Nyheder fra bestyrelsen

Periodisk syn af veteranbiler

Trafikministeren har siden sidste nummer af NYHEDSBREVET (4/95) ved brev af 16. oktober 1995 svaret på Samrådets brev af 27. september 1995, som vi udsendte sammen med sidste nyhedsbrev. Det fremgår af ministerens svar, at ingen af vores argumenter har gjort indtryk på ham – han mener fortsat, at “Danmark er forpligtet til at lade veterankøretøjer være omfattet af pligten til periodisk syn, når dette træder i kraft den 1. januar 1998.” Ministeren finder derfor ikke anledning til at holde møde med Samrådet om dette spørgsmål.

Historien er dog ikke slut med dette brev. Den 9. november 1995 anmodede Færdselsstyrelsen MOTORHISTORISK SAMRÅD om vores bemærkninger til et nyt direktivforslag, som er udsendt af Europa-Kommissionen den 8. september 1995 (forslag til direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil).

Direktivforslaget består dels af en sammenskrivning af flere tidligere ændringer og tilføjelser i teksten og dels af nogle få nye ændringer, herunder en tydeliggørelse af reglerne for køretøjer af historisk interesse !

Det anføres, at “Skønt sådanne køretøjer er omfattet af bestemmelserne i artikel 2, stk. 3, i direktiv 77/143/EØF, bør medlemsstaterne have ret til at fastsætte deres egne krav for alle egenskaber, ikke blot bremsevirkningen.”

Som det vil huskes fra læsningen af de sidste to NYHEDSBREVE, har det netop været Samrådets hovedargument, at der ikke fandtes nogen juridiske forhindringer i at lave særordninger for veteranbiler – der skulle blot være politisk vilje til det. Det er derfor ret interessant at konstatere, at Europa-Kommissionen har den samme opfattelse.

Tydeliggørelsen består i en ny bestemmelse (artikel 4, stk. 3), hvor der anføres følgende:

“Medlemsstaterne kan efter samråd med Kommissionen fastsætte deres egne stan- darder for kontrol af køretøjer, der anses for at have historisk betydning”(samtidig bevares den hidtidige bestemmelse i artikel 2, stk. 3, der dog i stedet placeres som stk. 2 i artikel 4).

Samrådet har overfor Færdselsstyrelsen givet udtryk for, at denne tydeliggørelse må anbefales.

Samrådet finder, at det er vigtigt, at der gives mulighed for at fastsætte nationale særregler for veterankøretøjer, og at de nationale standarder ikke er strengere end dem, som køretøjet oprindeligt skulle opfylde.

Vi peger på, at der ikke er givet en bestemt definition af udtrykket “historiske motorkøretøjer”, og at dette betyder, at den danske regering står forholdsvis frit ved fastsættelsen af begrebet “veterankøretøj”, som er det normale danske ord for vores gamle køretøjer.

Vi har opfordret til, at der bliver anvendt en “rullende” års-grænse på samme måde som ved de eksisterende regler for vægtafgiftsfritagelse og for beregningen af registreringsafgift for importerede veterankøretøjer. Denne løsning er langt at foretrække, men vi har samtidig opfordret til, at denne års-grænse sættes til 25 år i modsætning til den nugældende grænse på 35 år.

Vi har undersøgt antallet af biler, som er h.h.v. 25 og 35 år gamle, i statistikken pr. 31.12.1994 fra Centralregisteret for Motorkøretøjer.

Der var på dette tidspunkt i alt 31.547 biler, som var 25 år eller ældre. I dette tal er der dog også medregnet et større antal varebiler på indtil 3.500 kg. totalvægt.

Hvis man i stedet anvender en 35 års-grænse, vil kun 6.195 biler (pr. 31.12.1994) være omfattet af veteranbegrebet. Der er også i dette tal indeholdt et antal varebiler.

Samrådet konkluderer, at der er gode grunde til at tage særlige hensyn til de eksisterende veterankøretøjer, og at dette kan ske ved at fritage alle køretøjer over 25 år fra reglerne om periodisk syn, således at de kun synes ved ejerskifte – d.v.s. de nugældende regler for syn af køretøjer, der ikke anvendes erhvervsmæssigt. Desuden skal køretøjerne kun opfylde de krav, som oprindeligt blev stillet ved køretøjets 1. indregistrering.

 

Årsmødet og den nye bestyrelse

Årsmødet blev afholdt lørdag den 11. november 1995 på “De syv Øer” i Ebeltoft.

På årsmødet blev yderligere 5 veteranklubber optaget i MOTORHISTORISK SAMRÅD, som nu består af i alt 34 klubber med sammenlagt 12.577 medlemmer. En revideret liste over de tilsluttede klubber og årsmødereferatet er udsendt til alle klubberne kort før jul.

Bengt Olsen fra Vendsyssel Motorcykel Club (“Genbrug”) og Danmarks Veteran Motorcykleklub trådte ud af bestyrelsen og fik en stor tak for sit arbejde hér. Jeg vil benytte lejligheden til at takke Bengt endnu en gang for hans store engagement og dejlige humør!

I stedet indtrådte Claude Teisen-Simony fra Dansk Veteranbil Klub. Claude er medlem af bestyrelsen i DVK, hvor han især beskæftiger sig med FIVA og andet internationalt veteranarbejde. Han har desuden indtil for nylig også været medlem af bestyrelsen i Historisk Sports Sektion under DVK, idet én af hans store interesser er at køre “ræs”. Han ejer bl.a. en Riley 12/4 two-seater Racer fra 1935.

Erik Kristoffersen (formand) og Henrik Thostrup (kasserer) blev genvalgt.

En beskrivelse af de “gamle” bestyrelsesmedlemmer kan findes i NYHEDSBREV nr. 1/95.

Årsmødet diskuterede også denne gang berettigelsen af Samrådets deltagelse i den internationale veterankøretøjsorganisation FIVA i stedet for DVK. Den overvejende stemning var dog, at der endnu ikke er tilstrækkelig dokumentation for FIVA´s arbejde – herunder arbejdet med at påvirke kommende EU-direktiver m.m. Spørgsmålet vil blive taget op igen på næste årsmøde.

Årsmødet forløb i en særdeles god og konstruktiv stemning, og formanden sluttede mødet med at opfordre klubberne til at komme med meldinger om deres løbende problemer og informationer af betydning for fællesskabet. Bestyrelsen vil så gøre, hvad det er muligt for at hjælpe med løsningen og viderebringe informationerne til alle via NYHEDSBREVET.

 

Udstyrskravene til veterankøretøjer – igen

Jeg omtalte i sidste nummer af NYHEDSBREVET (4/95), at Færdselsstyrelsen i en ny dispensationssag fra bestemmelserne om lygteføring for en motorcykel (en Lewis årgang 1913) havde skærpet kravene til også at omfatte et krav om, at den “lejlighedsvise” kørsel skal være af teknisk-historiske grunde, hvilket må forstås som, at kørslen skal ske i løbssammenhænge eller i andre situationer, hvor der optræder flere veteraner.

Færdselsstyrelsen fremsendte den 9. november 1995 kopier til mig af 2 breve til ejerne i 2 sådanne dispensationssager – dels til ejeren af den førnævnte Lewis og dels til ejeren af en Nimbus årgang 1923 – hvor styrelsen annullerede de 2 tidligere dispensationer.

Ejerne har i stedet fået 2 nye dispensationer, hvor Færdselsstyrelsen frafalder kravet om, at kørslen skal være af teknisk-historiske grunde !

Færdselsstyrelsen anfører i et følgebrev, at man fremsender en ny skrivelse, fordi man via dagspressen samt diverse klubblade har erfaret, at der utilsigtet er sket en skærpelse af vilkårene for anvendelsen.

Det giver os grund til at glæde os over, at NYHEDSBREVET åbenbart også læses af andre end veteranejere.

 

En “rullende” 25 års-grænse er indført i England

Veterankøretøjsklubberne i England har efter en massiv politisk indsats opnået et flot re-sultat for veterankøretøjerne i november måned 1995.

Alle veteranbiler, som er 25 år eller ældre, bliver fritaget for den engelske “Road Tax”. Skatten udgør 140 pund om året, d.v.s. godt 1.200,00 danske kr.

Den nye 25 års-grænse er trådt i kraft, og det betyder, at alle biler, som er indregistreret første gang i 1970, er fritaget for denne skat fra den 1. januar 1996. Biler, som er indregistreret i 1971, vil blive fritaget i januar 1997 o.s.v.

Skattefritagelsen har bragt sindene i kog, idet nogle har udtalt, at det er et forkert signal at sende ud, når man samtidig prøver på at begrænse forureningen fra bilers udstødning. Bilindustrien har også talt stærkt imod denne ordning (det kan jeg godt forstå !). Andre har henvist til, at gennemsnitsalderen på biler i England er 15 år, og at det derfor er ret usandsynligt, at almindelige brugere vil køre i yderligere 10 år for at få denne skattefritagelse eller i stedet vil købe biler, som er over 25 år.

I Danmark vil den engelske “rullende” 25 års-grænse være med til at støtte vores syns- punkt om, at der skal gælde en tilsvarende grænse ved fastsættelsen af begrebet veterankøretøj i den danske lovgivning.

 

Omstillingssyn for motorkøretøjer

Folketinget har fra 1. januar 1996 indført betaling for omstillingssyn (færdselslovens § 124 g, stk. 2). Betalingen udgør det halve af prisen for et syn, d.v.s. 250 kr. for biler m.m. over 3.500 kg totalvægt, 175 kr. for biler m.m. under 3.500 kg. og 100 kr. for motorcykler.

Ændringen har virkning for de omstillingssyn, hvor førstegangssyn er foretaget den 1. januar 1996 eller senere.

Staten forventer en stigning i indtægterne som følge heraf med ca. 14 mio. kr. i 1996 stigende til ca. 27 mio. kr. i 1998. Beløbene kan dog meget vel blive langt højere !

Trafikministeren har ved fremsættelsen af lovforslaget lovet, at han vil lade erfaringerne fra indførelsen af betaling for omstillingssyn indgå i den kommende vurdering af prisen for almindelige syn, når der indføres periodisk syn fra 1. januar 1998. Med andre ord: det kan være, at priserne for almindelige syn vil blive sat ned til den tid.

 

Brug af “løse prøveskilte”

Der er i bekendtgørelse om registrering af motorkøretøjer m.v. (bkg. nr. 18 af 10. januar 1992) fastsat særlige regler for brug af “løse prøveskilte” til veterankøretøjer.

Det fremgår af kapitel 12 i bekendtgørelsen, at sådanne prøveskilte kan udleveres til benyttelse på motorkøretøj af “årgang 1950 eller tidligere”. Der er altså tale om en fast års-grænse.

Der stilles desuden krav om, at køretøjet “udelukkende skal anvendes af tekniskhistoriske grunde til lejlighedsvis kørsel”.

Der er således tale om den begrænsning i anvendelsen, som jeg har omtalt ovenfor under “Udstyrskravene til veterankøretøjer”.

Det er endelig også et krav, at køretøjet forinden udleveringen af prøveskilte er godkendt af Statens Bilinspektion “i den pågældende ejers ejertid, uden at dets nummerplader efterfølgende er fjernet af politiet på grund af mangler”.

Motorkontoret udsteder ved udleveringen af prøveskiltene en tidsbegrænset skriftlig tilladelse, som oplyser om formålet og vilkårene for benyttelsen. Denne tilladelse skalmedbringes under kørslen og på forlangende forevises for politiet.

Motorkontoret tegner den lovpligtige ansvarsforsikring for prøveskiltenes brug. Pri-sen for benyttelse af løse prøveskilte er fra den 15. januar 1996 fastsat til 20 kr. pr. døgn for et sæt skilte eller et prøveskilt til motorcykel. Afgiften dækker tillige den af motorkontoret tegnede ansvarsforsikring for kørsel med prøveskilte.

Prøveskiltene må ikke bruges efter udløbet af tilladelsen.

Der er fra den 1. januar 1996 indført en bestemmelse om, at de løse prøveskilte kan være udført i selvklæbende plastfolie, hvorpå prøveskiltenes gyldighedsperiode er angivet. Disse prøveskilte skal ikke tilbageleveres. Der bliver ikke tilbagebetalt for dage, hvor skiltene ikke anvendes, hvis de leveres tilbage før gyldighedsperiodens udløb.

Denne ordning kan med tiden få større interesse, idet en ejer af flere køretøjer kan være fristet til at undgå besværet med det kommende periodisk syn ved at anvende løse prøveskilte i stedet. Samtidig vil man også undgå at skulle betale den reducerede vægtafgift på køretøjet. På den anden side vil det få den ulykkelige virkning, at det vil blive meget sjældent, at vi får veterankøretøjerne at se, idet det kun vil ske i forbindelse med større arrangementer o. lign.

 

Sorte nummerplader med ét bogstav

Jeg har tidligere nævnt, at Dansk Veteranbil Klub fik tilsagn fra Trafikministeriet om, at reglerne vil blive ændret, således at det er muligt at beholde sorte nummerplader med ét bogstav ved ejerskifte, d.v.s. nummerplader fra perioden 1950 – 1958.

Denne ændring er nu gennemført med virkning fra den 1. januar 1996, idet bestemmelsen i § 128, stk. 3, i bekendtgørelse om registrering af motorkøretøjer m.v. nu lyder således: “Køretøjer, der er forsynet med nummerplader med enkeltbogstav, kan fortsat anvende disse”.

 

FIVA

Claude Teisen-Simony har tæt kontakt med alt, hvad der sker i FIVA. Samrådet har allerede haft stor nytte af disse kontakter i forbindelse med, at vi blev anmodet om at udtale os til det nye direktivforslag med tydeliggørelsen af reglerne for veterankøretøjer.

Det viser sig desuden, at FIVA´s lobbyist i EU-arbejdet, mr. Reginald Dawson, hver måned skriver et kort nyhedsbrev om arbejdet i Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for transport, Europaparlamentet og meget andet. Claude får dette nyhedsbrev tilsendt, og han vil sørge for, at Samrådets bestyrelse bliver orienteret løbende om dette.

Vi vil naturligvis vide at bruge disse informationer på den bedste måde !

Claude har desuden lavet en beskrivelse af FIVA på 2 sider, som blev udsendt sammen med årsmødereferatet kort før jul. Da der imidlertid har været enkelte, der har manglet side 2, vedlægges notatet sammen med dette NYHEDSBREV.

 

Kulturby 96

Der afholdes i 1996 en række kulturarrangementer under navnet “Kulturby 96”. Da veteranfolk ikke er i tvivl om, at vores køretøjer også er kultur, har nogle diskuteret, hvordan vi kan være med til at præge “kulturåret” i løbet af den kommende tid.

Erik Kristoffersen har på Samrådets vegne deltaget i et indledende møde, hvor han har givet udtryk for, at alle MS´s tilsluttede klubber skal have mulighed for at deltage på den ene eller anden måde, og at der ikke kun skal være tale om arrangementer i København og omegn.

De nærmere planer er ikke lagt endnu, men meget tyder på, at der i hvert fald bliver et større arrangement i København i september måned. Så må vi se, hvad der sker i resten af landet.

 

Diverse

Trafikministeren har fra den 15. januar 1996 forhøjet priserne på de forskellige “ydelser”. Et sæt nummerplader koster nu 1.000 kr., og en enkelt koster 500 kr. Ejerskifte og brugerskifte koster nu 325 kr. Samtidig indføres en automatisk prisregulering for fremtiden.

Undervisningen til kørekort til almindelig bil (Kategori B) skal nu foregå efter en ny undervisningsplan lavet af Færdselsstyrelsen. Den nye undervisningsplan kan købes i boghandelen eller hos Statens Information.

Der er kommet en ny bekendtgørelse om afholdelse af motorløb uden for vej, som afløser det gamle cirkulære fra 4.1.1951, som blev ændret ved cirkulære af 9.8.1960. Den nye bekendtgørelse har nr. 1029 af 15. december 1995 og er trådt i kraft den 1. januar 1996.

 

Klubbernes blade

Alle de tilsluttede klubber – også de nye – opfordres til at sende hvert nummer af klubbens blad til:

Palle Winther
Vintage Mechanic
Nørholmsvej 124, 9000 Ålborg.

Desuden opfordres klubberne til at sende eksemplarer af klubbladene til:

Statsbiblioteket
Universitetsparken
8000 Århus C. (ATT. Peter de la Cour)

 

Ole Lindberg, den 7. januar 1996.

SENESTE NYHEDSBREVE
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn Færdselsstyrelsens nye tiltag med vejsidesyn af motorcykler, og ministerens fokus på de mest ...
Kreativ montering af sideblink, som illustreret her på en 1927 Amilcar CCGS tilhørende Henning Thomsen, burde ikke være nødvendig. (Foto: Søren Ditlev Jensen, Strøjer Samlingen)
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn I slutningen af januar kunne Motorhistorisk Samråd, og en lang række andre, aflevere et omfattende ...