Kontrol uden grundlag

Politiet assisterede Motorstyrelsen ved en kontrolaktion i Øster Hurup i uge 30. En meget skarpt skåret pressemeddelelse, udsendt mindre end 24 timer efter aktionen, kunne erklære at der blev fundet fejl ved 2/3-del af de kontrollerede køretøjer.

I forbindelse med et arrangement i Øster Hurup, har Motorstyrelsens kontrolenhed torsdag den 25/7, været ude for at tjekke veterankøretøjernes originalitet og afgiftsforhold. Straks derefter kunne Motorstyrelsen udsende en pressemeddelelse der fortalte at 2/3-del af de kontrollerede køretøjer havde fejl.

Motorhistorisk Samråd er på det nærmeste blevet bestormet med henvendelser om urimeligheden i denne razzia, og vi har derfor straks iværksat en dialog med Motorstyrelsen, og bedt dem om en tilbagemelding på en lang række argumenter der alle taler imod iværksættelsen af sådan en aktion.

Gennem vores deltagelse i Motorstyrelsens branchenetværk, kaldet Motorkontaktudvalget, har vi et flertal gange gjort styrelsen opmærksomme på at de krav som ejeren skal overholde, ikke er tilgængelige, og at Motorstyrelsens kontrolaktion derfor ikke er rimelig at gennemføre på et tidspunkt hvor styrelsen ikke selv er klar til det.

De følgende områder har vi derfor, i en mail af 6. august 2019, bedt Motorstyrelsen om at se på:

  1. Ejernes manglende adgang til oplysningerne om eget køretøj

Afgiftsoplysningerne om et køretøj er kun tilgængelige i DMR på køretøjer importeret efter 2012. Originalitetskravet har dog eksisteret siden 90’erne. Motorhistorisk Samråd har bedt om fuld indsigt i disse oplysninger igennem de sidste 2 år. Uden disse oplysninger kan ejeren ikke vide hvilke krav vedkommende er stillet overfor.

  1. Fejl og mangler i DMR

Det Digitale Motorregister er i dag fyldt med fejl og manglende oplysninger om de enkelte køretøjer. Det er dels fejl der er overført fra det tidligere CMR, og fejl der er indtastet i forbindelse med Toldsynet i synshallerne. Fejlene i DMR er både stavefejl der indikerer forkerte modelangivelser, forkert årgangsfastsættelse og forkert udstyrsangivelse etc. Ved den nylige ændring af den automatiske første registreringsdato fra 31. december til 1. januar, er der også skabt en forskel på kravene til køretøjerne.

Motorstyrelsen har ikke, os bekendt, taget initiativ til at de ovennævnte fejl rettes, omend de er essentielle for at ejeren kan vide hvilket køretøj han ejer, hvordan det er udstyret og dermed hvordan det skal fremstå i dag. 

  1. Manglende viden om bilhistorie i Motorstyrelsen

Bilhistorie er et emne hvorom der udgives tusindvis af bøger og artikler årligt, hvor lærde historikere graver sig ned i detaljer om specifikke køretøjers opbygning, og om fabrikker og forhandleres oprindelige arbejde med at sælge køretøjerne. Det er vores ekspertvurdering, at den viden kan en medarbejder fra Motorstyrelsen på ingen måde tilegne sig ved at Google en tilfældig bilmodel.

Alt andet lige må resultatet blive en forskelsbehandling borgerne imellem. Det er derfor tillige vores konklusion, at Motorstyrelsen gennemfører en sagsbehandlingen, hvor det er tvivlsomt om afgørelsen er juridisk holdbar.

  1. Ny tolkning af lovteksten

Den nye Motorstyrelse har valgt at tolke lovteksten om veterankøretøjers originalitet strammest muligt. Inden opdelingen af SKAT, havde styrelsens sagsbehandlere en anden og mere lempelig tolkning af teksten. Forskellen i de to tolkninger gør at de ejere af veterankøretøjer der i dag kontrolleres, kan blive fanget i en tro på at have styr på betalingen af afgift, og så alligevel få udstedt bøder og ny afgift. 

  1. Afklaring af regler for ombyggede køretøjer

Efter et møde i Motorkontaktudvalget i foråret 2019, sagde Motorstyrelsen at de ville nedsætte en arbejdsgruppe der skulle se på ombyggede køretøjer, og en eventuel bagatelgrænse /positivliste.

Motorhistorisk Samråd har endnu ikke modtaget en invitation til en sådan arbejdsgruppe. Det undrer Motorhistorisk Samråd at man iværksætter en kontrolaktion, samt udsender en efterfølgende pressemeddelelse der skader branchen, når arbejdet med grundlaget for afgørelserne ikke er færdigt. 

  1. Krav til originalitet i Detailforskrifter for Køretøjer

Synshallerne foretager i dag de såkaldte toldsyn på importerede veterankøretøjer. Det er ved disse toldsyn, at køretøjets originalitet afgøres på vegne af Motorstyrelsen. Det til trods er der forskel i teksten i Synsvejledningen, og de afgørelser Motorstyrelsen bagefter foretager i afgiftssagerne. 

  1. Politisk aftale om fjernelse af originalitetskravet

Endelig gør vi Motorstyrelsen opmærksom på den politiske aftale der er indgået i april 2019 om fjernelse af originalitetskravet. Det er Motorhistorisk Samråds forventning, at den aftale vil blive effektueret i løbet af det kommende folketingsår. Det er tydeligvis også Motorstyrelsen forventning, idet flere medlemmer har fået det råd ved henvendelse til styrelsen med en afgiftssag, at man måske bør afvente afgiftsberegning til man ser udfaldet af de politiske forhandlinger.

Med baggrund i ovenstående finder Motorhistorisk Samråd ingen rimelighed i Motorstyrelsens kontrolaktion, der alt andet lige burde være udskudt. Det havde været mere rimeligt overfor ejerne og branchen, at vente med en sådan aktion til efter Motorstyrelsen har fået styr på området og reglerne, til der er gennemskuelighed i Motorregisteret, til fejlene er rettet samme sted, til Motorstyrelsens personale er uddannet i bilhistorie, og til der er samklang mellem ordlyden i Synsvejledningen, ordlyden i Registreringsafgiftsloven, og Motorstyrelsens afgørelser i afgiftssager og niveauet for Kontrolenhedens kontrol af originalitet. Alternativt til man har set udfaldet af de politiske forhandlinger om originalitetskravet.

Originalitet var en helt anden størrelse før i tiden. Idag er det et problem, fordi begrebet i lovgivningen ikke er tilpasset til virkeligheden.

SENESTE NYHEDER

Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Alle klubber optaget i Motorhistorisk Samråd er nu inviteret til årsmøde, generalforsamling, og en spændende generel orientering, om de aktuelle ...
Kandidater til Årsmøde 2023
Kandidater til Årsmøde 2023
Opstillede kandidater til Det Motorhistoriske Årsmøde 2023 der afholdes i Middelfart den 25. november 2023 ...
Det er ikke så tit man møder veterankøretøjer i den daglige trafik. Det hænger sammen med at de kun må bruges lejlighedsvis. Det kan man dog selv nemt ændre på
Veterankørsel – Dit nemme valg
Du kan selv nemt ændre på registreringen til veterankørsel i Motorregisteret (DMR), det kan dog have betydning for lejlighedsvis kørsel, ...
Hvornår må jeg køre veteran?
Hvornår må jeg køre veteran?
Vi vil i denne artikel se lidt nærmere på hvilke regler der typisk gælder for brugen af veterankøretøjer, og dermed ...
Import og godkendelse er under forandring
Import og godkendelse er under forandring
I de her dage der arbejdes der i Færdselsstyrelsen og Transportministeriet på en større ændring af reglerne ved import og ...