30 års veterangrænse er vedtaget i EU

En ny definition undlader at sidestille veterankøretøjer med andre køretøjerI den Europæiske Union har Europaparlamentet og Europarådet nu endeligt afsluttet behandlingen af den længe ventede harmonisering omkring periodesyn i medlemslandende.

Der var frygt for at veterankøretøjer for fremtiden ville kunne blive sidestillet med almindelige køretøjer, og de korte synsintervaller der er for den slags. Den nye tekst forklarer dels hvorfor disse køretøjer skal undlades, dels hvordan disse køretøjer skal defineres ud fra andre typer af transport.

Intentionen og unionens fokus har primært været, at nedbringe antallet af trafikdræbte inden udgangen af 2050 til 0. Denne “nul-vison” skal blandt andet opnås ved at køretøjsteknologi forventes at yde et stort bidrag, til at forbedre vejtransportens sikkerhedsniveau.

 

 

 

 

Mest interessant bliver det for os med historiske køretøjer, når man læser de indledende bemærkningers punkt 13:

Køretøjer af historisk betydning anses for at bevare kulturarven fra den periode, hvori de blev konstrueret, og de formodes at blive anvendt sjældent på offentlig vej. Det bør derfor overlades til medlemsstaterne at fastlægge hyppigheden af periodisk teknisk kontrol for sådanne køretøjer. Det bør ligeledes overlades til medlemsstaterne at regulere den tekniske kontrol for andre typer specialkøretøjer

Med andre ord så opfordres medlemslandende til at fastsætte andre vilkår for historiske køretøjer, da disse formodes ikke at blive anvendt ret ofte, og at de anses for være en del af vores kulturarv.

For at kunne undtage historiske køretøjer fra de almindelige køretøjer, er man således nød til at definere hvad et historisk køretøj er.

I vedtagelsens artikel 3 om definitioner, står der således om historiske køretøjer:

“køretøj af historisk betydning”: ethvert køretøj, der anses for at være historisk af den medlemsstat, hvor registreringen er sket, eller et af dens udpegede godkendende organer, og som opfylder alle følgende betingelser:

– det blev fremstillet eller registreret første gang for mindst 30 år siden

– den særlige type, som defineret i relevant EU-ret eller national ret, er ikke længere i produktion

– det er historisk bevaret og vedligeholdt i original stand, og der er ikke foretaget væsentlige ændringer af hoveddelenes tekniske specifikationer

Det er den definition som Motorhistorisk Samråd gennem den internationale organisation FIVA, har fået indarbejdet i teksten, og som er den første definition i EU, der forklarer mere indgående hvad der forstås ved et historisk køretøj.

Definitionen vil vi i fremtiden se blive brugt i stadig stigende grad, når der er lovtekster der skal formuleres omkring veterankøretøjer. Det er den tekst som man har brugt i forbindelse med aftalen om de nye toldregler der er trådt i kraft ved årsskiftet. Definition vil også blive en del af det regelsæt man i parlamentet forsat arbejder med, der skal gøre det nemmere at registrere køretøjer på tværs af landegrænserne.

På et snarligt møde med Trafikstyrelsen vil Motorhistorisk Samråd, i gangsætte arbejdet med at få indført den Europæiske definition i de danske lovtekster. Det er samrådets håb at dette direktiv vil kunne bruges som løftestang, hen imod mere ensartede regler for historiske køretøjer ældre end 30 år.

SENESTE NYHEDER

Hvornår må jeg køre veteran?
Hvornår må jeg køre veteran?
Vi vil i denne artikel se lidt nærmere på hvilke regler der typisk gælder for brugen af veterankøretøjer, og dermed ...
Læs Mere
Import og godkendelse er under forandring
Import og godkendelse er under forandring
I de her dage der arbejdes der i Færdselsstyrelsen og Transportministeriet på en større ændring af reglerne ved import og ...
Læs Mere
Historiske køretøjer, sådan som de også kan være
Historiske køretøjer, sådan som de også kan være
Billeder fortæller ofte en bedre historie i sig selv end lange forklaringer. Vi har derfor her samlet en række billedlige ...
Læs Mere
Hvorfor skulle Originalitetskravet afskaffes?
Hvorfor skulle Originalitetskravet afskaffes?
Herunder følger historien om et lille stykke lovgivning: En flig af en lovbestemmelse, og en afgiftsreform for mere end 30 ...
Læs Mere
Vidtrækkende konsekvenser ønskes
Vidtrækkende konsekvenser ønskes
På dette link kan du hente en pdf-version af vores høringssvar, hvor vi på 4 tætskrevne sider, både roser, men ...
Læs Mere