Nyheder fra bestyrelsen

Periodisk syn – siden sidst

Trafikministeren har ændret sin opfattelse om, at veteranbilerne bør være omfattet af reglerne om periodisk syn !

Da vi konstaterede, at trafikministeren ikke ønskede at lytte til vores argumenter, valgte vi i stedet for at redegøre for vores problemer overfor Folketingets Retsudvalg, idet dette udvalg beskæftiger sig med færdselssikkerheden.

Det skete ved vores brev af 4. marts 1996, og vi anmodede samtidig om at få adgang til at uddybe vores synspunkter overfor udvalget ved personligt fremmøde.

Sideløbende med dette havde vi en uformel kontakt til et af regeringspartierne (Centrum- Demokraterne), idet vi havde kendskab til, at et af dette partis folketingsmedlemmer varmt støttede veterankøretøjernes interesser.

Samrådet fik “foretræde” for Folketingets Retsudvalg den 19. marts 1996, hvor Claude Teisen-Simony og redaktøren af dette NYHEDSBREV fik lejlighed til at forklare Samrådets synspunkter nærmere (Samrådets formand Erik Kristoffersen er for tiden af arbejdsmæssige årsager “udlånt” til Norge).

Retsudvalget bad herefter trafikministeren om hans kommentarer til Samrådets brev af 4. marts 1996, og ministeren har svaret ved brev af 15. april 1996.

Det fremgår af ministerens svar, at Danmark i forbindelse med behandlingen af ændringerne af EU-Direktivet om periodisk syn – se sidste nummer af NYHEDSBREVET (nr. 1/96) – har arbejdet meget for, at der gives medlemsstaterne en bedre mulighed for selv at kunne fastsætte egne regler for veterankøretøjer, idet ministeren har fuld forståelse for synspunktet om, at veterankøretøjer ikke nødvendigvis bør pålægges de samme krav om periodisk syn som andre køretøjer.

Ministeren udtaler desuden:

“Ved det seneste rådsmøde for transport den 11. marts 1996 blev der – som resultat af bl.a. et stærkt ønske fra Danmark – indsat en bestemmelse i direktivforslaget, der tillader medlemsstaterne i visse tilfælde at undtage eller anvende særlige bestemmelser (f.ex. forlænge perioden mellem de lovpligtige syn) for køretøjer, der anses for at være af historisk betydning, og som er konstrueret før 1960. Der var på rådsmødet politisk enighed om forslaget, der herefter snarest kan forventes fastlagt til fælles holdning.”

Ministeren har allerede bedt embedsmændene om at overveje, hvordan reglerne for syn af veteranbiler i Danmark kan udnytte denne nye mulighed i direktivforslaget samtidig med, at “reglerne skal sikre et rimeligt færdselssikkerhedsmæssigt niveau.”

Vi ved fra FIVA´s lobbyist i Bruxelles (Reginald Dawson), at dette emne blev diskuteret på Transportrådets møde, og at der blev opnået enighed om særreglerne for veterankøretøjer. Lobbyisten oplyser, at direktivforslaget nu skal tilbage til Europa-Parlamentet til 2. behandling, og at det kan forventes færdigbehandlet før sommerferien i år.

Konklusionen er, at der er sket et gennembrud for Samrådets synspunkter !

Vi er naturligvis glade for, at der vil blive taget særlige hensyn til veteranbilerne, når Trafikministeriet laver de nye regler om periodisk syn.

Vi har endnu ikke set, hvordan ministeren forestiller sig særreglerne for veteranerne.

Vi er ikke så glade for, at der nu bliver indført en fast årsgrænse (1960) i EU-Direktivet i stedet for en “rullende” 35 års-grænse, som vi nu har haft i flere år på 2 forskellige “veteran”-områder, h.h.v. ved beregningen af registreringsafgift for importerede veterankøretøjer og ved reglerne om vægtafgiftsnedsættelse for veteraner.

Det er ganske urimeligt, at vi skal have en så uensartet veterankøretøjspolitik, som samtidig er administrativt usammenhængende og uforståelig for den enkelte borger.

Desuden frygter vi, at det bliver endnu mere vanskeligt at ajour-føre grænsen, når det er en fast EU-åremålsgrænse, der skal ændres gennem lobbyister i Bruxelles !

 

Ny folder om MS

Bestyrelsen har besluttet, at folderen om MS skal revideres og genoptrykkes, idet det tidl. oplag er brugt. Samtidig har der fra flere sider været fremsat ønske om at få tilsendt et antal eksemplarer af folderen, således at de tilsluttede klubber kan udsende den til nye medlemmer.

Der udsendes derfor sammen med NY- HEDSBREVET et antal foldere til de enkelte klubber til uddeling til nye og interesserede medlemmer. Klubberne kan få flere foldere tilsendt ved henvendelse til sekretæren for MS.

Folderen er blevet uddelt på Stumpemarkedet i Herning og på Biludstillingen i Bella Center i København i dagene 13. – 17. marts 1996.

 

Import af en motorcykel fra 1969

Historien er taget fra “BSA – Nyt” (nr. 2/95) og handler om problemerne ved at importere en MC fra USA.

Ejeren købte den 18. marts 1995 en Triumph T 100 R Daytona 500 ccm fra 1969, og hun hentede motorcyklen den 1. april 1995 på en trailer. Hendes historie lyder således:

“Forinden havde jeg ringet til Told & Skat i Odense – idet man kun kan rette henvendelse til én afdeling af Told & Skat, nemlig der hvor man er bosiddende. Vær forberedt på, at det tager lang tid at komme igennem. Når man er kommet igennem telefonisk bliver der oplyst, at man får tilsendt et skema “Forespørgsel”, som skal udfyldes og returneres, herefter vil man skriftlig få underretning om, hvor meget man skal betale i afgift, dette kan ikke oplyses pr. telefon. Skemaet blev sendt den 21.3., og jeg fik svar den 31.3. De har bestemt sig til kr. 5.720, ny pris var sat til kr. 4.000.

Jeg hentede cyklen den 1. april. Den 3. april ringede jeg til synshallen for at få en tid, den 1. ledige tid var den 19.4. – fint den tog jeg, men AK denne kunne jeg ikke få alligevel, idet jeg ikke kunne oplyse stelnr. – jeg havde ikke dette med på arbejde. Næste dag ringede jeg igen – 1. ledige tid den 25.4., så den blev jeg nødt til at tage, det passede helt fint, idet jeg havde ferie denne dag.

Indtil den 24. 4. foretog jeg mig intet. Denne dag ville jeg i min middagspause hente prøveplader, så jeg smuttede ind på Motorkontoret ved 13.30-tiden, men AK jeg kunne ikke få prøveplader, når jeg ingen registreringsattest havde med. Hvor skulle jeg vide det fra! Hjem efter registreringsattesten, fik herefter prøveplader mod et depositum på kr. 500. Af skade bliver man klog, så jeg spurgte, om jeg skulle have nogle bestemte ting med ud til synshallen dagen efter. Jeg fik oplyst, at jeg skulle udfylde en blanket til anmeldelse af motorkøretøj til syn. På denne blanket fremgik det, at jeg skulle medbringe en vægtseddel, en sådan kunne jeg ikke nå at fremtrylle, men samboen mente, at kopi af manualen over motorcyklen, hvor egenvægten fremgik, måtte være tilstrækkelig.

Jeg skulle også medbringe en kvittering på, at jeg havde betalt kr. 200 til Statens Bilinspektion via giro. Da jeg bestilte tid til syn, blev jeg ikke oplyst herom, så efter at prøveplade var puttet i tasken, måtte jeg en tur forbi posthuset.

Den spændende dag oprandt. Kl. 9.30 skulle jeg være ved synshallen, jeg var der i god tid og gik ind på kontoret for at forespørge, hvorledes jeg skulle forholde mig.

Jeg skulle bare vente, tænk ingen overraskelse hér.

Kl. 9.20 fik jeg lov at trille Daytonaen ind i synshallen. Der blev kigget på længden fra bagskærm og nedefter, om baglygten var E-godkendt, om tændrørshætterne var radio-støjdæmpet, om boltene var selvlåsende, om lys og bremser virkede, der blev kun kørt få meter, idet Daytonaen gik i stå – det var vist noget med gearskiftet – jeg havde ellers hjulpet forinden ved at oplyse disse detaljer samt startet motorcyklen for ham, idet han mente, at jeg havde bedre “tav” på dette.

Først underkendte han cyklen på grund af, at vægtsedlen manglede, men accepterede kopien fra manualen vedr. egenvægt. Ved USA modellerne kan synshallen ikke selv slå vægten op.

JUHU så kunne jeg bruge cyklen, når vi skulle til Fanø i weekenden.

Hjem med cyklen, af med prøvepladerne, over i bilen, ned på posthuset for at hæve kr. 5.720, idet jeg havde fået oplyst, at afgiften skulle medbringes i kontanter eller bankcheck.

Videre til Told & Skat, stod i kø i 20 minuttet, så blev det min tur. Hun så på papirerne bad om at få toldpapirer – disse havde jeg ikke.

Hun indvilgede i at udstede papirerne, men hvis jeg ikke kom med dokumentation, ville jeg skulle betale told. Hun spurgte, hvor cyklen var – den var jo hjemme i garagen – hun kunne ikke udstede papirerne, før hun havde set cyklen. Jeg viste papirerne fra synshallen, men disse var ikke nok. Hjem i bilen, ud med motorcyklen, på med prøvepladerne, ned til Told & Skat, forinden fandt jeg ud af, at der på kvittering for køb af motorcyklen stod et toldnummer. Hun lovede at gøre papirerne klar, til jeg kom igen, men dette løfte holdt hun ikke. Igen i kø, nu var det blevet lidt over kl. 12.00 og få medarbejdere tilbage – igen stå i kø.

Fik ordnet papirerne, skulle betale ved kassen, og hun ville herefter komme ud og kigge på cyklen. Ved kassen var en Dan-kort automat, kunne ikke dy mig for at spørge, hvorfor de oplyste, at pengene skulle betales kontant, når de rent faktisk havde en Dan-kort automat. Fik at vide, at afgifter ikke kunne betales med Dan-kort, men ikke hvorfor. Fik kvittering for indbetalt beløb, ud til cyklen og vente på, at hende jeg havde talt med tidligere kom. Hun skulle tjekke stelnr., kunne ikke få det til at stemme overens med nummeret på registreringsattesten. Oplyste hende om, at hun skulle kigge på den anden side, så stemte tallene overens. Jeg var parat til at køre, men hun ville se kvittering for, at jeg havde betalt afgiften. Af med rygsækken og rode efter kvittering – værsgo – nu var jeg færdig.

Hjem med motorcyklen, ind i bilen, ned på Motorkontoret. Aflevere prøveplader, som koster 15 kr. pr. døgn. Aflevere kvittering for indbetalt afgift samt registreringsattesten, som jeg i første omgang ikke måtte få tilbage igen, men fik dette senere efter at den var stemplet annulleret.” …….

Historien viser, at man skal være udstyret med en meget stor spørgelyst og tilsvarende tålmodighed, hvis man selv vil finde og importere sit “drømmekøretøj” fra det store udland.

 

“Stjernestævnet” den 7. september 1996 i København

Som omtalt i sidste nummer af NYHEDSBREVET afholdes der i 1996 en række kulturarrangementer under navnet “Kulturby -96”. Veterankøretøjerne hører også til hér.

Det har betydet, at hele den danske veterankøretøjsbevægelse fik tilbud om at deltage under overskriften “Bilkultur -96” i den store biludstilling i Bella Center, København, i dagene 13. – 17. marts 1996, hvor vi fik tildelt en 700 m² stor stand (Samrådet deltog alle dage).

Der er desuden allerede nu aftalt en række klubaktiviteter i uge 36/1996 i København.

Samrådet har påtaget sig at koordinere et “Stjerneløb”, hvor det bliver muligt at fremvise bredden af den danske motorhistoriske bevægelse, d.v.s. at sammenlagt 500 2-hjulede, 3-hjulede og 4-hjulede motorkøretøjer, som er mindst 25 år gamle (fra 1971 eller tidligere), samles klubvis i udkanten af København på forskellige steder og føres ad forskellige ruter til Rådhuspladsen, hvor de opstilles. Der er intet gebyr, men det forlanges, at alle køretøjer medbringer et stykke svær plastdug, som skal anbringes under køretøjet for at sikre mod oliepletter på den nye belægning på Rådhuspladsen.

Samrådet vil i løbet af sommeren kontakte alle klubber med henblik på at aftale antal køretøjer, køreruter, starttider og ankomsttider, de nærmere specifikationer på plastdugen m.m.

Der er udtalt forhåndsinteresse for at deltage fra 23 klubber.

Det er samtidig planen, at førere og køretøjer i det kulturhistoriske billøb“Copenhagen Classic Car Cup”, som afholdes om søndagen den 8. september 1996 på en afspærret bane foran Christiansborg rundt om Frederiksholms Kanal, skal præsenteres én ad gangen på en lille rampe foran Rådhusets hovedindgang.

Løbet starter om søndagen ca. kl. 12.00 med opvisning af Cykelhistorisk Kjøreselskab i historiske dragter – opvisning af ældre motorcykler – parader med historiske biler (Ford T og tilsvarende klassikere) – parade med historiske militærkøretøjer og veteranbrandbiler.

Senere på eftermiddagen køres der løb med veteranracer- og sportsbiler på den afspærrede bane rundt om Frederiksholms Kanal.

 

Privates salg af egne brugte genstande

I november 1994 støttede Samrådet Bella Center A/S i en klage til Justitsministeriet over, at Københavns Politi havde forlangt, at private sælgere af “stumper” på Bella Brugt Marked skulle have næringsbrev (se NYHEDSBREV nr. 1/95). Jeg udtalte dengang, at jeg var ret sikker på, at politiets fortolkning af reglerne (lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed) ikke kunne holde. Min opfattelse blev desuden støttet af, at hverken politiet på Frederiksberg eller i Herning har den samme opfattelse som politiet i København.

Problemet var, at der ikke fandtes nogen, som ønskede at føre en retssag mod politiet.

Nu er spørgsmålet omsider blevet løst, idet Østre Landsret har truffet afgørelse i en sag, hvor politiet i København har rejst tiltale mod 4 personer, som havde solgt brugte genstande på “Københavns Loppemarked” (et pakhus, hvor der var 120 stadepladser), og mod den person, som havde udlejet stadepladserne til de 4 personer. Dommen kan findes i Ugeskrift for Retsvæsen 1996, side 457 f.

Politiets argumentation i retssagen er nøjagtig den samme som i sagen om privates salg af “stumper” på Bella Brugt Marked i november 1994.

Landsretten finder, at marskandiserloven sigter på personer, som erhvervsmæssigt handler med brugte genstande som deres hovederhverv. Retten finder derfor, at det er betænkeligt at antage, at det af personerne lejlighedsvise foretagne private salg af egne brugte genstande (“overskudsbohave”) kan betegnes som en af loven omfattet “selvstændig næringsvirksomhed”.

Retten finder heller ikke, at der er tale om et sådant omfang eller karakter, at det vil være rimeligt at lade forholdene falde ind under marskandiserlovens område efter en analogi.

Alle personerne frifindes derfor for politiets tiltale for overtrædelse af marskandiserloven.

Man kan herefter konstatere, at Københavns Politi nu skal følge samme praksis som alle andre retskredse, d.v.s. tillade handel med egne brugte genstande, selv om den private ikke har et næringsbrev til dette.

Dommen er ikke blevet anket af anklagemyndigheden.

 

 

Dispensation fra pligten til at anvende styrthjelm

Samrådet har anmodet Trafikministeriet om at lave en dispensationsmulighed fra pligten til at anvende styrthjelm for førere og passagere på motorcykler og førere på knallerter, når de kører i veteranoptog.

Denne pligt er fastsat i færdselslovens § 81, og der er samtidig i lovens § 81, stk 5. givet ministeren adgang til at dispensere fra denne regel.

Færdselsstyrelsen har den 22. marts 1996 oversendt vores anmodning til Trafikministeriet, og Styrelsen udtaler samtidig, at vores ansøgning bør imødekommes delvist under henvisning til, at det motorhistoriske aspekt ellers vil gå delvist tabt, og at brugen af ældre ikke godkendte styrthjelme ikke rejser væsentlige færdselssikkerhedsmæssige betænkeligheder, idet motorcyklernes hastighed ifølge det oplyste er lav.

Samrådet følger sagens udvikling.

 

Lidt statistik

Jeg har tidligere fortalt om de statistiske oplysninger fra Automobil-Importørernes Sammenslutning, som udgives hvert år i oktober måned under navnet “Vejtransporten i tal og tekst”. Jeg vil hér fortælle lidt om indholdet i 1995-udgaven.

Bestanden af motorkøretøjer pr. 31.12.1994 viser, at der var 3.621 personbiler, som var indregistreret første gang i 1960 eller tidligere, og at der på samme tidspunkt var 7.271 indregistrerede motorcykler – scootere med samme alder.

Det skal sammenholdes med, at den samlede bestand af køretøjer den 31.12.1994 udgjorde:

1.617.184 biler og 49.376 motorcykler – scootere.

Hvis man ser på de sidste 3 statistiske opgørelser, viser det sig, at der er en svag stigende tendens i antallet af køretøjer, der er 35 år eller ældre – pr. 31.12.1992 var det tilsvarende antal 2.945 biler og 5.669 motorcykler. Det drejer sig således om en difference på 676 biler og 1.602 motorcykler på 3 år.

Der er i dag indregistreret i alt 3.125 NIMBUS´er, hvilket er en stigning fra 31.12.1992 på 167 stk.!

Da produktionen ophørte i 1959, må forskellen tilskrives, at der er blevet genindregistreret en del “papkassemodeller” og andre vrag, som blot har ventet på en kærlig hånd. Det spændende spørgsmål er, hvor længe kan dette fortsætte ?

Pr. 31.12.1994 var der indregistreret følgende antal motorcykler første gang før 1984 af de “små” mærker:

  • Heinkel 94 stk.
  • Matchless 132 stk.
  • Victoria 138 stk.
  • AJS 148 stk.
  • Ariel 210 stk.
  • DKW 230 stk.
  • Moto Guzzi 280 stk.
  • Norton 340 stk.
  • Jawa-CZ 346 stk.
  • NSU 431 stk.

Man kan også se bestanden af personbiler fordelt efter 1. registreringsår og mærke/model. Mærkestatistikken er dog noget upræcis, da en række forskellige modeller i nogle tilfælde slås sammen under én overskrift. Tallene giver alligevel stof til eftertanke. Se selv efter ved lejlighed.

 

FIVA

Claude Teisen-Simony oplyste på sidste bestyrelsesmøde, at han havde lavet et overslag over, hvad det ville koste, hvis MS gik ind som fuldgyldigt medlem af FIVA i stedet for Dansk Veteranbil Klub (DVK).

Udgiften ville udgøre ca. 3,00 kr. pr. medlem med det nuværende pris- og aktivitetsniveau. Dette svarer til et samlet beløb på godt 37.500 kr., hvoraf medlemskabet koster ca. 24.500 kr., og resten er udgifter til rejseomkostninger m.v.

Bestyrelsen var tilfredse med, at der kom tal “på bordet”. Samtidig har vi siden november 1995 fået løbende kopi af de månedlige rapporter fra FIVA´s lobbyist i Bruxelles, Reginald Dawson.

Disse rapporter giver et langt mere tydeligt billede af FIVA´s påvirkningsvirksomhed, når det drejer sig om EU-Direktiver. FIVA´s nyhedsbreve kommer stadig meget uregelmæssigt, og indholdet er ikke så spændende set med almindelige “veteran”-briller, men vi har derimod allerede haft glæde af at bruge lobbyisten én gang i forbindelse med vores kamp med trafikministeren om det periodiske syn og veteranbilerne.

Claude har fået et sæt af FIVA´s love, og vi vil finde en måde at få dem oversat på (fra engelsk), således at klubberne til næste årsmøde ved præcist, hvad lovene indebærer.

 

Miljøafhængige MC- og bilafgifter

De borgerlige partier har i løbet af foråret forsøgt at få Socialistisk Folkeparti (SF) og Enhedslisten til at gå ind for en omlægning af statens afgifter på motorkøretøjer, således at bl.a. miljøvenlige motorcykler kunne blive billigere. Dette skulle efter forslagsstillernes opfattelse ske ved at indføre en stykafgift for motorcyklerne i stedet for den nuværende værdiafgift.

Regeringen har indtil videre afvist forslaget med 2 begrundelser, dels at det ikke er i overensstemmelse med EU-reglerne, hvis ét af medlemslandene på egen hånd indfører afgiftslempelser, som er knyttet til skrappere normer end dem, der i øvrigt er gældende, og dels fordi indførelsen af en stykafgift vil betyde, at Skatteministeriet ville blive tvunget til at nedsætte afgiften for brugte motorcykler, som bliver importeret fra udlandet.

Motorcykelafgiften vil blive behandlet i Folketinget igen til efteråret, idet SF har udtalt, at “sagen er for god til at blive glemt.”

 

Diverse

En af verdens største veteranmotorcykelklubber fylder 50 år i år. Det drejer sig om “The Vintage Motor Cycle Club” (i daglig tale VMCC), som blev oprettet i 1946 en regnfuld dag i maj af 38 mennesker med interesse for veteran-MC. Klubben består i dag af over 12.000 medlemmer.

Festen holdes i dagene 26. – 28. juli 1996 ved Stoke-on-Trent i England, og der vil garanteret blive rigeligt at se på, hvis man kan lide motorcykler, der er 25 år eller ældre !

I Danmark vil der igen i år blive afholdt et stort veterantræf i København på Klampenborg Galopbane søndag den 2. juni 1996 kl. 10.00 – 15.00. Alle kan komme med deres køretøj, og der er ikke krav om forhåndstilmelding. Arrangørerne venter, at der vil komme alle arter af veterankøretøjer: sportsvogne – førkrigsbiler – klassiske motorcykler – veteranknallerter – racerbiler – militærkøretøjer m.m. Hvis vejret arter sig denne dag, vil der også blive nok at se på til dette arrangement.

EN RIGTIG GOD VETERANSOMMER TIL ALLE !!

 

Ole Lindberg, den 15. maj 1996.

SENESTE NYHEDSBREVE
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn Færdselsstyrelsens nye tiltag med vejsidesyn af motorcykler, og ministerens fokus på de mest ...
Kreativ montering af sideblink, som illustreret her på en 1927 Amilcar CCGS tilhørende Henning Thomsen, burde ikke være nødvendig. (Foto: Søren Ditlev Jensen, Strøjer Samlingen)
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn I slutningen af januar kunne Motorhistorisk Samråd, og en lang række andre, aflevere et omfattende ...