Nyheder fra bestyrelsen

Nyhedsbrevet udsendes i begyndelsen af hvert kvartal. Der vil dog i særlige tilfælde udsendes et nyhedsbrev med det samme, når det drejer sig om væsentlige ændringer eller oplysninger af betydning for vores interesse.

Vi opfordrer klubberne til at orientere MS, når der sker noget af fælles interesse ! MS´s sekretær vil så sørge for, at nyhederne viderebringes i NYHEDSBREVET – evt. i redigeret form.

 

SIDEN SIDST

Forretningsudvalget holdt møde den 19. februar 1994 i Ebeltoft. Fremtidige møder vil som hovedregel blive afholdt hér, da det er det mest centrale mødested for udvalgsmedlemmerne.

I mødet deltog 2 repræsentanter fra Danske Motorcyklisters Råd (DMC), og det blev besluttet, at MS i en foreløbig periode på 1/2 år vil få adgang til alt det materiale om arbejdet i EU, som DMC får via deres kontaktpersoner i de internationale motorcykelorganisationer, herunder MC-føderationen FIM, der har sin egen “lobbyist” i Bruxelles.

Samtidig lovede vi at støtte DMC på fælles områder, hvor vi har mulighed for dette.

Der var desuden enighed om, at vi skulle holde et fælles møde mellem DMC, MS og Dansk Veteranbil Klubs repræsentant i FIVA (Fédération Internationale Des Véhicules Anciens). Dette møde afholdes den 17. april 1994. Emnet er: Udlandet og os !

Følgende klubber har henvendt sig om eventuel optagelse i MS på næste årsmøde:

  1. Capri Club Danmark,
  2. Møns Motorklub af 1922 og
  3. Volvo 210 Klub Danmark.

Forretningsudvalget arbejder på en afklaring af arbejdsdelingen mellem DVK og MS med hensyn til det nordiske samarbejde. Indtil videre har vi skrevet til 2 af vore nordiske “søskende”- organisationer og fortalt om formålet med MS og om vores interesse i et samarbejde om de overordnede og generelle opgaver af fælles interesse.

Vi har samtidig fremhævet, at vi ikke på nogen måde er en konkurrent til klubberne, og det arbejde de udfører for medlemmerne.

Endelig har vi kontaktet en engelsk MC-organisation, der hedder The Vintage Motor Cycle Club (VMCC), idet vi har kendskab til, at denne klub også har en “lobbyist” i bruxelles. Vi håber, at vi her igennem også vil være i stand til at få oplysninger af betydning for vores arbejde med at begrænse EU-teknokraternes indgreb overfor vores hobby.

Det er året med nogle flotte jubilæ´er i veteranverdenen:

I november 1994 er det 40 år siden, at DVK blev stiftet, og det fejrer klubben med et jubilæumsrally den 10.-11. juni i Gavnø Slots Park i forbindelse med det årlige Classic Autojumble m.m., der holdes samme sted den 12. juni 1994. Der er tale om, at Danmarks største og ældste veteranbil klub har opnået en pæn alder, som passer fint til de flotte resultater, som klubben har opnået gennem årene.

Inden det sker, fylder en af de mest kendte og elskede veteraner, den danskproducerede NIMBUS med øgenavnet “Humlebien”, 60 år ! Denne model, der blev introduceret i 1934, blev i løbet af tiden frem til 1960 produceret i et antal på i alt 12.715 eksemplarer. Der er i dag stadig indregistreret i alt ca. 2.950 eksemplarer ! Begivenheden fejres med årets længste motorcykelløb, der går fra Skagen til København i dagene 29.4. – 1.5.1994.

Der er i dag flere af de store forsikringsselskaber, der er interesserede i at tegne forsikring for veterankøretøjer !

Dette gælder selskaber som Codan Forsikring og Alm. Brand, som åbenbart mener, at vi er nogle attraktive kunder med vores gamle køretøjer.

Det kan derfor nok betale sig at undersøge markedet, hvis man i dag skal ud og tegne en veteranforsikring.

 

Klubbernes blade

I sidste NYHEDSBREV opfordrede vi til, at alle de tilsluttede klubber sendte eksemplarer af deres klubblade til:

Palle Winther
Vintage Mechanic
Nørholmsvej 124, 9000 Ålborg.

I den forløbne tid har Palle dog kun fået 5 klubblade tilsendt !

Vi vil derfor give et lille hjertesuk og hermed spørge jer én gang til.

MS har fået en henvendelse fra Statsbiblioteket i Århus, der er meget interesseret i at få alle klubblade tilsendt til bibliotekets “Autosamling”. Der er jo tale om, at disse blade også har en kulturhistorisk værdi, som betyder, at de vil blive gemt på dette bibliotek “i tid og evighed”!

Vi skal derfor også opfordre til, at alle klubber sender eksemplarer af både tidligere numre og de kommende blade til:

Statsbiblioteket
Universitetsparken
8000 Århus C.
ATT.: Peter de la Cour.

 

Ingen bly i benzinen længere – og hvad så?

Siden sidst har også de store benzinselskaber afskaffet blyet som tilsætningsstof i benzinen, så nu er der vist kun Haahr tilbage som leverandør af bly´et benzin.

I forbindelse med afskaffelsen har selskaberne udleveret små foldere, der fortæller, at alle biler, der før har kørt med blyholdig benzin, ikke får problemer med at køre på den nye 98 oktan med additiv.

Der har også været skrevet en række artikler forskellige steder om emnet.

Vi vil særlig fremhæve en artikel af Rolf Ask Clausen i Dansk Veteranbil Klubs blad VETERAN TIDENDE nr. 215 – marts 1994, hvor han gennemgår de mest centrale spørgsmål om blyets og de nye additivers betydning for vores veteranmotorer.

Rolf har givet tilsagn om, at MS senere vil få en mere uddybende artikel om emnet til udsendelse til alle klubberne.

Vi vil desuden nævne, at FDM´s blad MOTOR i nr. 11 – november 1993 også gennemgår de forsøg, der har været afholdt med additivernes virkning på bilmotorer. Endelig har der i Berlingske Tidende den 31. marts 1994 været en artikel om blybenzinens historie.

MEN vi vil vende tilbage, når vi får Rolfs artikel.

 

De 2 nye lovforslag

Trafikministeren fremsatte så endelig lovforslaget om indførelse af periodisk syn for alle personbiler.

Lovforslaget var til 1. behandling i Folketinget den 3. marts 1994, og siden er der ikke sket mere !

Vi har med stor tilfredshed konstateret, at Trafikministeren har taget højde for vores særlige problemer med periodisk syn og vores køretøjer i bemærkningerne til lovforslaget.

Trafikministeren har i et brev af 15. marts 1994 til MS oplyst, at ministeriet arbejder for at få undtaget veteranbilerne fra den periodiske synspligt. Ministeriet har derfor “taget kontakt til de andre trafikministerier i EU for at få belyst, om deres erfaringer og ønsker om at få undtaget visse køretøjskategorier (herunder veteranbiler) fra synspligten.”

Vi er derfor også meget interesserede i at finde ud af, hvordan de har gjort i de andre EU-lande!

Hvis der er nogen af jer, der har kendskab til disse regler i ét eller flere af EU-landene, så må I meget gerne lade høre fra jer !

Vi har samtidig gjort trafikministeren opmærksom på, at det er vigtigt, at der anvendes en ensartet definition på, hvad et “veteran”-køretøj er i alle sammenhænge, og i denne forbindelse har vi henvist til det lovforslag, som skatteministeren fremsatte den 8. december 1993 om vægtafgift af motorkøretøjer.

Dette lovforslag er det med længsel ventede, der skal indføre en “rullende” grænse for den lave vægtafgift. Den har indtil nu været en fast grænse gældende for køretøjer indregistreret inden den 1. januar 1951, men dette vil efter lovforslaget blive erstattet af en 35 års-grænse fra køretøjets 1. indregistrering !

Lovforslaget er imidlertid også “gået i stå” efter 1. behandling i Folketinget, og det er umuligt at vide, om der vil blive problemer med vedtagelsen af vores særlige ændring.

MEN indtil videre er der nok mest grund til at være tilfreds med det, der er sket.

I øvrigt er der grund til at bemærke, at den svenske regering netop har fremsat et lovforslag, som vil betyde, at vores venner i Sverige vil slippe helt for den årlige køretøjsskat for køretøjer, der er 30 år eller ældre med virkning fra den 1. juli 1994 (hvis forslaget vedtages).

 

Lidt statistik m.m.

Der findes en udmærket samling af statistiske oplysninger om bl.a. vores interesser, som laves hert år i september måned. Den laves af Automobil-Importørernes Sammenslutning og hedder “VEJTRANSPORTEN i tal og tekst”. Den koster 200 kr. og kan desuden lånes på biblioteket.

Efter denne statistik var der pr. 31.12.1992 følgende antal biler og motorcykler, der var mere end 35 år gamle:

biler: 2.945 motorcykler: 5.669.

Hvis vi i stedet ser på, hvor mange der var mere end 20 år gamle, er tallene:

biler: 73.187 motorcykler: 12.607.

Dette skal sammenholdes med, at der på dette tidspunkt var i alt indregistreret:

biler: 1.604.492 motorcykler: 46.024.

Det fremgår desuden af statistikken, at blandt de gamle motorcykler (1. indregistrering før 1982) ligger NIMBUS på en flot 1. plads (2.958 eks.) efterfulgt af BMW (1.870 eks.) og Harley-Davidson (1.578 eks.) samt BSA (1.170 eks.). Man kan også se bestanden af personbiler fordelt efter 1. registreringsår og mærke/model. Se selv efter ved lejlighed !

Det fremgår af en statistik lavet af Danmarks Statistik om “Personbilers årskørsel 1992”, at bilernes gennemsnitlige kørsel falder drastisk med bilens alder. Desuden kører mindre biler gennemsnitligt mindre end mellemstore og store biler. Hvor nye biler gennemsnitligt kører 25.000 km om året, så kører biler, der er 16 år og ældre, gennemsnitligt kun 10.700 km om året ! Statistikken har desværre ikke gradueret de ældre biler mere præcist.

MEN det er værd at nævne, at DVK i september 1992 gennemførte en interview-undersøgelse om antallet af kørte km for veterankøretøjer blandt hver 24. medlem.

Denne undersøgelse viste, at knap halvdelen af medlemmerne kører under 1.000 km om året, og at sammenlagt 2/3 af medlemmerne kører under 2.000 km om året !

Den internationale organisation for veterankøretøjer, FIVA, har ifølge VETERAN TIDENDE nr. 213 – januar 1994 defineret begrebet “veteran-køretøj” som et køretøj, der er drevet mekanisk og er fremstillet for mere end 20 år siden samt optræder i historisk korrekt stand. Køretøjet må desuden ikke anvendes til daglig transport.

 

Diverse

HUSK at give besked om adresseændringer på klubbernes kontaktpersoner. Det har både betydning for udsendelsen af NYHEDSBREVET og for, at vi er i stand til at videregive den rigtige kontaktadresse til eventuelt interesserede!

Disse ændringer skal sendes til sekretæren:

Ole Lindberg
Sømarksvej 8,
2900 Hellerup.

Det er også muligt at give besked pr. telefon:
31 62 40 52 (aften).

 

Det kommende årsmøde er allerede nu fastsat til lørdag den 5. november 1994 kl. 12,30 i Ebeltoft.

Så I kan på dette tidlige tidspunkt slå et kryds i kalenderen for denne dag ! Men I vil naturligvis komme til at høre nærmere om dette senere.

Et godt forår med veterankøretøjet!

 

Ole Lindberg, 8. april 1994.

SENESTE NYHEDSBREVE
Historiske nummerplader – lidt baggrund
Historiske nummerplader – lidt baggrund
I 2026 er det 50 år siden vi fik de reflekterende nummerplader og det er snart 30 år siden vi ...
Historiske køretøjer på mødebordet
Historiske køretøjer på mødebordet
I oktober måned havde Motorhistorisk Samråd en hel del vigtige møder i kalenderen. Først møde med Færdselsstyrelsen, siden et møde ...
Kulturarven lider på Statens Museer
Kulturarven lider på Statens Museer
Kulturarven lider på Statens Museer Statens museer er alle underlagt museumsloven. Heri er beskrevet hvordan deres primære opgave er, at ...