Et nærmere kig på Regeringens (H)julepakke

ET NÆRMERE KIG PÅ REGERINGENS (H)JULEPAKKE

I Motorhistorisk Samråd har vi gravet os længere ned i aftalen om de nye registreringsafgifter, den såkaldte Bilpakke, for at finde de detaljer der kan berøre ejere af historiske køretøjer i Danmark.

I det nedenstående vil du derfor kunne læse mere om hvordan registreringsafgifter på motorcykler påvirkes, vi vil se nærmere på de kommende løbende ejerafgifter, forklare bundfradraget og det nok så vigtige ikrafttrædelsestidspunkt for de kommende lovændringer.

Til slut vil vi give jer en opdatering på hvordan vi som organisation vil arbejde videre med den her pakke, og de fejl og mangler der er i den. Vi er glade for at såvel Motorstyrelsens direktion, som forskellige eksperter har kunnet bidrage til forståelsen af nedenstående.

Ejerafgifterne øges de kommende år
I Regeringens aftale er der indskrevet at ejerafgifterne skal ændres løbende med nogle procentsatser årligt frem mod 2026. I skrivende stund forventer vi at dette ikke kun gælder ejerafgifter, men også den kvarte vægtafgift der betales for veterankøretøjer.

Udviklingen i ejerafgifter for nyere biler har betydet, at man i dag betaler det samme eller mindre for en nyere pendlerbil end man betaler for en veteranbil, selv om vægtafgiften er sat ned til ¼-del. Hvis alle hæves med samme procentsats, vil problemet bestå i fremtiden.

Da man i sin tid indførte den kvarte vægtafgift, svarede det til at f.eks. en Ford A kom til at betale 1/4 af hvad en Volvo 144, Opel Rekord eller Audi 100, altså en typisk mellemklassebil dengang kostede, sådan er det ikke længere. I dag koster en gennemsnitlig mellemklassebil ca. 800 kr. halvårligt i ejerafgift.

Motorhistorisk Samråd anslår at en gennemsnitlige veteranbil i dag koster 800 kr. halvårligt i ¼ vægtafgift. Lovforslaget foreslår at de løbende bilafgifter øges med 3% i 2022, 6,5% i 2023, 6,5% i 2024, 6,5% i 2025 og 10% i 2026. Hvis ændringerne i de løbende ejerafgifter også inkluderer veteranbiler, vil der med en halvårlig vægtafgift på 800 kr. betyde at man i 2026 skal betale 295 kr. mere halvårligt end i dag. Det skal tages med, at den kraftige øgning i de løbende afgifter, er tænkt som et værktøj der skal få danskerne til at skifte benzin og dieselbilerne ud med mere miljøvenlige transportformer. Det samme værktøj vil ikke fungere på en veteranbil, da vi jo ikke er interesserede i at skifte vores veteranbiler ud. Der vil det kun være en ekstra beskatning.

Der betales i dag en udligningsafgift for dieselbiler, også veteran-dieselbiler. Udligningsafgiften vil stige med kr. 300 fra 2021. hvilket også vil gælde veterankøretøjer, men dog kun med ¼-del.

Der skal (næsten) ikke betales registreringsafgift på en ældre motorcykel
I de gamle afgiftsregler var der for motorcyklernes vedkommende et bundfradrag på kr. 10.500 (2021 tal). Det betød at når man på en motorcykel fandt frem til nyprisen uden afgift, og tog veterandel på 40% deraf, så kom langt de fleste veteranmotorcykler under den grænse, og endte dermed på en afgift på 0 kr.

I det nye forslag fjernes bundfradraget, så der vil også skulle betales afgift på en veteranmotorcykel. Man indfører i stedet et nyt skalaknæk på kr. 20.000. Dermed skal der betales 25 procent i registreringsafgift af de første 20.000 kroner, 85 procent af beløbet mellem 20.000-68.000 kroner og 150 procent af resten.
Da man på veteranmotorcykler har besluttet at bibeholde beskatningen på 40%, og ikke som på veteranbilerne 75%, så viser vores beregninger at en typisk registreringsafgift på en veteranmotorcykel vil lande formentlig under 1000 kroner, dette vil naturligvis være afhængig af nyprisen. En dyr BMW-motorcykel fra midt-80’erne nok løbe op i kr. 2-3.000 kr. i registreringsafgift.

Bilpakken der må åbnes før jul, men først bruges til sommer
Hvad angår de omfattende ændringer til Registreringsafgiftsloven, så vil de ændringer få indvirkning fra loven bliver fremsat for Folketinget den 18. december 2020. Ifølge aftalen forventes loven endeligt at træde i kraft den 1. juni 2021. Der er derfor behov for en overgangsordning.

Vi har bedt Motorstyrelsen om at være os behjælpelig med at forklare en sådan overgangsordning. De skriver at frem til 1. juni vil der blive afgiftsberigtiget efter de hidtil gældende regler. Men når loven er trådt i kraft, vil registreringsafgiften for køretøjer indregistreret mellem 18. december 2020 til og med den 31. maj 2021 skulle fastsættes på ny efter de nye regler. Der vil ske tilbagebetaling, eller efteropkrævning af eventuelle forskelsbeløb.

Specifikt hvad angår originalitetskravet, der beskriver Motorstyrelsen det sådan her for os: ”Afskaffes originalitetskravet i overensstemmelse med den politiske aftale, vil Motorstyrelsen administrere i overensstemmelse hermed umiddelbart efter lovens ikrafttræden”.

Motorstyrelsen vil udkomme med en række nyhedsbreve, både når loven er fremsat, og når den er vedtaget. Motorhistorisk Samråd vil holde særligt øje med disse nyhedsbreve, og give informationer videre der kan have interesse for ejere af veterankøretøjer.

I aftalen ses hvordan et kommende bundfradrag vil få særlig stor betydning for de såkaldte youngtimere, altså dem der ikke er blevet veteran endnu.

Pakkens dimser og dingenoter
Vi har set lidt på Bilpakkens små detaljer, der vurderes, vil kunne få stor betydning for veteranejerne.

Skrot en dieselbil og et skrottet airbagtillæg
Af aftalen kan man læse, at der indføres en særlig forhøjet skrotningspræmie på ældre dieselbiler på kr. 5.000. Man kan også læse, at det airbagtillæg der af og til har drillet Motorstyrelsen ved beregning af afgift på en veteranbil, nu er borte. Det sker med en generel sanering af de forskellige tillæg og fradrag på sikkerhedsudstyr.

Youngtimer-fordelen
Der indføres et bundfradrag på 21.700 for alle biler, men ikke for veteranbiler. Afhængig af bilens pris som ny, vil det muligvis gøre det attraktivt at importere inden køretøjet bliver veteran. Man skal her være opmærksom på at bundfradraget dog vil blive nedskrevet årligt i de næstkommende år, og i 2028 vil bundfradraget kun være gældende for nul-emissionsbiler.

Pick-ups som veteraner
For varebiler, og når man tænker varebiler og veterankøretøjer så er det typisk de meget populære pick-ups, der ændres afgifterne også. Den hidtidige forskel på 50% og 30% afgift, med de dertil hørende skalaknæk på kr. 63.400 og kr. 38.200, saneres bort, og erstattes af en 50% registreringsafgift og et skalaknæk på kr. 75.000. Det vil muligvis få den konsekvens, at det derefter bedre kan betale sig at beregne afgift efter den nye lavere veteranafgift, også set i lyset af afskaffelsen af originalitetskravet.

Motorhistorisk Samråd vil arbejde med Bilpakken i det nye år
Vedtagelsen af Bilpakken, og i særdeleshed den del af aftalen der vedrører veterankøretøjerne, er et kæmpe positivt skridt for vores hobby og for opgaven med at holde de historiske køretøjer rullende i en usikker fremtid. Det arbejde de samlede organisationer har gjort, har afgivet et solidt aftryk i aftalen.

Når det er sagt, så er der stadig nogle få punkter vi godt vil foreslå bliver forbedret eller i det mindste afklaret i aftalen. Vores arbejde er derfor langt fra slut, og det er nu vi skal se på hvilke demokratiske spilleregler vi har i kassen, som vi kan tage frem og arbejde med. Her finder vi bl.a. høringssvar, og et muligt foretræde for Skatteudvalget.

På et af de første møder i det nye år i Folketingets Skatteudvalg, vil vi bede om foretræde. Vi vil der bede om at man, i relation til det fremsatte lovforslag, ser på om vægtafgiften på veterankøretøjer skal have det store aftryk, det har i dag, idet afgiften ikke længere står i rimeligt forhold til nye biler. Vi vil også bede udvalget om at se på den manglende eksportgodtgørelse, der uvist af hvilken grund, ikke har virkning for køretøjer ældre end 35 år, uanset hvad der i sin tid er betalt i registreringsafgift. Med de kommende ændringer, der for nogle køretøjers vedkommende gør det ufordelagtigt at betale afgift som veteran, bliver det desto mere tydeligt, at vi snart er nødt til at have et opgør med den manglende mulighed for refusion af afgift ved eksport.

I aftalen om Bilpakken er desuden beskrevet hvordan man som køber har mulighed for at få bilen beregnet efter de gamle regler, hvis der er indgået en købsaftale. Der skal vi naturligvis have lagt frem, at der findes køretøjer derude, der er under renovering med henblik på at blive afgiftsberegnet som veteran, men hvor det ikke længere er attraktivt. Det bør være muligt i en kortere tidsperiode, ved fremvisning af faktura, at bevise at køretøjet var indkøbt med henblik på de tidligere og måske mere attraktive vilkår for veterankøretøjer. Det vil vi også arbejde videre med.

Endelig vil vi så snart som muligt i det nye år også udkomme med et nyt nyhedsbrev der mere specifikt kommer ind på afskaffelsen af originalitetskravet, dets betydning, hvor det gør sig gældende, og ikke mindst hvorfor det er så uendeligt vigtigt for fremtiden, at det forsvinder.

Motorhistorisk Samråd ønsker god jul
Sekretariatet lukker ned. Det er nu ikke på grund af Coronaen, og nedlukningen af det danske samfund igen, at Motorhistorisk Samråds sekretariat nu holder lukket frem til det nye år. Det er blevet tid til jule- og nytårsferie. Telefon og e-mails vil igen være åbne fra og med den 5. januar. Vi håber I alle får en god og så hyggelig en jul som det kan lade sig gøre, og at alle kommer sikkert ind i 2021.

Med venlig hilsen
Steen Rode-Møller
Formand

og

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd

SENESTE NYHEDER

Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Alle klubber optaget i Motorhistorisk Samråd er nu inviteret til årsmøde, generalforsamling, og en spændende generel orientering, om de aktuelle ...
Kandidater til Årsmøde 2023
Kandidater til Årsmøde 2023
Opstillede kandidater til Det Motorhistoriske Årsmøde 2023 der afholdes i Middelfart den 25. november 2023 ...
Det er ikke så tit man møder veterankøretøjer i den daglige trafik. Det hænger sammen med at de kun må bruges lejlighedsvis. Det kan man dog selv nemt ændre på
Veterankørsel – Dit nemme valg
Du kan selv nemt ændre på registreringen til veterankørsel i Motorregisteret (DMR), det kan dog have betydning for lejlighedsvis kørsel, ...
Hvornår må jeg køre veteran?
Hvornår må jeg køre veteran?
Vi vil i denne artikel se lidt nærmere på hvilke regler der typisk gælder for brugen af veterankøretøjer, og dermed ...
Import og godkendelse er under forandring
Import og godkendelse er under forandring
I de her dage der arbejdes der i Færdselsstyrelsen og Transportministeriet på en større ændring af reglerne ved import og ...