Nyheder fra bestyrelsen

Periodisk syn af veteranbiler!!

Jeg omtalte i det sidste nummer af NYHEDSBREVET (nr.3/95), at trafikminister Jan Trøjborg ved brev af 10. juli 1995 udtalte, “at veterankøretøjer – på linie med andre personbiler – skal være omfattet af pligten til periodisk syn”.

MOTORHISTORISK SAMRÅD har nu haft lejlighed til at se nærmere på ministerens argumenter for denne opfattelse, og vi må konstatere, at de er helt uden forbindelse med virkeligheden. Dette har vi forsøgt at forklare ved et brev til ministeren dateret den 27. september 1995. NYHEDSBREVET vedlægges en kopi af dette brev, som taler for sig selv.

Det helt centrale er efter vores opfattelse, at der ikke er nogen juridiske forhindringer i at lave en særordning for veteranbiler – der skal bare være politisk vilje til det !!

Det er denne politiske vilje, der er hovedproblemet.

Vi er i vores dagligdag så vant til, at politikerne ikke vil tale politik men hellere vil lade deres beslutninger være nødvendige følger af forskellige “saglige” argumenter.

På samme måde i denne sag, hvor trafikministeren “læner sig op ad” de andre EU-medlemsstaters og Europa-Kommissionens opfattelser og de 2 “saglige” argumenter om færdselssikkerhed og lighed mellem nye og gamle køretøjer.

Når man så undersøger disse ting nærmere, viser det sig at være “tomgangssnak” uden reelt indhold.

Ministeren kunne i stedet blot sige, at han havde skiftet mening, siden han fremsatte lovforslaget om indførelse af periodisk syn den 23. februar 1994 !

Det ville vel efter alles mening have været helt OK – og så måtte vi så prøve at vække den politiske interesse for dette spørgsmål.

Det vil vi nu prøve på alligevel !

 

Statistik over kørte km for veteraner

Vi har som tidligere omtalt udsendt spørgeskemaer til alle de tilsluttede 29 klubber og opfordret til, at alle klubberne medvirkede til at lave en kørselsstatistik på køretøjer, der er 35 år eller ældre.

Vi har fået svar fra 15 klubber i løbet af august og september måned, og disse oplysninger er herefter blevet opdelt i, om de handler om biler eller motorcykler.

Statistikken er færdigbearbejdet for bilernes vedkommende, og oplysningerne herfra er indgået i vores brev til trafikministeren.

Det er nu endnu en gang blevet bekræftet, at veteranbilerne ikke slider på det danske vejnet, idet sammenlagt 80 % af dem kører under 2.000 km. om året !!

Knap 2/3 af bilerne kører under 1.000 km om året, og mindre end 4 % kører mere end 5.000 km. om året.

Det er oplysninger, der er værd at huske på, både når vi taler om vægtafgifter, registreringsafgifter og nye “grønne” bilafgifter med udgangspunkt i benzinforbruget.

 

En ordning med sorte nummerplader?

Trafikminister Jan Trøjborg har ved brev af 5. oktober 1995 til MS oplyst, at han vil overveje sit forslag om sorte “ønske”-nummerplader, som han fremsatte i sit brev af 10. juli 1995. Han vil vende tilbage, når disse overvejelser er afsluttet.

Det fremgår ikke af brevet, i hvilken retning ministerens overvejelser går, men vi kan kun være tilfredse med, at han vil tænke sig om endnu en gang. Så må vi se, hvad resultatet bliver.

 

Sidevognskørekortet

For et år siden (nr.4/94) fortalte jeg om de nye kørekortsregler, som var en følge af EU-Direktiv 91/439/EØF af 29. juli 1991.

Harmoniseringen af reglerne om kørekort og køreprøver betyder, at der senest fra den 1. juli 1996 ikke længere vil være en særlig kategori i kørekortet for motorcykler med sidevogn.

Trafikministeren udformede allerede de nye regler i bekendtgørelse nr. 625 af 30. juni 1994 om ændring af bekendtgørelse om kørekort men uden at fastsætte ikrafttrædelsestidspunktet.

Jeg har ved henvendelse til Trafikministeriet fået oplyst, at de nye regler om MC-kørekort efter alt at dømme først kommer til at træde i kraft fra den 1. juli 1996, som er det seneste mulige tidspunkt efter EU-Direktivet.

 

Bilskrotningsordningen

Danmarks Statistik har opgjort, at der i 1994 blev skrottet i alt 122.752 personbiler. Det svarer til 7,6 % af den samlede bilbestand ved året begyndelse.

Skrotningsordningen medførte ikke en væsentlig ændring i bilparkens størrelse, idet bilparken på grund af det store nybilsalg ved årets afslutning kun var 0,3 % mindre end ved årets start. Der var derimod tale om en ændring i bilparkens alderssammensætning, idet gennemsnitsalderen faldt fra 9,6 år til 8,2 år.

Fra gruppen af biler over 20 år gamle, d.v.s. før 1974, blev skrottet i alt 16.281 biler eller knap 26 %, således at bestanden pr. 1.1.1995 er på 46.560 biler.

Gennemsnitsalderen for de skrottede biler i 1994 var 16,6 år.

Ordningen udløb først den 1. juli 1995, og det varer derfor noget tid endnu, før man kan gøre resultatet for hele perioden op.

 

Udstyrskravene til veterankøretøjer

Jeg har tidligere omtalt, hvordan man kan få dispensation fra udstyrskravene i 1955-bekendtgørelsen (nr.2/95). Jeg opfordrede samtidig til, at MS blev orienteret om nye sager på dette område.

Et medlem af Dansk Veteran Motorcykelklub (DVM) har fremsendt kopi af sin ansøgning og Færdselsstyrelsens svar om dispensation fra bestemmelserne om lygteføring for en motorcykel, en Levis årgang 1913.

Det fremgår af svaret fra Færdselsstyrelsen, at motorcyklen kan registreres uden at være forsynet med lygter under forudsætning af:

  • at kørsel med motorcyklen på færdselslovens område sker uden for lygtetændingstiden og kun til lejlighedsvis kørsel af tekniskhistoriske grunde, og
  • at motorcyklen kun godkendes for nuværende ejer.

Den opmærksomme læser vil straks have bemærket, at der hér er tale om en skærpelse i sammenligning med en tidligere omtalt (nr. 4/94) dispensationssag (en Triumph, årgang 1917). Færdselsstyrelsen kræver i den nye sag, at den lejlighedsvise kørsel skal være “af tekniskhistoriske grunde”. Det betyder på jævnt dansk, at kørslen skal ske i løbssammenhænge eller i situationer, hvor der optræder flere andre veteraner.

Det er derimod ikke muligt blot at køre en tur for sig selv en dejlig sommerdag !

Vi er meget interesserede i at følge denne udvikling nærmere, idet vi mener, at Færdselsstyrelsen går alt for vidt i kravene til at give dispensation. Vi håber derfor, at vi fortsat bliver holdt orienteret om, hvad der sker.

 

Direktiv om sikkerhedsbeklædning

Europa-Kommissionen har vedtaget et direktiv om sikkerhedsbeklædning, herunder også beklædning til motorcykelkørsel.

Det er frivilligt at bruge sikkerhedsbeklædning. Beklædningen skal være CE-mærket. Det betyder, at producenten har fået tøjet testet og godkendt på et af EU-Kommissionen godkendt institut. Tøjet skal yde beskyttelse mod ydre påvirkninger, d.v.s. uheld, og mod vind og vejr, og samtidig skal det være behageligt at have på.

Der vil dog nok gå lang tid, før man kan finde CE-mærket mc-tøj i vores butikker !

 

Direktiv om motorkøretøjers bremsesystemer

Europa-Kommissionen har i EU-Direktiv 94/23/EF af 8. juni 1994 fastsat yderligere minimumsstandarder for kontrol af motorkøretøjers bremsesystemer.

Det fremgår af dette direktivs artikel 4, at medlemsstaterne – efter samråd med Kommissionen – kan fastsætte deres egne standarder for kontrol af bremsevirkningen for køretøjer, “der anses for at have historisk betydning”.

Det anføres yderligere, at selv om medlemsstaterne får ret til at fastsætte deres egne standarder for veteranbiler, bør disse standarder ikke være strengere end dem, som motorkøretøjet oprindeligt skulle opfylde.

Dette direktivs bestemmelser skal gennemføres i medlemsstaternes lovgivning inden den 1. januar 1997.

 

Årsmøde 1995

Årsmødet afholdes lørdag den 11. november 1995 kl. 10.00 på “De Syv Øer” i Ebeltoft. Indkaldelsen udsendes sammen med NYHEDSBREVET, og det fremgår heraf, at der er 5 klubber, der har ansøgt om optagelse, og at der er to punkter til debat under dagsordenens pkt. 6. Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg, og de er alle villige til genvalg. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

 

Diverse

Det fremgår af bekendtgørelsen om brug af advarselstrekant og havariblink, at alle motordrevne køretøjer – bortset fra to-hjulet knallert og motorcykel – som er standset på et sådant sted eller på en sådan måde, at der opstår fare eller ulempe for færdslen,skal afmærkes med en advarselstrekant.

Advarselstrekanten skal anbringes yderst på kørebanen i samme side som køretøjet og mindst 50 meter før køretøjet. Hvis det er på en motorvej, skal afstanden mindst være 100 meter.

Selv om man bruger havariblink, skal man alligevel også bruge advarselstrekant.

Advarselstrekanten skal være godkendt og E-mærket. Hvis man ejer et køretøj, der første gang er taget i brug her i landet inden den 1. maj 1977, kan man anvende en advarselstrekant, der ikke er E-mærket men opfylder de samme krav til størrelse m.m.

 

Oliefirmaet Castrol har nu fundet ud af, at der er et marked for olier til de lidt ældre køretøjer.

Produkterne markedsføres under betegnelsen “Castrol Classic” og sælges direkte til forbrugeren. Det drejer sig om 3 typer:

  • XL 20W/50 til de “moderne” klassiske bilmotorer,
  • XL 30 til biler fra før 1940´erne, og
  • GP 50 til biler og motorcykler fra før 1940´erne.

Det samme gælder for firmaet Duckham´s, der laver olier til de gamle køretøjer under mærket “Duckham´s Heritage Oil”.

  • Duckham´s Heritage Q 20-50 anvendes til de “moderne” klassiske biler som f.ex. Mini´en.
  • Duckham´s Heritage SAE 30 er beregnet til førkrigs- og de første efterkrigsbiler.

Begge oliefirmaer har desuden også lavet særlige Hypoid-olier til gearkasser m.m.

_

HUSK at både Palle Winther og Statsbiblioteket i Århus gerne vil have jeres klubblade tilsendt løbende.

HUSK at adresseændringer skal sendes til sekretær for Samrådet:

Ole Lindberg
Sømarksvej 8,
2900 Hellerup.

 

Ole Lindberg, den 10. oktober 1995.

SENESTE NYHEDSBREVE
Museumsbesøg og miljøzoneforbud
Museumsbesøg og miljøzoneforbud
Når dette nyhedsbrev udkommer, står det meste af Danmark på kanten til årets sommerferie. Mange vil benytte friugerne til en ...
Tænk på traktorfolket
Tænk på traktorfolket
Tænk på Traktorfolket Danmark er et landbrugsland, blandt så meget andet. Landbruget er et stolt erhverv med en hundredeårig lang ...
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...