Høringssvar vedr. bekendtgørelserne 230/1127/709

Hermed udtalelse fra Motorhistorisk Samråd i høringen omkring ændringerne af bekendtgørelserne nr. 230 af 22. marts 2006, nr. 1127 af 13. november 2006 og nr. 709 af 26. juni 2008.

Motorhistorisk Samråd ønsker at gøre opmærksom på flere forhold i nævnte bekendtgørelser, hvor Samrådet ser flere udfordringer i forhold til eksisterende regler, hvor forholdene for historiske køretøjer kan  forbedres. En bedring af forholdene vil kunne skabe god grobund for den bevarelse af kulturen, vi sigter på at leve op til. Motorhistorisk Samråd vil i dette høringssvar foreslå ændringer, som vil tilgodese såvel veteranhobbyen, som de ressourcer myndighederne samlet bruger på at efterleve de mange regler historiske køretøjer er underlagt i dag.

Omkostningsafhængig enhedsafgift i stedet for fejlbehæftede afgiftsfastsættelser

Motorhistorisk Samråd har i et tidligere høringssvar vedr. ændring af bekendtgørelse nr. 230 alene foreslået, at den nuværende praksis, med individuelt værdibaserede fastsættelser af registreringsafgiften, erstattes af en fast enhedspris, der reflekterer de administrative omkostninger ved import af et historisk køretøj mere end 30 år gammelt.

Ved den nuværende praksis bliver et veterankøretøj værdifastsat til 40% af nyprisen (ekskl. afgift) i registreringsåret, hvorefter registreringsafgiften beregnes efter samme praksis som andre importerede køretøjer. Hertil lægges den fulde brændstofafgift på 1000 kr. pr. km/l mindre en 16 km/l. I praksis betyder dette,  at det i mange tilfælde er dyrere at importere et veterankøretøjer, der er ældre end 35 år frem for et tilsvarende køretøj, der er eksempelvis 34 år eller yngre. Dette finder Motorhistorisk Samråd urimeligt.

Motorhistorisk Samråd anbefaler derfor, at veterankøretøjer fremadrettet bør høre under de i afsnit 1 benævnte grupperinger i bekendtgørelsen, altså en afgiftsfritagelse. Såfremt det nuværende afgiftssystem ændres, forslår Motorhistorisk Samråd en løsning som beskrevet i høringsvaret vedr. BEK 230, hvor det nuværende system erstattes af en enhedspris for henholdsvis biler, motorcykler og andre typer veterankøretøjer, som afspejler de faktiske administrative omkostninger forbundet med denne type ekspeditioner.

Realistisk brændstoftillæg der ikke skævvrider fakta

Brændstoftillægget rammer skævt og er ude af proportioner set i forhold til veterankøretøjers anvendelsesmønster og deraf følgende forbrug og miljøpåvirkning. For ikke-veterankøretøjer afskrives brændstoftillægget med samme procent, som den afskrivning køretøjet har på vurderingstidspunktet. Denne reduktion af brændstoftillægget foretages ikke for veterankøretøjer, som i alle tilfælde betaler 1000 kr. pr. km køretøjet kører mindre end 16 km/l. Dette på trods af at vores egne og internationale undersøgelser viser, at et veterankøretøj i gennemsnit kører 900 km årligt, hvorfor danske veterankøretøjer står for en samlet andel på 0,07% af transportsektorens samlede CO2 udledning.

Det er Motorhistorisk Samråds klare holdning, at brændstoftillægget bør bortfalde for veterankøretøjer, subsidiært afspejle den reelle miljøpåvirkning fra veterankøretøjerne.

En rummelig og internationalt tilpasset veterankøretøjsdefinition

Det er Motorhistorisk Samråds holdning, at et veterankøretøj defineres som et køretøj, som er over 30 år, og som fremstår “historisk tidssvarende”. Igennem hele motorhistorien har køretøjer altid været genstand for vedligeholdelse, ombygning til andre formål eller renovering med de på det tidspunkt tilgængelige dele, hvilket et køretøjs individuelle historie ofte afspejler. En definition af et veterankøretøj bør efter samrådets holdning være rummelig og afspejle dette. Motorhistorisk Samråds definition af et veterankøretøj tager udgangspunkt i den internationale veteranbilorganisation FIVAs (“Fédération Internationale des Véhicules Anciens”) definition af veterankøretøjer.

Motorhistorisk Samråd mener, at aldersgrænsen for veterankøretøjer bør ændres fra en løbende grænse på 35 år til en løbende grænse på 30 år. En fastsættelse af en løbende grænse på 30 år for veterankøretøjer vurderes at medføre et begrænset provenutab som følge af reduceret vægtafgift. Således viser tal fra Danmarks statistik, at antallet af køretøjer mellem 30 og 35 år er 3.942 biler og 10.024 motorcykler. Miljømæssigt forventes en ændret aldersgrænse ikke at have effekt. En 30 års grænse anvendes i dag af flere andre EU lande og anerkendes internationalt af FIVA som grænsen for veterankøretøjer, hvorfor en ændring af aldersgrænsen vil være med til at sikre mere ens regler på tværs af Europa. Motorhistorisk Samråd vil på det kraftigste opfordre til en harmonisering på dette punkt.

Motorhistorisk Samråd ønsker at bistå myndighederne i arbejdet

Motorhistorisk Samråd bistår gerne de relevante myndigheder i arbejdet omkring historiske køretøjer, således som det i dag er tilfældet i relation til ordningen for de historiske nummerplader. Med et blik på bekendtgørelse 709, ser Motorhistorisk Samråd intet problem i at leve op til kravene om registrerede virksomheder, eller at kunne bistå med dokumentation eller andet det måtte være relevant i forhold til veterankøretøjer.

Forslag:

For køretøjer, der er mere end 30 år gamle og fremtræder historisk tidssvarende, betales en fast enhedspris svarende til de faktiske administrationsudgifter ved ekspedition af denne type sager, samt brændstoftillæg reduceret til 0.07%

På baggrund af ovenstående foreslår Motorhistorisk Samråd derfor følgende ændring til den foreslåede bekendtgørelse:

Motorhistorisk Samråd uddyber gerne ovenstående.

Venlig hilsen

Motorhistorisk Samråd

SENESTE NYHEDER

Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Alle klubber optaget i Motorhistorisk Samråd er nu inviteret til årsmøde, generalforsamling, og en spændende generel orientering, om de aktuelle ...
Kandidater til Årsmøde 2023
Kandidater til Årsmøde 2023
Opstillede kandidater til Det Motorhistoriske Årsmøde 2023 der afholdes i Middelfart den 25. november 2023 ...
Det er ikke så tit man møder veterankøretøjer i den daglige trafik. Det hænger sammen med at de kun må bruges lejlighedsvis. Det kan man dog selv nemt ændre på
Veterankørsel – Dit nemme valg
Du kan selv nemt ændre på registreringen til veterankørsel i Motorregisteret (DMR), det kan dog have betydning for lejlighedsvis kørsel, ...
Hvornår må jeg køre veteran?
Hvornår må jeg køre veteran?
Vi vil i denne artikel se lidt nærmere på hvilke regler der typisk gælder for brugen af veterankøretøjer, og dermed ...
Import og godkendelse er under forandring
Import og godkendelse er under forandring
I de her dage der arbejdes der i Færdselsstyrelsen og Transportministeriet på en større ændring af reglerne ved import og ...