Nyheder fra bestyrelsen

SIDEN SIDST

Forretningsudvalget holdt møde den 21. august 1994 i Ebeltoft. Det tidligere udarbejdede udkast til nye vedtægter for Samrådet blev drøftet indgående. Udkastet blev godkendt med nogle mindre ændringer. Det endelige forslag blev udsendt til alle de tilsluttede klubber den 26. august 1994, således at det er muligt at få forslaget ordentligt gennemdrøftet inden årsmødet.

Efter forretningsudvalgets opfattelse er den foreslåede løsning for, hvorledes Samrådet kan inddrages i det internationale arbejde, d.v.s. Dansk Veteranbil Klubs samarbejde med FIVA, alt for dyr i forhold til den betydning samarbejdet har i dag. DVK har foreslået, at Samrådet betaler 1,00 kr. pr. medlem pr. år, svarende til en årlig udgift for Samrådet på 11.000 kr. Den endelige beslutning skal træffes af årsmødet.

Der er 4 forsikringsselskaber, der har vist interesse for et “koster-blad”. Palle Winther arbejder videre med dette.

Økonomien løber lige netop rundt. Forretningsudvalget indstiller, at kontingentet sættes lidt højere på årsmødet, således at vi også kan hol-de det nuværende aktivitetsniveau til næste år.

 

IMPORT AF VETERANKØRETØJER

Ved import af veterankøretøjer fra udlandet er der flere forhold, som det er klogt at være opmærksom på – ellers kan det “nye” køretøj godt gå hen og blive en økonomisk pestilens.

Ved import fra et EU-land opkræves der ikke told og moms, når køberen er en privat person, d.v.s. at køretøjet frit kan indføres i Danmark.

Ved import fra lande udenfor EU bliver fakturabeløbet pålagt 10,2 % i told og 25 % moms af hele beløbet. Desuden skal man regne med honorar til en speditør, hvis man ikke selv kan klare papirarbejdet.

I alle tilfælde skal der herefter betales registreringsafgift ved indregistreringen (lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.). Hér kan man komme ubehagelige overraskelser i forkøbet ved inden købet at have fået oplyst hos Toldkammeret, hvad denne afgift ca. vil beløbe sig til. Dette gøres skriftligt på en “K 51-blanket”, som udleveres af Toldkammeret, der herefter udregner afgiftsbeløbet.

Der er 3 forhold, der har betydning ved denne beregning:

  1. Nyprisen ved fabrikationstidspunktet.
  2. Køretøjets stand på vurderingstidspunktet.
  3. “Brugsværdien” af køretøjet.

Det kan forekomme, at toldmyndighederne ikke har den korrekte nypris for et ældre veterankøretøj eller helt specielle køretøjer. Det er derfor vigtigt, at de forskellige mærke-klubber forsøger at samle oplysninger bl.a. om køretøjernes nypriser. På den måde vil mærke-klubberne kunne hjælpe medlemmerne med disse problemer.

Køretøjets stand på vurderingstidspunktet har ikke den store betydning. Der kan dog være forskel på, hvilken betydning standen har i de forskellige toldregioner. Hvis Toldkammerets ansættelse er urimelig høj i forhold til standen, så kan man forlange køretøjet til vurdering. Det er dog ikke almindeligt med store nedslag i vurderingen !

Køretøjet skal fremvises for Toldkammeret bl.a. for kontrol af stelnummer, evt. told- og momskvittering fra indførelsen og de originale papirer, som også skal forevises ved synet.

Vær i øvrigt forsigtig med at købe køretøjer, hvor papirerne er “blevet væk”. Der kan være stor risiko for, at køretøjet er stjålet !

Ved køretøjer, som har været dansk indregistreret, kan man risikere at skulle betale ny afgift, hvis papirerne er blevet væk. Så kontakt Toldkammeret inden du køber køretøjet.

“Brugsværdien” for veterankøretøjer, d.v.s. køretøjer der er mere end 35 år gamle, er standardmæssigt sat til 40 % af nyprisen ud fra en tanke om, at disse køretøjer kun anvendes 40 % set i forhold til almindelige moderne køretøjer.

Selve afgiften beregnes med 105 % af de første 3.440 kr. og 180 % af resten.

EKS.: Køretøjets nypris var 82.000 kr. Brugsværdien er 40 % af 82.000 kr = 33.000 kr.
105 % af 3.440 kr = 3.612 kr. Brugsværdien på 33.000 kr.- 3.440 kr. = 29.560 kr.
180 % af 29.560 kr.= 53.208 kr.
Samlet afgift: 56.820 kr.

Som det ses af eksemplet, er det vigtigt, at man har den rigtige nypris. Hvis man er uenig med Toldkammeret i nyprisens størrelse, så skal man selv kunne dokumentere den nypris, man påstår er den rigtige.

Det kan desuden være en god ting at kontakte den stedlige bilinspektion for at finde ud af,

om der er særlige forhold man skal være opmærksom på ved synet.

Samrådet vil gerne bistå de enkelte klubber med myndighedskontakten, hvis der opstår konkrete, dokumenterede eksempler med urimelige forskelle. Vi forlanger dog, at vi bliver involveret kort tid efter myndighedens afgørelse af sagen.

 

SIDEVOGNSKØREKORTET

I NYHEDSBREV nr. 3 fortalte jeg om de nye kørekortsregler, som er en følge af Direktiv 91/439/EØF af 29. juli 1991.

Harmoniseringen af reglerne om kørekort og om køreprøver betyder bl.a., at der fra den 1. juli 1996 ikke længere vil være en særlig kategori i kørekortet for motorcykler med sidevogn.

Trafikministeren har imidlertid allerede ved bekendtgørelse nr. 625 af 30. juni 1994 om ændring af bekendtgørelse om kørekort gennemført de nødvendige ændringer som følge af EU-direktivet. Der er i den nye formulering (bekendtgørelsens § 7) ikke længere krav om en særlig prøve for at køre med sidevogn. På den anden side gøres der forskel på, om motorcyklen har en motoreffekt på højst 25 kW (eller et forhold mellem motoreffekt og totalvægt på højst 0,16 kw/kg) eller om motoreffekten er større.

De nye regler er imidlertid endnu ikke trådt i kraft, og det kan heller ikke siges, hvornår det sker.

Det skal dog senest ske den 1. juli 1996.

 

PERIODISK SYN

Som tidligere fortalt har trafikministeren taget kontakt til de øvrige EU-lande for at finde ud af, hvordan de har løst problemet med periodisk syn af veterankøretøjer.

Samrådet har bedt om og fået aktindsigt i de svar, som trafikministeren har fået. Det drejer sig om følgende 9 lande:

Holland, Italien, Frankrig, England, Tyskland, Portugal, Luxembourg, Spanien, Grækenland.

Vi har desuden kendskab til reglerne i Norge og Sverige.

Reglerne om periodisk syn skal som bekendt senest være indført i Danmark den 1. januar 1998, og vi vil naturligvis forsøge at bidrage med en fornuftig løsning for veteranbilerne.

Trafikministeren har udtalt, at det ikke er planen at starte de periodiske syn af almindelige personbiler før det er krævet af EU. På den anden side kan det ikke udelukkes, at det af praktiske grunde sker før 1. januar 1998.

Formanden for Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark har den 26. september 1994 udtalt, at det er foreningens opfattelse, at det ville være bedst, hvis kun værksteder kunne fremstille køretøjer til syn – eller at kun værksteder kunne genfremstille køretøjer, der er blevet kasseret !

 

UDSTYRSKRAVENE TIL VETERANKØRE TØJER

En veteranmotorcykelejer fik problemer, da han skulle have sin Triumph fra 1919 indregistreret. Motorcyklen var udstyret med karbid-lygter for og bag, som den var fremstillet i 1917.

Statens Bilinspektion nægtede at godkende motorcyklen med henvisning til, at den ikke var udstyret med godkendt rød refleksanordning samt el-anlæg herunder nærlys- og fjernlyslygte, positionslygte, baglygte og nummerpladelygte.

Ejeren klagede til Færdselsstyrelsen, og styrelsen gav den 4. juli 1994 ejeren en dispensation.

Dispensationen, som er personlig, betyder, at motorcyklen godkendes med de originale lygter på den betingelse, at den kun anvendes uden for lygtetændingstiden og kun ved lejlighedsvis kørsel. Dispensationen skal medbringes under kørslen.

Den konkrete sag blev således løst til ejerens tilfredshed.

Samrådet mener imidlertid, at der er tale om en meget principiel problemstilling. Vi har derfor den 29. august 1994 anmodet Færdselsstyrelsen om, at reglerne for syn og indregistrering af veterankøretøjer enten ændres eller gøres mere smidige.

Efter vores opfattelse er det ikke nødvendigt at få en dispensation for at få et sådant køretøj godkendt. Godkendelsen må desuden være ge-nerel for køretøjet og ikke blot gælde for den registrerede ejer.

På den anden side er vi enige i, at den specielle lygteføring betyder, at der bør fastsættes restriktioner i anvendelsen af et køretøj som dette.

Vi har derfor foreslået, at en sådan begrænsning indføres på registreringsattesten, som så kan forevises på forlangende, og at bilinspektøren får den fornødne kompetance til at træffe afgørelse i disse sager.

Vi har samtidig peget på, at det også skal være muligt for en veterankøretøjsejer at udstyre køretøjet i overensstemmelse med de til enhver tid gældende krav, således at køretøjet kan anvendes uden begrænsning.

Vi har ikke hørt noget fra Færdselsstyrelsen endnu.

 

ÅRSMØDET 1994

Årsmødet holdes som tidligere nævnt lørdag den 5. november 1994 fra kl. 12.00.

Mødet holdes i “Humle” MC´s lokaler Skovalléen 1, Ahl, Ebeltoft.

Dagsorden for mødet er udsendt den 4. oktober 1994, og det fremgår heraf, at der er 5 klubber, som har anmodet om optagelse. Der er desuden forslag til nye vedtægter på dagsordenen.

 

DIVERSE

I perioden fra januar til og med juli dette år er der i alt blevet skrottet 97.300 biler. Der er i øvrigt i samme periode blevet solgt i alt 85.791 nye biler.

Bella Center i København har af politiet fået afslag på, at private kan deltage som sælgere af “stumper” på “Bella Brugt Marked”, som afholdes i perioden 25. – 27. november 1994 med Dansk Veteranbil Klub som arrangør. Bella Center har klaget over politiets afslag til Justitsministeriet, og Samrådet er efterfølgende gået ind i sagen og har opfordret ministeriet til at omgøre afslaget.

Der er lavet et nyt klassificeringssystem for motorolier, som hedder “Nyt API-system”. Der er tale om et system med 2 bogstaver, som erstatter de tidligere meget lange tal- og bogstavrækker. Vedlagt NYHEDSBREVET er 2 si-ders teknisk information fra ESSO om det nye system. Selv om der er tale om en lidt gammel “nyhed”, så er der sikkert mange, der ikke har set det før. Med denne beskrivelse i hånden er det muligt at se, om man står med en god olie til billige penge.

HUSK at både Palle Winther og Statsbiblioteket i Århus MEGET gerne vil have eksemplarer af jeres klubblade.

HUSK at ADRESSEÆNDRINGER skal sendes til sekretær for Samrådet:

Ole Lindberg
Sømarksvej 8,
2900 Hellerup.

 

Ole Lindberg, 10. okt.1994

SENESTE NYHEDSBREVE
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn Færdselsstyrelsens nye tiltag med vejsidesyn af motorcykler, og ministerens fokus på de mest ...
Kreativ montering af sideblink, som illustreret her på en 1927 Amilcar CCGS tilhørende Henning Thomsen, burde ikke være nødvendig. (Foto: Søren Ditlev Jensen, Strøjer Samlingen)
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn I slutningen af januar kunne Motorhistorisk Samråd, og en lang række andre, aflevere et omfattende ...
For enden af vejen, med ELV-direktivet i bagagerummet
For enden af vejen, med ELV-direktivet i bagagerummet
For enden af vejen, med ELV-direktivet i bagagerummet En af de høringer i EU, der i 2023 har haft størst ...