Nyt fra bestyrelsen

Nyhedsbrev

2/2016

 

Nyhedsbrev fra bestyrelsen

Steen Rode-Møller, formand for Motorhistorisk Samråd

Værd at vide inden du kører på ferie i dit gamle køretøj.

Her i sommertiden er vi mange, der tager den gamle bil eller motorcykel og kører af sted på ferie. Det indebar før i tiden, at man skulle have en del dokumenter med, men der var ingen forhindringer i form begrænsninger mht. til udstødning og forurening.

I dag er det anderledes. Mange europæiske byer har sat forskellige grænser for at begrænse smog, støj og almindelig forurening, og jeg vil anbefale, at hvis man er i tvivl, om man må køre ind i en større europæisk by med sit gamle køretøj, da at undersøge grundigt, hvad de enkelte byer har bestemt mht. bilers alder, brændstof, filter, vægt og antal hjul. I FIVA, som Motorhistorisk Samråd er medlem af, arbejder vi på en fælles EU-løsning med hensyn til zoner, der begrænser udledning af skadelige stoffer. Målet er, at undtage alle historiske køretøjer ældre end 30 år.

I Danmark blev der i 2009/2010 ved lov indført begrænsninger i følgende byer: København (incl. Frederiksberg), Aarhus og Aalborg. Men begrænsningen gælder kun for dieseldrevne køretøjer over 3,5T. Og så – det bedste af det hele:  “Historiske køretøjer registreret i Danmark eller i udlandet og som er ældre end 30 år”, er undtaget. Det betyder, at den snak, der eventuelt kunne være om miljøbegrænsning for historiske køretøjer i større byer i Danmark, ikke vil kunne gennemføres uden at ændre loven.

Mange ting rører sig indenfor vores interessefelt, og her nedenunder kan du læse om nogle af de vigtigste både interne og eksternt. Jeg vil ønske alle en god og sikker sommer, hvor vi alle til fælles glæde får luftet vores historiske og klassiske køretøjer.

 

Konfirmations og bryllupskørsel

Michael Deichmann, Bestyrelsesmedlem i Motorhistorisk Samråd

De sociale medier har svømmet over for nylig med glade billeder af de unge smukke konfirmander M/K og flere af billederne viser det ene spektakulære transportmiddel efter det andet, som de er blevet transporteret fra kirke og til fest i.

Undertiden ser man også glade billeder fra bryllupper, hvor det samme gør sig gældende.

Og hvis det er onkel med den fine gamle Ford eller fætter med den feeede US-bil, der som en glad gestus selvfølgelig stiller op og transporterer nevøen eller kusinen hhv. er der fred og ingen fare!

Men kommer vi ud i fjernere slægtsled eller bekendtskabskredsen og man tager sig betalt for at bruge et par timer på at vaske, polere og støvsuge køretøjet, bruge en time på at køre frem til brudens adresse, en time på selve ceremonien med efterfølgende familiekram og kast med fødevarer osv osv – inden man ser sig om kan man jo nemt bruge 5-6 timer på sådan en tur, ja så er det en helt anden sag.

Det betragtes nemlig af myndigheder og forsikringsselskaber som erhvervsmæssig personbefordring!

Det er limousinekørsel og det fordrer licens fra kommunen (taxabevillingsnævnet), erhvervskørekort og en masse forsikringer.

Vi har Gud ske lov ikke hørt om sager eller uheld – men det kan få ganske alvorlige konsekvenser hvis det går galt. Vi kan derfor kun råde vores medlemsklubbers medlemmer til at tænke sig rigtig godt om. Hold jer til den nærmeste familie og venner hvor det kan gøres som en gave.

 

Formandsskifte i Motorhistorisk Samråd

Orientering fra bestyrelsen i Motorhistorisk Samråd

Motorhistorisk Samråds formand, Søren Jacobsen, besluttede 31. marts at træde tilbage som formand. I forbindelse hermed udsendte han en orientering i bestyrelsens navn. Det var uheldigt, da bestyrelsen intet vidste herom.

For et år siden havde MhS et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor der blev oprettet en næstformandspost for at aflaste formanden, som i kortere eller længere perioder ikke havde mulighed for at varetage formandspostens arbejdsopgaver. Dette har umiddelbart ikke vist sig tilstrækkeligt og har desværre resulteret i, at presserende sager gang på gang er blevet udsat, til stor skade for MhS arbejde.
Bestyrelsen og Søren Jacobsen er i bund og grund fuldt ud enige om, hvad vores fokus er, og en eventuel uenighed er alene grundet i udmøntningen af disse fokusområder.

Men det betyder ikke, at arbejdet pludselig standser her. Det arbejde, som Søren har været med til at sætte i gang, og brugt megen energi på, bliver nu fortsat med andre kræfter. Målet er stadig det samme.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke Søren Jacobsen for hans indsats som formand gennem de sidste 4 år.

Tidligere næstformand, Steen Rode-Møller, er blevet konstitueret som ny formand og ved et efterfølgende bestyrelsesmøde valgt som formand.

 

Motorhistorisk Samråd sætter forslag om fast importafgift i bero

Orientering fra bestyrelsen i Motorhistorisk Samråd

Gennem et udvalgsspørgsmål stillet af Liberal Alliance vedr. import og afgiftsberegninger på veterankøretøjer har SKAT oplyst skatteminister Karsten Lauritzen om de seneste importtal. Som en konsekvens af disse nye tal sætter veterankøretøjsklubbernes organisation, Motorhistorisk Samråd, sit hidtidige forslag om en fast enhedsafgift på veterankøretøjer i bero.

”De nye tal er en del højere end de tal vi tidligere fik fra SKAT og som lå til grund for de beregninger, vi tidligere meldte ud med” lyder det fra Samrådets bestyrelse.

Vores oplysninger om importen er baseret på oplysninger vi har fra SKAT fra 2012, hvor der blev importeret omkring 700 køretøjer årligt. Vi har også ved selvsyn hos SKAT i Høje Taastrup kunnet konstatere hvor omstændelig SKATs manuelle sagsbehandling er på området, og har derfor haft en formodning om et væsentligt ressourceforbrug til disse beregninger.

For at få klarlagt de helt konkrete tal fik vi med Liberal Alliances hjælp udfærdiget et udvalgsspørgsmål til Skatteminister Karsten Lauritzen. I svaret har SKAT opgjort importen for de seneste 3,5 år, hvilket er den periode hvor det Digitale Motorregister (DMR) har eksisteret. Nøgletallene viser, at der er importeret i alt 3.957 køretøjer i perioden, 1131 køretøjer i gennemsnit om året, og at der for disse er betalt i alt kr. 64.832.530. Dette giver en gennemsnitlig afgift per veteranimport på kr. 16.384.

SKAT giver samtidig svar på deres vurdering af ressourceforbruget på området, som de ifølge udvalgssvaret vil vurdere til at udgøre 2,5 årsværk per år.

Der kan være visse tal i SKATs opgørelse, der ikke er medtaget, herunder de beregninger som SKAT må foretage, men som ikke fører til en afgiftsbetaling og de gange, hvor der må foretages samme beregning flere gange på samme køretøj.

Det eksisterende regelsæt for import af køretøjer er uigennemsigtig og adskiller sig på flere områder fra beregning af import af de biler og motorcykler, der er nyere end 35 år. Gennem flere år har vi kunnet konstatere, at fastsættelsen af registreringsafgift er ugennemsigtig, administrativt besværlig og vilkårlig, når det gælder veterankøretøjer. Systemet virker også skævvridende og modvirker i visse tilfælde intentionerne i lovgivningen.

Motorhistorisk Samråds konklusion er, at på baggrund af de tal der på det seneste er oplyst fra SKAT, vil finansieringen som en fast enhedsafgift, ikke for indeværende være en økonomisk farbar vej. Det betyder på ingen måde, at Motorhistorisk Samråd opgiver ideen, tværtimod. Vi fortsætter med at afdække andre muligheder for finansiering, en fornyet efterprøvning af tallene og en dialog med vore samarbejdspartnere både på Christiansborg og blandt vore ligesindede organisationer.

”Da SKATs nye tal fortæller os at en udgiftsneutral finansiering for indeværende ikke er en mulighed, vil vi nu gå tilbage til ministeren og til vores politiske samarbejdspartnere for sammen med dem at finde en løsning. Der udestår stadig en række udfordringer på området, udfordringer, som tydeligvis kun er blevet endnu større med de nye oplysningerne om hvor mange millioner, det ser ud til at dreje sig om” siger Steen Rode-Møller, formand for Motorhistorisk Samråd.

 

Historiske plader til last- og varevogne

Michael Deichmann, Bestyrelsesmedlem i Motorhistorisk Samråd

Da ordningen for historiske nummerplader blev udvidet til at omfatte 2 bogstavsplader indskrænkede SKAT samtidig ordningen til kun at omfatte personbiler og motorcykler. Dette var en ren intern beslutning i SKAT, der ikke fremgår af hverken lov eller bekendtgørelse, og den har siden givet anledning til en del frustrationer.

En sej jyde lod sig ikke spise af med SKATs standardafvisning, men klagede over at han ikke i henhold til forvaltningsloven bestemmelser, havde fået en individuel behandling, men blot et standardsvar.

Sagen blev ført helt til Landskatteretten, som gav klager medhold!

SKAT må ikke afvise et andragende om historiske plader uden at der har været en individuel behandling af hver sag, og da det pågældende køretøj, en brandbil fra 1939, skulle have historisk korrekte sorte plader, var der ingen tekniske eller økonomiske begrundelser for afslaget (Gule plader, som ikke tilbydes pt., kom først i 1950).

SKAT har nu ændret det interne ”styresignal” således at last- og varevogne indregistreret 1. gang før 1. juli 1950 (hvor gule plader blev indført), kan nu igen få historiske plader.

Kommer der så også gule plader, traktorplader mm?

Der er røre i andedammen kan jeg sige – følg med på vores hjemmeside og især Facebookside.

 

Motorhistorien får UNESCOs blå stempel

Niels Jonassen, Bestyrelsesmedlem i Motorhistorisk Samråd

Søndag 5. juni vil der komme et usædvanligt stort antal historiske motorkøretøjer ud på vejene. Det er Motorhistorisk Køredag, hvor de mange som interesserer sig for historiske motorkøretøjer vil mødes til træf eller køreture overalt i landet.

Den motorhistoriske køredag får i år en særlig betydning, fordi den internationale organisation for motorhistoriske klubber, FIVA, har udnævnt året til motorhistorisk år. Det er dels for at fejre at FIVA bliver 50 år og dels for at markere den store betydning som motoriseringen har haft for udviklingen i det 20. århundrede. Uden motorkøretøjer havde verden på godt og ondt set meget anderledes ud.

I de senere år har UNESCO tildelt en række historiske monumenter status af historisk verdensarv. Herhjemme gælder det f.eks. Kronborg, Jelling-stenene og Roskilde domkirke. I år har UNESCO meddelt at organisationen stiller op som protektor for det motorhistoriske år.

UNESCOs protektorat af det motorhistoriske år er et tegn på en voksende anerkendelse af motoriseringen og motorkøretøjer som en væsentlig del af det 20. århundredes kulturhistorie.  En kulturhistorie som de ca. 100 historiske bil- og motorcykelklubber, der i Danmark er samlet i Motorhistorisk Samråd, værner om og bevarer helt uden udgifter for det offentlige. Ikke alene er de gamle køretøjer til glæde for deres ejere, de glæder andre, når de som på den motorhistoriske køredag kan ses på gader og veje. Desuden bliver en betydelig del af de sidste 100 års kulturhistorie bevaret af de godt 30.000 mennesker, som her i landet bruger penge og fritid på at restaurere og bevare gamle motorkøretøjer.

 

FIVA fylder 50 I år

Henning Thomsen, Bestyrelsesmedlem i Motorhistorisk Samråd

Den internationale organisation for historiske køretøjer, FIVA, fejrer sin 50 års fødselsdag i år.

Organisationen blev stiftet i Paris af europæiske veteranbilklubber, der erkendte, at man var nødt til at stå sammen, idet mange regler og love blev vedtaget på internationalt plan og senere i de respektive lande, hvor det ofte var for sent at tage til genmæle, når det allerede var vedtaget i f.eks. EF/EU.

Danmark var medlem fra et meget tidligt tidspunkt. Først var det Dansk Veteranbil Klub (DVK), der repræsenterede de danske interesser. Dengang var der meget få andre veteran køretøjsklubber, så ligesom DVK påtog sig opgaven med at forhandle om gunstigere forhold med de danske myndigheder, var det også naturligt, at DVK egenhændigt påtog sig opgaven i FIVA.

Efterhånden blev der dannet mange nye klubber, både generelle klubber, der dækker alt fra knallerter, biler til traktorer, men også mærkeklubber der kun varetager interesserne for et bestemt mærke, eller blot 1 bestemt model. Denne mangfoldighed blev kimen til at danne en fælles dansk organisation, Motorhistorisk Samråd, MhS, der skulle varetage alles interesse, herunder også medlemskabet af FIVA.

I dag tæller MhS over 100 forskellige klubber, med mere end 33.000 medlemmer.

MhS’ danske repræsentant i FIVA, Henning, at vigtigheden af et medlemskab af FIVA er mindst lige så vigtigt i dag som det var, da FIVA blev startet for 50 år siden.

Nu er det andre ting, der presser på, som fælles regler for periodisk syn, fartskrivere i lastvogne, miljøzoner og ikke mindst en fælles definition for, hvor gammelt et køretøj skal være, for at det kan betragtes som historisk (30 år).  Emner man slet ikke tænkte på for 50 år siden, hvor man tog det som en selvfølge, at man kunne bevæge sig frit med sin veteranbil og -motorcykel.

Der er konstant emner, som skal bearbejdes, så vi ikke pludselig mister retten til at benytte vore gamle køretøjer på offentlig vej. Derfor har FIVA også set sig nødsaget til at ansætte en lobbyist, der har til opgave i Bruxelles at holde øje med, hvad der rører sig, og som kan påvirke vores hobby. For at være på forkant med lovgivningen, har FIVA udarbejdet et netværk, hvor medlemmer af EU Parlamentet, som har en personlig interesse i historiske køretøjer mødes jævnligt. Det giver FIVA lettere adgang til nogle politikere, der forstår sig på vores hobby, og derigennem ofte har en direkte adgang til de forskellige udvalg.

Julibumsåret fejres på mange måder. Således har UNESCO godkendt året som “World Motor Heritage Year”, hvilket er en bedrift i sig selv, idet UNESCO normalt forholder sig til bygningsværker af forskellig art. Det indebærer, at FIVA har udpeget visse FIVA arrangementer som værende en vigtig del af UNESCO’s historiske år. Ved disse arrangementer vil en FIVA observatør udpege den “bedst bevarede bil”. De respektive vindere vil så blive inviteret til et FIVA arrangement der kulminerer i Paris, hvor de inviterede vil konkkurere om den endelige pris.

Det er i øvrigt ikke mange år siden, det kun var det mest originale og som nyt restaureret køretøj, der blev givet præmier til.

Det gøres stadig, men nu er det højeste mode at præmiere et køretøj, der står helt originalt – og selv om lak og læder ikke er perfekt, at benytte disse ved arrangementer. Selv på internationale auktioner ser man “ladefund”, der ofte indbringer ejeren mere, end en til 100% restaureret af samme model.

Vores hobby er nået ud til et langt bredere publikum. I dag findes der populære TV programmer, hvor man følger opkøbere på jagt efter sjældne køretøjer.

Enhver film/TV serie der foregår tilbage i tiden, vil ikke virke autentisk, hvis ikke netop køretøjerne var fra samme periode eller ældre. Det kan kun lade sig gøre, fordi produktionsselskaberne har agenter, der finder de rigtige køretøjer blandt danske klubmedlemmer.

FIVA opfordrede for nogle år siden sine medlemmer til at arrangere en National Historisk Køretøjsdag. Det tog MhS op og dette fejres altid i Danmark på Grundlovsdagen. Ideen var, at få så mange historiske køretøjer ud at rulle på en og samme tid, så andre borgere ville have rig mulighed for at beundre køretøjerne overalt, hvor man har aftalt at mødes. Det er blevet en fast tradition i over 10 år. Man kan læse om de forskellige mødesteder andetsteds i Nyhedsbrevet.

Et hjertesuk

Selv om man må sige, at langt de fleste klubber allerede er medlem af MhS og derigennem også af FIVA, undrer det Henning Thomsen, at nogle klubber bevidst vælger at stå udenfor fællesskabet.

Det lobbyarbejde FIVA udfører i EU og som MhS gør i Danmark kommer os alle til gode, uanset om ens klub er medlem af MhS eller ej, men lobbyarbejde koster penge, så er det ikke kun rimeligt, at alle der nyder disse goder også er med til at yde dertil? Siger Henning Thomsen.

Det koster kun kr. 23 om året pr. klubmedlem at være medlem af MhS og derigennem FIVA, det svarer til 2 liter benzin. Kan det virkelig passe, at man ikke vil betale 2 liter benzin for at bevare retten til at benytte vores historiske køretøjer? Og med i prisen får klubberne oven i købet forskellige forsikringer, der for den enkelte klub kan koste lige så meget pr. medlem.

 

Motorhistorisk Køredag 2016

Johnny B. Rasmussen, sekretariatsleder i Motorhistorisk Samråd

Såvel store etablerede initiativer fra professionelle arrangører, som mindre private arrangeret af klubberne byder på en bred vifte af arrangementer på denne dag.

Motorhistorisk Samråd har spurgt klubberne i samrådet om hvor de kører hen i år, og vi skal her forsøge at danne et lille overblik for dagens aktiviteter, så man kan se, om ikke der findes et tilbud, der passer til en selv.

De to store arrangementer på dagen, er nok primært det, der afholdes af Veteranposten og Dansk Vintage Motor Club på godset Wedelslund, vest for Århus, (Wedelslundvej 2, 8464 Galten) og Klassisk Køredag der afholdes i Sorø by, med Dansk Veteranbil Klub, Veteranmotorcyklens Venner og Sjællands Motorveteraner som tovholdere sammen en række lokale aktører.

 • Arrangementet på Wedelslund foregår fra 9-17, hvor omkring 2.000 køretøjer af alle slags gæstede det smukke gamle gods sidste år. Flyopvisning og mange forskellige køretøjer vil kunne opleves. En lang række af de klubber der er tilsluttet MhS vil være at finde på Wedelslund.
 • Også i Sorø vil der være mange MhS-klubber at finde. Her er arrangementet lagt an på at forskellige klubber arrangerer køreture på dagen, der så ender i den gamle Sjællandske købstad. Omkring byens torv, og i Sorø Akademis have afholder det lokale bymuseum, Idrætsefterskolen med flere, en række tiltag dagen igennem, der giver en god oplevelse for hele familien. Se mere om det gratis arrangement på www.klassisk-koeredag.dk
 • I Nordjylland kører Midtvendsyssel Veteranklub en tur ad smukke omveje, til Café Marinaen i Frederikshavn, hvor de vil indtage frokosten. Andet steds i det nordjyske afholder Mustang Club of Denmark et ”Himmerlands Cruise”, der starter ved motorvejen og fører deltagerne til Aars, hvor der afsluttes. Der er tilmelding til ”Himmerlands Cruise” på Mustangklubbens hjemmeside senest den 31. maj.
 • I Roskilde kan man komme ”Ringen Rundt” med initiativtagerne bag den navnkundige gamle racerbane. For kr. 100,- vil der være adgang for biler ældre end 30 år, og der er nødvendig tilmelding via Visit Roskildes hjemmeside.
 • Traditionen tro afholder Danmarks Tekniske Museum i Helsingør også Fars dag. Der foregår en mængde teknik relateret på dagen, se mere på museets hjemmeside. Også i Helsingør er der, fra kl. 13, træf for klassiske biler på Kulturhavnen.
 • Et andet privat initiativ foregår på Ærø Hotel, som igen i år inviterer til en hel weekend med Amerikaner og Veterantræf. Indtil videre op mod 80 køretøjer meldt sig til, blandt andet en stribe fra Mercedes Benz klubbens Pagode afdeling, sammen med Mazda Rx klubben og en lang række andre, se mere på www.aeroehotel.dk.
 • Rootes klubben holder til ved Assens i år, da de i forbindelse med træffet og generalforsamlingen skal fejre deres 25 års jubilæum. TR-Club.dk starter også for sig selv, det gør de lidt utraditionelt med morgenkaffe og operasang, hos deres medlemmer Karin & Peter Jørgensen, på Hovmarksvej 17, 4100 Ringsted – Alle Triumph’er er velkommen, når bare man har tilmeldt sig inden 29. maj (se mere på www.tr-club.dk). Klubben kører op ad dagen til Klassisk Køredag i Sorø.
 • Dansk Veteranbil Klubs såkaldte ”mødesteder”, deltager i mange af de andre arrangementer, men mødestedet i Klippinge arrangerer også deres egen tur, den går ”I Gøngehøvdingens fodspor”.
 • På Flakhaven midt i Odense, vil man også kunne opleve de gamle historiske køretøjer i løbet af dagen.
 • Der arrangeres også en køredag for medlemmerne i Dansk Militærhistorisk Køretøjsforening. Der er et weekend arrangement omkring Ejbybunkeren på Jyllingevej i Rødovre, og et Sønderjysk arrangement. I det Sønderjyske kan man læse om en tur på www.groenkoeredag.dk, det er en tur der starter på Flyvestation Skrydstrup, tager kortegen over Andholm, via færgen til Als og ender i Sønderborg.
 • Lidt længere vestpå, har Vestjysk Motorveteran Klub, slået sig sammen med vennerne i Tønder Veteran Klub. De mødes alle på Tønder Flyveplads mellem kl. 14 og 16. Man kan køre med på VMK’s tur til Tønder, hvis man er klar til afgang fra Esbjerg kl. 9.30 eller fra Ribe kl. 10.00, deres tur bringer dem til frokost, på det smukke Sejerslevgaard ved Højer.

 

Årsmøde 2016

Johnny B. Rasmussen, sekretariatsleder i Motorhistorisk Samråd

Motorhistorisk Samråds generalforsamling, også kaldet årsmødet, finder i år sted på Comwell Hotel i Middelfart, lørdag den 19. november 2016. Indkaldelse og dagsorden vil blive udsendt ifølge vedtægterne, senest 4 uger før.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Motorhistorisk Samråd

SENESTE NYHEDSBREVE
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn Færdselsstyrelsens nye tiltag med vejsidesyn af motorcykler, og ministerens fokus på de mest ...
Kreativ montering af sideblink, som illustreret her på en 1927 Amilcar CCGS tilhørende Henning Thomsen, burde ikke være nødvendig. (Foto: Søren Ditlev Jensen, Strøjer Samlingen)
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn I slutningen af januar kunne Motorhistorisk Samråd, og en lang række andre, aflevere et omfattende ...