Ingen eksportgodtgørelse, men mere i afgift

De fleste er bekendt med at der er flere regler i den danske lovgivning omkring veterankøretøjer der er forunderlige, for nu at bruge et mildt udtryk. Der er visse steder hvor selv lærde folk ikke kan se fornuften i lovtekstens indhold. Et sådan sted er i registreringsbekendtgørelsens § 7 stk. 4 nr. 3. hvor det hedder “At der ikke kan godtgøres afgift for køretøjer, der er mere end 35 år gamle regnet fra første registreringsdato”.

I Motorhistorisk Samråd finder vi denne passus uforklarlig og i særdeleshed urimelig. Man kan på køretøjer nyere end 35 år ved eksport, få godtgørelse for forholdsmæssig del af registreringsafgiften, men det kan man ikke på veterankøretøjer. Ingen vi indtil videre hare været i dialog med kan se ræsonnementet for den beslutning.

I en nyligt udsendt høring, der omhandlede 34 ændringsforslag fordelt på et 176 siders langt høringsmateriale, lå der indeklemt en lille tilføjelse på et enkelt ord. Man ønsker at tilføje ordet “Mindst” til § 10 stk. 4, umiddelbart en ganske uskyldig tilføjelse, men ved en nærmere granskning af de berørte paragrafer kunne vi konstatere at dette var endnu en opstramning, og denne en særlig ubehagelig en af slagsen.

Den nye ordlyd af § 10 stk. 4 kommer til at lyde: “Er der for samme køretøj udbetalt godtgørelse efter § 7 b, fastsættes afgiften dog MINDST til den udbetalte godtgørelse”.

I al sin enkelhed betyder det at hvis et veterankøretøj har været eksporteret, hvor der derfor har været udbetalt 0,00 kroner i eksportgodtgørelse, så vil man kunne risikere at der i fremtiden hvis køretøjet blev genimporteret skulle beregnes ny afgift, som så nu ville kunne blive mere end nul kroner. Eller sagt på en anden måde dette giver mulighed for at man hver gang det samme køretøj ønskes importeres og indregistreres i Danmark, ville man kunne risikere ny beregning af registreringsafgiften. Da der jo her er tale om samlerobjekter vi forhåbentlig kan bevare for eftertiden, så er der altså ingen øvre grænse for hvor mange gange ude i fremtiden det samme køretøj vil kunne blive pålagt en ny registreringsafgift, Vel
at mærke uden på noget tidspunkt, i fremtiden, at skulle udbetale en eksportgodtgørelse på køretøjet.

I vores høringssvar (der kan hentes via dette link) kan man derfor læse hvordan vi slår til lyd for en ændring af dette forslag. Igen løfter vi spørgsmålet om rimeligheden i et så kompliceret, urimeligt og unødigt ressourcekrævende registreringsafgiftsystemet er i Danmark.

For at citere vores indledende sammenfatning til forslaget:

Motorhistorisk Samråd finder det urimeligt i, at der ikke kan udbetales godtgørelse ved eksport af køretøjer ældre end 35 år, og ved muligheden for at beregne ny afgift ved genimport af samme køretøj.

Motorhistorisk Samråd opfordrer til at man tager hele veterankøretøjsdelen af registreringsafgiftsloven op til revision, da den er både utidssvarende, unødigt kompliceret, unødigt
ressourcekrævende for SKAT og der til ringe indtægtsgivende for statskassen.

Der til er det unødigt svært for den enkelte borger, at medvirke til bevarelsen af vores fælles motorhistoriske kulturarv, når lovgivningen unødigt fordyrer og overkomplicerer reglerne.

Motorhistorisk Samråd mener ikke dette forslag medvirker til en bedring af systemet, det kan kun blive yderligere en forringelse.

Denne lap på cykelslangen vil heller ikke bedre slangens kvalitet, der til er der kun en løsning hvis det er det man vil ønsker, en gennemgribende revidering af loven!

SENESTE NYHEDER

Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Alle klubber optaget i Motorhistorisk Samråd er nu inviteret til årsmøde, generalforsamling, og en spændende generel orientering, om de aktuelle ...
Kandidater til Årsmøde 2023
Kandidater til Årsmøde 2023
Opstillede kandidater til Det Motorhistoriske Årsmøde 2023 der afholdes i Middelfart den 25. november 2023 ...
Det er ikke så tit man møder veterankøretøjer i den daglige trafik. Det hænger sammen med at de kun må bruges lejlighedsvis. Det kan man dog selv nemt ændre på
Veterankørsel – Dit nemme valg
Du kan selv nemt ændre på registreringen til veterankørsel i Motorregisteret (DMR), det kan dog have betydning for lejlighedsvis kørsel, ...
Hvornår må jeg køre veteran?
Hvornår må jeg køre veteran?
Vi vil i denne artikel se lidt nærmere på hvilke regler der typisk gælder for brugen af veterankøretøjer, og dermed ...
Import og godkendelse er under forandring
Import og godkendelse er under forandring
I de her dage der arbejdes der i Færdselsstyrelsen og Transportministeriet på en større ændring af reglerne ved import og ...