Nyheder fra bestyrelsen

Dette nyhedsbrev er det første i en lang række kommende nyhedsbreve, som vil blive udsendt i begyndelsen af hvert kvartal. Der vil dog være særlige tilfælde, hvor Samrådets forretningsudvalg vælger at udsende et nyhedsbrev med det samme – f.ex. når der er vedtaget lovændringer, der direkte berører vores interesser for motorhistoriske køretøjer.

Vi opfordrer til, at klubberne også tænker på at informere MS, når der sker noget af fælles interesse ! MS‘s sekretær vil så sørge for, at nyhederne viderebringes i NYHEDSBREVET – evt. i redigeret form.

 

SIDEN SIDST – LIDT OM ÅRSMØDET

Årsmødet blev afholdt i Dansk Vintage Motor Clubs lokaler i Galten den 7. november 1993.

MOTORHISTORISK SAMRÅD blev ved denne lejlighed udvidet med yderligere 9 bil- og mc-klubber – herunder Dansk Veteranbil Klub, der genindtrådte efter 1 års fravær.

Samrådet består nu af ialt 25 danske motorhistoriske bil- og mc-klubber med et samlet antal medlemskaber på knap 11.000 !

Samrådets forretningsudvalg blev udvidet til 5 personer + 2 suppleanter for, at Samrådet dermed bedre kan blive i stand til at markere sig overfor myndighederne og offentligheden i spørgsmål, der handler om vores motorhistoriske køretøjer.

 

Det nye forretningsudvalg består af følgende personer:

Formand Erik Kristoffersen, der er 42 år og vicepolitikommissær i Rigspolitiets Færdselsafdeling i Roskilde som stedfortræder for afdelingslederen. Han har tidl. gjort tjeneste som motorcyklist i samme afdeling. Han ejer en DKW SB 500A motorcykel (2-cylindret med Dyna-start). Der hører også en sidevogn til, men den mangler maling og samling. Han har også en Volvo 544 (siden 1969).
Formanden er medlem af Danmarks Veteran Motorcykleklub, Dansk DKW Club og Volvo-veteranerne og bruger en del fritid på Politihistorisk Selskab, Motorgruppen, hvor han bl.a. har skrevet om politiets brug af motorcykler og har forestået restaureringen af selskabets NIMBUS “Kakkelovnsrør” og senest en NIMBUS 1944 med sidevogn sammen med en kollega.

Kasserer Henrik Thostrup, der er 35 år og ansat ved Frederiksberg Kommunes Løn- og Personaleafdeling. Han har været aktiv i Københavns Ford A Klub siden 1978 og formand hér siden 1986 samt kasserer i MOTORHISTORISK SAMRÅD fra starten i 1990.
Kassereren har en Ford A Town Sedan (en sen 1931-model d.v.s. fra 1932!), der trækker læsset i ind- og udland. Han har dog også et kraftigt “anglofilt” islæt i fællesskab med sin far og lillebror, hvor de sammen pusler om et større antal englændere fra perioden 1958 – 1975, fortrinsvis de forhjulstrukne Austin/Morris 1100/1300 og 1800. Igangværende projekter er: en Austin 1800 1971 (til daglig brug) og en Ford A Tudor deluxe 1931.

Sekretær Ole Lindberg, der er 50 år og juridisk konsulent i Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark. Han er medlem af Dansk Veteranbil Klub siden 1987, hvor han har været deltager i “myndighedsgruppen” og har udarbejdet klubbens oplæg til trafikministeren om veteranmotorkøretøjers fritagelse for periodisk syn, og medlem af Danmarks Nimbus Touring siden 1988 – han er indstillet af DNT.
Sekretæren har ét køretøj, der er kørende: en NIMBUS Sport 1946 med sidevogn (varekasse), men har netop fundet en Engstrøm personsidevogn (militærmodel), som kræver noget arbejde, før den kan sættes på. Han har desuden en MG J2 Midget 1933, en MG C GT 1969 og en MG 1300 1969, som alle står og venter på en “kærlig” hånd.

Sten-Erik W. Brand, der er 43 år, er beskæftiget som jurist med fonde og foreningers skatteforhold. Han er suppleant og er indstillet af Dansk Consul, Zephyr & Zodiac Forening, hvor han er bestyrelsesmedlem. Han er medlem af Dansk Veteranbil Klub siden 1975 og medlem af den engelske Zephyr og Zodiac-klub. Han interesserer sig for både de ældste vete-ranmotorkøretøjer og de moderne klassikere indenfor biler og motorcykler. Han har selv biler af mærkerne Volvo, Ford og Hudson. Han samler også på modelbiler.

Palle Winther, der er 47 år og har været medlem af bestyrelsen i Nordjysk Vintage Motor Klub i perioden 1983 – 1986 og formand siden 1989.
Han beskæftiger sig til daglig med service og renovering af veteranbiler – primært Rolls-Royce og Bentley.

Bengt Olsen, der er suppleant, er 67 år og pensioneret maskinmester efter 27 års beskæftigelse i Industriministeriet med statsisbryderne som arbejdsområde, heraf de 26 år som maskinchef.
Han er formand for Vendsyssel Motorcykel Club (“V.M.C.Genbrug”) og medlem af bestyrelsen i Danmarks Veteran Motorcykleklub igennem 10 år, heraf 6 som sportsleder. Han har arrangeret 7 Skagen-løb og er igang med det 8. Han blev valgt som suppleant i Motorhistorisk Samråd i 1991 og har stadig denne plads.

Lars Ege Olesen, der er 39 år og politiassistent hos Odense Politi.
Han har været medlem af Dansk Veteranbil Klub siden 1974 og medlem af bestyrelsen i 2 omgange – for tiden medlem af bestyrelsen med funktionerne “myndighedskontakt” og “kontakt til MS”. Han har tidl. forestået mødeaktiviteterne på Egeskov, hvor DVK har klublokale for Fyn.
Han er Ford A-mand med et vrag af en Phaeton fra 1928 stående i garagen, hvor den venter på “bedre” tider !

Revisor:
Hans Jørgen Enemark, der er 40 år og beskæftiget som vagtassistent i Securitas. Han er siden 1990 formand for Dansk Vintage Motor Club og også medlem af Rolls-Royce Enthusiasts i DK. Han har en Rolls-Royce Windovers Limousine 1938, en Ford A Tudor 1931, en NIMBUS 1948, en WV 1960 og en Mercedes 220 SE 1962. Han blev valgt som revisor.

 

KLUBBERNES BLADE

MOTORHISTORISK SAMRÅD opfordrer til, at alle de tilsluttede klubber udveksler blade med hinanden. Det er vigtigt af hensyn til viderebringelse af informationer og oplysninger om løb m.v.

Samrådet anmoder samtidig om, at vi får ALLE klubblade o.lign. tilsendt, således at vi kan følge med i, hvad der sker rundt omkring. Vi vil så sørge for, at oplysninger af fælles interesse vil blive bragt i det næste nummer af NYHEDSBREVET.

Klubbladene skal sendes til:

Palle Winther
Vintage Mechanic
Nørholmsvej 124
9000 Ålborg.

 

BILSKROTNINGS-PRÆMIEN

I ugen, der netop er gået, har Centrum-Demokraterne fået regeringens opbakning til at indføre en “bilskrotnings-præmie” for alle, der skrotter en mindst 10 år gammel bil. Præmien består i, at Told- og Skattestyrelsen tilbagebetaler en del af bilens vægtafgift. Beløbet starter med at udgøre 6.500 kr. i første halvår af 1994, og derefter falder det gradvist indtil den 30.6.1995, hvor ordningen ophører.

Begrundelsen for dette forslag angives at være “miljøhensyn”, da nyere biler forurener mindre end de gamle ! Samtidig forventes det, at ikke alle vil købe en ny bil. Men regeringen forventer dog, at nyanskaffelserne vil gavne bilbranchen og til en vis grad beskæftigelsen.

Det fremgår af dagspressen, at denne idé skyldes et godt forarbejde af Danmarks Automobilforhandler Forening, som har formået at få skatteminister Ole Stavad til at fremføre den som en miljøforbedring.

Vi synes, at det er en spændende nydannelse, at det nu er skatteministeren, der skal finde på nye måder at få reduceret forureningen på.

På den anden side er vi bange for, at skatteministeren måske ikke er den bedste til at gennemskue disse særlige problemer, hvor der nødvendigvis må være en række forskellige faktorer, der spiller ind med forskellig styrke, f.ex. kan nævnes trafikpolitikken – herunder en høj prioritering af de offentlige transportmidler!

Vi skal pege på, at forureningsproblemet hænger nøje sammen med justeringen af bilernes karburatorer.

Der er således tale om, at et forholdsvis simpelt arbejde hos en mekaniker vil føre til en forøget beskæftigelse og en formindsket forurening !

Vi mener dog, at begrebet forurening nødvendigvis må ses i en større sammenhæng, idet der både vil være et forøget energiforbrug og en forurening ved at producere de nye biler, som skatteministeren forudser vil hjælpe på beskæftigelsen, når de skal sælges til dem, der har skrottet en bil.

KORT OG GODT: Vi mener, at gamle biler – ud over en kulturhistorisk værdi – repræsenterer nogle andre kvaliteter som gør, at vi er betænkelige ved Dansk Automobilforhandler Forenings énsidige forslag til at løse denne forenings beskæftigelsesmæssige problemer.

 

NATRIUM ELLER BLY I BENZINEN

I fredags afskaffede 4 små danske benzinselskaber – OK, DK, Hydro og Jet – blyet i benzinen !

De store, multinationale selskaber forsker efter sigende stadig efter de bedste tilsætningsstoffer.

De små har løst problemet med blyets “smørende” virkning ved i stedet at tilsætte NATRIUM. Hydro har til dagspressen oplyst, at selskabet selv har lavet omfattende afprøvninger, og at disse også er bekræftet af erfaringer fra udlandet, hvor natrium anvendes i stort omfang som bly-erstatning.

MOTORHISTORISK SAMRÅD vil undersøge dette emne nærmere og vende tilbage på et senere tidspunkt med mere præcise oplysninger om, hvad det er for noget.

 

LOVFORSLAG PÅ VORES OMRÅDE

Først skal det nævnes, at trafikministeren endnu ikke har fremsat sit lovforslag til indførelse af periodisk syn for personbiler. Vi ved derfor endnu ikke med sikkerhed, om der vil blive indført en dispensationsordning for veteranmotorkøretøjer på dette område. Det eneste vi ved er, at en sådan ordning var beskrevet i et udkast til lovforslag, som Dansk Veteranbil Klub har haft til udtalelse.

Vi krydser fingrene og håber stadig !

Trafikministeren har den 24. november 1993 fremsat lovforslag l 90, der bl.a. handler om gennemførelse af et EF-direktiv om standardtypegodkendelse af 2- og 3-hjulede køretøjer. Direktivet er et rammedirektiv, som efterfølgende skal følges op af sær-direktiver, der fastsætter normer for tekniske krav til de forskellige køretøjskategorier.

EF vil gennemføre fælles standarder for styrthjelme til brugere af 2- og 3-hjulede motordrevne køretøjer. Da arbejdet med en ny kontrol- og certificeringsordning endnu ikke er afsluttet, er styrthjelmene taget ud af direktivet om personlige værnemidler. Den nuværende danske lovgivning er derfor stadig gældende.

 

LØBSKALENDEREN OG DEN NORDISKE KALENDER

Det blev på årsmødet besluttet, at SAMRÅDET fortsat skal sørge for indsamlingen af oplysninger om forskellige arrangementer og løb m.v., som de forskellige tilsluttede klubber afholder i 1994.

Sidste frist for indsendelse af oplysningerne er: DEN 1. FEBRUAR 1994.

Oplysningerne skal indsendes til:

René F. Andersen
Danmarks Nimbus Touring
Bygaden 3, Følle,
8410 Rønde.

Den NORDISKE KALENDER 1994 udgivet af Nordisk Motorhistorisk Forbund:

Denne kalenders aktiviteter begynder først med april måned. I 1993 var alle de danske begivenheder aktiviteter, som Dansk Veteranbil Klub stod for eller var medarrangør af – på nær ét, nemlig Volvo-stævnet på Egeskov. Det er således ikke på grund af et bredt udvalg af danske aktiviteter, at man skal interessere sig for denne kalender.

Vi vil undersøge dette emne nærmere og vende tilbage senere.

 

ADRESSEÆNDRINGER

Det kan ikke undgås, at klubbernes kontaktper-soner skifter adresse, eller at personen skiftes ud i forbindelse med et valg.

Det er derfor vigtigt, at klubben er opmærksom på, at MOTORHISTORISK SAMRÅD også skal have besked om ændringen !

Disse ændringer skal sendes til sekretæren:

Ole Lindberg
Sømarksvej 8,
2900 Hellerup.

Det er også muligt at give besked pr. telefon:
31 62 40 52 (aften).

EN RIGTIG GOD JUL & ET MOTORHISTORISK GODT NYTÅR !!!

 

Ole Lindberg 15.december 1993

SENESTE NYHEDSBREVE
Museumsbesøg og miljøzoneforbud
Museumsbesøg og miljøzoneforbud
Når dette nyhedsbrev udkommer, står det meste af Danmark på kanten til årets sommerferie. Mange vil benytte friugerne til en ...
Tænk på traktorfolket
Tænk på traktorfolket
Tænk på Traktorfolket Danmark er et landbrugsland, blandt så meget andet. Landbruget er et stolt erhverv med en hundredeårig lang ...
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...