Høringssvar angående “Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven – L 83”

Til Skatteministeriet

Modtag venligst dette høringssvar fra Motorhistorisk Samråd vedrørende lovforslag L 83, hvori det grundlæggende skal udtales, at veteranbilbevægelsen ikke bliver berørt af en stigning af minimumsbeløbet for afgiftsrefusion ved eksport af personbiler, varebiler og motorcykler, som foreslået i forslagets § 2.

Vedrørende forslagets §1, vil vi gerne hermed udtale, at Motorhistorisk samråds holdning er, at udgifterne til nummerpladeekspedition af historiske nummerplader (sorte nummerplader) ikke bør adskille sig fra andre typer af nummerplader. Dette skal ses med baggrund i at udgifterne i forbindelse med ekspeditionerne ikke varierer alt efter typen af nummerplader.

Vedrørende forslagets §2 vil vi gerne tilføje følgende:

Motorhistorisk Samråd ønsker at gøre opmærksomhed på den urimelighed, der findes i § 7b, ud fra hvilken der beregnes godtgørelse af registreringsafgift ved eksport af køretøjer.

I registreringsafgiftslovens §7b stk. 4 hedder det:

Der kan ikke godtgøres afgift for

  1. køretøjer, der efter regler fastsat i medfør af § 1, stk. 3, har mistet deres afgiftsmæssige identitet,
  2. køretøjer, der er afgiftspligtige efter § 7 eller ikke kan fritages for afgift efter § 7 a,
  3. køretøjer, der er mere end 35 år gamle regnet fra første registreringsdato,
  4. køretøjer, der ikke er i registreringsklar stand,
  5. udstyr m.v., som der ikke er betalt registreringsafgift af.

Vi (MhS) vil anmode om, at man i forbindelse med lovbehandlingen af netop § 7b tager højde for den åbenlyse fejl, der ligger i, at køretøjer ældre end 35 år ikke kan eksporteres efter samme vilkår som andre brugte køretøjer. Det er selvforklarende, at den begrænsning, der ligger i § 7b stk. 4, nr. 3 er en alvorlig hindring for varens (veterankøretøjernes) fri bevægelighed over landegrænserne.

Det skal derfor også her i nævnes, at der i dag er et flertal virksomheder i landet, der er beskæftiget med handel med klassikere og veterankøretøjer. Handel ud af landet med disse køretøjer er dog begrænset, hvilket blandt andet begrundes med, at den slags køretøjer stadig afgiftsberigtiges betydeligt højere i Danmark end i sammenlignelige lande. Da der således ikke kan beregnes, at en forholdsmæssig del af registreringsafgift kan tilbageføres på samme måde som andre køretøjer, så vil disse virksomheder være begrænset til handel indenlands, trods en stor interesse ude fra.

Efter gældende praksis godtgøres registrerings afgiften altså ikke ved eksport af et veterankøretøj. Dette finder MhS således ikke rimeligt, idet der betales registreringsafgift ved import af et sådan veterankøretøj, hvor det fastsættes til en værdi på 40% af nyprisen (gange 105% eller højere) og brændstoftillæg (hvor i der ikke foretages reduktion i forhold til værdien) Markedet for veterankøretøjer er i dag internationalt og ligner på mange måder det øvrige marked for køretøjer , blandt andet som følge en større integration i EU,

MhS ser to løsninger for denne problematik. I høringssvaret af d. 22/10-12 angående “Bekendtgørelse om værdifastsættelse af motorkøretøjer m.v.” forslås der indført et fast beløb ved import af køretøjer som afspejler de faktiske udgifter ved sagsbehandlingen inkl. miljøpåvirkning.

Det er MhS holdning af sådan et fast beløb vil ligge under en bagatelgrænse for udbetaling af registrerings afgift ved eksport, hvorved den nuværende praksis vil kunne opretholdes. Ifølge tal fra Skat importeres der årligt ca. 700 veterankøretøjer til Danmark og MhS skønner at det årlige tab for statskassen ved en omlægning til et fastpris system vil være i størrelsesordenen ca. 5 mio. kr. årligt.

Såfremt det nuværende system med 40% af nyprisen (gange 105% eller højere) og brændstoftillæg fastholdes, finder MhS det rimeligt at der godtgøres afgift i forbindelse med eksport. En værdifastsættelse på 40% af nyprisen for et veterankøretøj vil ligeledes kunne anvendes ved eksport og udbetales ved evt. overskridelse af bagatelgrænser.