30 års veterangrænse er vedtaget i EU

En ny definition undlader at sidestille veterankøretøjer med andre køretøjerI den Europæiske Union har Europaparlamentet og Europarådet nu endeligt afsluttet behandlingen af den længe ventede harmonisering omkring periodesyn i medlemslandende.

Der var frygt for at veterankøretøjer for fremtiden ville kunne blive sidestillet med almindelige køretøjer, og de korte synsintervaller der er for den slags. Den nye tekst forklarer dels hvorfor disse køretøjer skal undlades, dels hvordan disse køretøjer skal defineres ud fra andre typer af transport.

Intentionen og unionens fokus har primært været, at nedbringe antallet af trafikdræbte inden udgangen af 2050 til 0. Denne “nul-vison” skal blandt andet opnås ved at køretøjsteknologi forventes at yde et stort bidrag, til at forbedre vejtransportens sikkerhedsniveau.

 

 

 

 

Mest interessant bliver det for os med historiske køretøjer, når man læser de indledende bemærkningers punkt 13:

Køretøjer af historisk betydning anses for at bevare kulturarven fra den periode, hvori de blev konstrueret, og de formodes at blive anvendt sjældent på offentlig vej. Det bør derfor overlades til medlemsstaterne at fastlægge hyppigheden af periodisk teknisk kontrol for sådanne køretøjer. Det bør ligeledes overlades til medlemsstaterne at regulere den tekniske kontrol for andre typer specialkøretøjer

Med andre ord så opfordres medlemslandende til at fastsætte andre vilkår for historiske køretøjer, da disse formodes ikke at blive anvendt ret ofte, og at de anses for være en del af vores kulturarv.

For at kunne undtage historiske køretøjer fra de almindelige køretøjer, er man således nød til at definere hvad et historisk køretøj er.

I vedtagelsens artikel 3 om definitioner, står der således om historiske køretøjer:

“køretøj af historisk betydning”: ethvert køretøj, der anses for at være historisk af den medlemsstat, hvor registreringen er sket, eller et af dens udpegede godkendende organer, og som opfylder alle følgende betingelser:

– det blev fremstillet eller registreret første gang for mindst 30 år siden

– den særlige type, som defineret i relevant EU-ret eller national ret, er ikke længere i produktion

– det er historisk bevaret og vedligeholdt i original stand, og der er ikke foretaget væsentlige ændringer af hoveddelenes tekniske specifikationer

Det er den definition som Motorhistorisk Samråd gennem den internationale organisation FIVA, har fået indarbejdet i teksten, og som er den første definition i EU, der forklarer mere indgående hvad der forstås ved et historisk køretøj.

Definitionen vil vi i fremtiden se blive brugt i stadig stigende grad, når der er lovtekster der skal formuleres omkring veterankøretøjer. Det er den tekst som man har brugt i forbindelse med aftalen om de nye toldregler der er trådt i kraft ved årsskiftet. Definition vil også blive en del af det regelsæt man i parlamentet forsat arbejder med, der skal gøre det nemmere at registrere køretøjer på tværs af landegrænserne.

På et snarligt møde med Trafikstyrelsen vil Motorhistorisk Samråd, i gangsætte arbejdet med at få indført den Europæiske definition i de danske lovtekster. Det er samrådets håb at dette direktiv vil kunne bruges som løftestang, hen imod mere ensartede regler for historiske køretøjer ældre end 30 år.

SENESTE NYHEDER

Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Alle klubber optaget i Motorhistorisk Samråd er nu inviteret til årsmøde, generalforsamling, og en spændende generel orientering, om de aktuelle ...
Kandidater til Årsmøde 2023
Kandidater til Årsmøde 2023
Opstillede kandidater til Det Motorhistoriske Årsmøde 2023 der afholdes i Middelfart den 25. november 2023 ...
Det er ikke så tit man møder veterankøretøjer i den daglige trafik. Det hænger sammen med at de kun må bruges lejlighedsvis. Det kan man dog selv nemt ændre på
Veterankørsel – Dit nemme valg
Du kan selv nemt ændre på registreringen til veterankørsel i Motorregisteret (DMR), det kan dog have betydning for lejlighedsvis kørsel, ...
Hvornår må jeg køre veteran?
Hvornår må jeg køre veteran?
Vi vil i denne artikel se lidt nærmere på hvilke regler der typisk gælder for brugen af veterankøretøjer, og dermed ...
Import og godkendelse er under forandring
Import og godkendelse er under forandring
I de her dage der arbejdes der i Færdselsstyrelsen og Transportministeriet på en større ændring af reglerne ved import og ...