Nyheder fra bestyrelsen

Dette nyhedsbrev kommer i stedet for det planlagte pr. 1.7.1994, idet der er vedtaget 2 love, der betyder ændringer for vores køretøjer. Næste nyhedsbrev vil komme i begyndelsen af oktober 1994.

Vi opfordrer klubberne til at orientere MS, når der sker noget af fælles interesse ! Desuden er vi MEGET interesserede i at få oplysninger om de andre EU – landes veteranpolitik og lovgivning. Hvis I derfor har sådanne oplysninger, så send dem til os i kopi !

 

SIDEN SIDST

Forretningsudvalget holdt møde den 17. april 1994 i Ebeltoft. Der deltog også denne gang 2 repræsentanter fra Danske Motorcyklisters Råd (DMC) samt Dansk Veteranbil Klubs FIVA-re-præsentant, Ib Jensen. Emnet var “Udlandet og os”.

Det blev aftalt, at MS for fremtiden skal have tilsendt alle nyhedsbreve m.m. fra den inter-nationale veterankøretøjsorganisation FIVA for, at MS på det kommende årsmøde kan tage stilling til, om det er relevant at være medlem af denne organisation i stedet for DVK.

Det blev samtidig drøftet, om DVK vil være MS´s repræsentant i forhold til vores nordiske søsterorganisationer og i givet fald på hvilke betingelser. DVK´s bestyrelse vil behandle dette spørgsmål og vende tilbage med et svar i løbet af sommeren.

Næste årsmøde er stadig fastsat til lørdag den 5. november 1994. Der er nu indhentet tilbud på lokaler m.m., men det overvejes fortsat, om der kan findes en mere billig løsning, som opfylder kravene i vedtægterne.

Næste møde i forretningsudvalget er den 21. august 1994, hvor vi skal færdigbehandle vores udkast til nye vedtægter. Udkastet vil herefter blive udsendt til alle klubberne, således at det er muligt at foretage en ordentlig gennemgang og debat i hver klub inden årsmødet.

“BMW Klub 367” har henvendt sig om eventuel optagelse i MS på næste årsmøde.

Den tidligere lovede artikel om blyet og de nye additivers betydning for vores veteranmotorer, som Rolf Ask Clausen arbejder på, vil efter det oplyste komme sidst i juni måned. Vi vil så sende den ud til alle klubberne, lige så snart den kommer.

Det går bedre med at få klubbernes blade tilsendt til Palle Winther, men der mangler stadig en del!

Så HUSK, at både Palle og Statsbiblioteket i Århus MEGET gerne vil have et eksemplar af jeres blad.

 

PERIODISK SYN

Så er reglerne om periodisk syn af personbiler hvert andet år vedtaget af Folketinget ved lov nr. 382 af 18. maj 1994 med ikrafttræden på et senere tidspunkt efter trafikministerens bestemmelse – men dog senest den 1. januar 1998.

Det skal bemærkes, at reglerne om periodisk syn indtil videre ikke kommer til at gælde for motorcykler !

Som nævnt i vores NYHEDSBREV nr. 2 vil tra-fikministeren arbejde for, at veteranbilerne undtages for periodisk syn. Han har desuden oplyst til MS, at Trafikministeriet har taget kontakt til de andre trafikministerier i EU for at få belyst deres erfaringer og ønsker om at få undtaget visse køretøjskategorier (herunder veteranbiler) fra synspligten.

Der er i EF-Direktiv 77/143/EØF af 29.12.1976, som er baggrunden for lovændringen, givet mu-lighed for at undtage særlige køretøjer “samt køretøjer, som ikke eller næsten ikke benytter det offentlige vejnet, eller som midlertidigt er ude af drift” fra reglerne om periodisk syn (direktivets artikel 2, stk. 3).

Der er ikke ved lovforslagets behandling i Folke-tinget taget afstand fra bemærkningerne i lov-forslaget om, at “Danmark arbejder for at få undtaget veteranbiler fra periodisk syn”.

Vi må derfor gå ud fra, at trafikministeren vil kontakte MS og DVK, når de nærmere regler om veteranbilers fritagelse skal udmøntes i en bekendtgørelse – senest inden den 1.1.1998.

Vi vil forinden gøre, hvad vi kan for selv at konstatere, hvilke regler der gælder i de andre EU – lande på dette område. ALLE oplysninger, som I har kendskab til, vil være velkomne.

 

DEN RULLENDE 35 ÅRS VÆGTAFGIFTSGRÆNSE

Folketinget har ved lov nr. 376 af 18. maj 1994 opfyldt ét af vores største ønsker til at få en mere fornuftig og ensartet regel for vægtafgiften for veterankøretøjer.

Ændringen betyder, at vi i stedet for den nugæl-dende faste grænse pr. 1. januar 1951 for lav vægtafgift har fået en mere smidig ordning.

Reglen, der findes i § 15, stk. 3 i lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., lyder således:

“Når der er forløbet 35 år fra et køretøjs 1. registrering, skal der fra den følgende afgiftsperiode kun betales vægtafgift og udligningsafgift med 1/4 af satserne i § 3, stk. 1, og § 4, stk. 1. Det er en betingelse, at køretøjet fremtræder som ved 1. registrering.”

Lovændringen har virkning fra den 1. juli 1994, d.v.s. at alle køretøjer, som ved næste forfaldsdag for vægtafgift efter den 1.7.1994 er mindst 35 år gamle siden den 1. registrering, kun afkræves 1/4 af den normale afgift. Køretøjet skal dog være “originalt”, og vi kan allerede nu forudse, at der vil kunne opstå fortolknings-problemer med denne del af lovteksten.

Der er således nu tale om, at der er en rullende 35 års regel både for beregningen af registre-ringsafgift for importerede veterankøretøjer og for beregning af den lave vægtafgift. Det er en form for regelforenkling, som vi sætter pris på !

Det har imidlertid taget utrolig lang tid at få denne ændring gennemført. Som nævnt i NY-HEDSBREV nr. 2 har vores “naboer” i Sverige også haft et lignende arbejde med at få lempet skattereglerne for veterankøretøjer. Det ser ud til, at de vil slippe helt for den årlige køretøjsskat for køretøjer, der er 30 år eller ældre med virkning fra den 1. juli 1994, hvis dette forslag vedtages. Det fremgår af den svenske motorpresse, at der har været arbejdet på at få denne lempelse indført siden den 19. august 1968, hvor den svenske automobilhistoriske klub skrev første gang til myndighederne !

 

ET “KOSTER” – BLAD?

Efter forslag fra en af medlemsklubberne har vi besluttet at gå i gang med at undersøge, om der er interesse for, at vi opretter et “koster” – blad, d.v.s. et lille skrift, hvori der fortælles om stjålne veterankøretøjer.

Samtidig med udsendelsen af dette nyhedsbrev har vi kontaktet forsikringsselskaberne for at høre, om de er interesseret i at være med.

Det er så meningen, at dette blad skal udsendes til alle medlemsklubberne efter behov og med dækning af produktions- og udsendelsesomkost-ningerne fra de forsikringsselskaber, som an-noncerer. Det skal også være muligt for private at annoncere, hvis de er medlem af en af de tilsluttede klubber.

Prisen forventer vi vil blive 100 kr. pr. køretøj for hver gang, der annonceres.

På længere sigt er det meningen, at bladet også skal tilsendes vores udenlandske søsterorganisa-tioner.

 

SIDEVOGNSKØREKORTET

Det er ikke nødvendigt at tage teoriprøven for at få et sidevognskørekort, når man i forvejen har kørekort til MC.

Det eneste, der kræves, er kendskab til følgende:

  1. hvorledes sidevognen skal være tilkoblet,
  2. sidevognens indretning, udstyr og antal af passagerer og disses brug af hjelm, og
  3. bremselængder ved forskellige hastigheder.

Hertil kommer den praktiske prøve, som består af følgende manøvrer:

  1. kørsel i cirkel med løft af sidevognshjul – hjulet skal også kunne sættes ned igen !
  2. kørsel i venstre-cirkel, indtil baghjulet er lige ved at løfte sig,
  3. kørsel i otte-tal og slalom,
  4. acceleration og bremsning fra 60 km/t, og
  5. svingning til højre og venstre uden bremsning og med en afstand af højst 30 cm fra markeret kantsten.

Formålet med disse prøver er, at føreren skal lære at beherske sit køretøj under forskellige styre-, accelerations- og bremseøvelser og samtidig kende de vigtigste bestemmelser om tilkobling af sidevogn, om sidevognens udstyr og om passagerer i sidevogn.

Vi må dog konstatere, at det snart er slut med det danske sidevognskørekort !

Der er ligesom med reglerne om periodisk syn også hér tale om et EU – direktiv, som griber ind i de danske regler på dette område.

Ifølge Direktiv 91/439/EØF af 29. juli 1991 om kørekort skal Folketinget inden den 1. juli 1994 gennemføre de love og administrative bestemmel-ser, der er nødvendige for at tilpasse sig dette direktiv fra den 1. juli 1996.

Harmoniseringen af reglerne om kørekort og om køreprøver vil bl.a. betyde, at der fra den 1. juli 1996 ikke længere vil være en særlig kategori for motorcykler med sidevogn !

De nye køretøjskategorier skal være gældende for hele EU – fællesskabet uden nogen mulighed for undtagelser.

Kategori A på kørekortet vil fra dette tidspunkt give ret til at føre “motorcykel, med eller uden sidevogn” (artikel 3, punkt 1).

I artikel 3, punkt 3 defineres “motorcykel” som:

“ethvert køretøj på to hjul, hvis konstruktivt bestemte maksimalhastighed er over 50 km i ti-men; eller, såfremt køretøjet er forsynet med en forbrændingsmotor som drivkraft, med slagvolu-men over 50 ccm. Motorcykel med sidevogn lige-stilles med denne type køretøj.”

Samtidig giver direktivet mulighed for, at der indføres en “underkategori A1” for lette motorcykler med et maksimalt slagvolumen på 125 ccm og en maksimal effekt på 11 kW. Alderskravet for førere af disse cykler vil blive 16 år.

I modsætning til i dag indfører direktivet en opdeling i kategori A-kørekortet, idet man først kan få ret til at køre en MC med en effekt på over 25 kW og med et forhold mellem effekt og vægt på over 0,16 kW/kg, når man har mindst 2 års erfaring som fører af MC med lavere speci-fikationer på grundlag af et kategori A-kørekort!

Det samme gælder for sidevognsmotorcykler.

Efter det oplyste er der endnu ikke udarbejdet forslag til ændring af de danske regler af Trafik-ministeriet. Og vi har da også ved reglerne om periodisk syn set, at den i direktivet fastsatte tidsfrist for gennemførelsen af de danske admini-strative regler blev overskredet med et lille års tid. Vi går imidlertid ud fra, at Trafikministeriet vil gå i gang med dette i løbet af efteråret, således at forsinkelsen ikke bliver større end sidst.

 

ADRESSEÆNDRINGER

Som tidligere nævnt er det vigtigt, at klubberne er opmærksomme på, at MOTORHISTORISK SAMRÅD også skal have besked om, når kon-taktpersoner skiftes ud, eller der bare sker adresseændringer.

Disse ændringer sendes til sekretæren:

Ole Lindberg
Sømarksvej 8,
2900 Hellerup.

Det er også muligt at give besked pr. telefon:
31 62 40 52 (aften)

EN RIGTIG GOD SOMMER !!

 

Ole Lindberg, 5. juni 1994.

SENESTE NYHEDSBREVE
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn Færdselsstyrelsens nye tiltag med vejsidesyn af motorcykler, og ministerens fokus på de mest ...
Kreativ montering af sideblink, som illustreret her på en 1927 Amilcar CCGS tilhørende Henning Thomsen, burde ikke være nødvendig. (Foto: Søren Ditlev Jensen, Strøjer Samlingen)
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn I slutningen af januar kunne Motorhistorisk Samråd, og en lang række andre, aflevere et omfattende ...