispensationen – det er tilstrækkeligt, at veteran-optoget opfylder de nævnte betingelser !

MEN husk at dispensationen ikke gælder til og fra løbets start- og slutsted!!

 

Forslag til en ny kontingent- og stemmetalsberegning

Samrådets bestyrelse arbejder for tiden på et forslag til en ændret kontingent- og stemmetalsberegning som skal diskuteres på årsmødet i november måned.

Baggrunden er som nævnt i Nyhedsbrev nr. 1-1997, at medlemskabet af den internationale veterankøre-tøjsorganisation FIVA med de nugældende vedtægter vil medføre, at især de mindre klubber kommer til at bære en forholdsmæssig stor del af de øgede omkostninger.

Vi skal gøre opmærksom på, at vi meget gerne modtager forslag til en ny fordeling.

Alle forslag bedes sendt til Samrådets kasserer Henrik Thostrup, Birkevænget 16, 2880 Bagsværd.

 

Katalysator på gamle biler?

Transportrådet har i en ny rapport udtalt, at forureningen fra ældre biler uden katalysator kan nedbringes væsentligt ved at eftermontere en katalysator.

Rådet konstaterer dog, at det er økonomisk mest effektivt at begrænse eftermonteringen til biler, som må forventes at have en betydelig restlevetid, og Rådet opstiller på denne baggrund en forudsætning om, at ændringen kun skal omfatte køretøjer, som er registreret efter 1987.

Der var pr. 1. 1. 1997 indregistreret godt en million personbiler uden katalysator i Danmark, og en ordning som skitseret af Rådet vil omfatte ca. 30 % af disse.

Danmarks Automobilforhandler Forening (D.A.F.) fremsatte på foreningens generalforsamling et forslag om, at man kan løse forureningsproblemet i København ved at forbyde biler uden katalysator at køre i byens centrum i dagtimerne.

Forslaget var ganske vist ment som en provokation, men man skal være klar over, at en eftermontering af katalysatorer på biler fra årgang 1987 til 1990 ifølge Transportrådet vil beløbe sig til en samlet omkostning på omkring 1,3 – 1,7 milliarder kr.

Hvis det blev besluttet at gennemføre dette, så vil der være en ganske betydelig beskæftigelse og dermed avance at hente for D.A.F.´s medlemmer.

 

Motorhistorisk Samråds navn

I overensstemmelse med debatten på sidste årsmøde har bestyrelsen nu fået registreret navnet “Motorhistorisk Samråd” og forkortelsen “MhS” i Erhvervs- & Selskabsstyrelsen.

Internettet og MhS

Det blev også diskuteret på årsmødet, om Samrådet burde registreres med egen “Home Page” på Internettet.

Bestyrelsen har indtil videre ikke været i stand til at finde en person med kendskab til at lave en sådan hjemmeside.

Vi vil derfor opfordre veterankørere med evner på dette særlige område om at melde sig til bestyrelsen.

Der er ingen tvivl om, at udviklingen på dette område går meget stærkt, og bestyrelsen mener, at Samrådet bør være med i denne udvikling. Vi savner dog den nødvendige ekspertise !

 

Ole Lindberg.

SENESTE NYHEDSBREVE
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn Færdselsstyrelsens nye tiltag med vejsidesyn af motorcykler, og ministerens fokus på de mest ...
Kreativ montering af sideblink, som illustreret her på en 1927 Amilcar CCGS tilhørende Henning Thomsen, burde ikke være nødvendig. (Foto: Søren Ditlev Jensen, Strøjer Samlingen)
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn I slutningen af januar kunne Motorhistorisk Samråd, og en lang række andre, aflevere et omfattende ...